Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12.09.2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1753

Na podstawie art. 145a ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej takich kas numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do takiej kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu;

  2) rodzaje danych zawartych we wniosku producenta kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w art. 145a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", oraz rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, i urządzeń, w tym kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii wzorcowych do badań, niezbędnych do wydania potwierdzenia, w tym dołączanych do wniosku o wydanie potwierdzenia;

  3) okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w art. 145a ust. 6 ustawy, zwane dalej "potwierdzeniem";

  4) zakres badań kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z badań tej kasy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) dokumencie fiskalnym - rozumie się przez to dokument wystawiany przy użyciu kasy, zawierający w szczególności logo fiskalne i numer unikatowy, obejmujący paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną, raport fiskalny dobowy, raport fiskalny okresowy, w tym miesięczny, i raport fiskalny rozliczeniowy;

  2) dokumencie niefiskalnym - rozumie się przez to dokument wystawiany przy użyciu kasy, inny niż dokument fiskalny, zawierający w szczególności oznaczenie "NIEFISKALNY" i niezawierający logo fiskalnego;

  3) drukarce kasy - rozumie się przez to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez kasę;

  4) fiskalizacji - rozumie się przez to jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wystawieniem raportu fiskalnego dobowego;

  5) kasie - rozumie się przez to kasę rejestrującą z elektronicznym zapisem kopii, konstrukcyjnie dostosowaną do sporządzania kopii dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych;

  6) logo fiskalnym - rozumie się przez to symbol graficzny, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  7) module fiskalnym - rozumie się przez to urządzenie ewidencjonujące sprzedaż, w tym obliczające wysokość podatku, oraz sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem dokumentów wystawianych przy użyciu kasy oraz wyświetlaczem kasy;

  8) numerze kontrolnym - rozumie się przez to skrót kryptograficzny wytwarzany przy użyciu niesymetrycznego algorytmu kryptograficznego zgodnego z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999 lub podpis niekwalifikowany wytwarzany przez kasę o długości klucza co najmniej 160 bitów, umieszczany na wystawianych przy użyciu kasy dokumentach fiskalnych, potwierdzający, że dokument został wystawiony przy użyciu danej kasy;

  9) numerze unikatowym - rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy, identyfikujący jednoznacznie każdą kasę z zawartą w niej pamięcią fiskalną;

  10) pamięci fiskalnej - rozumie się przez to urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny i niezmienialny zapis danych pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia urządzenia, oraz umożliwiające wielokrotny odczyt tych danych;

  11) pamięci operacyjnej - rozumie się przez to pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w module fiskalnym, pracującą pod kontrolą programu pracy kasy, w której są zapisywane dane w postaci cyfrowej pochodzące z ewidencji sprzedaży wykonywanych przez kasę, do czasu usunięcia tych danych po wystawieniu raportu fiskalnego dobowego lub poprzez procedurę awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej niedostępną dla użytkownika kasy;

  12) pamięci podręcznej - rozumie się przez to pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w module fiskalnym, pracującą pod kontrolą programu pracy kasy, w której są zapisywane dane w postaci cyfrowej zawierające elektroniczne kopie dokumentów wystawianych przy użyciu kasy, do czasu usunięcia tych danych po wystawieniu raportu fiskalnego dobowego i zapisu tych danych na informatycznych nośnikach danych;

  13) paragonie fiskalnym - rozumie się przez to dokument fiskalny wystawiany przy użyciu kasy dla nabywcy, podczas sprzedaży, potwierdzający dokonanie sprzedaży;

  14) paragonie fiskalnym anulowanym - rozumie się przez to dokument fiskalny wystawiany przy użyciu kasy podczas sprzedaży, potwierdzający niedokonanie rozpoczętej sprzedaży, z oznaczeniem "PARAGON FISKALNY" bez podanej łącznej wartości sprzedaży i bez numeru kolejnego paragonu fiskalnego, zakończony oznaczeniem "ANULOWANY", datą, godziną i minutą wydruku, numerem kasy, oznaczeniem kasjera oraz numerem unikatowym;

  15) podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług;

  16) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku;

  17) producencie - rozumie się przez to:

   a) osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła dany typ kasy i wprowadza ją do obrotu, lub

   b) podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas w celu wprowadzenia ich do obrotu;

  18) programie aplikacyjnym - rozumie się przez to program współpracujący z programem pracy kasy, odpowiedzialny za prawidłowe zaprogramowanie funkcji kasy oraz zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązań technicznych i programowych niedopuszczonych programem pracy kasy;

  19) programie archiwizującym - rozumie się przez to zewnętrzny program umożliwiający w systemach ogólnie dostępnych odczyt, przedstawienie i sprawdzenie danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych;

  20) programie do odczytu pamięci fiskalnej - rozumie się przez to zewnętrzny program współpracujący z programem pracy kasy umożliwiający w systemach ogólnie dostępnych odczyt, wyświetlenie i wydruk danych zapisanych w pamięci fiskalnej kasy oraz zapisanie na informatycznym nośniku danych raportów fiskalnych okresowych za wyznaczony okres;

  21) programie pracy kasy - rozumie się przez to program zainstalowany w module fiskalnym, odpowiedzialny za realizację funkcji kasy, zapewniający prawidłowy, jednokrotny i niezmienialny zapis wartości sprzedaży i wysokości podatku w pamięci fiskalnej oraz zapewniający wydruk dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, a także zapis kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych;

  22) raporcie fiskalnym - rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku należnego w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za:

   a) daną dobę - raport fiskalny dobowy,

   b) wybrany okres - raport fiskalny okresowy, w tym miesięczny,

   c) cały okres pracy kasy - raport fiskalny rozliczeniowy;

  23) stawce podstawowej podatku - rozumie się przez to stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy;

  24) sumie kontrolnej - rozumie się przez to unikalny ciąg znaków wyznaczony przy użyciu algorytmu zgodnego z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z zawartości programu pracy kasy;

  25) trybie fiskalnym - rozumie się przez to tryb pracy kasy obejmujący nieprzerwany okres od czasu dokonania fiskalizacji do czasu wystawienia raportu fiskalnego rozliczeniowego;

  26) trybie tylko do odczytu - rozumie się przez to tryb, w którym jest możliwy odczyt danych z pamięci fiskalnej zapisanych w okresie poprzedzającym przejście kasy w tryb tylko do odczytu oraz jest niemożliwy zapis kolejnych danych w pamięci fiskalnej, a także jest niemożliwa zmiana tego trybu na inny;

  27) wprowadzaniu do obrotu - rozumie się przez to wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  28) wystawianiu dokumentu przy użyciu kasy - rozumie się przez to utworzenie przez kasę dokumentu, jego wydruk oraz zapis w pamięci fiskalnej lub na informatycznym nośniku danych, o ile przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej.

§ 3. Kasa jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część systemu kasowego.

§ 4. Kasy, ze względu na konstrukcję lub przeznaczenie, dzieli się na następujące rodzaje:

  1) kasy elektroniczne - kasy z programem aplikacyjnym, posiadające własną bazę danych o towarach i usługach, zwaną dalej "bazą towarową", z możliwością jej zmiany wyłącznie poprzez zdefiniowaną funkcję niezmiennego programu aplikacyjnego;

  2) drukarki fiskalne - kasy bez programu aplikacyjnego, sterowane przez interfejs komunikacyjny zewnętrznym programem aplikacyjnym, które zamiast bazy towarowej zawierają algorytm weryfikujący zmiany przypisania stawek podatku oraz zwolnienia od podatku do nazw towarów lub usług;

  3) kasy komputerowe - kasy zbudowane na bazie komputera ze standardowym systemem operacyjnym z możliwością współpracy z komputerowym programem aplikacyjnym;

  4) terminale kasowe - kasy bez programu aplikacyjnego, sterowane komputerowym programem aplikacyjnym uruchomionym na komputerze poza stanowiskiem sprzedaży i stanowiące wraz z nim zamknięty system kasowy;

  5) kasy o zastosowaniu specjalnym - kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają dodatkowym kryteriom i warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu.

Rozdział 2

Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy

§ 5. 1. Kasa odpowiada następującym kryteriom: 

  1) jest zbudowana co najmniej z następujących elementów:

   a) modułu fiskalnego i pamięci fiskalnej,

   b) drukarki kasy,

   c) dwóch wyświetlaczy przeznaczonych do odczytu danych o wartości sprzedaży z podatkiem (brutto), z których jeden zapewnia nabywcy łatwy odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży,

   d) zegara czasu rzeczywistego;

  2) posiada pamięć fiskalną wbudowaną w miejscu niedostępnym dla użytkownika kasy, umieszczoną w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową, zalanym twardą nieprzezroczystą masą oraz zabezpieczoną w sposób powodujący jego zniszczenie w momencie jego naruszenia;

  3) posiada program pracy kasy identyfikowalny przez wersję programu i sumę kontrolną, które są wyznaczane, weryfikowane, drukowane oraz wyświetlane na wyświetlaczu kasy na żądanie użytkownika; wyznaczona suma kontrolna jest porównywana z sumą kontrolną zapisaną w pamięci fiskalnej;

  4) zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie zapisów zawartych w ewidencjach kasy i pamięci fiskalnej, w szczególności z powodu braku zasilania;

  5) zapewnia zapis w pamięci fiskalnej co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy i 30 zmian stawek podatku;

  6) zapewnia sterowanie lokalne zintegrowane z kasą, umożliwiające co najmniej wydruk raportów fiskalnych dobowych i okresowych bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń;

  7) posiada sygnalizację zapisu każdego z 30 ostatnich możliwych do wystawienia raportów fiskalnych dobowych;

  8) posiada zasilanie sieciowo-bateryjne, sieciowo-akumulatorowe, bateryjne lub akumulatorowe, które zapewniają wydruk co najmniej 200 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości co najmniej 30 wierszy druku, i raportu fiskalnego dobowego w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego;

  9) zawiera rozwiązania konstrukcyjne i w zakresie oprogramowania uniemożliwiające nieuprawnioną ingerencję w dane przetwarzane i zapisywane przez kasę, a także zabezpieczające przed utratą lub zmianą tych danych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych;

  10) nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i wykonywać funkcji, które mogą prowadzić do nieprawidłowej ewidencji sprzedaży, w tym nieprawidłowego obliczania wysokości podatku;

  11) obudowa modułu fiskalnego bez programu aplikacyjnego (drukarki fiskalnej) jest zabezpieczona osobną plombą zakładaną przez producenta; przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

2. Program pracy kasy jest umieszczony we wbudowanej w kasę pamięci umieszczonej w module fiskalnym, zapewniającej niezmienialność danych na poziomie nie mniejszym od liczby zapisów dokonanych w pamięci typu OTP.

3. Wyświetlacz umożliwia wyświetlenie znaków w liczbie nie mniejszej niż liczba znaków łącznej wartości sprzedaży brutto.

4. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, nie dotyczy kas, o których mowa w § 4 pkt 2-5, w których funkcję wyświetlacza dla użytkownika może spełniać monitor komputera.

5. Kasa umieszczana w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług posiada co najmniej jeden wyświetlacz, który ma zapewniać nabywcy odczyt wyświetlanych danych o wartości sprzedaży, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.

6. Zmiana wskazań zegara czasu rzeczywistego przez użytkownika może być dokonana jedynie po wystawieniu raportu fiskalnego dobowego, a przed rozpoczęciem prowadzenia kolejnych sprzedaży, i nie może być większa niż o 2 godziny.

7. Kasa uniemożliwia wystawienie raportu fiskalnego dobowego i okresowego oznaczonego datą i czasem wcześniejszymi niż data i czas wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.

8. Dostęp do wnętrza kasy jest zabezpieczony plombą producenta umieszczoną na obudowie kasy w sposób powodujący, że plomba jest nieusuwalna albo ulega zniszczeniu przy usuwaniu. Sposób umieszczenia plomby oraz zamknięcia obudowy kasy uniemożliwia dostęp do elementów wewnętrznych kasy bez usunięcia plomby.

9. W przypadku umieszczenia na obudowie kasy plomby przez uprawnionego serwisanta plomba ta jest oznaczona cechą identyfikującą tego serwisanta, nadaną przez producenta.

§ 6. Kasa odpowiada następującym warunkom technicznym:

  1) zawiera w pamięci fiskalnej niezmienialny numer unikatowy;

  2) zapisuje w pamięci fiskalnej co najmniej następujące dane:

   a) datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w trybie fiskalnym,

   b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

   c) oznaczenia literowe od "A" do "G" służące użytkownikowi kasy do przypisania stawki podatku oraz zwolnienia od podatku do nazw towarów i usług, przy czym literze "A" jest przypisana stawka podstawowa podatku, a literom od "B" do "G" są przypisane pozostałe stawki podatku oraz zwolnienie od podatku,

   d) wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, wysokości podatku według poszczególnych stawek podatku, łączną wysokość podatku i łączną wartość sprzedaży brutto,

   e) numery, daty oraz godziny i minuty każdego z wystawianych raportów fiskalnych dobowych, a także liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem oraz liczbę pozycji w raporcie,

   f) numer, datę oraz godzinę i minutę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej oraz informację o rozpoczęciu ewidencji sprzedaży przed zerowaniem i sposobie jego wykonywania,

   g) sumę kontrolną programu pracy kasy wraz z oznaczeniem jego wersji,

   h) liczbę i łączną wartość paragonów fiskalnych anulowanych;

  3) zapewnia wyświetlenie wartości sprzedaży brutto na wyświetlaczu przeznaczonym do odczytu przez nabywcę;

  4) zapewnia, dla każdej sprzedaży, równocześnie wydruk oryginałów i zapisy kopii paragonów fiskalnych na informatycznym nośniku danych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, wydruk raportów fiskalnych oraz może wystawiać faktury;

  5) zapisuje w pamięci fiskalnej dane, które są zgodne z danymi zapisanymi w raportach fiskalnych dobowych;

  6) wszystkie dane zapisywane w pamięci fiskalnej są zapisane w postaci zanegowanej.

§ 7. W drukarkach fiskalnych, o których mowa w § 4 pkt 2, komunikacja bezprzewodowa między programem aplikacyjnym a kasą jest dostępna jedynie poprzez elementy konstrukcyjne i programowe zamknięte w obudowie kasy i jest dozwolona jedynie za pośrednictwem szyfrowanego kanału komunikacyjnego z wykorzystaniem mechanizmów wzajemnej autoryzacji.

§ 8. Opisy w dokumentach wystawianych przy użyciu kasy i napisy na wyświetlaczach kasy są wykonywane w języku polskim.

§ 9. 1. Kasa dodatkowo odpowiada następującym kryteriom i warunkom technicznym:

  1) zawiera w swej konstrukcji układ umożliwiający zapis elektronicznych kopii dokumentów na informatycznym nośniku danych;

  2) posiada drukarkę z jednym traktem papieru;

  3) w przypadku drukowania faktur kasa drukuje fakturę w dwóch egzemplarzach;

  4) zapisuje w pamięci podręcznej kopie wszystkich dokumentów, z zastrzeżeniem pkt 6;

  5) w przypadku niemożliwości zapisu danych na informatycznym nośniku danych kasa po wystawieniu raportu fiskalnego dobowego i niepodjęciu przesłania zawartości pamięci podręcznej na informatyczne nośniki danych - w przypadku dalszego prowadzenia zapisu sprzedaży - sygnalizuje ten stan na wyświetlaczu użytkownika lub przy użyciu specjalnej diody w sposób ciągły;

  6) raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, oraz raporty fiskalne rozliczeniowe nie są zapisywane w pamięci podręcznej;

  7) zapisywanie kopii dokumentów w pamięci podręcznej odbywa się w momencie zakończenia wydruku poszczególnych wierszy oryginału dokumentu fiskalnego lub niefiskalnego przed przystąpieniem do następnej czynności kasowej;

  8) pamięć podręczna zapewnia również w sytuacjach awaryjnych kasy zachowanie jej niezmienionej zawartości, a dane w niej zawarte podlegają kontroli poprawności poprzez wyznaczanie i sprawdzenie sum kontrolnych;

  9) usuwanie zawartości pamięci podręcznej następuje wyłącznie po poprawnym wystawieniu raportu fiskalnego dobowego i zapisie danych na informatycznym nośniku danych;

  10) program pracy kasy zapewnia rezerwę pamięci podręcznej umożliwiającą wystawienie raportu fiskalnego dobowego;

  11) informatyczne nośniki danych nie mogą być przyłączane do kasy, tak aby były objęte zabezpieczeniem plombą, i nie są uznawane za części składowe kasy.

2. Dokument fiskalny, z wyjątkiem raportu fiskalnego okresowego, w tym miesięcznego, oraz rozliczeniowego, drukowany przez kasę zawiera numer kontrolny.

3. Raport fiskalny dobowy zawiera również pozycje, w których sumuje się narastająco z raportu na raport wartości dotyczące łącznych wysokości podatku i wartości sprzedaży brutto, oddzielnie dla każdej waluty, i w całości jest on zapisywany w pamięci fiskalnej.

4. Producent w książce kasy określa szczegółowe parametry techniczne informatycznych nośników danych współpracujących z kasą.

§ 10. 1. Program pracy kasy posiada funkcję:

  1) umożliwiającą użytkownikowi kasy dokonywanie zmiany nazwy waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, lub jej skrótu oraz zaprogramowania tej zmiany z wyprzedzeniem poprzez określenie daty, godziny i minuty zmiany;

  2) zapisania daty, godziny i minuty rozpoczęcia prowadzenia sprzedaży w zmienionej walucie w pamięci fiskalnej;

  3) przeliczenia łącznej wartości sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kursu i rozliczeniem należności jest przedstawiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem zastosowanych walut, a przeliczenie odbywa się z dokładnością nie mniejszą niż 6 znaków po przecinku i wynik przeliczenia jest zaokrąglony do 2 znaków po przecinku;

  4) sporządzania raportu opisów stałych stosowanych we wszystkich dokumentach drukowanych przez kasę, w którym należy również umieścić nazwę wersji programu pracy kasy i oznaczenie pamięci z programem pracy kasy;

  5) umieszczania na wszystkich wydrukach, z wyjątkiem raportu fiskalnego okresowego, w tym miesięcznego, oraz raportu fiskalnego rozliczeniowego, kolejnego numeru wydruku, który jest numerem niefiskalnym i który nie może być zerowany i ustawiany w trakcie pracy kasy, oraz daty i czasu zakończenia wydruku;

  6) zapewnienia sporządzania pełnych wydruków dokumentów i uniemożliwiania powtarzania druku, z wyjątkiem możliwości powtórzenia jednej linii druku podczas drukowania w sytuacjach awaryjnych;

  7) sporządzania raportów z wykonywanych wszystkich czynności związanych z programowaniem kasy;

  8) sporządzania raportu z przypisania nazw towarów i usług do stawek podatku oraz zwolnienia od podatku;

  9) zwiększania po każdej sprzedaży zakończonej wydrukiem paragonu fiskalnego zawartości rejestrów sprzedaży (totalizerów) o wartości sprzedaży w odpowiednich stawkach podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku;

  10) przechowywania danych o sprzedaży dobowej według poszczególnych stawek podatku oraz o sprzedaży zwolnionej od podatku, a także wykonywania wszystkich obliczeń, w tym wysokości podatku według wszystkich stawek podatku, związanych z dokumentami fiskalnymi;

  11) liczenia wartości sprzedaży i wysokości podatku na paragonach fiskalnych i w raportach fiskalnych dobowych (suma danych z paragonów za daną dobę) według zasady cen brutto (sumowanie danych brutto z paragonów według poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku);

  12) wystawienia raportu fiskalnego dobowego (bez wymuszania programowego tej funkcji), polegającego na zapisie rejestrów sprzedaży dobowej w pamięci fiskalnej, wyzerowaniu rejestrów oraz sporządzeniu na podstawie przesłanych do pamięci fiskalnej wartości sprzedaży dobowej i wystawieniu raportu fiskalnego dobowego jako jednej i niepodzielnej operacji;

  13) wystawienia raportu fiskalnego okresowego polegającego na odczycie danych z pamięci fiskalnej za dany okres i umieszczania ich na wydruku raportu fiskalnego okresowego zgodnym co do zawartości z raportami fiskalnymi dobowymi wystawionymi w okresie objętym tym raportem; ustalanie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych; raport fiskalny okresowy nie wymaga sporządzenia kopii;

  14) umożliwiającą usunięcie blokady działania kasy związanej z błędami pamięci operacyjnej kasy jedynie przez funkcję programu dostępną po zdjęciu plomb i otwarciu obudowy kasy lub automatycznie przez wewnętrzny program diagnostyki błędów; zerowanie jest zapisywane w pamięci fiskalnej komunikatem o treści: "ZEROWANIE RAM" oraz zawiera dane określone w § 6 pkt 2 lit. f;

  15) umożliwiającą przejście pamięci fiskalnej w tryb tylko do odczytu w przypadkach jej zapełnienia, tryb ten ma zapewnić wystawianie raportów fiskalnych okresowych i raportu fiskalnego rozliczeniowego; w przypadku uszkodzenia pamięci fiskalnej lub wystąpienia w niej błędu weryfikacji - kasa ulega blokadzie;

  16) umożliwiającą zbiorcze zapisywanie w raporcie fiskalnym dobowym łącznej wartości wydrukowanych paragonów fiskalnych anulowanych oraz ich liczbę;

  17) weryfikacji wprowadzonych nazw towarów lub usług do bazy towarowej według zasady, że przez nazwę towaru lub usługi rozumie się ciąg znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka i kresek ukośnych ograniczony do znaków dużych; ten sam towar lub usługa mogą wystąpić w bazie tylko raz;

  18) zapisu według stałego formatu cen jednostkowych i wartości sprzedaży (dwa miejsca po przecinku);

  19) blokowania zapisu sprzedaży w przypadku stwierdzenia:

   a) wystąpienia w pamięci operacyjnej lub pamięci fiskalnej błędu weryfikacji danych,

   b) zapełnienia rejestrów pamięci fiskalnej lub pamięci operacyjnej,

   c) odłączenia pamięci fiskalnej od modułu fiskalnego w dowolnym momencie pracy kasy lub dołączenia innej pamięci fiskalnej pomimo wykonania zerowania pamięci operacyjnej,

   d) braku papieru do drukowania paragonów fiskalnych,

   e) odłączenia drukarki kasy,

   f) odłączenia wyświetlacza przeznaczonego dla nabywcy do odczytu danych o sprzedaży w kasach wyposażonych w to urządzenie;

  20) uniemożliwiającą następujące działania kasy:

   a) ewidencjonowanie zwrotu towarów lub usług,

   b) dokonywanie sprzedaży lub korekt wartościowych i liczbowych paragonu fiskalnego powodujących w ich wyniku ujemną wartość sprzedaży dla dowolnej stawki podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku,

   c) dokonywanie korekt oraz anulowanie paragonu fiskalnego po jego zatwierdzeniu,

   d) dokonywanie sprzedaży towarów lub usług, które nie są przypisane do określonych w kasie stawek podatku aktywnych lub do towarów i usług zwolnionych od podatku,

   e) wykonywanie po dokonaniu sprzedaży, a przed wystawieniem raportu fiskalnego dobowego zmiany daty i czasu oraz stawek podatku,

   f) wprowadzenie daty wcześniejszej niż ostatnia zapisana w pamięci fiskalnej oraz dokonywanie po dokonaniu sprzedaży, a przed wystawieniem raportu fiskalnego dobowego zmiany daty,

   g) zerowanie rejestrów dobowej sprzedaży przy użyciu innych procedur niż zdefiniowane w programie pracy kasy i związane z wystawieniem raportu fiskalnego dobowego lub zerowaniem pamięci operacyjnej,

   h) wystawianie dokumentów fiskalnych przed fiskalizacją,

   i) umieszczenie w pamięci operacyjnej programów nieuwzględnionych w schemacie blokowym działania kasy,

   j) wystawianie dokumentów niezdefiniowanych w programie pracy kasy,

   k) wystawianie w trybie fiskalnym paragonów i raportów fiskalnych lub dokumentów niefiskalnych o charakterze szkoleniowym,

   l) wystawianie paragonów fiskalnych przy błędnych stanach pamięci fiskalnej, operacyjnej lub modułu fiskalnego,

   m) zerowanie liczników raportów fiskalnych dobowych, zerowań pamięci operacyjnej oraz zmianę stawek podatku,

   n) wpisywanie numeru unikatowego wymienianej pamięci fiskalnej z klawiatury przez serwisanta w trakcie fiskalizacji,

   o) usuwanie bazy towarowej lub pamięci algorytmu weryfikującego przypisanie stawek podatku oraz zwolnienia od podatku do nazw towarów lub usług przez użytkownika.

2. Wymaganiu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, podlegają również zmiany w bazie towarowej obejmujące zmianę nazw towarów i usług i ich przypisania do stawek podatku, zwolnienia od podatku oraz dodawanie i usuwanie towarów i usług funkcją programowania z klawiatury. Zmiany te mogą być wykonywane wyłącznie przed dokonaniem pierwszej sprzedaży po uprzednim wystawieniu raportu fiskalnego dobowego, z wyłączeniem dodawania nowych towarów i usług. Raport z tych czynności zawiera dane przed zmianą i po dokonanej zmianie - dodawane i usuwane towary i usługi, nazwę towaru lub usługi i ich przypisanie do stawki podatku lub sprzedaży zwolnionej od podatku przed zmianą i po dokonanej zmianie. Wykonana liczba zmian jest ujęta w następnym raporcie fiskalnym dobowym i zaznaczona opisem w raporcie fiskalnym okresowym zawierającym ten raport.

3. Kasa zapewnia, aby wartości wykazywane na paragonie fiskalnym i w raporcie fiskalnym dobowym były zaokrąglane do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza były pomijane, a końcówki 0,5 grosza i wyższe były zaokrąglane do 1 grosza.

4. Do oznaczania skrótów nazw walut stosuje się oznaczenia skrótów nazw walut stosowane przez Narodowy Bank Polski.

§ 11. 1. Kasa umożliwia wydruk paragonu fiskalnego zawierającego:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  3) numer kolejny wydruku;

  4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

  5) oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

  6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

  7) cenę jednostkową towaru lub usługi;

  8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

  9) wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;

  10) wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;

  11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;

  12) łączną wysokość podatku;

  13) łączną wartość sprzedaży brutto;

  14) oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;

  15) kolejny numer paragonu fiskalnego;

  16) numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

  17) numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na żądanie nabywcy;

  18) logo fiskalne i numer unikatowy.

2. Kasa umożliwia wydruk danych zawartych na paragonie fiskalnym w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem danych o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy są umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

3. Wysokość znaków alfanumerycznych na paragonie fiskalnym nie może być mniejsza niż 2,50 mm, liczba znaków w linii nie może być mniejsza niż 17, a liczba znaków przeznaczonych na nazwę towaru lub usługi nie może być mniejsza niż 12.

4. Łączna wartość sprzedaży brutto na paragonach fiskalnych, o której mowa w ust. 1 pkt 13, jest wyróżniona czcionką wytłuszczoną o wysokości stanowiącej co najmniej 150% wysokości innych znaków, z tym że dla kas z drukarkami igłowymi dopuszczalne jest również zastosowanie czcionki wytłuszczonej o szerokości wynoszącej co najmniej 150% szerokości innych znaków.

5. Szerokość taśmy paragonowej nie może być mniejsza niż 28 mm.

6. Paragon fiskalny jest czytelny i zawiera wszystkie dane, o których mowa w ust. 1, pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży.

§ 12. 1. Kasa umożliwia wydruk raportu fiskalnego dobowego zawierającego co najmniej:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  3) numer kolejny wydruku;

  4) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego dobowego;

  5) oznaczenie umieszczone centralnie "RAPORT FISKALNY DOBOWY";

  6) oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym;

  7) kolejny numer raportu fiskalnego dobowego;

  8) oznaczenia literowe od "A" do "G" wraz z przypisanymi stawkami podatku oraz zwolnieniem od podatku, przy czym literze "A" jest przypisana stawka podstawowa podatku, a literom od "B" do "G" są przypisane pozostałe stawki podatku oraz zwolnienie od podatku;

  9) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur wartości sprzedaży netto według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku i wysokości podatku według poszczególnych stawek podatku;

  10) łączną wysokość podatku;

  11) łączną wartość sprzedaży brutto;

  12) liczbę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej wykonanych od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego oraz kolejne numery wykonanych awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej, daty i czas ich wykonania oraz przy każdym z zerowań oznaczenie literą "Z" - zerowanie zewnętrzne lub literą "W" - zerowanie wewnętrzne oraz symbolem "*" w przypadku zapisu sprzedaży pomiędzy wystawieniem poprzedniego raportu fiskalnego dobowego lub wykonaniem awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej a wykonaniem opisywanego zerowania;

  13) oznaczenie "WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ" oraz łączną liczbę zmian w bazie towarowej obejmujących dodanie towaru lub usługi, usunięcie towaru lub usługi oraz zmianę nazwy towaru lub usługi i przypisania do towaru lub usługi stawki podatku lub zwolnienia od podatku;

  14) łączną liczbę paragonów fiskalnych anulowanych;

  15) wartość paragonów fiskalnych anulowanych;

  16) łączną liczbę paragonów fiskalnych;

  17) łączną liczbę faktur;

  18) łączną liczbę pozycji sumowaną od pkt 5 do pkt 17;

  19) oznaczenie "WALUTA EWIDENCYJNA" i symbol waluty ewidencyjnej;

  20) sumy narastająco z raportu na raport wysokości podatku według stawek podatku z uwzględnieniem zerowania tych kwot i naliczania ponownie po zmianie waluty ewidencyjnej oraz łączną, narastającą wartość sprzedaży brutto;

  21) w przypadku kas z funkcją rozliczania recept refundowanych - oznaczenie "ILOŚĆ WYCEN" oraz liczbę wycen wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  22) w przypadku kas z funkcją rozliczania recept refundowanych - oznaczenie "OPŁATA" oraz łączną wartość brutto zapisanej sprzedaży pomniejszoną o zniżki i refundacje;

  23) numer kasy, w przypadku gdy jest więcej niż jedno stanowisko kasowe;

  24) oznaczenie kasjera;

  25) umieszczony centralnie numer kontrolny wyznaczony na podstawie zawartości tekstowej raportu fiskalnego dobowego;

  26) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;

  27) umieszczony centralnie skrót kryptograficzny, o którym mowa w § 20 pkt 3.

2. Kasa umożliwia wydruk danych zawartych w raporcie fiskalnym dobowym w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 13. Kasa posiadająca funkcję drukowania faktur musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

  1) na fakturze musi być umieszczony numer kontrolny;

  2) dokonanie wydruku faktury jest zapisywane w pamięci fiskalnej.

§ 14. Numer kontrolny na dokumencie fiskalnym musi być umieszczony trwale centralnie w linii bezpośrednio poprzedzającej logo fiskalne.

§ 15. 1. W przypadku gdy ze szczególnymi formami sprzedaży, sprzedaży określonych towarów, świadczeniem określonych usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danej dziedzinie sprzedaży jest związana konieczność wprowadzenia szczególnych dostosowań o charakterze konstrukcyjnym, funkcjonalnym lub programowym, kasa o zastosowaniu specjalnym odpowiada kryteriom i warunkom technicznym równoważnym dla tej dziedziny zastosowań z określonymi w § 5, § 6, § 9, § 10, § 11 i § 16, a potwierdzenie potwierdza ich spełnienie dla określonego rodzaju zastosowań.

2. W kasach umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług nie ma obowiązku wydruku paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego, pod warunkiem zapisu na informatycznym nośniku danych paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego.

3. Kasy umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług mogą nie wyświetlać danych o wartości sprzedaży, pod warunkiem że dane te są zawarte na towarze lub wskazuje je urządzenie do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

4. Kasy rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie, w szczególności kasy stosowane w restauracjach, zamykają wszystkie rozpoczęte w ciągu danej doby transakcje przed wystawieniem raportu fiskalnego dobowego.

5. Kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego mogą posiadać jeden wyświetlacz dla użytkownika i nabywcy oraz posiadają funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, a także funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych.

6. Kasy, o których mowa w ust. 5, zasilane z instalacji pojazdu samochodowego spełniają wymagania, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2.

§ 16. Kasa, o której mowa w § 15 ust. 5, umożliwia wydruk paragonu fiskalnego zawierającego co najmniej:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  3) numer kolejny wydruku;

  4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

  5) oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

  6) oznaczenie "BILET" lub "OPŁATA DODATKOWA";

  7) rodzaj biletu;

  8) tytuł ulgi w przypadku biletu ulgowego;

  9) numer kursu;

  10) nazwę przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności, lub okres ważności biletu;

  11) cenę jednostkową usługi;

  12) wartość ulgi w przypadku biletu ulgowego;

  13) liczbę i wartość sumaryczną sprzedaży danej usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

  14) wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;

  15) wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym, po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;

  16) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;

  17) łączną wysokość podatku;

  18) łączną wartość sprzedaży brutto;

  19) oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;

  20) kolejny numer paragonu fiskalnego;

  21) imię i nazwisko posiadacza biletu w przypadku biletów okresowych imiennych;

  22) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy.

§ 17. 1. Kasa współpracująca z taksometrem przeznaczona do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, poza kryteriami określonymi w § 5, odpowiada także następującym kryteriom:

  1) jest połączona z taksometrem w sposób nierozłączny lub przez system złącza zabezpieczonego przed ingerencją użytkownika kasy lub osób trzecich, zapewniający przesyłanie danych rejestrowanych przez taksometr do kasy, a odłączenie lub uszkodzenie kasy uniemożliwiające jej działanie powoduje blokadę działania taksometru najpóźniej po wykonaniu operacji kończących kurs;

  2) posiada zabezpieczenie dostępu do wnętrza kasy uwzględniające określone odrębnymi przepisami wymagania w zakresie nakładania cech zabezpieczających taksometrów;

  3) w przypadku kas wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną - posiada rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające wykonanie fiskalizacji bez naruszenia cech zabezpieczających taksometru.

2. W przypadku kasy, o której mowa w ust. 1:

  1) funkcje wyświetlaczy wartości usługi zaewidencjonowanej przez kasę, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c, może pełnić wyświetlacz zespołu opłat lub zespołu dopłat taksometru;

  2) funkcję zasilania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8, pełni zasilanie z instalacji pojazdu samochodowego oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowo-bateryjne, które zapewnia wydrukowanie co najmniej 20 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości 20 wierszy druku, w okresie 8 godzin od zaniku zasilania z instalacji pojazdu samochodowego.

3. Producent umieszcza w książce kasy, o której mowa w ust. 1, zapis o typie taksometru współpracującego z daną kasą.

§ 18. 1. Kasa współpracująca z taksometrem przeznaczona do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami odpowiada również następującym warunkom technicznym:

  1) posiada funkcję umożliwiającą anulowanie paragonu fiskalnego dla rozliczenia kursu, który rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut i zakończył przejechaniem odcinka drogi nie dłuższego niż 500 m albo tylko samym postojem, nie dłuższym niż 20 minut;

  2) w przypadku kasy posiadającej funkcję stosowania opustu procentowego (rabat) lub funkcję stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych wykorzystanie tych funkcji łącznie z określeniem wysokości opustu procentowego (rabat) lub ceny jest możliwe wyłącznie w okresie dostępności funkcji umożliwiającej anulowanie paragonu fiskalnego, w trakcie realizowanego kursu;

  3) podczas korzystania z funkcji stosowania opustu procentowego (rabat) w trakcie realizacji kursu na wyświetlaczu kasy lub zespole opłat lub dopłat taksometru jest dodatkowo wyświetlany wyraz "rabat", natomiast należność uwzględniająca zastosowany opust procentowy (rabat) jest pokazana na wyświetlaczu najpóźniej po przejściu taksometru w położenie "KASA";

  4) w przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru lub przerwania pomiaru przez taksometr w czasie powyżej 10 sekund - kasa dokonuje wydruku paragonu fiskalnego za wykonaną do tego zdarzenia usługę;

  5) posiada funkcję przekazania do taksometru, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, informacji pozwalającej na przestawienie taksometru w stan umożliwiający realizację następnego kursu.

2. Zaprogramowanie działania kasy umożliwiające korzystanie z funkcji stosowania opustu procentowego (rabat) i funkcji stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych następuje na wniosek użytkownika kasy w punkcie serwisu kas i jest połączone z dokonaniem odpowiedniego wpisu w książce kasy.

§ 19. 1. Kasa, o której mowa w § 18, umożliwia wydruk paragonu fiskalnego zawierającego co najmniej:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres zamieszkania lub siedziby podatnika;

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  3) numer kolejny wydruku;

  4) numer rejestracyjny i numer boczny taksówki;

  5) datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu;

  6) oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

  7) długość przejechanej drogi w czasie kursu;

  8) jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;

  9) liczbę impulsów i wartość usługi odnoszące się do poszczególnych taryf;

  10) wartość poszczególnych innych opłat taryfowych;

  11) wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;

  12) wartość sprzedaży brutto i wysokości podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;

  13) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;

  14) łączną wysokość podatku;

  15) łączną wartość sprzedaży brutto;

  16) oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;

  17) kolejny numer paragonu fiskalnego;

  18) numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na żądanie nabywcy;

  19) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy.

2. W przypadku taksometrów, które były poddane ocenie zgodności przed wprowadzeniem do obrotu lub użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami, układ i rodzaj danych uwidocznionych na paragonie fiskalnym, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, może być odpowiednio zmieniony w zależności od rozwiązań zastosowanych przy przekazie przez dany typ taksometru informacji o parametrach taryfy lub taryf oraz długości przebytej drogi lub innych jednostek naturalnych zastosowanych do pomiaru usługi.

3. W przypadku kasy wyposażonej również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych paragon fiskalny oprócz danych wymienionych w ust. 1, związanych z wyceną kursu według wskazań taksometru, zawiera także:

  1) cenę uzgodnioną do zapłaty i wysokość podatku podlegające zapisowi w pamięci fiskalnej;

  2) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą nabywcy usługi oraz jego adres;

  3) miejsce rozpoczęcia i zakończenia kursu, z tym że w przypadku gdy kurs skończył się w miejscu jego rozpoczęcia, należy podać nazwę głównych miejscowości objętych trasą kursu.

§ 20. Program pracy kasy odpowiada następującym warunkom technicznym:

  1) przesyłanie danych pomiędzy kasą a umieszczonym poza obudową kasy systemem wykonywania kopii na informatycznych nośnikach danych następuje w postaci zaszyfrowanej i z autoryzacją danych;

  2) poprawność działania systemu elektronicznego zapisu kopii na informatycznych nośnikach danych nadzoruje w sposób bezpośredni program, który umożliwia poprawne przesyłanie danych do systemu elektronicznego zapisu kopii i usuwanie danych zawartych w pamięci podręcznej;

  3) po wystawieniu raportu fiskalnego dobowego oraz zapisaniu go w pamięci fiskalnej i pamięci podręcznej program wyznacza funkcję skrótu kryptograficznego realizowaną niesymetrycznym algorytmem zgodnym z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z całości zapisów tekstowych zawartych w pamięci podręcznej łącznie z raportem fiskalnym dobowym;

  4) skrót, o którym mowa w pkt 3, jest zapisywany w rekordzie ostatniego raportu fiskalnego dobowego w pamięci fiskalnej;

  5) bezpośrednio po wystawieniu raportu fiskalnego dobowego program wywołuje przesłanie wszystkich danych z pamięci podręcznej na informatyczny nośnik danych;

  6) w rekordach raportu fiskalnego dobowego zapisywanych w pamięci fiskalnej należy umieszczać dodatkowe informacje, o których mowa w pkt 12 i 17; pozytywny wynik porównywania wyznaczonego skrótu zapisanego w rejestrze raportu fiskalnego dobowego z odpowiednimi danymi określonymi na informatycznych nośnikach danych umożliwia usunięcie zawartości pamięci podręcznej, przy czym skrót ten opatrzony specjalnym kluczem zostaje przesłany do dopisania na informatycznym nośniku danych w rejestrze odpowiedniego raportu fiskalnego dobowego;

  7) dane zapisywane w pamięci fiskalnej przez program są dostępne do odczytu tylko przez ten program;

  8) dane zawarte w rekordach, o których mowa w pkt 6, są użyte przez program do porównania z danymi dosłanymi do kasy przez zewnętrzne programy współpracujące, o których mowa w pkt 19 lit. b;

  9) każdy informatyczny nośnik danych jest zaopatrzony w zapisaną programem etykietę, która zawiera co najmniej bieżący numer nośnika, zakres czasowy zawartych w nim dokumentów oraz numer unikatowy kasy, której kopie dokumentów są na nim zapisane;

  10) na jednym informatycznym nośniku danych mogą być zapisane kopie dokumentów z jednej kasy;

  11) jeżeli jest to możliwe do przeprowadzenia, wystawienie pierwszego raportu fiskalnego dobowego związanego z fiskalizacją rozpoczyna zapisy na informatycznym nośniku danych;

  12) proces dopisywania kolejnych kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych wymaga każdorazowo sprawdzenia jego oryginalnej zawartości danych od początku zainicjowania informatycznego nośnika danych każdorazowo poprzez porównanie z odpowiednimi danymi zawartymi w pamięci fiskalnej; czynność ta jest wykonana przed dopisaniem następnych danych, a wynik ponownie wykonanego sprawdzenia całego informatycznego nośnika danych jest dopisany w ewidencji raportu fiskalnego dobowego zawartego w pamięci fiskalnej;

  13) z zapisanych danych na informatycznym nośniku danych związanych z ostatnim przesłaniem z kasy należy wyznaczyć funkcję skrótu realizowaną tym samym algorytmem, który został zaimplementowany w kasie; skrót ten należy odesłać do kasy dla porównania przez program w kasie z odpowiednimi zapisami w kasie i po tych operacjach przesłać go z powrotem ze specjalnym kluczem celem zapisania na informatycznym nośniku danych;

  14) przed dopisaniem kopii dokumentów od ostatniego raportu fiskalnego dobowego na informatyczny nośnik danych program dokonuje oszacowania wolnego miejsca na zapis danych zaistniałych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego; jeżeli miejsca jest wystarczająco dużo, można przystąpić do dokonania zapisu, jeżeli nie, informatyczny nośnik danych jest zamknięty całkowicie;

  15) etykieta całkowicie zamkniętego informatycznego nośnika danych jest zapisywana w pamięci fiskalnej w rekordzie ostatnio zapisanego raportu fiskalnego dobowego i z tym raportem jest drukowana w odpowiednich raportach fiskalnych okresowych;

  16) całkowite zamykanie informatycznego nośnika danych z zapisanymi kopiami dokumentów jest realizowane przez program, który również zapewnia przedstawianie historii zapisanych dokumentów z danej kasy, z tym że historia ta jest przedstawiana przez zapisywanie danych z poprzednich zamkniętych informatycznych nośników danych, takich jak: numer unikatowy, zakres numerów raportów fiskalnych dobowych i okresy, w których zostały one zaewidencjonowane, wartość sprzedaży w tych okresach oraz etykiety informatycznych nośników danych, na których dane te się znajdowały, aby móc na podstawie tej informacji ustalić, w którym informatycznym nośniku danych są określone dane;

  17) dla całkowicie zamkniętego informatycznego nośnika danych archiwizującego kopie dokumentów należy wyznaczyć funkcję skrótu niesymetrycznym algorytmem kryptograficznym zgodnym z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z zapisu obejmującego wszystkie raporty fiskalne dobowe; skrót ten zostaje dopisany do rekordu ostatniego raportu fiskalnego dobowego zawartego w pamięci fiskalnej i odesłany z powrotem ze specjalnym kluczem z kasy celem zapisania w archiwizowanej kopii;

  18) niezależnie od wymagań wymienionych w pkt 1-17 algorytmy związane z zapisaniem kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych rozwiązują w sposób jednoznaczny kwestie dotyczące zabezpieczeń przed utratą danych w ramach wszystkich sytuacji konfliktowych i awaryjnych, jakie mogą się pojawić w związku z działaniem programu;

  19) specjalna część programu również zapewnia na całkowicie zamkniętym informatycznym nośniku danych:

   a) odczytywanie kopii dokumentów i ich drukowanie w systemach, w których są zapisywane, lub z użyciem programu archiwizującego; niezależnie od tego jest również zapewniona możliwość wykonania wydruku przez kasę lub dowolną kasę tego samego typu, z której pochodziły zapisywane kopie, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 21,

   b) wykonywanie czynności sprawdzających zapisanych kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych, w szczególności związanych z zastosowanymi zabezpieczeniami, z udziałem kasy, z której były prowadzone zapisy, lub dowolnej kasy tego samego typu,

   c) realizację funkcji sortujących umożliwiających co najmniej na podstawie określonych zapisów kopii dokumentów, w tym raportów fiskalnych dobowych, wystawianie raportów fiskalnych okresowych za okres żądany przez kontrolującego, wyszukiwanie sprzedaży według zadanych parametrów, takich jak: data, występowanie sprzedaży w zadanym zakresie dat, wyszukiwanie wskazanych stawek podatku przy sprzedażach, wyszukiwanie określonych nazw towarów; program ten również zapewnia wykrywanie zmian już uprzednio zapisanych kopii dokumentów oraz wskazywanie etykiet informatycznych nośników danych, które w historii zapisywania kopii dokumentów zawierają żądane dane; w programie nie są dostępne dla użytkownika kasy żadne procedury edytowania tekstu.

§ 21. Program pracy kasy może nie zawierać niektórych elementów odpowiedzialnych za elektroniczny zapis kopii, związanych z realizacją warunków technicznych określonych w § 20 pkt 11-19, jeżeli:

  1) producent będzie wprowadzał do obrotu kasy wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach zewnętrznych służących do zapisu kopii dokumentów;

  2) w książce kasy producent określi rodzaje urządzeń, które przy wykorzystaniu oprogramowania wymienionego w pkt 1 mogą współpracować z kasą przy zapisie kopii dokumentów, lub określi szczegółowe parametry techniczne, które spełniają te urządzenia oraz informatyczne nośniki danych, na których będą zapisywane kopie dokumentów.

Rozdział 3

Sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu

§ 22. 1. Pamięć fiskalna oznaczana jest numerem unikatowym wprowadzonym do niej wyłącznie podczas procesu produkcyjnego.

2. Numer unikatowy składa się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają rok kalendarzowy, w którym przydzielane są numery unikatowe, dwie kolejne oznaczają kolejny numer wydanego dla danego typu kasy potwierdzenia, a po nich następuje sześć kolejnych cyfr od 0 do 9.

3. Numery unikatowe są przydzielane wyłącznie dla kas posiadających ważne potwierdzenie.

4. Przydzielenie numerów unikatowych dla danego typu kasy następuje na podstawie wniosku producenta, zawierającego:

  1) określenie typu kasy, którego wniosek dotyczy, oraz określenie celu wykorzystania wnioskowanych numerów unikatowych;

  2) numer i datę potwierdzenia o spełnieniu przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, wydanego dla kasy objętej wnioskiem;

  3) określenie liczby numerów unikatowych, które są przydzielane;

  4) wskazanie ostatnio nadanego prefiksu dla danego typu kasy, w przypadku kolejnego wniosku o przydzielenie numerów unikatowych dla tego typu kasy.

§ 23. 1. Do każdej kasy wprowadzanej do obrotu producent dołącza:

  1) instrukcję obsługi kasy;

  2) książkę kasy, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) kartę kasy, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) deklarację, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) program do odczytu pamięci fiskalnej;

  6) program archiwizujący.

2. Instrukcja obsługi kasy zawiera co najmniej informacje dotyczące obsługi kasy, procedur jej programowania, opis kodów błędów obsługiwanych przez kasę, w szczególności opis kodów błędów oznaczających niemożność odczytu pamięci fiskalnej, warunków znamionowych użytkowania, warunków przechowywania oraz określenia typu materiałów używanych do sporządzania wydruków i sposobu przechowywania wydruków dla zapewnienia ich czytelności.

Rozdział 4

Wniosek o wydanie potwierdzenia o spełnieniu przez kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym odpowiadają kasy, oraz okres, na który jest wydawane potwierdzenie

§ 24. 1. W celu otrzymania potwierdzenia producent składa wniosek zawierający:

  1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby;

  2) nazwę i adres producenta zagranicznego kasy oraz odpis z rejestru lub ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się jego siedziba, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i upoważnienie producenta zagranicznego kasy dla producenta do wprowadzania jej do obrotu;

  3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

  4) dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile są stosowane;

  5) podpis osoby lub osób reprezentujących wnioskodawcę.

2. W przypadku kas współpracujących z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, składany jest wniosek o wykonanie przez Główny Urząd Miar ekspertyzy w zakresie możliwości współpracy taksometru z kasą, której dotyczy wniosek.

§ 25. 1. Do wniosku dołącza się:

  1) co najmniej dwa egzemplarze kasy, przy czym jeden stanowiący kasę wzorcową pozostaje w Głównym Urzędzie Miar do czasu upływu ważności potwierdzenia;

  2) pamięć fiskalną zabezpieczoną w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2;

  3) dodatkowe pamięci fiskalne, w tym:

   a) jedną zawierającą 32 wolne rekordy przeznaczone do zapisu raportów fiskalnych dobowych,

   b) jedną zawierającą zapisy dotyczące 195 zerowań pamięci operacyjnej, o numerze unikatowym takim samym jak pamięci fiskalne, o których mowa w lit. e,

   c) jedną zawierającą zapisy dotyczące 25 zmian stawek podatku, o numerze unikatowym takim samym jak pamięci fiskalne, o których mowa w lit. e,

   d) trzy czyste, w tym dwie z takimi samymi numerami unikatowymi i jedną z innym numerem unikatowym,

   e) cztery o takim samym testowym numerze unikatowym i trzy o innym testowym numerze unikatowym zawierające 10 takich samych raportów fiskalnych dobowych,

   f) sparowane z pamięciami fiskalnymi, o których mowa w lit. a-e, nośniki kopii elektronicznych;

  4) program do odczytu pamięci fiskalnej;

  5) program umożliwiający programowanie bazy towarowej z komputera zewnętrznego;

  6) opis konstrukcji, schematy ideowe i montażowe kasy;

  7) schemat blokowy budowy kasy;

  8) mapę pamięci fiskalnej;

  9) program pracy kasy w wersji źródłowej;

  10) program archiwizujący na nośniku danych tego samego typu, na którym będzie udostępniony podatnikowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi jego autoryzację;

  11) wykaz elementów elektronicznych kasy wraz z opisem ich przeznaczenia, w tym podzespołów realizujących funkcje pamięci operacyjnej, pamięci podręcznej, pamięci fiskalnej, zegara czasu rzeczywistego oraz zastosowanych w budowie kasy mikrokontrolerów;

  12) zdjęcie kasy w formacie A4;

  13) opcje konstrukcyjne kasy;

  14) instrukcje obsługi i programowania;

  15) instrukcję serwisową;

  16) protokoły komunikacyjne wszystkich interfejsów zewnętrznych kasy i interfejsów wewnętrznych pomiędzy modułem fiskalnym a pamięcią fiskalną, wyświetlaczami, drukarkami, klawiaturą i systemem zapisywania kopii elektronicznych, a także schematy przewodów połączeniowych;

  17) wykaz wszystkich części składowych kasy lub systemu kasowego oraz schemat systemu;

  18) szczegółowy opis sposobu zabezpieczeń pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej, wraz z niezbędnymi algorytmami, schematami i kodami oprogramowania dodatkowego w formie umożliwiającej weryfikację wymagań dotyczących niezmienności danych w tych pamięciach;

  19) wykaz urządzeń dodatkowych, z którymi kasa może współdziałać;

  20) wypełnioną kartę kasy;

  21) wzór książki kasy przeznaczonej dla danego typu kasy, w której zamieszcza się stałe zapisy o:

   a) typie taksometru współpracującego z kasą,

   b) rodzajach urządzeń, które przy wykorzystaniu oprogramowania, o którym mowa w § 21 pkt 1, mogą współpracować z kasą przy zapisie kopii, lub szczegółowych parametrach technicznych, które mają spełniać te urządzenia oraz informatyczne nośniki danych, na których będą zapisywane kopie dokumentów fiskalnych;

  22) wykaz wszystkich sytuacji awaryjnych kasy i sposoby ich usuwania: automatycznie, przez serwisanta kas, przez użytkownika kasy i nieusuwalne, oraz sposoby zabezpieczenia podzespołów kasy przed dostępem osób nieuprawnionych;

  23) oświadczenie wnioskodawcy, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała potwierdzenie i spełnia wymogi określone rozporządzeniem, oraz oświadczenie o rodzaju pamięci zastosowanych do pamięci fiskalnej kasy oraz zapisu programu pracy kasy;

  24) wzory wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę z opisem sposobu wywołania ich drukowania;

  25) opis technologii zapisywania numeru unikatowego i umieszczenia pamięci fiskalnej w gnieździe podczas produkcji kasy oraz technologię wymiany modułu fiskalnego i pamięci fiskalnej;

  26) w przypadku kas współpracujących z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami:

   a) wykaz taksometrów współpracujących z kasą,

   b) oświadczenie wnioskodawcy o poprawnej współpracy kasy z taksometrem w warunkach znamionowych użytkowania taksometrów, w tym również deklarowanych przez producenta, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a,

   c) kopię decyzji zatwierdzenia typu taksometru lub kopię certyfikatu badania typu UE albo certyfikatu projektu UE dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a;

  27) schemat blokowy programu pracy kasy;

  28) algorytmy i udokumentowane kody źródłowe programów pracy kasy odpowiedzialne za realizację funkcji i bezpieczeństwo danych zapisywanych w kasie w zakresie:

   a) fiskalizacji,

   b) zapisu i odczytu danych w pamięci fiskalnej,

   c) zapisywania kopii danych na informatycznych nośnikach danych,

   d) przesyłania danych przez zewnętrzne protokoły komunikacyjne kasy (parser instrukcji),

   e) wykrywania, sygnalizacji i obsługi dopełniania się wewnętrznych pamięci kasy,

   f) przesyłania danych do sterowników wyświetlaczy i drukarki kasy,

   g) definicji opisów umieszczanych na wydrukach,

   h) procedury obsługi błędów, w szczególności związanych z weryfikacją poprawności danych w pamięci fiskalnej, pamięci podręcznej i pamięci operacyjnej,

   i) zabezpieczeń programowych modułów pamięci fiskalnej oraz pamięci programu pracy kasy,

   j) innych elementów niezbędnych do oceny spełnienia warunków, które mają spełniać kasy;

  29) sumy kontrolne programów kasy;

  30) informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach.

2. Do wniosku dołącza się opisy działania wszystkich urządzeń dołączonych do kasy.

§ 26. 1. W celu wykonania badań kasy producent udostępnia wszystkie urządzenia przeznaczone do współpracy z kasą.

2. W przypadku kas współpracujących z taksometrem przeznaczonych do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami do wniosku dołącza się lub dostarcza na badania kasy egzemplarz taksometru współpracującego z kasą oraz urządzenie umożliwiające symulację pracy taksometru.

§ 27. Wniosek oraz dołączone do niego dokumenty są sporządzane w języku polskim albo są dołączane ich tłumaczenia na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 28. Potwierdzenie wydaje się na okres, o którym mowa w art. 145a ust. 7 pkt 1 ustawy.

§ 29. Po uzyskaniu potwierdzenia wszelkie zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne oraz programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo ponownego złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami, uzyskania pozytywnego wyniku z wszystkich przeprowadzonych badań kasy oraz uzyskania potwierdzenia.

Rozdział 5

Zakres badań kasy oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z badań kasy

§ 30. Spełnianie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych przez kasy stwierdza się na podstawie wyników badań, których zakres obejmuje sprawdzenie:

  1) zgodności wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, z egzemplarzem kasy wzorcowej;

  2) konstrukcji kasy, w tym:

   a) budowy kasy,

   b) sposobu zabezpieczeń kasy przed dostępem i możliwością ingerencji w jej konstrukcję,

   c) kompletności konstrukcji kasy, montażu wymaganych podzespołów i elementów konstrukcji;

  3) bezpieczeństwa danych i oprogramowania, w tym:

   a) przesyłania danych między kasą a komputerem współpracującym z kasą,

   b) zapisu danych w pamięci podręcznej i pamięci fiskalnej,

   c) realizacji funkcji kryptograficznych mających na celu zapewnienie integralności danych,

   d) bezpieczeństwa danych zapisywanych w pamięci podręcznej, pamięci fiskalnej i na informatycznych nośnikach danych,

   e) poprawności działania kasy w przypadku wystąpienia typowych sytuacji awaryjnych, w tym:

    - zaniku połączeń między głównymi podzespołami kasy, w tym pomiędzy modułem fiskalnym i pamięcią fiskalną,

    - uszkodzenia jednego z podzespołów kasy, w tym układu zasilania, drukarki lub wyświetlacza,

    - uszkodzenia pamięci na informatycznym nośniku danych,

    - nieprawidłowej pracy zegara czasu rzeczywistego,

    - innych sytuacji awaryjnych związanych z przechowywaniem danych w pamięciach kasy, w tym szczególnie podczas zaników zasilania;

  4) funkcji kasy, w celu sprawdzenia:

   a) poprawności działania funkcji obsługi sprzedaży i raportowania kasy,

   b) poprawności naliczania należnego podatku,

   c) formatu i zawartości dokumentów fiskalnych,

   d) poprawności działania systemu zapisywania elektronicznych kopii dokumentów;

  5) oprogramowania kasy, w celu sprawdzenia:

   a) implementacji algorytmów oprogramowania kasy,

   b) implementacji protokołów komunikacyjnych modułu fiskalnego i kasy,

   c) struktury modułów oprogramowania, zgodności działania algorytmów z dokumentacją kasy,

   d) analizy ścieżek przetwarzania danych fiskalnych,

   e) poprawności implementacji funkcji związanych z realizacją zadań fiskalnych.

§ 31. Sprawozdanie z badań kasy zawiera:

  1) dane identyfikujące:

   a) producenta oraz, jeśli ma to zastosowanie, ich upoważnionego przedstawiciela,

   b) typ kasy;

  2) wyniki badań;

  3) stwierdzenie, czy kasa spełnia funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, a w przypadku ich niespełniania - wykaz niezgodności wraz z ich opisem;

  4) datę i czas trwania badań;

  5) poświadczenie imienne wykonawcy badań.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 32. 1. Potwierdzenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc do dnia określonego w tym potwierdzeniu, nie dłużej niż przez okres, o którym mowa w art. 145a ust. 7 pkt 1 ustawy, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.

2. Kasy wyposażone w funkcję stałą wydruku na paragonie fiskalnym, przy danych dotyczących wartości, oznaczenia waluty w złotych, w tym przy zastosowaniu skrótów "zł" lub "PLN", mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia, do którego zgodnie z odrębnymi przepisami złoty będzie uznawany za prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy którego zastosowaniu jest prowadzona ewidencja.

§ 33. W przypadku gdy kasa spełniająca wymagania w zakresie warunków i kryteriów technicznych stwierdzone w:

  1) decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. poz. 1338, z 2010 r. poz. 1694 oraz z 2011 r. poz. 818),

  2) potwierdzeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanym po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 332), na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1

- została nabyta przez użytkownika w okresie obowiązywania tej decyzji lub potwierdzenia, może być nadal stosowana do prowadzenia ewidencji sprzedaży, pod warunkiem że zapewnia prawidłowość rozliczeń podatku.

§ 34. 1. Numer unikatowy dla użytkowanych kas, które uzyskały potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych przed 2000 r., składa się z dwuliterowego prefiksu oraz ciągu 8 cyfr.

2. Numery unikatowe dla użytkowanych kas, które uzyskały potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych po 1999 r., wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych składają się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 8 cyfr.

3. Numery unikatowe dla kas posiadających potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076) składają się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr.

§ 35. Do postępowań w sprawach potwierdzeń, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 36. Książki kasy dołączone do kas wprowadzonych do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być nadal stosowane.

§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

___________________
1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27.04.2021 r. pod numerem 2021/253/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.09.2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206), które utraciło moc z dniem 2.05.2021 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675).
Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.09.2021 r.

Załącznik nr 1

Logo fiskalne

Logo fiskalne

Załącznik nr 2

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Książka kasy

Załącznik nr 3

Karta kasy

Karta kasy

Załącznik nr 4

Deklaracja producenta

Deklaracja producenta

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60