Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.10.2021 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1982

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie podatnikom i podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą";

  2) wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1d pkt 2 ustawy;

  3) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  4) sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku;

  5) sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku;

  6) przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów;

  7) przypadki, w których podatnikom i podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, dokonującym sprzedaży przysługuje zwrot podatku;

  8) tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1e ustawy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego;

  2) podmiocie uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które w okresie, za który występują o zwrot podatku, nie posiadały siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, ubiegające się o zwrot podatku - posiadające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

  3) podmiocie uprawnionym z państwa trzeciego - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które w okresie, za który występują o zwrot podatku, nie posiadały siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, oraz podmioty zagraniczne, o których mowa w art. 131 pkt 2 ustawy, ubiegające się o zwrot podatku - nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

  4) państwie członkowskim siedziby - rozumie się przez to terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, na którym podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada siedzibę działalności gospodarczej;

  5) kraju siedziby - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej, na którym podmiot uprawniony z państwa trzeciego posiada siedzibę działalności gospodarczej;

  6) naczelniku urzędu skarbowego - rozumie się przez to Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

  7) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

§ 3. 1. Zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku gdy podmiot ten:

  1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;

  2) nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem:

   a) usług transportowych i usług pomocniczych związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania,

   b) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

   c) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

   d) usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

   e) usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

   f) usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

   g) usług związanych z obsługą jednostek pływających wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

   h) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji jednostek pływających wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz ich części składowych,

   i) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

   j) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom jednostek pływających, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,

   k) usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17 ustawy,

   l) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca,

   m) usług świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziałach 6a i 7 ustawy,

   n) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a ustawy,

   o) dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a ustawy,

   p) sprzedaży na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziale 9 ustawy.

2. Zwrot podatku podmiotom uprawnionym z państw trzecich świadczącym usługi lub dokonującym dostaw towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. m-p, stosuje się do nabywanych towarów i usług oraz importowanych towarów, które są związane wyłącznie z dokonywaniem tych czynności przez te podmioty.

§ 4. 1. Zwrot podatku w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państw trzecich przysługuje na zasadzie wzajemności.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. 1. Podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot uprawniony z państwa trzeciego może wystąpić o zwrot podatku za okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub za okres krótszy niż ostatnie 3 miesiące tego roku - w odniesieniu do podatku od nabytych towarów lub usług lub importowanych towarów w okresie, za który podmiot uprawniony występuje o zwrot podatku.

2. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych:

  1) 400 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące;

  2) 50 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku.

3. Zwrot podatku zawartego w cenach nabytych towarów i usług lub zapłaconego z tytułu importu towarów w okresie, o którym mowa w ust. 1, przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej lub podmioty uprawnione z państw trzecich obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze, a w przypadku importu towarów - w dokumencie celnym.

4. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2, wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury lub dokumentu celnego.

§ 6. 1. Zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje na wniosek tego podmiotu przesłany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej składa, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, wniosek, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego.

3. Wniosek składa się w języku polskim nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

4. Informacje, jakie powinien zawierać wniosek, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wraz z wnioskiem podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej przesyła za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kopię faktury lub dokumentu celnego, w przypadku gdy podstawa opodatkowania podana:

  1) w fakturze lub dokumencie celnym jest równa wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1000 euro lub większa niż równowartość tej kwoty;

  2) w fakturze stwierdzającej nabycie paliwa jest równa wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 250 euro lub większa niż równowartość tej kwoty.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur oraz dokumentów celnych przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

7. Przy przeliczaniu kwot, o których mowa w ust. 5, przepis § 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

8. Urząd skarbowy niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej otrzymanie wniosku.

9. Jeżeli podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, kwota podatku, określona w wyniku tej korekty w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, zmniejszająca kwotę otrzymanego zwrotu podatku podlega wpłacie do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia otrzymania decyzji. Terminy określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

10. Jeżeli w wyniku korekty, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, powstała kwota podatku zwiększająca kwotę otrzymanego zwrotu podatku, kwota ta podlega zwrotowi przez urząd skarbowy. Terminy określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego następuje na wniosek tego podmiotu.

2. Wniosek składa się do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Do wniosku dołącza się:

  1) faktury oraz dokumenty celne, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku;

  2) oryginał zaświadczenia będącego załącznikiem do wniosku, wskazującego, że podmiot uprawniony z państwa trzeciego jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby, wydanego przez organ podatkowy w kraju siedziby tego podmiotu uprawnionego;

  3) dokument potwierdzający identyfikację na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jeżeli zwrot podatku dotyczy przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, i podmiot uprawniony z państwa trzeciego jest zidentyfikowany dla świadczenia usług lub dokonywania dostaw towarów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. m-p, poza terytorium kraju.

5. Przepis ust. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio do faktur lub dokumentów celnych przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej. W takim przypadku podmiot uprawniony z państwa trzeciego przesyła lub udostępnia w formie elektronicznej te dokumenty najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

6. Jeżeli zwrot podatku dotyczy wyłącznie przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się.

7. Jeżeli podmiot uprawniony z państwa trzeciego składa wniosek częściej niż jeden raz w roku podatkowym, zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie dołącza się do każdego wniosku, pod warunkiem że nie upłynął rok od dnia jego wydania ani nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie objętym zaświadczeniem.

8. Jeżeli podmiot uprawniony z państwa trzeciego składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, przepisy § 6 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, o którym mowa w § 7 ust. 1, faktury i dokumenty celne, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1.

§ 9. 1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w:

  1) § 6 ust. 5 i 6 - w przypadku podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej;

  2) § 7 ust. 4 i 5 - w przypadku podmiotów uprawnionych z państw trzecich.

2. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego nie posiada wszystkich informacji, na podstawie których może podjąć decyzję, o której mowa w ust. 1, może żądać, w terminie, o którym mowa w ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żądanie jest skierowane do podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dostarczenia dodatkowych informacji.

3. Jeżeli po otrzymaniu dodatkowych informacji naczelnik urzędu skarbowego nie może podjąć decyzji, o której mowa w ust. 1, może żądać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żądanie jest skierowane do podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dostarczenia dalszych dodatkowych informacji.

4. Dodatkowe informacje i dalsze dodatkowe informacje należy dostarczyć w języku polskim w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

5. W przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie:

  1) 2 miesięcy od dnia otrzymania dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, jednak nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku;

  2) 2 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, w przypadku nieotrzymania dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, jednak nie później niż w terminie:

   a) 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku - w przypadku żądania dodatkowych informacji,

   b) 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku - w przypadku żądania dalszych dodatkowych informacji.

6. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu uznanej kwoty podatku nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.

§ 10. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w złotych na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego:

  1) w kraju albo w państwie członkowskim siedziby lub w innym państwie członkowskim - w przypadku podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

  2) w kraju albo w kraju siedziby - w przypadku podmiotu uprawnionego z państwa trzeciego.

2. Jeżeli zwrot podatku jest dokonywany na rachunek bankowy:

  1) w państwie członkowskim siedziby lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - w przypadku podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

  2) w kraju siedziby - w przypadku podmiotu uprawnionego z państwa trzeciego

- urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, pomniejszają kwotę zwrotu określonego w decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.

§ 11. 1. Od kwoty podatku niezwróconej przez urząd skarbowy w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 6, są naliczane odsetki analogicznie do naliczania odsetek w przypadku nieterminowego zwrotu podatku podatnikom, o których mowa w art. 15 ustawy. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598) w tym zakresie stosuje się odpowiednio.

2. Do wypłaty odsetek przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 12. 1. Do wniosków o zwrot podatku dotyczących wyłącznie:

  1) towarów i usług nabytych w roku podatkowym 2020 albo w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. lub

  2) towarów importowanych w roku podatkowym 2020 albo w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do korekty wniosków, o których mowa w ust. 1.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.2)

_______________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008 r. określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23 oraz Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2010, str. 1), trzynastą dyrektywę Rady 86/560/EWG z dnia 17.11.1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z 21.11.1986, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 129) oraz dyrektywę Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5.12.2017 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, Dz. Urz. UE L 125 z 22.05.2018, str. 15, Dz. Urz. UE L 225 z 06.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 225 z 06.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 245 z 25.09.2019, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 244 z 29.07.2020, str. 3).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9.12.2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), które utraciło moc z dniem 1.07.2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.05.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163).

Załącznik nr 1

Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji

1. Państwo członkowskie, do którego adresowany jest wniosek.

2. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek / korekta wniosku).

3. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta:

  1) numer wniosku;

  2) data wniosku.

4. Dane podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  1) dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego - imię i nazwisko lub pełna nazwa;

  2) dokładny adres siedziby działalności gospodarczej podmiotu uprawnionego;

  3) adres poczty elektronicznej;

  4) numer rejestracyjny VAT.

5. Osoba reprezentująca podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej1) :

  1) imię i nazwisko;

  2) dokładny adres osoby reprezentującej;

  3) adres poczty elektronicznej;

  4) numer identyfikacyjny.

6. Opis rodzaju prowadzonej działalności według czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1893/20062) , na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 79/20123).

7. Okres, do którego odnosi się wniosek:

  1) od (dzień, miesiąc, rok);

  2) do (dzień, miesiąc, rok).

8. Szczegóły dotyczące rachunku bankowego podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na który ma być dokonany zwrot podatku:

  1) numer IBAN, o którym mowa w przepisach prawa bankowego;

  2) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa bankowego;

  3) waluta rachunku bankowego.

9. Informacje dotyczące importowanych towarów:

  1) imię i nazwisko / nazwa sprzedawcy towarów;

  2) adres i kraj sprzedawcy towarów;

  3) data i numer dokumentu celnego;

  4) rodzaj towarów według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 79/20123);

  5) podstawa opodatkowania w PLN;

  6) kwota podatku w PLN;

  7) obliczenie podatku w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy - wysokość proporcji (w %);

  8) kwota podatku do zwrotu w PLN4).

10. Informacje dotyczące nabytych towarów i usług:

  1) imię i nazwisko / nazwa dostawcy towarów lub usług;

  2) numer identyfikacji podatkowej dostawcy towarów lub usług;

  3) adres i kraj dostawcy towarów lub usług;

  4) data i numer faktury;

  5) rodzaj towarów i usług według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 79/20123) ;

  6) podstawa opodatkowania w PLN;

  7) kwota podatku w PLN;

  8) obliczenie podatku w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy - wysokość proporcji (w %);

  9) kwota podatku do zwrotu w PLN4).

11. Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1e ustawy:

  1) okres, do którego odnosi się zmiana:

   a) od (dzień, miesiąc, rok),

   b) do (dzień, miesiąc, rok);

  2) wysokość proporcji po zmianie (w %).

12. Informacja o załącznikach - typ i nazwa pliku oraz opis zawartości.

___________________
1) Informacje podaje się, jeśli podatnik ustanowił pełnomocnika.

2) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241).

3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 29 z 01.02.2012, str. 13, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 179 z 03.07.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 11 z 15.01.2020, str. 1).

4) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy, kwota zwrotu powinna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.


Załącznik nr 2

Wniosek / korekta wniosku o zwrot VAT

Wniosek / korekta wniosku o zwrot VAT

Wniosek / korekta wniosku o zwrot VAT

Wniosek / korekta wniosku o zwrot VAT

Wniosek / korekta wniosku o zwrot VAT

Wniosek / korekta wniosku o zwrot VAT

Wniosek / korekta wniosku o zwrot VAT

Wniosek / korekta wniosku o zwrot VAT

Wniosek / korekta wniosku o zwrot VAT
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60