Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom1)

 Dz. U. z 2011 r. nr 136, poz. 797

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2015 r.

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą";

  2) wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1d pkt 2 ustawy;

  3) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  4) sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku;

  5) sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku;

  6) przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów;

  7) przypadki, w których podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy, dokonującym sprzedaży przysługuje zwrot podatku;

  8) tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1e ustawy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego;

  2) podmiocie uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która w okresie, za który występuje o zwrot podatku, nie posiadała siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, ubiegającą się o zwrot podatku - posiadającą siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

  3) podmiocie uprawnionym z państwa trzeciego - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która w okresie, za który występuje o zwrot podatku, nie posiadała siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, oraz podmioty zagraniczne, o których mowa w art. 131 pkt 2 ustawy, ubiegające się o zwrot podatku - nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

  4) państwie członkowskim siedziby - rozumie się przez to terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju, na którym podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada siedzibę działalności gospodarczej;

  5) kraju siedziby - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej, na którym podmiot uprawniony z państwa trzeciego posiada siedzibę działalności gospodarczej;

  6) naczelniku urzędu skarbowego - rozumie się przez to naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

  7) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

§ 3. 1. Zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku gdy podmiot ten:

  1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;

  2) nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem:

   a) usług transportowych i usług pomocniczych związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania,

   b) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

   c) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

   d) usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

   e) usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

   f) usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

   g) usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

   h) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych,

   i) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

   j) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,

   k) usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17 ustawy,

   l) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca.

2. Zwrot podatku przysługuje również podmiotom uprawnionym z państw trzecich świadczącym na terytorium kraju osobom niepodlegającym opodatkowaniu usługi elektroniczne, które zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy złożyły w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej wobec tych usług.

3.  Zwrot podatku podmiotom uprawnionym z państw trzecich, o których mowa w ust. 2, stosuje się do nabywanych towarów i usług, które są związane wyłącznie ze świadczeniem usług elektronicznych przez te podmioty.

§ 4. 1. Zwrot podatku, w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państw trzecich, przysługuje na zasadzie wzajemności.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. 1. Podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot uprawniony z państwa trzeciego może wystąpić o zwrot podatku za okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub za okres krótszy niż ostatnie 3 miesiące tego roku - w odniesieniu do podatku od nabytych towarów lub usług lub importowanych towarów w okresie, za który podmiot uprawniony występuje o zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych:

  1) 400 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące;

  2) 50 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku.

3. Zwrot podatku zawartego w cenach nabytych towarów i usług lub zapłaconego z tytułu importu towarów w okresie, o którym mowa w ust. 1, przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej lub podmioty uprawnione z państw trzecich, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze, a w przypadku importu towarów - w dokumencie celnym, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2, wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury lub dokumentu celnego.

§ 6. 1. Zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje na wniosek tego podmiotu przekazany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, wniosek, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w języku polskim, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

4. Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot uprawniony wskazany w ust. 1 przekazuje, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kopię faktury lub dokumentu celnego, w przypadku gdy:

  1) podstawa opodatkowania podana w fakturze lub dokumencie celnym jest równa lub większa niż równowartość w złotych kwoty 1.000 euro;

  2) podstawa opodatkowania podana w fakturze stwierdzającej nabycie paliwa jest równa lub większa niż równowartość w złotych kwoty 250 euro.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur oraz dokumentów celnych udostępnianych lub przekazywanych w formie elektronicznej.

7. Przy przeliczaniu kwot, o których mowa w ust. 5, przepis § 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

8. Urząd skarbowy niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej otrzymanie wniosku.

9. Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, kwota podatku, określona w wyniku tej korekty w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, zmniejszająca kwotę otrzymanego zwrotu podatku podlega wpłacie do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia otrzymania decyzji. Terminy określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

10. Jeżeli w wyniku korekty, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, powstała kwota podatku zwiększająca kwotę otrzymanego zwrotu podatku, kwota ta podlega zwrotowi z urzędu skarbowego. Terminy określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego następuje na wniosek tego podmiotu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

  1) oryginały faktur oraz dokumentów celnych, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku;

  2) oryginał zaświadczenia będącego załącznikiem do wniosku, wskazującego, że podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby, wydanego przez organ podatkowy w kraju siedziby tego podmiotu uprawnionego;

  3) dokument potwierdzający identyfikację na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jeżeli zwrot podatku dotyczy przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, i podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, jest zidentyfikowany dla świadczenia usług elektronicznych poza terytorium kraju.

5. Przepis ust. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio do faktur lub dokumentów celnych przesyłanych, w tym udostępnianych, w formie elektronicznej. W takiej sytuacji podmiot uprawniony przesyła, w tym udostępnia, w formie elektronicznej te dokumenty najpóźniej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

6. Jeżeli zwrot podatku dotyczy wyłącznie przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się.

7. Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek częściej niż jeden raz w roku podatkowym, zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie dołącza się do każdego wniosku, pod warunkiem że nie upłynął rok od dnia jego wydania oraz nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie objętym zaświadczeniem.

8. Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, przepisy § 6 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca faktury i dokumenty celne, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1, podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9. 1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w:

  1) § 6 ust. 5 i 6 - w przypadku podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej;

  2) § 7 ust. 4 i 5 - w przypadku podmiotów uprawnionych z państw trzecich.

2. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego nie posiada wszystkich informacji, na podstawie których może podjąć decyzję, o której mowa w ust. 1, może żądać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żądanie jest skierowane do podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dostarczenia dodatkowych informacji w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie otrzymanych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2, naczelnik urzędu skarbowego nie może podjąć decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku, może żądać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żądanie jest skierowane do podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dostarczenia dalszych dodatkowych informacji.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, należy dostarczyć w języku polskim w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania.

5. W przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie:

  1) 2 miesięcy od dnia otrzymania dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2 i 3;

  2) 2 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, w przypadku nieotrzymania dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż w terminie:

   a) 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku żądania dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2,

   b) 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku żądania dalszych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 3.

6. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu uznanej kwoty podatku nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.

§ 10. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w złotych na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego:

  1) w kraju albo w państwie członkowskim siedziby lub w innym państwie członkowskim - w przypadku podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

  2) w kraju albo w kraju siedziby - w przypadku podmiotu uprawnionego z państwa trzeciego.

2. Jeżeli zwrot podatku jest dokonywany na rachunek bankowy:

  1) w państwie członkowskim siedziby lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - w przypadku podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

  2) w kraju siedziby - w przypadku podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

- urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, pomniejszają kwotę zwrotu określonego w decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.

§ 11. 1. Od kwoty podatku niezwróconej przez urząd skarbowy w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 6, naliczane są odsetki analogicznie jak dla podatników, o których mowa w art. 15 ustawy, w przypadkach nieterminowego zwrotu podatku tym podatnikom. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w tym zakresie stosuje się odpowiednio.

2. Do wypłaty odsetek przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

____________________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008 r. określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) oraz trzynastą dyrektywę Rady 86/560/EWG z dnia 17.11.1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z 21.11.1986, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 129).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. nr 69, poz. 365), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9.06.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 134, poz. 780) traci moc z dniem 1.07.2011 r.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1.07.2011 r.

Załącznik nr 1

Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji

1. Państwo członkowskie, do którego adresowany jest wniosek.

2. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek/korekta).

3. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta:

  a) numer wniosku,

  b) data wniosku.

4. Dane podmiotu uprawnionego z państw członkowskich Unii Europejskiej (wnioskodawcy):

  a) dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego - nazwisko i imię lub pełna nazwa,

  b) dokładny adres siedziby działalności gospodarczej podmiotu uprawnionego,

  c) adres e-mail,

  d) numer rejestracyjny VAT.

5.  Osoba reprezentująca podmiot uprawniony z państw członkowskich Unii Europejskiej1):

  a) nazwisko i imię,

  b) dokładny adres osoby reprezentującej,

  c) adres e-mail,

  d) numer identyfikacyjny.

6. Opis rodzaju prowadzonej działalności według czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1893/20062), na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 1174/20093).

7. Okres, do którego odnosi się wniosek:

  a) od (dzień, miesiąc, rok),

  b) do (dzień, miesiąc, rok).

8. Szczegóły dotyczące rachunku bankowego podmiotu uprawnionego z państw członkowskich Unii Europejskiej, na który ma być dokonany zwrot podatku:

  a) numer IBAN, o którym mowa w przepisach prawa bankowego,

  b) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa bankowego,

  c) waluta rachunku bankowego.

9. Informacje dotyczące importowanych towarów:

  a) imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy towarów,

  b) adres i kraj sprzedawcy towarów,

  c) data i numer dokumentu celnego,

  d) rodzaj towarów według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 1174/20093),

  e) podstawa opodatkowania w PLN,

  f) kwota podatku w PLN,

  g) obliczenie podatku w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy - wysokość proporcji (w %),

  h) kwota podatku do zwrotu w PLN4).

10. Informacje dotyczące nabytych towarów i usług:

  a) imię i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub usług,

  b) Numer Identyfikacji Podatkowej dostawcy towarów lub usług,

  c) adres i kraj dostawcy towarów lub usług,

  d) data i numer faktury,

  e) rodzaj towarów i usług według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Komisji nr 1174/20093),

  f) podstawa opodatkowania w PLN,

  g) kwota podatku w PLN,

  h) obliczenie podatku w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy - wysokość proporcji (w %),

  i) kwota podatku do zwrotu w PLN4).

11. Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1e ustawy:

  a) okres, do którego odnosi się zmiana:

   - od (dzień, miesiąc, rok),

   - do (dzień, miesiąc, rok),

  b) wysokość proporcji po zmianie (w %).

12. Informacja o załącznikach - typ i nazwa pliku oraz opis zawartości.

______________________
1) Informacje podaje się, jeśli podatnik ustanowił pełnomocnika.

2) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady wykonania art. 34a i 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do zwrotu podatku od wartości dodanej zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/WE (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 50).

4) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy, kwota zwrotu winna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.

Załącznik nr 2

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wniosek/Korekta o zwrot VAT

Wniosek/Korekta o zwrot VAT

Wniosek/Korekta o zwrot VAT

Wniosek/Korekta o zwrot VAT

Wniosek/Korekta o zwrot VAT

Wniosek/Korekta o zwrot VAT

Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60