Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

 Dz. U. z 2015 r. poz. 2293
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 20.05.2017 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej "kontrolą";

  2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli;

  3) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia;

  4) szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą.

§ 2. Przez użyte w rozporządzeniu określenia:

  1) komórka kontroli - rozumie się komórkę organizacyjną, o której mowa w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

  2) podmiot - rozumie się podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

  3) przesyłka - rozumie się określoną ilość wyrobów akcyzowych wysłanych do tego samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie jednego e-AD, dokumentu zastępującego e-AD lub dokumentu dostawy; przesyłkę stanowi także określona partia wyrobu akcyzowego przesłana do odbiorcy rurociągiem;

  4) rok - rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych;

  5) skażanie - rozumie się skażanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 103 i 1893), środkami skażającymi wskazanymi w wykazie środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służących do stosowania zwolnień od akcyzy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), oraz całkowite skażanie wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej substancjami skażającymi określonymi w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.);

  6) ustawa - rozumie się ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Rozdział 2

Szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

§ 3. 1. Kontroli podlega przestrzeganie przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych:

  1) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:

   a) piwa otrzymywanego ze słodu, określonego w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy, oraz wszelkich wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określonych w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol, zwanych dalej "piwem",

   b) wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, określonych w poz. 14-16 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami winiarskimi",

   c) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80% vol lub większej; alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej objętościowej mocy alkoholu, skażonych, określonych w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "alkoholem etylowym",

   d) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% vol; wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "napojami spirytusowymi";

  2) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

   a) wyrobów energetycznych określonych w poz. 19-23 załącznika nr 2 do ustawy,

   b) olejów smarowych otrzymywanych z ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowanych, o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99,

   c) papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek, określonych w poz. 27 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami tytoniowymi";

  3) objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są one przemieszczane do podmiotu pośredniczącego lub przez ten podmiot magazynowane, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przemieszczanych w wyniku zwrotu, o którym mowa w art. 32 ust. 14 pkt 1 ustawy;

  4) produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy.

2. Kontroli podlega również:

  1) oznaczanie i stosowanie znaków akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy;

  2) zawartość w wyrobach energetycznych substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;

  3) prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1.

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. c nie stosuje się do alkoholu etylowego w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra, który został skażony zgodnie z § 8.

§ 4. 1. Kontrola jest wykonywana doraźnie lub jako kontrola stała i polega na:

  1) bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;

  2) kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji;

  3) pobieraniu i badaniu próbek wyrobów akcyzowych;

  4) kontroli dokumentacji związanej z działalnością objętą kontrolą.

2. Kontrolą stałą są objęte podmioty:

  1) wytwarzające, oczyszczające, odwadniające alkohol etylowy, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3;

  2) produkujące napoje spirytusowe, z wyłączeniem produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy.

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego może objąć kontrolą stałą podmioty inne niż określone w ust. 2, jeżeli:

  1) przetwarzają, zużywają, przyjmują lub wydają alkohol etylowy w ilości przekraczającej rocznie 20.000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol;

  2) produkują, przyjmują lub wydają wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego, określone w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy;

  3) produkują, przyjmują, wydają lub dokonują przeładunku wyrobów energetycznych, określonych w poz. 21 załącznika nr 2 do ustawy;

  4) produkują napoje spirytusowe na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy.

4. Obejmując kontrolą stałą podmioty, o których mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu celnego bierze pod uwagę ryzyko, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwane dalej "ryzykiem", oraz liczbę czynności podlegających kontroli, o których mowa w ust. 3.

5. W przypadku objęcia podmiotu kontrolą stałą właściwy naczelnik urzędu celnego zawiadamia o tym podmiot na 7 dni przed objęciem tą formą kontroli.

§ 5. 1. Kontrole obrachunkowe stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy są przeprowadzane za okresy roczne lub za okresy krótsze niż rok.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produkcji wyrobów energetycznych i wyrobów tytoniowych, a także do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy, i wyrobów energetycznych, które są magazynowane w zbiornikach niepodlegających prawnej kontroli metrologicznej, o której mowa w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069 oraz z 2015 r. poz. 978), z wyłączeniem kontroli obrachunkowych stosowania i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

3. W toku kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi dokonuje się ustalenia rzeczywistych ubytków oraz rzeczywistego zużycia wyrobów akcyzowych i porównuje się z dopuszczalnymi normami ustalonymi przez właściwego naczelnika urzędu celnego lub określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy.

4. W toku kontroli obrachunkowych stosowania i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy dokonuje się w szczególności ustalenia wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych i zwróconych znaków akcyzy oraz porównania strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania z dopuszczalnymi normami, o których mowa w ust. 3.

5. Rozliczenia ubytków wyrobów akcyzowych oraz strat znaków akcyzy dokonuje się zgodnie ze sposobem rozliczania ubytków oraz zakresem i terminem dokonywania rozliczeń znaków akcyzy, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 5 i 7 oraz art. 138 ust. 5 ustawy.

§ 6. Kontrole prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego obejmują wstępne wpłaty podatku akcyzowego za okresy dzienne oraz wpłaty podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe.

§ 7. 1. Wytwarzanie, odzyskiwanie, oczyszczanie i odwadnianie alkoholu etylowego odbywa się w obecności funkcjonariusza.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:

  1) jeżeli zamknięcia urzędowe nałożone na pomieszczenia, urządzenia, aparaturę i naczynia uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego lub jego par;

  2) do jednostek naukowych, kontrolnych i doświadczalnych oraz samodzielnych laboratoriów naukowych i doświadczalnych, w których w ciągu roku łączna ilość uzyskanego alkoholu etylowego nie przekracza 300 dm3 alkoholu etylowego 100% vol;

  3) do gorzelni, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1.

§ 8. 1. Skażanie alkoholu etylowego odbywa się w obecności funkcjonariusza.

2. W przypadku naczyń, w których jest przechowywany alkohol etylowy oraz środki skażające lub substancje skażające, kontrola obejmuje prawidłowość ich oznaczenia numerami i napisami wskazującymi na rodzaj alkoholu etylowego oraz środków skażających lub substancji skażających.

§ 9. 1. Magazynowanie alkoholu etylowego może odbywać się w magazynie lub naczyniach, na które nałożono zamknięcia urzędowe, a jego wydanie i zużycie następuje w obecności funkcjonariusza.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do alkoholu etylowego, który:

  1) został skażony zgodnie z § 8;

  2) jest magazynowany w podmiotach, o których mowa w § 36 ust. 2.

3. Wydanie i zużycie alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 1, odbywa się bez obecności funkcjonariusza, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego.

§ 10. W gorzelni stosuje się system zamkniętego magazynu, który polega na:

  1) nałożeniu zamknięć urzędowych na urządzenia produkcyjne i magazynowe alkoholu etylowego w celu wyeliminowania dostępu do alkoholu etylowego i jego par;

  2) określaniu dobowej ilości wyprodukowanego alkoholu etylowego na podstawie wskazań licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego;

  3) wydawaniu alkoholu etylowego z magazynu oraz napełnianiu alkoholem etylowym naczyń służących do transportu w obecności funkcjonariuszy.

§ 11. W gorzelni rozchód alkoholu etylowego z magazynu stanowi równocześnie pozycję przychodową w dokumentacji określającej ilość wyprodukowanego alkoholu etylowego.

§ 12. 1. Pierwsza destylacja alkoholu etylowego po rozpoczęciu jego produkcji przez gorzelnię odbywa się w obecności funkcjonariusza, który sprawdza szczelność aparatury, rurociągów i zbiornika magazynowego alkoholu etylowego.

2. Za rozpoczęcie produkcji alkoholu etylowego w gorzelni uważa się czynności techniczno-technologiczne, począwszy od dodania drożdży do zacieru słodkiego.

§ 13. 1. W przypadku stosowania w gorzelni licznika objętości jego otwarcie i badanie odbywa się w obecności funkcjonariuszy.

2. Funkcjonariusze dokonują w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego, której wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 138s pkt 4 ustawy, adnotacji o dacie i przyczynie otwarcia, stanie początkowym i końcowym licznika oraz stanie zamknięć urzędowych.

§ 14. 1. Gorzelnia niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego o zacięciu się lub wadliwym działaniu licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego, o nieszczelności aparatury, rurociągów i urządzeń, o przelaniu się alkoholu etylowego do naczynia przelewowego w szafce stągwi, przelaniu się alkoholu etylowego ze zbiornika pomocniczego (odbieralnika) albo ze zbiornika magazynowego w gorzelni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusze ustalają przyczyny powstania usterek, a po ich usunięciu przez podmiot nakładają ponownie zamknięcia urzędowe, sporządzają z tych czynności protokół i dokonują adnotacji w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego o przyczynach powstania usterek.

3. Każdy przypadek wystąpienia usterek, o których mowa w ust. 1, gorzelnia powinna odnotować w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego, zamieszczając datę, godzinę i stan licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się także w razie wycieku alkoholu spowodowanego awarią urządzeń lub powstałego wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, przy czym gorzelnia jest obowiązana natychmiast przerwać destylację alkoholu etylowego i podjąć niezbędne czynności przeciwdziałające zwiększaniu się strat.

§ 15. W przypadku skażania alkoholu etylowego w gorzelni stosuje się odpowiednio § 8 i 19.

§ 16. 1. Zdjęcie, kasowanie oraz niszczenie znaków akcyzy odbywa się w obecności funkcjonariusza.

2. W przypadku zdjęcia, kasowania oraz niszczenia znaków akcyzy, nanoszonych na wyroby winiarskie, naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza podczas tych czynności, biorąc pod uwagę ryzyko.

Rozdział 3

Tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli

§ 17. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym ustalaniem rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, o terminie tych czynności, podając datę i godzinę.

§ 18. 1. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym wytwarzaniem, odzyskiwaniem, oczyszczaniem i odwadnianiem alkoholu etylowego, pisemną informację o ilości i rodzaju surowców lub innych produktów, z których alkohol etylowy ma być wytworzony lub odzyskany, oraz przewidywanym terminie przeprowadzenia tych czynności.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gorzelni.

§ 19. 1. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym skażaniem alkoholu etylowego, o terminie jego skażania.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

  1) datę zamierzonego skażania, nazwę pomieszczenia oraz rodzaj naczyń, które będą użyte do przeprowadzenia skażania;

  2) objętość alkoholu etylowego wyrażoną w dm3 alkoholu etylowego 100% vol przeznaczonego do skażania oraz nazwy środków skażających lub substancji skażających;

  3) oświadczenie stwierdzające, że środki skażające lub substancje skażające, które mają być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji lub zostaną zbadane przed dokonaniem skażenia, wraz z określeniem sposobu przeprowadzanego badania.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana, jeżeli podmiot zawiadomi pisemnie funkcjonariusza obecnego przy skażaniu o następnym terminie zamierzonego skażania i jego warunkach.

4. Jeżeli skażanie alkoholu etylowego odbywa się w określonych terminach i w niezmienionych warunkach, informacja, o której mowa w ust. 1, jest przesyłana jednorazowo przed pierwszym skażaniem.

§ 20. 1. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym wydaniem alkoholu etylowego z magazynu i jego zużyciem, o terminie jego wydania i zużycia oraz o rodzaju i ilości wydawanego i zużywanego alkoholu etylowego.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 19 ust. 3 i 4.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego podczas jego wydania i zużycia.

§ 21. 1. Gorzelnia przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem produkcji alkoholu etylowego, pisemną informację o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

  1) okres objęty informacją;

  2) planowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy gorzelni;

  3) planowaną liczbę zacierów na dobę;

  4) planowane rodzaje i ilości surowców używanych na każdy zacier;

  5) planowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia destylacji;

  6) planowaną godzinę przekazywania alkoholu etylowego z naczynia pośredniczącego do magazynu;

  7) planowane terminy przerw w produkcji.

3. W przypadku zmiany w produkcji alkoholu etylowego, wynikającej ze zmiany ilości zacierów w czasie procesu fermentacji lub zmiany surowca, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 22. 1. Podmiot produkujący piwo, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w § 23 ust. 1, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz terminów warek piwa na następny okres, z podaniem daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia gotowania warki.

2. Zmiany w wykazie, o którym mowa w ust. 1, należy odnotować na kopii tego wykazu oraz niezwłocznie powiadomić o zmianach właściwego naczelnika urzędu celnego.

§ 23. 1. Podmiot produkujący wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określone w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów, o których mowa w ust. 1, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów, o których mowa w ust. 1, do magazynu;

  3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów, o których mowa w ust. 1;

  4) przewidywaną ilość wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ustalenia ich ilości.

3. Przepis § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

§ 24. 1. Podmiot produkujący wyroby winiarskie przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo wykaz procesów produkcyjnych.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, zawierają:

  1) określenie wyrobów winiarskich, które będą produkowane;

  2) datę i planowaną godzinę rozpoczęcia procesu produkcji, w tym nastawu, alkoholizowania oraz przekazania wyrobów winiarskich z magazynu do przerobu;

  3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów winiarskich;

  4) numery i pojemność naczyń, w których będzie przeprowadzona fermentacja;

  5) datę i godzinę rozpoczęcia obciągu wyrobów winiarskich po ukończeniu fermentacji;

  6) przewidywaną ilość wyrobów winiarskich.

3. Przepis § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazach, o których mowa w ust. 1.

§ 25. Przepis § 24 stosuje się odpowiednio do produkcji win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 26. 1. Podmiot produkujący wyroby tytoniowe przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo pisemną informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów tytoniowych, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów tytoniowych do magazynu;

  3) przewidywaną ilość wyrobów tytoniowych, które zostaną wyprodukowane.

3. Przepis § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych, o której mowa w ust. 1, zawiera również informację o rodzajach i przewidywanej ilości wyrobów tytoniowych, które zostaną wyprodukowane.

§ 27. 1. Podmiot produkujący wyroby energetyczne przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo pisemną informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów energetycznych, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu produkcji oraz przekazania wyrobów energetycznych do magazynu;

  3) rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych użytych do produkcji wyrobów energetycznych;

  4) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów energetycznych oraz sposób ustalenia ich ilości.

3. Przepis § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych, o której mowa w ust. 1, zawiera również informację o rodzaju i przewidywanej ilości wyrobów energetycznych, które zostaną wyprodukowane.

§ 28. 1. Podmiot, na którym ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym oznaczaniem tych wyrobów, pisemną informację o ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych:

  1) od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej;

  2) importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze celnym, w składzie wolnocłowym bądź w składzie celnym.

§ 29. W przypadku:

  1) zdjęcia znaków akcyzy, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 4 ustawy,

  2) wprowadzenia obowiązku kasowania znaków akcyzy, na podstawie art. 124 ustawy,

  3) niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych oraz uszkodzonych albo zniszczonych przed ich naniesieniem na wyroby akcyzowe lub w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych

- podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed zamierzonym zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, o planowanym terminie przeprowadzenia tych czynności oraz o rodzaju i ilości zdejmowanych, niszczonych lub kasowanych znaków akcyzy.

§ 30. Podmiot przed dniem planowanego niszczenia:

  1) suszu tytoniowego nieprzydatnego do dalszego przerobu informuje właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze jego niszczenia, podając datę i godzinę oraz masę suszu, który ma zostać zniszczony;

  2) wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia informuje właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze ich niszczenia, podając datę i godzinę, rodzaj i ilość niszczonych wyrobów.

§ 31. 1. Podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, przed dniem dokonania wysyłki informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, o zamiarze dokonania wysyłki, podając datę i godzinę wysyłki oraz odbiorcę, rodzaj i planowaną ilość wysyłanych wyrobów akcyzowych.

2. Podmiot przyjmujący wyroby akcyzowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, informuje właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed planowanym przyjęciem przesyłki, o planowanym przyjęciu, podając datę i godzinę planowanego przyjęcia przesyłki.

Rozdział 4

Tryb niszczenia wyrobów akcyzowych nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia

§ 32. 1. Niszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 i 3, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się w obecności funkcjonariusza.

2. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym niszczeniu suszu tytoniowego oraz wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1, innych niż określone w ust. 1, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym w informacji terminie, podmiot dokonuje zniszczenia wyrobów bez obecności funkcjonariusza.

Rozdział 5

Szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych

§ 33. W magazynie wyroby akcyzowe w opakowaniach jednostkowych powinny być ustawione oddzielnie według ich rodzaju oraz w miarę możliwości według stawek podatkowych, gramatury, pojemności i w takim porządku, aby ich sprawdzenie nie powodowało trudności.

§ 34. 1. Wysyłka wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, odbywa się w obecności funkcjonariusza.

2. Naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza przy wysyłce, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę ryzyko, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów spirytusowych.

3. W przypadku gdy wysyłka wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem wyrobów energetycznych, odbywa się w obecności funkcjonariusza, na środki transportu, a w przypadku przesyłki wyrobu akcyzowego luzem - na naczynia służące do transportu, nakłada się zamknięcia urzędowe.

4. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanej wysyłce wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, innych niż alkohol etylowy i napoje spirytusowe, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym w powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje wysyłki bez obecności funkcjonariusza.

5. Przepisów ust. 1, 2 i 4 oraz § 31 ust. 1 nie stosuje się w przypadku wysyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2:

  1) przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów spirytusowych;

  2) dokonywanej przez zarejestrowanego wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy.

§ 35. 1. Jeżeli podczas przewozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, zostaną uszkodzone naczynia, w których te wyroby są przewożone, lub środek transportu, którym są one przewożone, i zajdzie konieczność przelania ich do innych naczyń lub przeładunku, przewoźnik, podmiot wysyłający lub podmiot przyjmujący jest obowiązany niezwłocznie zgłosić to właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz odnotować w dokumencie dostawy lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce datę i godzinę uszkodzenia lub stwierdzenia uszkodzenia naczyń lub środka transportu.

2. W przypadku przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy.

§ 36. 1. Przyjęcie przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, odbywa się w obecności funkcjonariusza.

2. Przepisów ust. 1 oraz § 31 ust. 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego przez podmioty, które:

  1) są jednostką naukową, doświadczalną, szkołą, samodzielnym laboratorium, podmiotem leczniczym lub apteką zużywającą w ciągu roku alkohol etylowy w ilości do 3.000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w stanie nieskażonym lub do 20.000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w stanie skażonym;

  2) zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1.000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol w stanie nieskażonym lub 3.000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w stanie skażonym.

3. Naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza podczas przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę ryzyko.

4. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym przyjęciu przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym terminie planowanego przyjęcia, podmiot dokonuje przyjęcia przesyłki bez obecności funkcjonariusza.

5. Przepisu ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku przyjęcia alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych, z wyłączeniem alkoholu etylowego, który został skażony zgodnie z § 8.

6. Przepisów ust. 1 i 5 oraz § 31 ust. 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.

§ 37. 1. Przy przesyłaniu wyrobów akcyzowych rurociągiem przepisy § 31, 34 i 36 stosuje się odpowiednio.

2. Przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie dokumentu dostawy, wyrobów akcyzowych określonych w poz. 19-23 załącznika nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, przepisy § 31 ust. 1 i § 34 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Przepis przejściowy i końcowy

§ 38. Do kontroli rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 39. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.*)

_________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.05.2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 349 i 1660 oraz z 2015 r. poz. 898), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 i 1932).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60