Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.04.2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 89, poz. 850
Dz. U. z 2006 r. nr 73, poz. 505
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 27.01.2012 r.

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług:

  1) Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz ich personelowi cywilnemu, dowództwom;

  2) wielonarodowym kwaterom oraz ich personelowi cywilnemu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) siłach zbrojnych - należy przez to rozumieć siły zbrojne zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 21, poz. 257);

  2) personelu cywilnym - należy przez to rozumieć personel cywilny zgodnie z art. I ust. 1 lit. b Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;

  3) Państwie wysyłającym - należy przez to rozumieć Państwo zgodnie z art. l ust. 1 lit. d Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;

  4) dowództwie sojuszniczym - należy przez to rozumieć Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 lit. c Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 64, poz. 746);

  5) podatku - należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług;

  6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

  7) organie wojskowym - należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej;

  8) Kwaterze - należy przez to rozumieć Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 21, poz. 259);

  9) personelu zagranicznym Kwatery - należy przez to rozumieć osoby oddelegowane do Kwatery Głównej Korpusu lub zatrudnione w Kwaterze Głównej Korpusu przez każdą ze Stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;

  10) członkach rodzin personelu zagranicznego Kwatery - należy przez to rozumieć współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 9;

  11) fakturze - należy przez to rozumieć fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;

  12) terytorium kraju - należy przez to rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  13) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - należy przez to rozumieć Centrum Szkolenia Sił Połączonych, uważane za Dowództwo Sojusznicze, o którym mowa w artykule II ust. 2.4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. nr 227, poz. 1945);

  14) osobach upoważnionych - należy przez to rozumieć osoby upoważnione, o których mowa w artykule VII ust. 7.13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli.

Rozdział 2

Przypadki i tryb zwrotu podatku Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju

§ 3. 1. Zwrot podatku przysługuje organowi wojskowemu, który nabył na terytorium kraju:

  1) towary i usługi na rzecz sił zbrojnych, przeznaczone wyłącznie do użytku tych sił lub ich personelu cywilnego, w tym również do zaopatrzenia ich mes i kantyn, kiedy siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;

  2) paliwa, oleje lub smary, zwane dalej "paliwami", a następnie udostępnił odpłatnie siłom zbrojnym wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju.

2. Zwrot podatku przysługuje w przypadku, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte towary, usługi i paliwa.

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty podatku podlegającej zwrotowi organowi wojskowemu jest wykaz, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1, oraz faktura wystawiona przy zakupie towarów, usług lub paliw.

§ 4. 1. Zwrot podatku następuje na wniosek organu wojskowego, zwany dalej "wnioskiem". Wniosek jest składany w terminie do 90 dni po zakończeniu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.

2. Wniosek składa się:

  1) Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych,

  2) Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni - w przypadku zakupów dokonywanych przez Dowódcę Marynarki Wojennej lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej

- zwanych dalej "naczelnikiem urzędu skarbowego".

3. Wniosek powinien zawierać:

  1) określenie okresu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju;

  2) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się organ wojskowy, z wyszczególnieniem kwot podatku związanych z nabyciem towarów i usług na poszczególne cele, o których mowa w § 3 ust. 1;

  3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

4. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  1) wykaz towarów (usług) przekazanych (świadczonych) odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu, zawierający:

   a) oznaczenie Państwa wysyłającego,

   b) określenie rodzaju towarów i usług, a w przypadku towarów również ich ilości,

   c) poświadczenie odbioru towarów i usług,

   d) wyliczenie kwoty podatku na podstawie faktur nabycia;

  2) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego;

  3) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, z zastrzeżeniem pkt 4;

  4) uwierzytelnione kserokopie faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

  5) kopie faktur obciążających siły zbrojne za udostępnione paliwa.

§ 5. 1. Po rozpatrzeniu wniosku o zwrot podatku, każda faktura, z której wynikają kwoty do zwrotu podatku, podlega ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.

2. Zwrot podatku jest dokonywany przez urząd skarbowy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku o zwrot podatku wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 4.

3. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w § 4 ust. 4 - do zaopiniowania - organowi sprawującemu, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku Ministra Obrony Narodowej temu organowi.

4. Opinia jest składana do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, o którym mowa w § 6, wniosek jest opiniowany przez Ministra Obrony Narodowej.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 5, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 3.

7. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy.

§ 6. 1. Zwrot podatku przysługuje również dowództwom sojuszniczym nabywającym towary i usługi na terytorium kraju w związku z pobytem sił zbrojnych, kiedy siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

2. Przepisy § 3 ust. 3 oraz § 4 i 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku gdy zwrot podatku jest dokonywany na rachunek w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.

4. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeśli dotyczy on towarów i usług, objętych zwrotem podatku na podstawie § 3-5.

§ 7. Zwrot podatku, o którym mowa w § 3-6, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Przypadki i tryb zwrotu podatku Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery

§ 8. 1. Zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

  1) Kwaterze - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utworzenia, budowy i działalności Kwatery oraz towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery i tam sprzedawanych;

  2) personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom jego rodzin - z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

   a) samochód osobowy - jedna sztuka na trzy lata,

   b) pozostałe pojazdy - w miarę uzasadnionych potrzeb.

2. W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot podatków przysługuje wyłącznie personelowi zagranicznemu Kwatery w odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego lub innego pojazdu nie częściej niż raz na trzy lata.

§ 9. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów nabytych przez Kwaterę oraz przez personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

§ 10. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Kwaterze oraz personelowi zagranicznemu Kwatery i członkom jego rodzin jest faktura wystawiona przy zakupie towarów, potwierdzająca ich nabycie przez Kwaterę lub personel zagraniczny Kwatery jak również członków ich rodzin.

2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

3. Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca.

§ 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez Kwaterę Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku powinien określać:

  1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Korpus oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Kwatery oraz cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  1) wykaz towarów i usług nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem towarów lub usług przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery;

  2) listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

  3) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, z zastrzeżeniem pkt 4;

  4) uwierzytelnione kserokopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. Wnioski składane są za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek.

§ 12. 1. Zwrotu podatku dokonuje Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 11, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, wniosek wraz z załączonymi kwestionowanymi dokumentami przekazywany jest Ministrowi Obrony Narodowej do zaopiniowania.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

§ 13. 1. W przypadku gdy towar zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od nabywcy kopii faktury; o dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, przekazując równocześnie otrzymaną od nabywcy kopię faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 12, zwrotu podatku wynikającego z tej faktury, kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

Rozdział 3a

Przypadki i tryb zwrotu podatku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy

§ 13a. 1. Zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

  1) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na użytek służbowy Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie to jest niezbędne do ich działalności;

  2) osobom upoważnionym z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

   a) samochód osobowy - 2 sztuki na trzy lata,

   b) pozostałe pojazdy - w miarę uzasadnionych potrzeb.

2. W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot podatku przysługuje osobom upoważnionym w odniesieniu do dwóch sztuk samochodu osobowego lub innego pojazdu nie częściej niż raz na trzy lata.

3. Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów lub innych pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje pod warunkiem, że samochody te lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.

§ 13b. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz przez osoby upoważnione obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

§ 13c. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osobom upoważnionym jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione.

2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

3. Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca.

§ 13d. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy Naczelnikowi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku powinien określać:

  1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz cele prywatne osób upoważnionych;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  1) wykaz towarów i usług nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie;

  2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

  3) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, z zastrzeżeniem pkt 4;

  4) uwierzytelnione kserokopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. Wnioski składane są za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 13e. 1. Zwrotu podatku dokonuje Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 13d ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów, wniosek wraz z załączonymi kwestionowanymi dokumentami przekazywany jest Ministrowi Obrony Narodowej do zaopiniowania. Przekazując wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej należy wskazać przyczyny, z powodu których złożony wniosek lub dokumenty poddaje się w wątpliwość.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

4. Po rozpatrzeniu wniosku każdy oryginał faktury, z którego wynikają kwoty podatku do zwrotu, podlega ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego jej użycia.

5. Po dokonaniu zwrotu podatku Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane oryginały faktur Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy.

§ 13f. 1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania kopii faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, przekazując równocześnie otrzymaną od Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osób upoważnionych kopię faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

  1) po dokonaniu, zgodnie z § 13e, zwrotu kwoty podatku wynikającej z tej faktury lub

  2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania zwrotu kwoty podatku, o której mowa w § 13e.

§ 13g. Zwrot podatku, o którym mowa w § 13a-13f, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60