Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.08.2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 Dz. U. z 2010 r. nr 158, poz. 1063

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2015 r.

Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", w tym rodzaj dokumentów potwierdzających ich spełnienie;

  2) wzór wniosku o udzielenie zwolnienia lub przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwanego dalej "zwolnieniem";

  3) szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia.

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy są:

  1) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy:

   a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej,

   b) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP;

  2) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy:

   a) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego,

   b) dokument potwierdzający datę rozpoczęcia stosowania przez podmiot procedury zawieszenia poboru akcyzy;

  3) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy:

   a) informacja banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu,

   b) sprawozdania finansowe podmiotu sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta również z opinią o badanym sprawozdaniu, albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności — za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres,

   c) oświadczenie podmiotu, z którego wynika, że w stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne;

  4) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy — aktualne zaświadczenie, wydane przez:

   a) naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa, lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji,

   b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji;

  5) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy — zobowiązanie do zapłacenia, na pierwsze żądanie naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego.

2. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. b, nie dołącza się, jeżeli zostały wcześniej doręczone naczelnikowi urzędu celnego, do którego jest składany wniosek o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia, a dane w nich zawarte są aktualne. W takim przypadku podmiot wskazuje we wniosku numer sprawy, przy której złożono te dokumenty.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a, nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.

§ 3. Wzór wniosku o zwolnienie lub przedłużenie zwolnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu celnego, który je wydał.

2. Naczelnik urzędu celnego może wydać, na uzasadniony wniosek, większą liczbę egzemplarzy decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, odnotowując na każdym z nich kolejny numer egzemplarza.

§ 5. 1. Podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, doręcza naczelnikowi urzędu celnego, właściwemu ze względu na miejsce stosowania zwolnienia, oryginał decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia lub jej uwierzytelnioną urzędowo kopię.

2. Naczelnik urzędu celnego, który wydał decyzję o zwolnieniu, przedłużeniu zwolnienia, zmianie decyzji w tej sprawie lub decyzję w sprawie cofnięcia zwolnienia, niezwłocznie przesyła kopię decyzji Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie.

3. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie prowadzi wykaz podmiotów zwolnionych z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w sposób zapewniający jego bieżącą aktualizację i dostęp zainteresowanych organów podatkowych do informacji w nim zawartych.

§ 6. 1. Naczelnik urzędu celnego, który wydał decyzję o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie warunków, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy, wzywa podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie zmian danych dotyczących spełnienia przez ten podmiot tych warunków, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia, że spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy, oraz nie przedstawi aktualnych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, potwierdzających spełnienie tych warunków, naczelnik urzędu celnego cofa zwolnienie.

3. W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, niezwłocznie doręcza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wszystkie otrzymane egzemplarze decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia celem dokonania przez naczelnika adnotacji o jego cofnięciu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.*)

__________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. nr 32, poz. 236 i nr 108, poz. 904), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22.07.2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 151, poz. 1013).

Załącznik

Wzór wniosku o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60