Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień1), 2)

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1722
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 736
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 701
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1983
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 955
2023.12.08 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa inne niż określone w art. 43-81 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", zwolnienia od podatku od towarów i usług, zwanego dalej "podatkiem", oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1722
2014.07.18
zmieniony przez
2015.05.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 736
2017.03.18
zmieniony przez
2018.04.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 701
2019.02.01
zmieniony przez
2020.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1983
2023.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 955
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) podmiotach - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;

  2) celach publicznych i religijnych - rozumie się przez to zgodne z prawem cele pozostające w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz cele religijne, określone w statucie lub innym akcie wewnętrznym organizacji pożytku publicznego;

  3) (uchylony)

  4) (uchylony)

  5) Umowie uzupełniającej - rozumie się przez to Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisaną w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180);

  6) Dowództwie Sojuszniczym - rozumie się przez to Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 ust. 9 Umowy uzupełniającej;

  7) członkach Dowództwa Sojuszniczego - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 1 ust. 13 Umowy uzupełniającej, oraz delegowany personel innych organizacji międzynarodowych, pozarządowych oraz międzynarodowych trybunałów, którym na mocy art. 8 Umowy uzupełniającej przyznano status członków Dowództwa Sojuszniczego;

  8) uprawnionych członkach Dowództwa Sojuszniczego - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 1 ust. 16 Umowy uzupełniającej;

  9) członkach rodziny uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego lub członkach rodziny członka Dowództwa Sojuszniczego - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 1 ust. 14 Umowy uzupełniającej;

  10) wykonawcach kontraktowych Dowództwa Sojuszniczego - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która na podstawie umów, o których mowa w art. 14 ust. 1 Umowy uzupełniającej, nabywa towary i usługi;

  11) członkach personelu Agencji Frontex - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 1 ust. 3 Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 1939 i 1940), z wyłączeniem obywateli polskich oraz osób posiadających prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Zwolnienia od podatku oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1722
2014.04.01
zmieniony przez
2014.07.18
zmieniony przez
2015.05.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 736
2016.08.13
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2018.04.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 701
2020.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1983
2022.01.01
zmieniony przez
2022.05.10
zmieniony przez
2023.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 955
2023.12.08
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku:

  1) dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.), dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację pożytku publicznego:

   a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną przez organizację pożytku publicznego zbiórką towarów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych,

   b) za środki pieniężne pochodzące z ich zbiórki prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych;

  2) dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze;

  3) usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0);

  4) import towarów objętych:

   a) procedurą tranzytu lub procedurą składowania celnego, w rozumieniu przepisów celnych,

   b) procedurą dopuszczenia do obrotu uprzednio wywiezionych w ramach procedury uszlachetniania biernego, jeżeli proces przetwarzania ma na celu naprawę towarów, a naprawa dokonywana jest nieodpłatnie w wykonaniu umowy gwarancyjnej

  - pod warunkiem że na podstawie przepisów celnych nie powstał obowiązek uiszczenia cła;

  5) import paliwa, zwolnionego od cła na podstawie przepisów celnych, przewożonego w standardowym zbiorniku środka transportu przeznaczonego do działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 2 ustawy, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów;

  6) import paliwa zwolnionego od cła na podstawie przepisów celnych, przewożonego w standardowych zbiornikach statków powietrznych lub jednostek pływających;

  7) (uchylony)

  8) usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek;

  9) czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 438);

  10) czynności związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej nieruchomości tę wspólnotę;

  11) czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych tworzących w określonej nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lokale należące do właścicieli tworzących tę wspólnotę mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725) lub opłaty pośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1623), jeżeli lokale te są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe;

  12) usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581), świadczone w celu zebrania środków pieniężnych na realizację celów publicznych i religijnych przez organizację pożytku publicznego, z wyjątkiem usług przedpłaconych;

  13) usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

  14) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

  15) świadczenie usług międzynarodowego przewozu drogowego polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państw trzecich, które nie pobierają podatków lub opłat o podobnym charakterze od przewozów osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium kraju, przez podatników podatku od towarów i usług, zwanych dalej "podatnikami", mających siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu poza terytorium kraju;

  16) import towarów przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji lub organów;

  17) świadczenie usług i dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, inną niż wymieniona w pkt 1, wykonywane przez podmioty, których działalność jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 22, 24, 26 i 31-33 ustawy, w związku z organizowaniem imprez połączonych ze zbiórką środków pieniężnych wyłącznie na potrzeby tej działalności zwolnionej, pod warunkiem że:

   a) środki pieniężne pozyskane z tych czynności zostaną przeznaczone w całości na potrzeby działalności zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 22, 24, 26 i 31-33 ustawy,

   b) zwolnienie od podatku nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji,

   c) zbiórka środków pieniężnych, będąca zbiórką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1672), jest przeprowadzana zgodnie z przepisami tej ustawy;

  18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez uczelnie medyczne;

  19) usługi turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852) świadczone na zasadach określonych w tej ustawie oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy;

  20) (uchylony)

  21) import towarów przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską, w przypadku gdy podmioty te importują te towary w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19;

  22) usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz:

   a) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,

   b) samorządowych jednostek organizacyjnych,

   c) jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego niebędących społecznymi agencjami najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 790)

  - wyłącznie w celu wynajmu lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się, pod warunkiem że:

  1) organizacja pożytku publicznego nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

  2) środki pieniężne uzyskane przez organizację pożytku publicznego z dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną przeznaczone w całości na realizację celów publicznych i religijnych;

  3) nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji;

  4) zbiórka, będąca zbiórką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, jest przeprowadzana zgodnie z przepisami tej ustawy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązuje:

  1) w przypadku, o którym mowa w lit. a, w odniesieniu do towarów, których wartość rynkowa uwzględniająca podatek przekracza 2.000 zł - wyłącznie w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizny z terytorium państwa trzeciego posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy;

  2) w przypadku, o którym mowa w lit. b - pod warunkiem że nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy.

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, za standardowy zbiornik uważa się zbiornik paliwa na stałe zamontowany przez producenta w środkach transportu tego samego rodzaju oraz którego zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak i, w odpowiednim przypadku, do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzącego i innych systemów.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, ma zastosowanie, pod warunkiem że paliwa:

  1) są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przywiezione;

  2) nie zostaną usunięte z tego środka transportu ani nie będą magazynowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy;

  3) nie zostaną odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, ma zastosowanie, pod warunkiem że:

  1) dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, zwany dalej "dostawcą usługi", zawarł z organizacją pożytku publicznego pisemną umowę dotyczącą przekazania tej organizacji kwoty należnej, w części przekraczającej kwotę zatrzymywaną przez dostawcę usługi, z tytułu świadczonych usług o podwyższonej opłacie dla realizacji zbiórki środków pieniężnych na cele publiczne i religijne realizowane przez tę organizację;

  2) w umowie, o której mowa w pkt 1, zostały podane numer lub numery, wykorzystywane do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, okres, w którym numer lub numery będą udostępnione na potrzeby zbiórki środków pieniężnych na cele publiczne i religijne realizowane przez organizację pożytku publicznego, cena jednostkowa usługi ze wskazaniem kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi;

  3) (uchylony)

  4) kwota otrzymana za wykonane usługi o podwyższonej opłacie udokumentowana fakturami, o których mowa w pkt 5, z wyjątkiem części tej kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi, zostanie w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym dostawca usługi otrzymał tę kwotę, przekazana na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego;

  5) w fakturach za usługi telekomunikacyjne zostanie wyszczególniona liczba połączeń zrealizowanych z wykorzystaniem numeru lub numerów, o których mowa w pkt 2, oraz wartość tych usług z uwzględnieniem kwot, które mają być przekazane organizacji pożytku publicznego, oraz kwot zatrzymywanych przez dostawcę usługi;

  6) nabywca usługi o podwyższonej opłacie nie otrzymuje w zamian innego świadczenia, w tym również w postaci prawa do udziału w losowaniu nagród, z wyjątkiem potwierdzenia zainicjowania połączenia, w tym w formie połączenia zwrotnego;

  7) organizacja pożytku publicznego nie dokonuje żadnych świadczeń na rzecz dostawcy usługi z tytułu zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1, lub w związku z nią, z wyjątkiem informowania o uczestniczeniu dostawcy usługi w zbiórce środków pieniężnych na cele publiczne i religijne realizowane przez tę organizację, o wysokości kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi z tytułu wykonywanej usługi oraz przekazywania danych dotyczących dostawcy usługi, w tym jego logo, podczas rozpowszechniania informacji, o których mowa w pkt 2;

  8) przed rozpoczęciem świadczenia usługi na podstawie umowy, o której mowa w pkt 1, dostawca usługi podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości kwoty zatrzymywanej, o której mowa w pkt 2.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, stosuje się do kwoty należnej z tytułu wykonywanych usług o podwyższonej opłacie, w części przekraczającej kwotę zatrzymywaną przez dostawcę usługi.

8. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

9. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, lub

  2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, ma zastosowanie, pod warunkiem że towary nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 16 oraz nie będą odprzedawane (zbywane) przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu instytucjom lub organom innym niż wymienione w tym przepisie.

11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, nie ma zastosowania, w przypadku gdy importowane towary są wykorzystywane przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów lub odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

12. Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską są obowiązane poinformować o wykorzystaniu towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 21, do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów lub odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów naczelnika urzędu celno-skarbowego, przed którym dokonano formalności związanych z importem tych towarów, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odpowiednio tej dostawy, tego eksportu lub tej wewnątrzwspólnotowej dostawy. W przypadku wykorzystania importowanych towarów do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów lub odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów import tych towarów podlega opodatkowaniu podatkiem na warunkach obowiązujących w dniu dokonania odpowiednio tej dostawy, tego eksportu lub tej wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1722
2015.05.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 736
2017.03.04
zmieniony przez
2018.04.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 701
2020.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1983
2023.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 955
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Zwalnia się od podatku import towarów w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, pod warunkiem że importer, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE oraz:

  1) w momencie importu:

   a) podał swój ważny numer identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,

   b) przedstawił dowód wskazujący, że importowane towary przeznaczone są do transportu lub wysyłki z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego,

   c) podał ważny numer identyfikacyjny VAT:

    - przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim przeznaczenia importowanych towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, albo

    - nabywcy towarów przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim przeznaczenia importowanych towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;

  2) w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, przedstawi odpowiednio dokumenty, o których mowa w ust. 3 lub 4;

  3) w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonywany jest import towarów, nie naruszył warunku, o którym mowa w pkt 2, w odniesieniu do towarów importowanych w okresie 17 miesięcy poprzedzających import towarów. Jeżeli warunek ten został naruszony, importer składa organowi celnemu w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który nie zostanie uiszczony.

3. Importer jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentu potwierdzającego wykazanie w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy w informacji podsumowującej oprócz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, są wykazane również inne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i nie jest możliwa identyfikacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, importer przedstawia zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające złożenie przez importera informacji podsumowującej w zakresie tej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a gdy importer ustanowił przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w ust. 7, przedstawiciel ten przedstawia wraz z informacją podsumowującą odpowiednie deklaracje podatkowe zawierające informacje w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

5. Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie złożonego zabezpieczenia kwoty podatku, który nie został uiszczony, nie stosuje się po przedstawieniu organowi celnemu odpowiednio dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub 4, dotyczących importu towarów, dla którego złożono to zabezpieczenie.

6. W przypadku gdy importer, który złożył zabezpieczenie kwoty podatku, nie przedstawi w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, odpowiednio dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub 4, dotyczących importu towarów, dla którego złożono zabezpieczenie kwoty podatku, kwotę nieuiszczonego podatku pokrywa się z zabezpieczenia kwoty podatku.

7. W przypadku gdy importer ustanowił przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem że przedstawiciel podatkowy:

  1) w momencie importu podał swój ważny numer identyfikacji podatkowej, przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych;

  2) przedstawił kopię umowy ustanawiającej go przedstawicielem podatkowym.

8. Przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 i 3, ust. 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w ust. 7.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1722
2015.04.08
zmieniony przez
2015.05.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 736
2017.03.18
zmieniony przez
2017.09.01
zmieniony przez
2018.04.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 701
2019.02.01
zmieniony przez
2020.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1983
2022.08.26
zmieniony przez
2023.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 955
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Zwalnia się od podatku:

  1) import paliw, olejów i smarów przez siły zbrojne, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 i 258 oraz z 2008 r. poz. 1052), zwanej dalej "Umową NATO SOFA", oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju;

  2) import towarów przez Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, zwaną dalej "Kwaterą", o ile ich rodzaj i ilość wskazują, że są przeznaczone na potrzeby własne Kwatery, w celu utworzenia, budowy oraz działalności Kwatery;

  3) (uchylony)

  3a) (uchylony)

  3b) (uchylony)

  3c) (uchylony)

  3d) (uchylony)

  3e) import towarów przez Dowództwo Sojusznicze, przeznaczonych do jego wyłącznego użytku;

  4) import towarów przez:

   a) Kwaterę, przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych,

   b) Dowództwo Sojusznicze, przeznaczonych na zaopatrzenie kantyn, mes i stołówek dowództwa i tam sprzedawanych

  - których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia;

  5) import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego, w tym mebli i zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiących własność personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

   a) samochód osobowy - 2 sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat,

   b) przyczepka towarowa - 2 sztuki na rodzinę,

   c) samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa - 1 sztuka na rodzinę,

   d) motocykl - 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 lat,

   e) turystyczna łódź motorowa - 1 sztuka na rodzinę;

  5a) (uchylony)

  5b) import prywatnych pojazdów, w tym samochodów osobowych o nadwoziu typu VAN (rekreacyjnych lub kempingowych), przyczep kempingowych, motocykli oraz łodzi rekreacyjnych bez względu na ich rodzaj, stanowiących własność uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, na użytek własny lub użytek członków ich rodzin, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;

  5c) import mebli oraz rzeczy osobistego użytku, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w pkt 5b, stanowiących własność uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, w okresie 6 miesięcy od dnia przybycia uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;

  5d) import mebli oraz rzeczy osobistego użytku, w tym pojazdów silnikowych, stanowiących własność członków personelu Agencji Frontex, pod warunkiem że towary te:

   a) są w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe,

   b) zostaną zaimportowane na terytorium kraju przed upływem 12 miesięcy, licząc od pierwszego przybycia na terytorium kraju członka personelu Agencji Frontex, któremu przysługuje zwolnienie,

   c) służyły do użytku osobistego w miejscu poprzedniego pobytu członka personelu Agencji Frontex, któremu przysługuje zwolnienie, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu,

   d) nie zostaną sprzedane, wynajęte lub w jakikolwiek inny sposób oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż członkom personelu Agencji Frontex przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia ich importu na terytorium kraju;

  6) dostawę towarów w barach, mesach i kantynach Kwatery;

  6a) (uchylony)

  6b) dostawę napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin, którzy ukończyli 18 rok życia, w kantynach Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie, z zachowaniem następujących miesięcznych norm ilościowych:

   a) papierosy - 600 sztuk,

   b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 300 sztuk,

   c) cygara - 150 sztuk,

   d) tytoń do palenia - 500 gramów,

   e) alkohol etylowy - 3 litry,

   f) wino i napoje fermentowane - 9 litrów,

   g) piwo - 30 litrów,

   h) produkty pośrednie - 6 litrów;

  6c) dostawę towarów innych niż wymienione w pkt 6b dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin w kantynach Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie;

  6d) dostawę napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin, którzy ukończyli 18 rok życia, w mesach i stołówkach Dowództwa Sojuszniczego, o ile miesięczne nabycie przez te osoby tych towarów, limitowane przez Dowództwo Sojusznicze, nie przekroczy następujących ilości:

   a) papierosy - 600 sztuk,

   b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 300 sztuk,

   c) cygara - 150 sztuk,

   d) tytoń do palenia - 500 gramów,

   e) alkohol etylowy - 3 litry,

   f) wino i napoje fermentowane - 9 litrów,

   g) piwo - 30 litrów,

   h) produkty pośrednie - 6 litrów;

  6e) dostawę towarów innych niż wymienione w pkt 6d dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin w mesach i stołówkach Dowództwa Sojuszniczego;

  6f) dostawę w stołówkach i mesach dla wszystkich osób, bez względu na ich obywatelstwo, które zostaną wpuszczone do obiektów Dowództwa Sojuszniczego:

   a) posiłków i napojów do spożycia w tych stołówkach i mesach, a w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, dla osób które ukończyły 18 rok życia, z zachowaniem miesięcznych limitów norm ilościowych, o których mowa w pkt 6d,

   b) towarów o charakterze pamiątkowym ze znakiem Dowództwa Sojuszniczego lub znakiem związanym z ćwiczeniami lub przedsięwzięciami Dowództwa Sojuszniczego o wartości nieprzekraczającej 100 zł;

  7) import towarów przez siły zbrojne USA, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153 i 2154), zwanej dalej "Umową o wzmocnionej współpracy obronnej", lub na ich rzecz przeznaczonych do ich wyłącznego użytku służbowego lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, o której mowa w art. 24 tej umowy, zgłaszanych w zaświadczeniu określonym w art. XI ust. 4 Umowy NATO SOFA, jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;

  8) import rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku i mebli przez członków sił zbrojnych USA i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych USA, o których mowa w art. 2 lit. a, c, d i g Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej - w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego przybycia tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

   a) samochód osobowy - 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 rok życia,

   b) przyczepka towarowa - 1 sztuka na rodzinę,

   c) samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa - 1 sztuka na rodzinę,

   d) motocykl, gokart albo skuter - 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 rok życia,

   e) turystyczna łódź motorowa, żaglówka albo inny motorowy sprzęt wodny - 1 sztuka na rodzinę;

  8a) import wyrobów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych przeznaczonych do osobistego użytku przez członków sił zbrojnych USA i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych USA, o których mowa w art. 2 lit. a, c, d i g Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej - w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego przybycia tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

   a) napoje alkoholowe:

    - napoje spirytusowe - 10 litrów,

    - wino - 90 litrów (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego),

    - piwo - 110 litrów,

    - produkty pośrednie - 20 litrów,

   b) wyroby tytoniowe:

    - papierosy - 800 sztuk,

    - cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) - 400 sztuk,

    - cygara - 200 sztuk,

    - tytoń do palenia - 1 kilogram;

  9) import towarów przeznaczonych do osobistego lub domowego użytku lub do konsumpcji, innych niż napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, przez członków sił zbrojnych USA i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych USA, o których mowa w art. 2 lit. a, c, d i g Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej, za pośrednictwem wojskowego urzędu pocztowego, w czasie wykonywania zadań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;

  10) dostawę towarów i świadczenie usług w ramach działalności związanej z prowadzeniem wojskowej usługowej działalności wspierającej, założonej, utrzymywanej i prowadzonej przez siły zbrojne USA w obrębie uzgodnionych obiektów i terenów, zgodnie z art. 24 Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej;

  11) dostawę towarów dla personelu sił zbrojnych państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska lub towarzyszącego im personelu cywilnego w mesach i kantynach tych sił zbrojnych, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3e i pkt 4 lit. b, ma również zastosowanie w przypadku, gdy towary są importowane na rzecz Dowództwa Sojuszniczego:

  1) przez wykonawców kontraktowych, jeżeli import tych towarów jest niezbędny dla wykonania kontraktu;

  2) w jego imieniu przez właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5d, stosuje się także w przypadku, gdy członek personelu Agencji Frontex nie zachował terminów określonych w ust. 1 pkt 5d lit. c lub d, jeżeli ich niezachowanie było uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu Agencji Frontex w celu podjęcia pracy w innym państwie.

1c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6b-6e, ma zastosowanie również do dostawy towarów dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin, jeżeli Dowództwo Sojusznicze nie ustanowiło własnych kantyn, mes i stołówek, pod warunkiem że dostawy te dokonywane są w kantynach, mesach i stołówkach najbliższego Dowództwa Sojuszniczego.

1d. Zwolnienie od podatku towarów nabytych zgodnie z ust. 1 pkt 6b-6f i 11 oraz ust. 1c stosuje się pod warunkiem, że nie zostaną one odprzedane (zbyte) osobom trzecim.

2. Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5d i 7-9, jest przedłożenie organowi celnemu:

  1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokumentów, z których wynika, że sprowadzane paliwa, oleje i smary zostaną wykorzystane zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub osoba używająca tych towarów jest członkiem personelu cywilnego sił zbrojnych oraz że nie będą podlegały żadnym innym czynnościom określonym w art. 5 ustawy;

  2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, dokumentów, z których wynika, że towary są sprowadzane przez:

   a) Kwaterę,

   b) Dowództwo Sojusznicze,

   c) wykonawców kontraktowych na rzecz Dowództwa Sojuszniczego,

   d) właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu i na rzecz Dowództwa Sojuszniczego;

  3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 5c, 8, 8a i 9, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu:

   a) należy do personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny tego personelu,

   b) należy do uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego,

   c) należy do członków sił zbrojnych USA albo personelu cywilnego, członków ich rodzin albo pracowników wykonawców kontraktowych USA w rozumieniu Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej

  - z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5, 5c, 8, 8a i 9 oraz nie będą odprzedawane (zbywane) przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu osobom innym niż wymienione w tych przepisach;

  3a) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5b, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu należy do uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5b oraz do czasu zakończenia służby zostaną powrotnie wywiezione lub odprzedane (zbyte) osobom wymienionym w tym przepisie;

  3b) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5d, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu należy do członków personelu Agencji Frontex, z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5d;

  4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, zaświadczenia określonego w art. XI ust. 4 Umowy NATO SOFA, potwierdzającego, że siły zbrojne USA w rozumieniu Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej będą odbiorcą importowanych towarów.

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, nie uznaje się za odprzedaż (zbycie) przekazania w formie prezentu towaru o niskiej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a i c, nie uznaje się za odprzedaż (zbycie) przekazania towarów, z wyjątkiem środków transportu, na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

3a. Za odprzedaż (zbycie), o którym mowa w ust. 2 pkt 3a, uznaje się przekazanie towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, jeżeli przekazanie to nastąpiło po upływie trzech lat od momentu importu tych towarów.

4. Kradzież środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 5d i 8, lub ich utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwolnienia przewidzianych odpowiednio w ust. 2 pkt 3 lub 3b, pod warunkiem posiadania przez podmioty korzystające z takiego zwolnienia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego zniszczenie.

4a. Kradzież środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 5b, lub ich utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwolnienia przewidzianych w ust. 2 pkt 3a, pod warunkiem posiadania przez podmioty korzystające z takiego zwolnienia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub inny upoważniony zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa podmiot, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego całkowite zniszczenie.

4b. Do towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 5c, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a i d, przysługuje również w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia 18 roku życia w przypadku osób kończących 18 rok życia w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. (uchylony)

7. (uchylony)

§ 6. 1. Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wprowadzanych do składu celnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że:

  1) towary przeznaczone są do odprzedaży w składzie celnym podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy;

  2) towary znajdują się pod dozorem celnym i zostały ujęte w ewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami;

  3) podatnik złoży najpóźniej w terminie określonym do złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, do których ma zastosowanie ust. 1, informację o skorzystaniu ze zwolnienia od podatku; informacja powinna określać wartość towarów objętych tym zwolnieniem.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 2a
2020.04.09
dodany przez
2020.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1983
2023.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 955
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 2a

 Przepisy epizodyczne

Istniejące wersje czasowe § 6a
2020.04.09
dodany przez
2020.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1983
2023.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 955
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6a. 1. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. zwalnia się od podatku import i wewnątrzwspólnotowe nabycie:

  1) wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.);

  2) szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;

  3) produktów leczniczych oraz substancji czynnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493);

  4) produktów biobójczych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.) - wyłącznie środków dezynfekujących;

  5) specjalistycznych testów diagnostycznych służących do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;

  6) środków ochrony indywidualnej - wyłącznie masek, osłon/szyb ochronnych na twarz, gogli, okularów ochronnych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków i rękawic.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które będą następnie przedmiotem darowizny przeznaczonej na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz:

  1) Agencji Rezerw Materiałowych - na realizację zadań ustawowych;

  2) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych - na realizację zadań statutowych;

  3) podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 1, oraz podmiotem, o którym mowa w ust. 2, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane zgodnie z ust. 2.

4. W przypadku importu towarów zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem przedstawienia przez importera naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym importer dokonuje formalności związanych z importem towarów, w momencie importu towarów, kopii umowy, o której mowa w ust. 3.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 7. 1. Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy, w przypadku gdy rzeczy te zostały przywiezione z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, pod warunkiem że:

  1) w stosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła;

  2) przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.

§ 8. 1. Terytorium nowego państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 2, rozumiane jest jako terytorium państwa przystępującego do Wspólnoty Europejskiej na podstawie Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. UE L 157 z 21.06.2005, str. 11).

2. Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy, w przypadku gdy rzeczy te zostały przywiezione z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2007 r. i w dniu 1 stycznia 2007 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się, pod warunkiem że:

  1) w stosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła;

  2) przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

4. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.

§ 9. Ilekroć w § 10 i 11 jest mowa o terytorium nowego państwa członkowskiego, rozumie się przez to terytorium państwa przystępującego do Unii Europejskiej na podstawie Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 10).

§ 10. 1. Zwalnia się od podatku import towarów, w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium kraju przed dniem 1 lipca 2013 r. i w dniu 1 lipca 2013 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą tranzytu lub były czasowo składowane, które to przeznaczenia celne kończą się dopuszczeniem do obrotu tych towarów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, pod warunkiem że importer przedstawił organowi celnemu, w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych, zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który nie został uiszczony.

3. Warunku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli importer przedłoży organowi celnemu dokumenty:

  1) potwierdzające, że towary po wykonaniu usług polegających na poddaniu tych towarów procesowi uszlachetniania zostały niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania tych usług, wywiezione poza terytorium kraju, oraz

  2) przewozowe, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium nowego państwa członkowskiego, oraz

  3) potwierdzające przyjęcie przez usługobiorcę towaru na terytorium nowego państwa członkowskiego.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do importu towarów, w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium kraju po dniu 30 czerwca 2013 r. i zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami celnymi.

§ 11. 1. Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy, w przypadku gdy rzeczy te zostały przywiezione z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium kraju przed dniem 1 lipca 2013 r. i w dniu 1 lipca 2013 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, pod warunkiem że:

  1) w stosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła;

  2) przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.

§ 12. 1. Zwalnia się od podatku do dnia 31 grudnia 2014 r.:

  1) nieodpłatne świadczenie usług, które uprzednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

  2) czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

  3) prowizje z tytułu umowy dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty sądowej.

2. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

  1) Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te podmioty w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;

  2) kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

3. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

  1) umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2) jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.*)

______________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 i 362), które w zakresie dotyczącym zwolnień od podatku oraz warunków stosowania tych zwolnień utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35).

__________________
Istniejące wersje czasowe odnośnika do tytułu
2023.12.08
zmieniony przez

1) (pominięto przez redakcję)
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 92, Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str. 60, Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007, str. 13, Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 14 z 20.01.2009, str. 7, Dz. Urz. UE L 116 z 09.05.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 175 z 04.07.2009, str. 12, Dz. Urz. UE L 10 z 15.01.2010, str. 14, Dz. Urz. UE L 72 z 20.03.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 326 z 10.12.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 201 z 26.07.2013, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 142 z 31.05.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 177 z 01.07.2016, str. 9, Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, Dz. Urz. UE L 125 z 22.05.2018, str. 15, Dz. Urz. UE L 162 z 27.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 225 z 06.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 282 z 12.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 286 z 14.11.2018, str. 20, Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 329 z 27.12.2018, str. 3 i 53, Dz. Urz. UE L 20 z 23.01.2019, str. 43, Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 42, Dz. Urz. UE L 245 z 25.09.2019, str. 9, Dz. Urz. UE L 310 z 02.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 336 z 30.12.2019, str. 10, Dz. Urz. UE L 62 z 02.03.2020, str. 7 i 13, Dz. Urz. UE L 396 z 25.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 419 z 11.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 155 z 08.06.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2023, str. 37 oraz Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 131).

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1722
2015.05.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 736
2017.03.18
zmieniony przez
2018.04.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 701
2019.02.01
zmieniony przez
2020.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1983
2023.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 955
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Towary będące przedmiotem importu, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery oraz kantyn, mes i stołówek Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie

Lp.

Rodzaj

Kod CN

Ilość

1

2

3

4

1

Piwo otrzymywane ze słodu

2203 00

35.000 litrów miesięcznie

2

Wina i wyroby winiarskie:

   

1) wino ze świeżych winogron włącznie z winami wzmocnionymi

ex 2204

 

2) wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

2205

25.000 litrów miesięcznie

3) pozostałe napoje fermentowane (np. cydr (cidr), perry i miód pitny)

ex 2206 00

 

3

Wyroby spirytusowe:

   

1) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej

2207 10 00

 

2) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

2208

10.000 litrów miesięcznie

4

Wyroby tytoniowe:

   

1) cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

2402

600.000 sztuk miesięcznie

2) tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji

2403 11 00,
2403 19

200 kg miesięcznie

5

Pozostałe towary w ilościach zapewniających bieżącą działalność:

  1) barów, mes i kantyn Kwatery

  2) kantyn, mes i stołówek Dowództw Sojuszniczych zlokalizowanych na jego terenie.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60