Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 236
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.09.2010 r.

Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", w tym rodzaj dokumentów potwierdzających ich spełnienie;

  2) wzór wniosku o udzielenie zwolnienia lub przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwanego dalej "zwolnieniem";

  3) szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia.

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy są:

  1) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy:

   a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej,

   b) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP;

  2) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy:

   a) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego,

   b) dokument potwierdzający datę rozpoczęcia stosowania przez podmiot procedury zawieszenia poboru akcyzy;

  3) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy:

   a) informacja banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu,

   b) sprawozdania finansowe podmiotu za ostatnie okresy sprawozdawcze sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

   c) oświadczenie podmiotu, z którego wynika, że w stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne;

  4) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy - aktualne zaświadczenie, wydane przez:

   a) naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa,

   b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  5) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy - zobowiązanie do zapłacenia, na pierwsze żądanie naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego.

2. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. b, nie dołącza się, jeżeli zostały wcześniej złożone w urzędzie celnym, do którego jest składany wniosek o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia, a dane w nich zawarte są aktualne. W takim przypadku podmiot jest obowiązany wskazać we wniosku numer sprawy, przy której złożono te dokumenty.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a, nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.

§ 3. Wzór wniosku o zwolnienie lub przedłużenie zwolnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu celnego, który je wydał, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Naczelnik urzędu celnego może wydać, na uzasadniony wniosek, większą liczbę egzemplarzy decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, odnotowując na każdym z nich kolejny numer egzemplarza.

§ 5. 1. Ze zwolnienia można korzystać tylko po przedłożeniu we właściwym urzędzie celnym oryginału decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia.

2. Naczelnik urzędu celnego, który wydał decyzję o zwolnieniu, przedłużeniu zwolnienia, zmiany decyzji w tej sprawie lub decyzję w sprawie cofnięcia zwolnienia, niezwłocznie przesyła kopię decyzji Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie.

3. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie prowadzi wykaz podmiotów zwolnionych z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w sposób zapewniający jego bieżącą aktualizację i dostęp zainteresowanych organów podatkowych do informacji w nim zawartych.

§ 6. 1. Naczelnik urzędu celnego, który wydał decyzję o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy, stanowiące podstawę do cofnięcia zwolnienia, wzywa podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, do złożenia mu pisemnego oświadczenia w sprawie zmian danych dotyczących spełnienia przez ten podmiot warunków, o których mowa w art. 64 ust. 9 ustawy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. Odmowa złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niedotrzymanie terminu jego złożenia stanowi podstawę do uznania, że podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, naruszył warunki określone w art. 64 ust. 1 ustawy i stanowi podstawę do cofnięcia zwolnienia.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz aktualne dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy, przed wydaniem przez właściwego naczelnika urzędu celnego decyzji w sprawie cofnięcia zwolnienia.

4. W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, jest obowiązany niezwłocznie przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wszystkie otrzymane egzemplarze decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia celem dokonania przez naczelnika adnotacji o jego cofnięciu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.*)

_____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1.03.2004 r. w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. nr 35, poz. 313), które traci moc z dniem 1.03.2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 236
2009.07.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Wzór wniosku o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Wzór wniosku o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Wzór wniosku o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60