Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.12.2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1842
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1879
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 559
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 923

Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", w tym rodzaj dokumentów potwierdzających ich spełnienie;

  2) wzór wniosku o udzielenie zwolnienia lub przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwanego dalej "zwolnieniem";

  3) szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1842
2016.01.01
zmieniony przez
2016.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1879
2017.03.01
zmieniony przez
2018.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 559
2018.04.30
zmieniony przez
2019.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 923
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy są:

  1) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy - oświadczenie o numerze w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  2) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy - dokument potwierdzający datę rozpoczęcia stosowania przez podmiot procedury zawieszenia poboru akcyzy;

  3) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy:

   a) informacja banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu,

   b) sprawozdania finansowe podmiotu, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta również z opiniami o badanych sprawozdaniach, albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

   c) oświadczenie podmiotu, z którego wynika, że w stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub postępowanie egzekucyjne;

  4) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy - aktualne zaświadczenie, wydane przez:

   a) naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji,

   b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji;

  5) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy - zobowiązanie do zapłacenia, na pierwsze żądanie naczelnika urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej przypadających do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.

2. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, nie dołącza się, jeżeli:

  1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne lub

  2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a, nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.

§ 3. Wzór wniosku o zwolnienie lub przedłużenie zwolnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1842
2016.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1879
2017.03.01
zmieniony przez
2018.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 559
2019.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 923
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu skarbowego, który je wydał.

2. Naczelnik urzędu skarbowego może wydać, na uzasadniony wniosek, większą liczbę egzemplarzy decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, odnotowując na każdym z nich kolejny numer egzemplarza.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1842
2016.01.01
zmieniony przez
2016.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1879
2017.03.01
zmieniony przez
2018.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 559
2019.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 923
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, doręcza naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce stosowania zwolnienia, oryginał decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia lub jej uwierzytelnioną urzędowo kopię.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1842
2016.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1879
2017.03.01
zmieniony przez
2018.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 559
2019.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 923
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Naczelnik urzędu skarbowego, który wydał decyzję o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie warunków, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy, wzywa podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie zmian danych dotyczących spełnienia przez ten podmiot tych warunków, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia, że spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy, oraz nie przedstawi aktualnych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, potwierdzających spełnienie tych warunków, naczelnik urzędu skarbowego cofa zwolnienie.

3. W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, niezwłocznie doręcza właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wszystkie otrzymane egzemplarze decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia celem dokonania przez naczelnika adnotacji o jego cofnięciu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.08.2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. poz. 1063), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1559).

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1842
2016.01.01
zmieniony przez
2016.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1879
2017.03.01
zmieniony przez
2018.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 559
2018.04.30
zmieniony przez
2019.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 923
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60