Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.07.2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 Dz. U. z 2009 r. nr 108, poz. 902

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2011 r.

Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 i nr 98, poz. 819) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego;

  2) sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego;

  3) sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego;

  4) wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego;

  5) rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane jako zabezpieczenia akcyzowe;

  6) szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego;

  7) szczegółowy sposób objęcia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zabezpieczeniem akcyzowym, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą";

  8) sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 65 ust. 6 ustawy;

  9) szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego;

  10) wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego.

§ 2. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego:

  1) składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy:

   a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy - jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego kwoty akcyzy stanowiącej sumę:

    - największej dziennej kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcyzowych znajdujących się w danym dniu w składzie podatkowym, łącznie z wyrobami podlegającymi zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, oraz

    - kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym dniu w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania z tego składu podatkowego, oraz

    - przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia,

   b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy - jako równowartość przewidywanej największej kwoty akcyzy stanowiącej sumę:

    - największej dziennej kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w danym dniu w składzie podatkowym, łącznie z wyrobami podlegającymi zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, oraz

    - kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania z tego składu podatkowego, oraz

    - mogącej przypadać do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą być wyprowadzone ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia;

  2) składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który uzyskał zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, dla zabezpieczenia zobowiązań podatkowych mogących powstać w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych:

   a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy - jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego dziennej kwoty akcyzy stanowiącej sumę:

    - akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym dniu w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania ze składu podatkowego oraz

    - akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie znajdujących się w tym dniu w składzie podatkowym,

   b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy - jako równowartość przewidywanej największej dziennej kwoty akcyzy stanowiącej przewidywaną sumę:

    - akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania ze składu podatkowego, oraz

    - akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w składzie podatkowym;

  3) składanego przez zarejestrowanego handlowca:

   a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy - jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego:

    - kwoty akcyzy obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz

    - kwoty akcyzy odpowiadającej największej w tym okresie rozliczeniowym dziennej ilości wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, znajdujących się u zarejestrowanego handlowca lub dostarczanych w tym dniu do podmiotu zużywającego,

   b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy - jako równowartość:

    - przewidywanej największej kwoty akcyzy za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz

    - kwoty akcyzy odpowiadającej przewidywanej największej w tym okresie rozliczeniowym dziennej ilości wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu u zarejestrowanego handlowca lub być dostarczane w tym dniu do podmiotu zużywającego;

  4) składanego przez podmiot pośredniczący:

   a) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy - jako równowartość kwoty akcyzy odpowiadającej największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego lub importowanych przez podmiot pośredniczący, w miesięcznym okresie rozliczeniowym,

   b) w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy - jako równowartość kwoty akcyzy odpowiadającej przewidywanej największej ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które mogą być dostarczone ze składu podatkowego lub importowane przez podmiot pośredniczący, w miesięcznym okresie rozliczeniowym;

  5) składanego w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1-4 - jako równowartość przewidywanych kwot zobowiązań podatkowych, w oparciu o oświadczenie podmiotu składającego zabezpieczenie generalne w sprawie przewidywanej wysokości zobowiązań podatkowych, które będą objęte zabezpieczeniem generalnym.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, naczelnik urzędu celnego może ustalić wysokość zabezpieczenia generalnego w oparciu o oświadczenie podmiotu składającego zabezpieczenie akcyzowe określające dane stanowiące podstawę do ustalenia wysokości tego zabezpieczenia.

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego ustalona zgodnie z ust. 1 i 2 stanowi, odpowiednio, podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, o którym mowa w art. 65 ust. 8 ustawy.

4. W przypadku gdy równocześnie są składane zabezpieczenie generalne i zabezpieczenie ryczałtowe, służące do zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych powstających z tytułu różnych czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, wysokość zabezpieczenia generalnego stanowiącą podstawę do ustalenia zabezpieczenia ryczałtowego ustala się dla zobowiązań podatkowych, które będą objęte tym zabezpieczeniem ryczałtowym, a wysokość składanego zabezpieczenia generalnego ulega odpowiednio zmniejszeniu.

5. W przypadku prowadzenia przez podmiot wielu składów podatkowych właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego i przyjmuje to zabezpieczenie dla każdego składu oddzielnie. Dopuszcza się możliwość złożenia dla wielu składów podatkowych prowadzonych przez ten sam podmiot jednego zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego, którego wysokość ustala się jako sumę wysokości zabezpieczeń generalnych lub zabezpieczeń ryczałtowych ustalonych dla poszczególnych składów podatkowych.

§ 3. Zabezpieczenie akcyzowe składa się w następujący sposób:

  1) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy - przez:

   a) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym lub oddziale instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, z późn. zm.), lub w placówce pocztowej, na właściwy bankowy rachunek izby celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest składane zabezpieczenie, albo

   b) dokonanie, na podstawie dyspozycji udzielonej przez podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe, przelewu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na właściwy bankowy rachunek izby celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest składane zabezpieczenie akcyzowe, przez prowadzący rachunek bankowy tego podmiotu bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej, albo

   c) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego gotówką w kasie urzędu celnego;

  2) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy - przez złożenie w urzędzie celnym oryginału dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez uprawnionego gwaranta na kwotę wymaganego zabezpieczenia akcyzowego;

  3) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy - przez złożenie w urzędzie celnym czeku gotówkowego lub rozrachunkowego, wystawionego przez podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe na kwotę zabezpieczenia akcyzowego, potwierdzony do wysokości tej kwoty przez bank krajowy prowadzący rachunek bankowy podmiotu;

  4) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy - przez złożenie w urzędzie celnym weksla własnego lub innych dokumentów płatniczych, o których mowa w § 5 ust. 1, na kwotę równą wysokości wymaganego zabezpieczenia akcyzowego, określoną według wartości nominalnej tych dokumentów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

§ 4. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2, wydaje podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwane dalej "potwierdzeniem", według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c oraz w pkt 3 i 4, wydaje podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe pokwitowanie złożenia tego zabezpieczenia, będące drukiem ścisłego zarachowania, zwane dalej "pokwitowaniem", według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku złożenia zabezpieczenia generalnego właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając potwierdzenie lub pokwitowanie, wydaje podmiotowi, który będzie stosował zabezpieczenie generalne, również kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego, zwaną dalej "kartą do saldowania", według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. W przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, potwierdzenie wydaje się po uzyskaniu przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzenia wpływu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na właściwy bankowy rachunek izby celnej właściwej miejscowo dla tego urzędu.

5. Kartę do saldowania, o której mowa w ust. 3, wydaje się na okres o miesiąc krótszy niż okres ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku gdy forma złożonego zabezpieczenia akcyzowego zapewnia co najmniej przez miesiąc po upływie ważności tego zabezpieczenia pokrycie objętego nim zobowiązania podatkowego - na okres jego ważności.

6. Potwierdzenie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a drugi jest zatrzymywany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, który je wydał.

7. Pokwitowanie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a pozostałe są zatrzymywane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, który je wydał.

8. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wydać podmiotowi uprawnionemu do stosowania zabezpieczenia generalnego, na jego uzasadniony wniosek, większą liczbę egzemplarzy kart do saldowania, o których mowa w ust. 3, określając w każdej z nich cząstkową kwotę zabezpieczenia generalnego, do której wysokości karta może być stosowana.

9. Suma cząstkowych kwot zabezpieczenia generalnego określonych w kartach do saldowania, o których mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty złożonego zabezpieczenia akcyzowego określonego, odpowiednio, w potwierdzeniu lub pokwitowaniu.

10. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zwiększyć liczbę stron karty do saldowania pod warunkiem ich trwałego złączenia, ponumerowania, opieczętowania i dokonania adnotacji na pierwszej stronie karty o łącznej liczbie stron.

11. Zabezpieczenie ryczałtowe może być stosowane tylko po przedłożeniu we właściwym urzędzie celnym oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii potwierdzenia lub pokwitowania.

12. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, objęcie zabezpieczeniem akcyzowym może być dokonane tylko po przedłożeniu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oryginału potwierdzenia lub pokwitowania oraz złożeniu pisemnego oświadczenia osoby trzeciej, o której mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, o wyrażeniu zgody na objęcie jej zabezpieczeniem akcyzowym określonego zobowiązania podatkowego lub określonych zobowiązań podatkowych podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

§ 5. 1. Dokumentami mającymi wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego jako zabezpieczenie akcyzowe, są papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

2. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, występujących w formie zdematerializowanej, właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmuje świadectwo depozytowe albo inny dokument - wydane osobie uprawnionej do wykonywania praw z oznaczonych w treści świadectwa albo innego dokumentu papierów wartościowych wraz z oświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek tych papierów wartościowych o ustanowieniu na określony okres blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku na rzecz właściwego naczelnika urzędu celnego.

§ 6. 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala stan wykorzystania zabezpieczenia generalnego po przedłożeniu w urzędzie celnym:

  1) oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii potwierdzenia lub pokwitowania;

  2) oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje obliczenia kwoty wolnej zabezpieczenia.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, zwane dalej "obciążeniem zabezpieczenia", oraz zwolnienie tego zabezpieczenia z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, które wygasło lub nie może już powstać, zwane dalej "zwolnieniem zabezpieczenia", w sposób umożliwiający obliczenie w każdym czasie kwoty wolnej zabezpieczenia, stanowiącej kwotę złożonego zabezpieczenia, pomniejszoną o kwoty zobowiązań podatkowych, którymi zabezpieczenie jest obciążone.

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego obciąża zabezpieczenie generalne po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe powstało lub może powstać, z uwzględnieniem ust. 4-6.

4. W przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wyprodukowania wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym lub wprowadzenia wyrobu akcyzowego do składu podatkowego, z uwzględnieniem ust. 5 i 6.

5. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wydania administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

6. W przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, w sytuacji, gdy podmiot prowadzący skład podatkowy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, obciążenie zabezpieczenia generalnego złożonego przez ten podmiot w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego w celu dostarczenia ich podmiotowi zużywającemu lub podmiotowi pośredniczącemu.

7. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wydania administracyjnego dokumentu towarzyszącego dotyczącego wyrobów akcyzowych, które będą przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego osoby trzeciej.

8. W przypadku zarejestrowanego handlowca obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wprowadzenia wyrobu akcyzowego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

9. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą nabywającego wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

10. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia zabezpieczenie generalne po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe wygasło lub nie może już powstać, z uwzględnieniem ust. 11-13.

11. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy zwolnienie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić po otrzymaniu przez właściwego naczelnika urzędu celnego, we właściwej formie, potwierdzenia odbioru tych wyrobów przez ich odbiorcę.

12. W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot prowadzący skład podatkowy właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje zwolnienia zabezpieczenia dotyczącego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ustawy, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dokumentu dostawy lub innego dokumentu, zawierającego potwierdzenie odbioru tych wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący.

13. W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez zarejestrowanego handlowca zwolnienie zabezpieczenia dotyczącego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie powinno nastąpić:

  1) po zużyciu tych wyrobów przez zarejestrowanego handlowca na cele uprawniające do zwolnienia - w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy;

  2) po przedstawieniu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dokumentu dostawy lub innego dokumentu, zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy przez podmiot zużywający - w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy.

14. Po wyczerpaniu miejsca na adnotacje w karcie do saldowania właściwy naczelnik urzędu celnego, który ją wydał, wydaje nowy egzemplarz karty, na którym zamieszcza informację o aktualnym stanie wykorzystania tego zabezpieczenia.

15. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje każdorazowo objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy zabezpieczeniem ryczałtowym osoby trzeciej, o której mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, na odwrocie oryginału potwierdzenia lub pokwitowania.

16. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, kwota zobowiązania podatkowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy objętego zabezpieczeniem ryczałtowym osoby trzeciej, o której mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, nie może być wyższa od kwoty tego zabezpieczenia ryczałtowego.

§ 7. 1. Na pisemny wniosek podmiotu korzystającego z teleinformatycznego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, zwanego dalej "systemem", ustalanie przez właściwego naczelnika urzędu celnego stanu wykorzystania kwoty zabezpieczenia generalnego określonej w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego, którego dotyczy wniosek, odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób elektroniczny, pod warunkiem że:

  1) zabezpieczenie generalne, w kwocie określonej w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego, jest stosowane wyłącznie dla zagwarantowania pokrycia kwot zobowiązań podatkowych powstałych lub mogących powstać w związku z wszelkimi przemieszczaniami wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy;

  2) podmioty, na których ciąży obowiązek potwierdzenia odbioru przemieszczanych wyrobów akcyzowych, korzystają z systemu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stan wykorzystania kwoty zabezpieczenia generalnego ustala się elektronicznie do końca terminu ważności tego zabezpieczenia, określonego w potwierdzeniu. Przepisu § 6 ust. 2 nie stosuje się.

3. W przypadku awarii systemu obciążenie zabezpieczenia generalnego oraz zwolnienie tego zabezpieczenia jest odnotowywane pisemnie na karcie do saldowania, zgodnie z § 6 ust. 2.

§ 8. 1. W celu objęcia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie zabezpieczeniem generalnym podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie tego zabezpieczenia kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, którą stanowi kwota akcyzy przypadająca do zapłaty w przypadku naruszenia warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie. Obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą odebrania przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęcia takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

2. Podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli powstałe zobowiązanie podatkowe wygasło lub zobowiązanie podatkowe nie może już powstać. Zwolnienie zabezpieczenia generalnego może nastąpić najwcześniej z chwilą otrzymania przez podmiot pośredniczący potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmiot zużywający.

3. Podmiot pośredniczący powinien aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego przynajmniej raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W celu prawidłowej aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia generalnego podmiot pośredniczący ustala na bieżąco stan jego wykorzystania, obliczając każdorazowo wysokość kwoty wolnej zabezpieczenia, najpóźniej dzień przed otrzymaniem przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęciem takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego.

5. W przypadku ustalenia, że kwota wolna zabezpieczenia generalnego, o której mowa w ust. 4, jest niewystarczająca do objęcia zabezpieczeniem kolejnych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, podmiot pośredniczący jest obowiązany do zwiększenia kwoty złożonego zabezpieczenia najpóźniej dzień przed, odpowiednio, otrzymaniem tych wyrobów lub ich objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego.

6. Podmiot pośredniczący powinien przedkładać kartę do saldowania do wglądu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przynajmniej raz w miesiącu w terminie do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 9. 1. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w jednej z form wymienionych w § 3 pkt 1 lit. c oraz w pkt 3 i 4 może być zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru po zwrocie oryginału pokwitowania, o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy zabezpieczenie akcyzowe podlega zwrotowi po zakończeniu i rozliczeniu tej procedury.

3. Zabezpieczenie akcyzowe złożone:

  1) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b - zwraca się w kwocie nominalnej przez izbę celną, na której rachunek bankowy została wpłacona lub przelana kwota zabezpieczenia akcyzowego, przelewem na rachunek bankowy podmiotu zobowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym lub oddziale instytucji kredytowej - po uzyskaniu przez tę izbę z banku prowadzącego jej rachunek wyciągu bankowego, potwierdzającego uznanie tego rachunku kwotą zabezpieczenia;

  2) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c - może zostać zwrócone w kwocie nominalnej w każdym urzędzie celnym;

  3) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 2 i 4 - zwraca się w tym urzędzie celnym, w którym zostało złożone;

  4) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 3:

   a) zwraca się w izbie celnej właściwej miejscowo dla urzędu celnego, w którym zostało złożone,

   b) w przypadku realizacji czeku gotówkowego lub rozrachunkowego przez izbę celną - zwraca się w kwocie nominalnej w izbie celnej, na której rachunek bankowy została wpłacona kwota pochodząca z realizacji czeku, po uzyskaniu przez tę izbę wyciągu bankowego potwierdzającego uznanie tego rachunku tą kwotą.

4. W przypadku zagubienia oryginału pokwitowania zabezpieczenie akcyzowe może zostać zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru w urzędzie celnym, w którym zostało złożone, po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie oświadczenia o zagubieniu oryginału pokwitowania.

§ 10. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2009 r.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. nr 32, poz. 237), które traci moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21.05.2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 98, poz. 819).

Załącznik nr 1

Wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Załącznik nr 2

Wzór pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Wzór pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Załącznik nr 3

Wzór karty do saldowania zabezpieczenia generalnego

Wzór karty do saldowania zabezpieczenia generalnego
Wzór karty do saldowania zabezpieczenia generalnego

Załącznik nr 4

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego/przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego/przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego/przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60