Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej*)

 Dz. U. z 2009 r. nr 224, poz. 1800
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2015 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa informacje, jakie powinien zawierać wniosek podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", ubiegającego się o zwrot podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju oraz sposób opisu niektórych informacji, warunki i termin składania wniosków.

§ 2. 1. Wniosek o zwrot składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

2. Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik do rozporządzenia.

3. Wniosek uznaje się za złożony, jeżeli podatnik przedstawi wszystkie informacje, o których mowa w ust. 2.

4. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 2, zawarte w złożonym wniosku będą zawierały pomyłki, podatnik może dokonać korekty wniosku.

Istniejące wersje czasowe § 2a
2010.12.14
dodany przez

§ 2a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, dotyczy roku podatkowego 2009, wniosek ten może zostać złożony nie później niż do dnia 31 marca 2011 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

________________________
*) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23).

Załącznik

Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, oraz sposób opisu niektórych informacji

1. Urząd skarbowy, za pośrednictwem którego przekazywany jest wniosek.

2. Państwo członkowskie, do którego kierowany jest wniosek.

3. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek/korekta).

4. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta:

  a) numer wniosku,

  b) data wniosku.

5. Dane dotyczące podatnika (wnioskodawcy):

  a) dane identyfikacyjne podatnika:

   - nazwisko i imię,

   - pełna nazwa firmy,

  b) rodzaj podatnika (podatnik niebędący osobą fizyczną lub osoba fizyczna),

  c) dokładny adres zamieszkania/siedziby,

  d) adres e-mail,

  e) Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika.

6. Osoba reprezentująca podatnika1):

  a) nazwisko i imię,

  b) dokładny adres,

  c) adres e-mail,

  d) numer identyfikacyjny.

7. Rodzaj prowadzonej działalności - wskazanie czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1893/20062), na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 1174/20093) lub opis tekstowy.

8. Okres, do którego odnosi się wniosek:

  a) od (dzień, miesiąc, rok),

  b) do (dzień, miesiąc, rok).

9. Oświadczenie podatnika, że w państwie członkowskim, do którego kierowany jest wniosek, w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik nie dokonywał dostaw towarów lub świadczenia usług, z wyjątkiem:

  a) usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE,

  b) dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od wartości dodanej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 194-197 i art. 199 dyrektywy 2006/112/WE.

10. Dane dotyczące rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku4):

  a) numer IBAN, o którym mowa w przepisach prawa bankowego,

  b) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa bankowego,

  c) waluta rachunku bankowego.

11. Informacje dotyczące importowanych towarów:

  a) imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy towarów,

  b) adres i kraj sprzedawcy towarów,

  c) data i numer dokumentu celnego,

  d) rodzaj towarów według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 1174/20093), lub według opisu tekstowego,

  e) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu,

  f) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu,

  g) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy - wysokość proporcji (w %),

  h) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu5).

12. Informacje dotyczące nabytych towarów i usług:

  a) imię i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub usług,

  b) numer rejestracyjny VAT dostawcy6),

  c) adres i kraj dostawcy towarów i usług,

  d) data i numer faktury7),

  e) rodzaj towarów i usług według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 1174/20093), lub według opisu tekstowego,

  f) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu,

  g) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu,

  h) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy - wysokość proporcji (w %),

  i) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu8).

13. Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1l ustawy:

  a) okres, do którego odnosi się zmiana:

   - od (dzień, miesiąc, rok),

   - do (dzień, miesiąc, rok),

  b) wysokość proporcji po zmianie (w %).

14. Informacja o załącznikach, jeśli są wymagane - typ i nazwa pliku oraz opis zawartości.

15. Informacja o wyrażeniu zgody przez podatnika/osobę reprezentującą podatnika na otrzymywanie pism (informacji) w sprawie wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

16. Data wypełnienia wniosku.

_____________________
1) Pozycję 6 wypełnia się, jeśli podatnik ustanowił pełnomocnika.

2) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1).

3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2009 z dnia 30.11.2009 r. ustanawiające zasady wykonania art. 34a i 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do zwrotu podatku od wartości dodanej zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/WE (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 50).

4) W przypadku gdy podatnik ustanowił pełnomocnika - możliwa opcja wskazania wnioskodawcy/osoby reprezentującej podatnika.

5) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w lit. g, kwota zwrotu powinna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.

6) W przypadku Niemiec możliwe jest podanie numeru rejestracji podatkowej.

7) W przypadku faktury uproszczonej nie ma konieczności wypełniania poz. 12 lit. b.

8) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w lit. h, kwota zwrotu powinna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60