Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10.05.2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

 Dz. U. z 2017 r. poz. 989
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 262
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 22.09.2021 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 2550) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2019.01.01
zmieniony przez
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
2020.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa: 

  1) szczegółowy zakres i sposób kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych:

   a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie:

    - piwa otrzymywanego ze słodu, określonego w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz wszelkich wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określonych w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol., zwanych dalej "piwem",

    - wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, określonych w poz. 14-16 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami winiarskimi",

    - alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80% vol. lub większej; alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej objętościowej mocy alkoholu, skażonych, określonych w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "alkoholem etylowym", z wyłączeniem alkoholu etylowego w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra, który został skażony zgodnie z § 7,

    - alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% vol.; wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "napojami spirytusowymi",

   b) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

    - wyrobów energetycznych określonych w poz. 19-23 załącznika nr 2 do ustawy,

    - olejów smarowych otrzymywanych z ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowanych, o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99,

    - papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek, określonych w poz. 27 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami tytoniowymi",

    - płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,

   c) objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są one przemieszczane do podmiotu pośredniczącego lub przez ten podmiot magazynowane, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przemieszczanych w wyniku zwrotu, o którym mowa w art. 32 ust. 14 pkt 1 ustawy,

   d) produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy,

   e) objętego zwolnieniem od podatku akcyzowego alkoholu etylowego skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym, zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi bez względu na ich kod CN, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy skażony o mocy objętościowej alkoholu etylowego powyżej 50%

  - w zakresie przestrzegania przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, zwanej dalej "kontrolą";

  2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli;

  3) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą celno-skarbową;

  4) szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2019.01.01
zmieniony przez
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Przez użyte w rozporządzeniu określenia:

  1) komórka kontroli - rozumie się komórkę organizacyjną utworzoną przez naczelnika urzędu celno-skarbowego na terenie podmiotu podlegającego kontroli - w przypadku kontroli wykonywanej jako kontrola stała;

  2) podmiot - rozumie się podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

  3) przesyłka - rozumie się określoną ilość wyrobów akcyzowych wysłanych do tego samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie jednego e-AD, dokumentu zastępującego e-AD, e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD; przesyłkę stanowi także określona partia wyrobu akcyzowego przesłana do odbiorcy rurociągiem;

  4) rok - rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych;

  5) skażanie - rozumie się skażanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352), środkami skażającymi wskazanymi w wykazie środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służących do stosowania zwolnień od akcyzy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy, oraz całkowite skażanie wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej substancjami skażającymi określonymi w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.).

Rozdział 2

Szczegółowy zakres i sposób kontroli

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2019.01.01
zmieniony przez
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Kontrola jest wykonywana doraźnie lub jako kontrola stała i polega na:

  1) bezpośrednim uczestniczeniu kontrolującego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;

  2) obrachunku stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi, o których mowa w § 1 pkt 1;

  3) pobieraniu i badaniu próbek wyrobów akcyzowych;

  4) kontroli dokumentacji związanej z działalnością objętą kontrolą;

  5) kontroli oznaczania i stosowania znaków akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy;

  6) kontroli zawartości w wyrobach energetycznych substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;

  7) kontroli prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d.

2. Kontrolą stałą są objęte podmioty:

  1) wytwarzające, oczyszczające, odwadniające alkohol etylowy, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 2 i 3;

  2) produkujące napoje spirytusowe, z wyłączeniem produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy.

3. Właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego może objąć kontrolą stałą podmioty inne niż określone w ust. 2, jeżeli:

  1) przetwarzają, zużywają, przyjmują lub wydają alkohol etylowy w ilości przekraczającej rocznie 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol.;

  2) produkują, przyjmują lub wydają wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, określone w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy;

  3) produkują, przyjmują, wydają lub dokonują przeładunku wyrobów energetycznych, określonych w poz. 21 załącznika nr 2 do ustawy;

  4) produkują napoje spirytusowe na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy;

  5) przyjmują, magazynują lub wydają alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e.

4. Obejmując kontrolą stałą podmioty, o których mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę liczbę czynności podlegających kontroli, o których mowa w ust. 3, oraz ryzyko, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwane dalej "ryzykiem".

5. W przypadku objęcia podmiotu kontrolą stałą właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego zawiadamia o tym podmiot na 7 dni przed objęciem tą formą kontroli.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
2020.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Obrachunki stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy są przeprowadzane za okresy roczne lub za okresy krótsze niż rok.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produkcji wyrobów energetycznych, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, a także do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy, i wyrobów energetycznych, które są magazynowane w zbiornikach niepodlegających prawnej kontroli metrologicznej, o której mowa w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140), z wyłączeniem obrachunków stosowania i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

3. W toku obrachunków stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi dokonuje się ustalenia rzeczywistych ubytków oraz rzeczywistego zużycia wyrobów akcyzowych i porównuje się z normami dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalnymi normami zużycia wyrobów akcyzowych.

4. W toku obrachunków stosowania i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy dokonuje się w szczególności ustalenia wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych i zwróconych znaków akcyzy oraz porównania strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z normami dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania w stosunku do łącznej liczby znaków akcyzy wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

§ 5. Kontrole prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego obejmują wstępne wpłaty podatku akcyzowego za okresy dzienne oraz wpłaty podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe.

§ 6. 1. Wytwarzanie, odzyskiwanie, oczyszczanie i odwadnianie alkoholu etylowego odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:

  1) jeżeli zamknięcia urzędowe nałożone na pomieszczenia, urządzenia, aparaturę i naczynia uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego lub jego par;

  2) do jednostek naukowych, w których w ciągu roku łączna ilość uzyskanego alkoholu etylowego nie przekracza 300 dm3 alkoholu etylowego 100% vol.;

  3) do gorzelni, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.

§ 7. 1. Skażanie alkoholu etylowego odbywa się w obecności kontrolującego.

2. W przypadku naczyń, w których jest przechowywany alkohol etylowy oraz środki skażające lub substancje skażające, kontrola obejmuje prawidłowość ich oznaczenia numerami i napisami wskazującymi na rodzaj alkoholu etylowego oraz środków skażających lub substancji skażających.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2019.01.01
zmieniony przez
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Magazynowanie alkoholu etylowego może odbywać się w magazynie lub naczyniach, na które nałożono zamknięcia urzędowe, a jego wydanie i zużycie następuje w obecności kontrolującego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do alkoholu etylowego:

  1) skażonego zgodnie z § 7;

  2) magazynowanego przez:

   a) podmioty lecznicze i apteki używające alkoholu etylowego do celów medycznych,

   b) podmioty używające alkoholu etylowego wyłącznie jako próbki do analiz, do niezbędnych prób produkcyjnych lub do celów naukowych,

   c) podmioty używające alkoholu etylowego wyłącznie do badań naukowych

  - pod warunkiem, że użycie w ciągu roku nie przekracza ilości 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym oraz 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym;

  3) magazynowanego przez podmioty zużywające alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym lub 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym;

  4) skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e.

3. Wydanie i zużycie alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 1, odbywa się bez obecności kontrolującego, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego.

§ 9. W gorzelni stosuje się system zamkniętego magazynu, który polega na:

  1) nałożeniu zamknięć urzędowych na urządzenia produkcyjne i magazynowe alkoholu etylowego w celu wyeliminowania dostępu do alkoholu etylowego i jego par;

  2) określaniu dobowej ilości wyprodukowanego alkoholu etylowego na podstawie wskazań licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego;

  3) wydawaniu alkoholu etylowego z magazynu oraz napełnianiu alkoholem etylowym naczyń służących do transportu w obecności kontrolujących.

§ 10. W gorzelni rozchód alkoholu etylowego z magazynu stanowi równocześnie pozycję przychodową w dokumentacji określającej ilość wyprodukowanego alkoholu etylowego.

§ 11. 1. Pierwsza destylacja alkoholu etylowego po rozpoczęciu jego produkcji przez gorzelnię odbywa się w obecności kontrolującego, który sprawdza szczelność aparatury, rurociągów i zbiornika magazynowego alkoholu etylowego.

2. Za rozpoczęcie produkcji alkoholu etylowego w gorzelni uważa się czynności techniczno-technologiczne, począwszy od dodania drożdży do zacieru słodkiego.

§ 12. 1. W przypadku stosowania w gorzelni licznika objętości jego otwarcie i badanie odbywa się w obecności kontrolujących.

2. Kontrolujący dokonują w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego adnotacji o dacie i przyczynie otwarcia, stanie początkowym i końcowym licznika oraz stanie zamknięć urzędowych.

§ 13. 1. Gorzelnia niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zacięciu się lub wadliwym działaniu licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego, o nieszczelności aparatury, rurociągów i urządzeń, o przelaniu się alkoholu etylowego do naczynia przelewowego w szafce stągwi, przelaniu się alkoholu etylowego ze zbiornika pomocniczego (odbieralnika) albo ze zbiornika magazynowego w gorzelni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kontrolujący ustalają przyczyny powstania usterek, a po ich usunięciu przez podmiot nakładają ponownie zamknięcia urzędowe, sporządzają z tych czynności protokół i dokonują adnotacji w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego o przyczynach powstania usterek.

3. Każdy przypadek wystąpienia usterek, o których mowa w ust. 1, gorzelnia powinna odnotować w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego, zamieszczając datę, godzinę i stan licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się także w razie wycieku alkoholu spowodowanego awarią urządzeń lub powstałego wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, przy czym gorzelnia jest obowiązana natychmiast przerwać destylację alkoholu etylowego i podjąć niezbędne czynności przeciwdziałające zwiększaniu się strat.

§ 14. W przypadku skażania alkoholu etylowego w gorzelni stosuje się odpowiednio § 7 i § 18.

§ 15. 1. Zdjęcie, kasowanie oraz niszczenie znaków akcyzy odbywa się w obecności kontrolującego.

2. W przypadku zdjęcia, kasowania oraz niszczenia znaków akcyzy, naniesionych na wyroby winiarskie, naczelnik urzędu celno-skarbowego może odstąpić od wymogu obecności kontrolującego podczas tych czynności, biorąc pod uwagę ryzyko.

Rozdział 3

Tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli

§ 16. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym ustalaniem rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, o terminie tych czynności, podając datę i godzinę.

§ 17. 1. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym wytwarzaniem, odzyskiwaniem, oczyszczaniem i odwadnianiem alkoholu etylowego, pisemną informację o ilości i rodzaju surowców lub innych produktów, z których alkohol etylowy ma być wytworzony lub odzyskany, oraz przewidywanym terminie przeprowadzenia tych czynności.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gorzelni.

§ 18. 1. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym skażaniem alkoholu etylowego, o terminie jego skażania.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

  1) datę zamierzonego skażania, nazwę pomieszczenia oraz rodzaj naczyń, które będą użyte do przeprowadzenia skażania;

  2) objętość alkoholu etylowego wyrażoną w dm3 alkoholu etylowego 100% vol. przeznaczonego do skażania oraz nazwy środków skażających lub substancji skażających;

  3) oświadczenie stwierdzające, że środki skażające lub substancje skażające, które mają być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji lub zostaną zbadane przed dokonaniem skażenia, wraz z określeniem sposobu przeprowadzanego badania.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana, jeżeli podmiot zawiadomi pisemnie kontrolującego obecnego przy skażaniu o następnym terminie zamierzonego skażania i jego warunkach.

4. Jeżeli skażanie alkoholu etylowego odbywa się w określonych terminach i w niezmienionych warunkach, informacja, o której mowa w ust. 1, jest przesyłana jednorazowo przed pierwszym skażaniem.

Istniejące wersje czasowe § 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2019.01.01
zmieniony przez
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 19. 1. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym wydaniem alkoholu etylowego z magazynu i jego zużyciem, o terminie jego wydania i zużycia oraz o rodzaju i ilości wydawanego i zużywanego alkoholu etylowego.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 18 ust. 3 i 4.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego podczas jego wydania i zużycia oraz do alkoholu etylowego skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e.

§ 20. 1. Gorzelnia przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem produkcji alkoholu etylowego, pisemną informację o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

  1) okres objęty informacją;

  2) planowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy gorzelni;

  3) planowaną liczbę zacierów na dobę;

  4) planowane rodzaje i ilości surowców używanych na każdy zacier;

  5) planowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia destylacji;

  6) planowaną godzinę przekazywania alkoholu etylowego z naczynia pośredniczącego do magazynu;

  7) planowane terminy przerw w produkcji.

3. W przypadku zmiany w produkcji alkoholu etylowego, wynikającej ze zmiany ilości zacierów w czasie procesu fermentacji lub zmiany surowca, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 21. 1. Podmiot produkujący piwo, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w § 22 ust. 1, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz terminów warek piwa na następny okres, z podaniem daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia gotowania warki.

2. Zmiany w wykazie, o którym mowa w ust. 1, należy odnotować na kopii tego wykazu oraz niezwłocznie powiadomić o zmianach właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Istniejące wersje czasowe § 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2019.01.01
zmieniony przez
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 22. 1. Podmiot produkujący wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określone w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol., przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów, o których mowa w ust. 1, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów, o których mowa w ust. 1, do magazynu, a także datę i godzinę dodania napojów bezalkoholowych do piwa;

  3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów, o których mowa w ust. 1;

  4) przewidywaną ilość wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ustalenia ich ilości.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

§ 23. 1. Podmiot produkujący wyroby winiarskie przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo wykaz procesów produkcyjnych.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, zawierają:

  1) określenie wyrobów winiarskich, które będą produkowane;

  2) datę i planowaną godzinę rozpoczęcia procesu produkcji, w tym nastawu, alkoholizowania oraz przekazania wyrobów winiarskich z magazynu do przerobu;

  3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów winiarskich;

  4) numery i pojemność naczyń, w których będzie przeprowadzona fermentacja;

  5) datę i godzinę rozpoczęcia obciągu wyrobów winiarskich po ukończeniu fermentacji;

  6) przewidywaną ilość wyrobów winiarskich.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazach, o których mowa w ust. 1.

§ 24. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio do produkcji win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
2020.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 25. 1. Podmiot produkujący wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo pisemną informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów, o których mowa w ust. 1, w tym określenie rodzaju wyrobów tytoniowych, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich do magazynu;

  3) przewidywaną ilość wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, które zostaną wyprodukowane.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych, o której mowa w ust. 1, zawiera również informację o rodzajach i przewidywanej ilości wyrobów tytoniowych lub o przewidywanej ilości płynu do papierosów elektronicznych albo wyrobów nowatorskich, które zostaną wyprodukowane.

§ 26. 1. Podmiot produkujący wyroby energetyczne przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo pisemną informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów energetycznych, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu produkcji oraz przekazania wyrobów energetycznych do magazynu;

  3) rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych użytych do produkcji wyrobów energetycznych;

  4) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów energetycznych oraz sposób ustalenia ich ilości.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych, o której mowa w ust. 1, zawiera również informację o rodzaju i przewidywanej ilości wyrobów energetycznych, które zostaną wyprodukowane.

§ 27. 1. Podmiot, na którym ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym oznaczaniem tych wyrobów, pisemną informację o ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych:

  1) od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej;

  2) importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze celnym bądź w składzie celnym.

§ 28. W przypadku:

  1) zdjęcia znaków akcyzy, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 4 ustawy,

  2) wprowadzenia obowiązku kasowania znaków akcyzy, na podstawie art. 124 ustawy,

  3) niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych oraz uszkodzonych albo zniszczonych przed ich naniesieniem na wyroby akcyzowe lub w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych

- podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, co najmniej na 3 dni przed zamierzonym zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, o planowanym terminie przeprowadzenia tych czynności oraz o rodzaju i ilości zdejmowanych, niszczonych lub kasowanych znaków akcyzy.

§ 29. Podmiot przed dniem planowanego niszczenia:

  1) suszu tytoniowego nieprzydatnego do dalszego przerobu informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze jego niszczenia, podając datę i godzinę oraz masę suszu, który ma zostać zniszczony;

  2) wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze ich niszczenia, podając datę i godzinę, rodzaj i ilość niszczonych wyrobów.

§ 30. 1. Podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, przed dniem dokonania wysyłki informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, o zamiarze dokonania wysyłki, podając datę i godzinę wysyłki oraz odbiorcę, rodzaj i planowaną ilość wysyłanych wyrobów akcyzowych.

2. Podmiot przyjmujący wyroby akcyzowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed planowanym przyjęciem przesyłki, o planowanym przyjęciu, podając datę i godzinę planowanego przyjęcia przesyłki.

Rozdział 4

Tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą celno-skarbową

Istniejące wersje czasowe § 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2019.01.01
zmieniony przez
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 31. 1. Niszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie i czwarte oraz lit. b i c, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Niszczenie suszu tytoniowego nieprzydatnego do dalszego przerobu lub zużycia oraz wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i drugie oraz lit. d, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się bez obecności kontrolującego, jeżeli podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o planowanym niszczeniu suszu tytoniowego oraz tych wyrobów akcyzowych, a kontrolujący nie przybył do podmiotu we wskazanym w informacji terminie.

3. W przypadku, alkoholu etylowego skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, oraz wyrobów akcyzowych innych niż nieprzydatny do dalszego przerobu lub zużycia susz tytoniowy i nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia wyroby akcyzowe określone w § 1 pkt 1 lit. a-d, niszczenie tych wyrobów akcyzowych odbywa się bez obecności kontrolującego.

Rozdział 5

Szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych

§ 32. W magazynie wyroby akcyzowe w opakowaniach jednostkowych powinny być ustawione oddzielnie według ich rodzaju oraz w miarę możliwości według stawek podatkowych, gramatury, pojemności i w takim porządku, aby ich sprawdzenie nie powodowało trudności.

§ 33. 1. Wysyłka wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może odstąpić od wymogu obecności kontrolującego przy wysyłce, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę ryzyko, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów spirytusowych.

3. W przypadku gdy wysyłka wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem wyrobów energetycznych, odbywa się w obecności kontrolującego, na środki transportu, a w przypadku przesyłki wyrobu akcyzowego luzem - na naczynia służące do transportu nakłada się zamknięcia urzędowe.

4. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o planowanej wysyłce wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, innych niż alkohol etylowy i napoje spirytusowe, a kontrolujący nie przybył do podmiotu we wskazanym w powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje wysyłki bez obecności kontrolującego.

5. Przepisów ust. 1, 2 i 4 oraz § 30 ust. 1 nie stosuje się w przypadku wysyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b:

  1) przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów spirytusowych;

  2) dokonywanej przez zarejestrowanego wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 34
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2019.01.01
zmieniony przez
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 34. 1. Jeżeli podczas przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, zostaną uszkodzone naczynia, w których te wyroby są przewożone, lub środek transportu, którym są one przewożone, i zajdzie konieczność przelania ich do innych naczyń lub przeładunku, przewoźnik, podmiot wysyłający lub podmiot przyjmujący jest obowiązany niezwłocznie zgłosić to właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz odnotować w dokumentach, mających zastosowanie do przemieszczania wyrobów akcyzowych, o których mowa w przepisach ustawy lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce, datę i godzinę uszkodzenia lub stwierdzenia uszkodzenia naczyń lub środka transportu.

2. W przypadku przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy.

§ 35. 1. Przyjęcie przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Przepisów ust. 1 oraz § 30 ust. 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego przez podmioty, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 i 3.

3. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może odstąpić od wymogu obecności kontrolującego podczas przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę ryzyko.

4. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o planowanym przyjęciu przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, a kontrolujący nie przybył do podmiotu we wskazanym terminie planowanego przyjęcia, podmiot dokonuje przyjęcia przesyłki bez obecności kontrolującego.

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku przyjęcia alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych, z wyłączeniem alkoholu etylowego, który został skażony zgodnie z § 7.

6. Przepisów ust. 1 i 5 oraz § 30 ust. 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.

Istniejące wersje czasowe § 35a
2019.01.01
dodany przez
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 35a. 1. W przypadku objęcia podmiotu, który przyjmuje, magazynuje lub wydaje alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, kontrolą stałą, przyjęcie i wydanie przez ten podmiot alkoholu etylowego skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Podmiot objęty kontrolą stałą przyjmujący alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, informuje komórkę kontroli o zamiarze przyjęcia przesyłki, podając rodzaj i ilość przyjmowanych wyrobów.

3. Podmiot objęty kontrolą stałą wydający alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, przed dokonaniem wydania informuje komórkę kontroli, o zamiarze jego dokonania, podając rodzaj i ilość wydawanych wyrobów.

Istniejące wersje czasowe § 36
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 989
2019.01.01
zmieniony przez
2020.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 262
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 36. 1. Przy przesyłaniu wyrobów akcyzowych rurociągiem przepisy § 30, § 33 i § 35 stosuje się odpowiednio.

2. Przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD, wyrobów akcyzowych określonych w poz. 19-23 załącznika nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie do zużywającego podmiotu gospodarczego, przepisy § 30 ust. 1 i § 33 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.12.2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 2293), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19.05.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60