Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.08.2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

 Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2023.09.01 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, sposób rozliczania dotacji oraz zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2012.02.29
zmieniony przez
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
2023.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, zwanej dalej "dotacją".

2. Wniosek o przekazanie gminie dotacji zawiera:

  1) nazwę gminy oraz nazwę i adres urzędu gminy lub miasta;

  2) kwotę dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej "zwrotem podatku", oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę;

  3) powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

  3a) średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

  3b) średnią roczną liczbę świń, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

  3c) średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych owiec, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

  3d) średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych kóz, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

  3e) średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

  4) ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikającą ze złożonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku;

  5) łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanej dalej "ustawą";

  6) łączną kwotę limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznego limitu, o którym mowa w pkt 5;

  7) numer rachunku bankowego urzędu gminy lub miasta, na który mają zostać przekazane środki z tytułu dotacji;

  8) pieczęć i podpis wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

3. Wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie:

  1) do dnia 18 marca danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

  2) do dnia 18 września danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2012.02.29
zmieniony przez
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
2021.03.17
zmieniony przez
2023.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z wnioskiem o wydanie decyzji budżetowej na dotację. Wniosek o wydanie decyzji budżetowej wojewoda przesyła w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, o którym mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2225).

1a. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa nie jest możliwe przesłanie przez wojewodę wniosku o wydanie decyzji budżetowej na dotację, wniosek ten składa się w postaci papierowej. Po usunięciu awarii wojewoda niezwłocznie odzwierciedla wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację złożony w postaci papierowej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

2. Wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację zawiera:

  1) wskazanie wojewody oraz nazwę i adres urzędu wojewódzkiego;

  2) kwotę dotacji wynikającą ze złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów poszczególnych gmin związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę w poszczególnych gminach;

  3) powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

  3a) średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

  3b) średnią roczną liczbę świń w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

  3c) średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych owiec w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

  3d) średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych kóz w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

  3e) średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

  4) ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie dotacji;

  5) łączną kwotę rocznych limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych gminach;

  6) łączną kwotę limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych gminach do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznych limitów, o których mowa w pkt 5;

  7) numer rachunku bankowego urzędu wojewódzkiego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu dotacji;

  8) pieczęć i podpis wojewody, w przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację został złożony w postaci papierowej.

3. Wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację składa się nie później niż 5 dni roboczych przed terminem przekazania dotacji na rachunek urzędu wojewódzkiego.

3a. W przypadku wniosku o wydanie decyzji budżetowej na dotację składanego we wrześniu danego roku, wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację składa się nie później niż 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym września danego roku.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji budżetowej na dotację, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przekazanie dotacji wojewodom.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunki bankowe urzędów wojewódzkich środki z tytułu dotacji w terminie umożliwiającym terminową wypłatę zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych.

6. Wojewoda, w terminie 2 dni od dnia otrzymania środków z tytułu dotacji, przekazuje je na rachunki bankowe urzędów gmin lub miast w wysokości określonej we wnioskach o przekazanie dotacji.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
2021.03.17
zmieniony przez
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna.

1a. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od producenta rolnego wójt, burmistrz (prezydent miasta) nie złożył do właściwego miejscowo wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia tych przyczyn.

2. Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1 i 1a, w terminie do 5. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, składa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację. Dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację wojewoda przesyła w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

2a. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa nie jest możliwe złożenie przez wojewodę dodatkowego wniosku o wydanie decyzji budżetowej na dotację, wniosek ten składa się w postaci papierowej. Po usunięciu awarii wojewoda niezwłocznie odzwierciedla dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację złożony w postaci papierowej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

3. Do dodatkowego wniosku o przekazanie gminie dotacji oraz dodatkowego wniosku o wydanie decyzji budżetowej na dotację stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2009.12.10
zmieniony przez
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) zwraca wojewodzie, w terminie przewidzianym odpowiednio do złożenia okresowego i rocznego rozliczenia dotacji oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, kwotę dotacji przekraczającą wysokość:

  1) należnych zwrotów podatku;

  2) kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą.

2. Od kwoty dotacji niezwróconej w terminie wskazanym w ust. 1 wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Niewykorzystane w danym roku budżetowym kwoty dotacji podlegają zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2012.02.29
zmieniony przez
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie:

  1) okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

   a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku - w terminie do dnia 31 maja danego roku,

   b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku - w terminie do dnia 30 listopada danego roku;

  2) roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku - w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych:

  1) okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji oraz okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

   a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku - w terminie do dnia 15 lipca danego roku,

   b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku - w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku;

  2) roczne zbiorcze rozliczenie dotacji oraz roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w danym roku - w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

3. W przypadku gdy terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, są dniami wolnymi od pracy, rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku przekazuje się w pierwszym dniu roboczym po upływie tych terminów.

§ 7. Określa się wzór:

  1) okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) okresowego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) okresowego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) rocznego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) rocznego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7.09.2006 r.

Załącznik nr 1

Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
2023.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Załącznik nr 3

Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
2023.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Załącznik nr 5

Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
2023.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Załącznik nr 7

Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Istniejące wersje czasowe zał. nr 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2006 r. nr 160, poz. 1132
2013.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1339
2019.03.01
zmieniony przez
2023.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 8

 
Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60