Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

 Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.05.2019 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń:

   a) na prowadzenie składu podatkowego,

   b) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

   c) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

   d) wyprowadzenia,

   e) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

   f) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,

   g) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;

  2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Wniosek o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się wraz z zawartymi w tym wniosku oświadczeniami oraz wymaganymi dokumentami dotyczącymi spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia.

3. Dokumenty, o których mowa w:

  1) § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 4, nie mogą być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

  2) § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz § 6 ust. 1 pkt 1, nie mogą być sporządzone wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

4. Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się, jeżeli:

  1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o wydanie zezwolenia, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne, z zastrzeżeniem ust. 3, lub

  2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

§ 3. 1. Wniosek o zmianę zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się wraz z dokumentami wymaganymi do wydania zezwolenia, które dotyczą zmiany. Przepisy § 2 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

2. Podmiot ubiegający się o zmianę zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, f i g, w zakresie będącej przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", wskazuje rodzaje wyrobów akcyzowych, które będą przedmiotem jego działalności po zmianie zezwolenia, zgodnie z opisami zawartymi w zestawieniach zawartych we wnioskach o wydanie tych zezwoleń. W przypadku gdy przedmiotem działalności podmiotu po zmianie zezwolenia będą wyroby inne niż ujęte w zestawieniach zawartych we wnioskach o wydanie zezwoleń, należy opisać rodzaje tych wyrobów i wskazać ich klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

§ 4. 1. W przypadku zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-f, wydanych na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres stanowi wniosek o zmianę zezwolenia, jeżeli został złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia.

2. Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na czas określony utraciły swoją ważność, do wniosku o wydanie zezwolenia na kolejny okres dołącza się aktualne dokumenty, a w przypadku zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Rozdział 2

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2016.08.20
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
2018.06.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć:

  1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT);

  2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy;

  3) zaświadczenie wydane przez:

   a) (uchylona)

   b) właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

  4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

  5) dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;

  6) dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, określone w przepisach odrębnych, które powinny zostać dołączone do zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);

  7) oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 4 lub 4d ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub ust. 4a ustawy.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 2 oraz 5-7.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Do wniosku o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy, należy dołączyć:

  1) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

  2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz 4-6.

2. Rolnik posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego, o którym mowa w ust. 1, dołącza dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz 5 i 6.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy.

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dłużej jednak niż o 30 dni.

3. Przed zmianą zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy, w przypadku gdy zmiana zezwolenia powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa wnioskodawcę do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, przed podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa podmiot prowadzący skład podatkowy do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, o ile charakter stwierdzonych uchybień pozwala na ich usunięcie.

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, może przeprowadzić kontrolę składu podatkowego, w szczególności w zakresie rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego oraz aktualnego stanu ilościowego i jakościowego wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym.

Rozdział 3

Pozostałe zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

§ 9. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dołączyć:

  1) plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

  2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

  3) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-6.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 5 i 6.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy dołączyć:

  1) oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy;

  2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5 dotyczące przedstawiciela podatkowego.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 5.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia należy dołączyć:

  1) pisemną zgodę, o której mowa w art. 54 ust. 3 ustawy;

  2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia wyprowadzenia dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 oraz w § 5 ust. 1 pkt 5.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia:

  1) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

  2) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,

  3) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

- należy dołączyć dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w:

  1) ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  2) ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  3) ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 13. Do wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-g, stosuje się odpowiednio § 7 i § 8 ust. 1.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.*)

_________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30.08.2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 767), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 i 1932).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2016.08.20
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
2018.06.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2016.08.20
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
2018.06.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2016.08.20
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
2018.06.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
2018.06.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Wniosek wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
2018.06.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
2018.06.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
2018.06.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Istniejące wersje czasowe zał. nr 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
2017.03.01
zmieniony przez
2017.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1714
2018.06.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 8

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60