Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1656
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1686
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 714
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2021 r. poz. 80
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
2023.08.12 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 28o i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) miejsce świadczenia usług inne niż wskazane w art. 28b-28n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą";

  2) przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1656
2017.09.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1686
2018.04.04
zmieniony przez
2019.04.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 714
2021.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 80
2023.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) podmiotach - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;

  2) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

  3) rachunku bankowym - rozumie się przez to rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach;

  4) Umowie w sprawie siedziby Frontex - rozumie się przez to Umowę w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisaną w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 1939 i 1940);

  5) Agencji - rozumie się przez to Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), o której mowa w Umowie w sprawie siedziby Frontex;

  6) członkach personelu Agencji - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 1 ust. 3 Umowy w sprawie siedziby Frontex, z wyłączeniem obywateli polskich oraz osób posiadających prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Określenie innego miejsca świadczenia

§ 3. 1. W przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu:

  1) osób lub

  2) towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy

- miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 4. W przypadku gdy nabywane usługi, o których mowa w art. 119 ust. 8 ustawy, są usługami transportu międzynarodowego świadczonymi środkami transportu morskiego lub lotniczego, usługi te dla opodatkowania stawką podatku od towarów i usług, zwanego dalej "podatkiem", w wysokości 0% usług turystyki uznaje się za usługi świadczone poza terytorium Unii Europejskiej.

Rozdział 3

Przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1656
2016.09.02
zmieniony przez
2017.09.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1686
2019.04.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 714
2021.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 80
2023.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Zwrot podatku zapłaconego od importu towarów przysługuje podatnikom, którzy dokonali wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej w związku z ich reklamacją.

2. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podmiotom, które:

  1) złożyły zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej oraz u których sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ustawy i które nie wykonują wyłącznie czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy i przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy;

  2) w całości zapłaciły podatek należny z tytułu importu towarów;

  3) posiadają dokument celny stwierdzający dokonanie importu towarów, o których mowa w ust. 1, z którego wynika kwota podatku naliczonego z tytułu importu tych towarów;

  4) były importerami tych towarów i posiadają związane z tym dokumenty celne;

  5) posiadają dokument potwierdzający wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

3. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek podatnika złożony do naczelnika urzędu skarbowego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

  1) wartość oraz ilość importowanych towarów, których dotyczy zwrot podatku;

  2) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, wraz z dowodem zapłaty podatku.

6. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

  1) o które przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub

  2) które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów, lub

  3) zapłaconego z tytułu importu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz towaru nastąpił po upływie miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano importu.

7. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy podatnika nie później niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz z dołączonymi dokumentami.

8. (uchylony)

§ 6. 1. Zwrot podatku przysługuje również instytucjom lub organom Unii Europejskiej, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, z tytułu nabycia towarów i usług do celów służbowych tych instytucji i organów.

2. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że wartość towarów i usług wykazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem.

3. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

4. Zwrot podatku z tytułu nabycia środka transportu przysługuje pod warunkiem, że środek ten nie zostanie odstąpiony podmiotom innym niż wymienione w ust. 1 przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.

5. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.

Istniejące wersje czasowe § 6a
2018.04.04
dodany przez
2019.04.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 714
2019.11.09
zmieniony przez
2021.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 80
2022.01.01
zmieniony przez
2022.11.17
zmieniony przez
2023.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
2023.08.12
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6a. 1. Zwrot podatku przysługuje członkom personelu Agencji, zatrudnionym na okres roku lub dłużej, z tytułu nabycia na terytorium kraju, przeznaczonych do ich użytku osobistego w Rzeczypospolitej Polskiej:

  1) towarów, o których mowa w art. 12 ust. 4 Umowy w sprawie siedziby Frontex, przez okres nie dłuższy niż 12 następujących po sobie miesięcy w okresie dwóch lat od dnia podjęcia zatrudnienia w Agencji, w ilościach niehandlowych, w czasie podjęcia pierwszego zatrudnienia w Agencji;

  2) pojazdu silnikowego, raz na 3 lata, w okresie zatrudnienia w Agencji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot podatku przysługuje pod warunkiem, że pojazd silnikowy nie będzie zbyty, używany przez inną osobę niż członek personelu Agencji, któremu przyznano prawo zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub członek jego rodziny lub używany do celów innych niż te, dla których przyznano prawo zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.

3. Kradzież pojazdu silnikowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 2, pod warunkiem posiadania przez członków personelu Agencji korzystających z takiego zwrotu zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ Policji, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu silnikowego lub jego całkowite zniszczenie.

4. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że wartość towarów wykazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem.

5. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi członkom personelu Agencji jest faktura wystawiona przy zakupie towarów, potwierdzająca ich nabycie przez członków personelu Agencji uprawnionych do skorzystania ze zwrotu podatku.

6. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje do kwoty 24.995 złotych.

Istniejące wersje czasowe § 6b
2022.01.01
dodany przez
2023.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6b. 1. Zwrot podatku przysługuje Komisji Europejskiej, agencji lub organowi utworzonym przez Unię Europejską, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, z tytułu nabycia przez te podmioty towarów lub usług w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, w przypadku gdy nabyte towary lub usługi są wykorzystywane przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług.

3. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

4. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1656
2017.09.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1686
2018.04.04
zmieniony przez
2019.04.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 714
2021.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 80
2023.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Z zastrzeżeniem § 7a, zwrot podatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

  1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się instytucja lub organ Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uwierzytelnione kserokopie faktur.

3a. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy roczne, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym roku.

5. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1.

6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do instytucji lub organów Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, o dodatkowe wyjaśnienia.

7. W przypadku określonym w ust. 6 zwrot podatku następuje w terminie, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku przekroczenia tego terminu - nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień instytucji lub organów Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, usuwających wątpliwości dotyczące sporządzonego wniosku, według kwot faktycznie uznanych.

8. Zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli towar został zwrócony sprzedawcy, a instytucja lub organ Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny.

Istniejące wersje czasowe § 7a
2018.04.04
dodany przez
2019.04.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 714
2021.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 80
2023.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7a. 1. Zwrot podatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, Agencji oraz zwrot podatku członkom personelu Agencji jest dokonywany na wniosek składany przez Agencję do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

  1) kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się Agencja lub członkowie personelu Agencji, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele służbowe Agencji oraz do użytku osobistego członków personelu Agencji;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

  1) listę członków personelu Agencji, którym przysługuje zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1, wraz ze wskazaniem daty pierwszego podjęcia zatrudnienia w Agencji, w przypadku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1, oraz wykazem towarów i pojazdów silnikowych oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

  2) uwierzytelnione kserokopie faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku Agencji, oraz faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku członków personelu Agencji, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury takie zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. Przepisy § 7 ust. 3a oraz ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.

5. Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zwraca faktury, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

6. W przypadku gdy członek personelu Agencji był zatrudniony krócej niż rok od podjęcia zatrudnienia w Agencji i otrzymał zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1, kwotę tego zwrotu zwraca do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia w Agencji.

Istniejące wersje czasowe § 7b
2022.01.01
dodany przez
2023.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7b. 1. Zwrot podatku, o którym mowa w § 6b ust. 1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

  1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uwierzytelnione kserokopie faktur.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy kwartalne, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale.

6. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1.

7. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do Komisji Europejskiej, agencji lub organu utworzonych przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, o dodatkowe wyjaśnienia.

8. W przypadku określonym w ust. 7 zwrot podatku następuje w terminie, o którym mowa w ust. 6, a w przypadku przekroczenia tego terminu - nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień Komisji Europejskiej, agencji lub organu utworzonych przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, usuwających wątpliwości dotyczące sporządzonego wniosku, według kwot faktycznie uznanych.

9. Zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli towar został zwrócony sprzedawcy, a Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny.

10. W przypadku, o którym mowa w § 6b ust. 2, Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, są obowiązane poinformować o wykorzystaniu nabytych towarów lub usług do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście oraz dokonać zwrotu nienależnie uzyskanych kwot podatku, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odpowiednio tej dostawy, tego eksportu, tej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub tego świadczenia.

Rozdział 4

Przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu

§ 8. 1. Podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe przekazane im bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

3. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

  1) Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;

  2) kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

4. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

  1) umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2) jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

§ 9. 1. Zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

  1) o które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny lub

  2) które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów.

2. Przepis § 8 nie ma zastosowania przy nabyciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1656
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1686
2019.04.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 714
2021.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 80
2023.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

  1) złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;

  2) prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;

  3) w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają fakturę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;

  4) posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

  5) posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 - przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

2. Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1656
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1686
2019.04.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 714
2021.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 80
2023.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1008
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części - z innych środków finansowych.

2. Podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.

3. Jeżeli z umów, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wynika, że środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie mogą być przeznaczone na opłacanie podatku, przy wyliczeniu udziału, o którym mowa w ust. 2, należność sfinansowaną z tych środków powiększa się o kwotę przypadającego na nią podatku, pod warunkiem jednak, że część należności odpowiadająca kwocie tego podatku została zapłacona z innych środków finansowych.

4. Faktura lub dokument celny dokumentujący transakcję dotyczącą towarów i usług, których nabycie lub import zostały sfinansowane w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, może być podstawą tylko do jednokrotnego wystąpienia podatnika o zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1.

5. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikom, którzy zapłacili ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 3, część należności obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów i usług lub importu towarów oraz posiadają fakturę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towarów - również dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług.

6. Do zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 9 i § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§ 12. 1. Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku oraz z uwzględnieniem art. 99 ust. 12 ustawy, a w przypadku nieotrzymania zwrotu w tym terminie - również z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 i 7 ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej dane dotyczące:

  1) wartości nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku;

  2) kwoty podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

  1) kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4;

  2) dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

4. Przepisy ust. 1-3 mają odpowiednio zastosowanie do zwrotów wymienionych w § 11, z tym że:

  1) wniosek powinien zawierać również wyliczenie kwot wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnoszących się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, o których mowa w § 11 ust. 5, niezbędnych do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku;

  2) do wniosku powinno być również dołączone zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wraz z określeniem udziału tego finansowania wynikającego z podpisanej umowy.

5. Podatnik dołącza wniosek, o którym mowa w ust. 1, do deklaracji podatkowej dla podatku.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13. 1. Warunek posiadania zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 5, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

2. Warunek dołączenia do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 2, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.*)

_________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 i 362), które w zakresie dotyczącym określenia innego miejsca świadczenia oraz określenia przypadków, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunków i trybu dokonywania tego zwrotu utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60