Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.03.2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 727

Na podstawie art. 109 ust. 11k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ewidencją";

  2) sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 11h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 2. Ewidencja zawiera:

  1) wskazanie daty przesłania ewidencji;

  2) oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest przesyłana ewidencja;

  3) wskazanie celu przesłania ewidencji - przesłanie ewidencji albo korekta ewidencji;

  4) dane identyfikacyjne członka grupy VAT przesyłającego ewidencję:

   a) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

   b) w przypadku gdy członek grupy VAT jest:

    - osobą fizyczną - wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia, 

    - podmiotem niebędącym osobą fizyczną - wskazanie pełnej nazwy,

   c) adres poczty elektronicznej;

  5) oznaczenie okresu, za który jest przesyłana ewidencja;

  6) dane dotyczące czynności, o których mowa w art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

   a) numer dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,

   b) datę wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,

   c) imię i nazwisko lub nazwę członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności,

   d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności,

   e) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,

   f) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

   g) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

   h) cenę jednostkową towaru lub usługi,

   i) należność za dany rodzaj towaru lub usługi,

   j) należność ogółem za czynność,

   k) sumę należności ogółem za czynności dokonane w okresie miesięcznym.

§ 3. Ewidencja może zawierać:

  1) numer telefonu kontaktowego członka grupy VAT przesyłającego ewidencję lub osoby reprezentującej tego członka;

  2) nazwę systemu teleinformatycznego, z którego jest przesyłana ewidencja;

  3) w przypadku korekty ewidencji - zakres dokonanych zmian wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.

§ 4. Sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 11h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Załącznik

SPOSÓB WYKAZYWANIA DANYCH W EWIDENCJI PRZESYŁANEJ ZGODNIE Z ART. 109 UST. 11H USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1. Przez oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest przesyłana ewidencja, rozumie się wpisanie nazwy urzędu skarbowego, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla grupy VAT, której członkiem jest podmiot przesyłający ewidencję.

2. W ewidencji wskazuje się cel przesłania ewidencji poprzez zaznaczenie jednej z dwóch możliwości: przesłanie ewidencji albo korekta ewidencji.

3. W przypadku korekty ewidencji należy przesłać nową ewidencję, zawierającą pełne dane, w tym dane poprawione. Nieprawidłowe jest przesłanie ewidencji zawierającej jedynie dane poprawione. Do korekty ujętych uprzednio w ewidencji danych stosuje się odpowiednio zasady dotyczące korekty podstawy opodatkowania.

4. Członek grupy VAT wykazuje w ewidencji dane, które dotyczą dokonanych w danym okresie miesięcznym czynności na rzecz innego członka grupy VAT, to jest dokonanych lub zakończonych w tym okresie dostaw towarów lub wykonanych w tym okresie usług. Do określenia daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi ujmowanych w ewidencji stosuje się odpowiednio zasady dotyczące powstania obowiązku podatkowego.

5. W ewidencji przesyłanej za dany okres miesięczny, w którym to okresie członek grupy VAT nie dokonał żadnej czynności na rzecz innego członka grupy VAT, w polu z sumą należności ogółem za czynności dokonane w okresie miesięcznym wpisuje się 0,00.

6. Dane w zakresie wskazania daty są podawane w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

7. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus (-).

8. Dane, o których mowa w § 2 pkt 6 lit. h-k rozporządzenia, wykazuje się w złotych polskich i zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. Do kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się odpowiednio zasady przeliczania na złote przyjęte dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60