Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.08.2010 r.
w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego1)

 Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.03.2013 r.

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 30 i 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do stosowania zwolnień;

  2) sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 3 lub 5-13 ustawy;

  3) zwolnienia wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych oraz zasady wzajemności;

  4) szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, oraz naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.10.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) siły zbrojne - siły zbrojne, zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. nr 170, poz. 1052);

  2) personel cywilny - personel cywilny, zgodnie z art. I ust. 1 lit. b Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;

  3) siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki - siły zbrojne, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 66, poz. 422);

  4) personel cywilny sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki - osoby, o których mowa w art. 2 lit. c Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

  5) członkowie rodzin sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki - osoby, o których mowa w art. 2 lit. d Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

  6) upoważnione podmioty - osoby, o których mowa w art. 2 lit. e-g Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

  7) uzgodnione obiekty i tereny - miejsca, o których mowa w art. 2 lit. i Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

  8) wojskowa usługowa działalność wspierająca - działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

  9) państwo wysyłające - państwo wysyłające, zgodnie z art. I ust. 1 lit. d Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;

  10) dowództwo sojusznicze - dowództwo sojusznicze, zgodnie z art. 1 lit. c Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 64, poz. 746);

  11) organ wojskowy - Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich dowódcę wojskowej jednostki budżetowej;

  12) Kwatera - Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 21, poz. 259);

  13) personel zagraniczny Kwatery - osoby oddelegowane do Kwatery lub w niej zatrudnione przez każdą ze stron Konwencji, o której mowa w pkt 12, niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  14) członkowie rodzin personelu zagranicznego Kwatery - współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 13;

  15) instytucje Unii Europejskiej - instytucje Unii Europejskiej, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. nr 90, poz. 864/4), mające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju;

  16) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - Centrum Szkolenia Sił Połączonych, uważane za dowództwo sojusznicze, o którym mowa w art. II ust. 2.4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. nr 227, poz. 1945);

  17) osoby upoważnione - osoby należące do personelu, o którym mowa w art. II ust. 2.6 i 2.7 umowy, o której mowa w pkt 16, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Dodatkowe warunki i tryb stosowania niektórych zwolnień od akcyzy oraz sytuacje, w których dla zastosowania niektórych zwolnień od akcyzy nie muszą być spełnione warunki ustawowe

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy, ma zastosowanie, pod warunkiem że podmiot zużywający energię elektryczną:

  1) prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania energii, o której mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy;

  2) przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii, oświadczenie o ilościach i sposobie wykorzystania energii elektrycznej.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać:

  1) nazwę i adres siedziby podmiotu zużywającego energię elektryczną oraz jego NIP;

  2) ilość zużytej energii elektrycznej;

  3) cel, na który została zużyta energia elektryczna;

  4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

§ 4. 1. Dla celów stosowania zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy przyjmuje się, że alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi nabywany wewnątrzwspólnotowo został skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwa członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, o ile wyroby te były przedmiotem legalnego obrotu handlowego w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju.

2. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie legalnego obrotu handlowego w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej wyrobami, o których mowa w ust. 1, są faktury w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

§ 5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku olejów opałowych i olejów napędowych, podlegających znakowaniu i barwieniu na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, ma zastosowanie pod warunkiem ich prawidłowego oznaczenia i zabarwienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1a ustawy.

2. W przypadku dostarczania wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej, zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, stosuje się, pod warunkiem że:

  1) podmiot zużywający wykorzystuje zwolnione wyroby do napędu jednostki pływającej o długości całkowitej do 15 m i w celu zapewnienia ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej przez ten podmiot, który posiada taką jednostkę pływającą, zachodzi potrzeba korzystania przez niego z tych wyrobów zawartych w zbiornikach innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej;

  2) wydanie zwolnionych wyrobów przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący nastąpi po przedstawieniu przez podmiot zużywający upoważnienia właściwego naczelnika urzędu celnego do tankowania tych wyrobów do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej.

3. Warunków, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku dostarczania wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wydawane przez właściwego naczelnika urzędu celnego po przedstawieniu przez podmiot zużywający dokumentów, z których wynika, że podmiot ten spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 6. Dla zastosowania zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, nie muszą być spełnione warunki określone w:

  1) art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy - w zakresie zwolnień, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy;

  2) art. 32 ust. 3 i 5-13 ustawy - w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, w sytuacji używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych w stanie skroplonym, o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym.

Rozdział 3

Zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej

§ 7. Zwalnia się od akcyzy naftę oznaczoną kodem CN 2710 19 25 przeznaczoną do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

§ 8. Zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

§ 9. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. Zwalnia się od akcyzy:

  1) olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystywany:

   a) do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

   b) w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

  2) oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

  3) oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy

- jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

§ 11. 1. Zwalnia się od akcyzy biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, w rozumieniu odrębnych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku:

  1) dostarczenia biokomponentów ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy;

  2) nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego odbiorcę w celu ich zużycia do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy;

  3) nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego odbiorcę w celu ich dostarczenia do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe w składzie podatkowym albo poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych. Podmiotem uprawnionym do zwolnienia jest podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 32 ust. 5-11 ustawy.

§ 12. Zwalnia się od akcyzy piwo, wino i napoje fermentowane wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży.

§ 13. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane:

  1) jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych;

  2) do badań naukowych;

  3) do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy.

§ 14. 1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany do celów medycznych w szpitalach, aptekach i zakładach opieki zdrowotnej, pod warunkiem że będzie stosowany wyłącznie:

  1) przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem;

  2) do wytwarzania leków recepturowych w aptekach.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy.

§ 15. Zwalnia się od akcyzy:

  1) napoje alkoholowe pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu w składzie podatkowym na alkohol etylowy,

  2) alkohol etylowy pochodzący z przepadku, z chwilą jego sprzedaży przez uprawnione organy szpitalom, aptekom i zakładom opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem dla celów, o których mowa w § 14 ust. 1,

  3) wyroby tytoniowe oznaczone odpowiednio kodami CN 2402 i 2403 10, pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,

  4) wyroby energetyczne pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,

  5) wyroby energetyczne z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ w trybie art. 232 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555, z późn. zm.) prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym

- pod warunkiem złożenia przez nabywcę tych wyrobów oświadczenia, że zostaną przeznaczone do celów, o których mowa w pkt 1-5.

§ 16. 1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku gdy alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

  1) do alkoholu etylowego przemieszczanego do składu podatkowego dołączony zostanie, wystawiony przez podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego wyroby te są przemieszczane, dokument dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy;

  2) producent, u którego alkohol etylowy pozostaje jako odpad, prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy.

2. Alkohol etylowy uznaje się za odpad pozostający w procesie produkcyjnym, jeżeli przychód osiągnięty z jego sprzedaży stanowi nie więcej niż 0,1% całości przychodu, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.), uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy lub deklarowanego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Do dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy.

§ 17. 1. Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali:

  1) do 20.000 hl piwa - w wysokości 30,00 zł/hl,

  2) do 70.000 hl piwa - w wysokości 15,00 zł/hl,

  3) do 150.000 hl piwa - w wysokości 12,00 zł/hl,

  4) do 200.000 hl piwa - w wysokości 9,00 zł/hl

- nie więcej jednak niż 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

3. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników:

  1) prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;

  2) posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;

  3) niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

4. Podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

  1) w dniu złożenia pierwszej deklaracji podatkowej złożą właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie o zadeklarowanej w tym roku podatkowym sprzedaży piwa w podziale na kolejne miesiące, która w skali roku podatkowego nie przekroczy jednego z limitów ilościowych określonych w ust. 1;

  2) spełniają warunki określone w ust. 3.

5. W przypadku gdy w roku podatkowym będącym równocześnie rokiem rozpoczęcia działalności podatnik przekroczy zadeklarowane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, limity ilościowe sprzedaży piwa, do całości sprzedaży piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

6. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje podmiotom dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa lub importu piwa, w przypadku przedstawienia przez te podmioty zaświadczenia władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa, o pochodzeniu piwa od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3.

7. Podmiotom, o których mowa w ust. 6, przysługuje zwolnienie od akcyzy w wysokości stanowiącej iloczyn ilości nabytego lub importowanego piwa oraz:

  1) kwoty 30,00 zł/hl - w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 20.000 hl,

  2) kwoty 15,00 zł/hl - w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 70.000 hl,

  3) kwoty 12,00 zł/hl - w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 150.000 hl,

  4) kwoty 9,00 zł/hl - w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 200.000 hl

- nie więcej jednak niż 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

8. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku, o którym mowa w ust. 6, następuje na pisemny wniosek podatnika, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 30 dni od dnia dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu piwa.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się:

  1) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju;

  2) wydruk poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) - w przypadku importu;

  3) wydruk e-AD lub dokument zastępujący e-AD lub uproszczony dokument towarzyszący - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.

10. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 9.

§ 18. Zwalnia się od akcyzy wyroby tytoniowe, z chwilą ich przeznaczenia do badań naukowych oraz badań związanych z jakością produktu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 7-9 ustawy.

§ 19. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe z chwilą ich sprzedaży, podróżnym podróżującym poza terytorium Unii Europejskiej, w sklepach usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych w portach lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy oraz ma zastosowanie, pod warunkiem że:

  1) wyroby, o których mowa w ust. 1, zostaną sprzedane podróżnym, w odniesieniu do których dokonano sprawdzenia, że ich portem przeznaczenia jest port poza terytorium Unii Europejskiej;

  2) sprzedawca prowadzi dokumentację handlową pozwalającą na określenie wyrobów akcyzowych sprzedawanych podróżnym podróżującym poza terytorium Unii Europejskiej;

  3) sprzedawca wyodrębni na terenie sklepu wyroby akcyzowe przeznaczone do sprzedaży podróżnym udającym się poza terytorium Unii Europejskiej, od innych wyrobów akcyzowych.

3. Dokumentacja handlowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna zawierać:

  1) numer biletu lub numer karty pokładowej nabywcy, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych członkom załóg - numer dokumentu identyfikującego nabywcę jako członka załogi;

  2) numer lotu lub rejsu nabywcy;

  3) informację o porcie przeznaczenia nabywcy;

  4) nazwę, ilość i cenę wyrobu akcyzowego.

4. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, następuje na pisemny wniosek sprzedawcy, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego. Wniosek składany jest za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano wyroby, o których mowa w ust. 1.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju od sprzedanych napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych podróżnym, o których mowa w ust. 1.

6. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5.

Istniejące wersje czasowe § 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20. 1. Zwalnia się od akcyzy z chwilą sprzedaży:

  1) alkohol etylowy i produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml,

  2) wina i napoje fermentowane w opakowaniach nie większych niż 1 l,

  3) piwo w opakowaniach nie większych niż 0,5 l i papierosy w opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk,

  4) tytoń do palenia w opakowaniach nie większych niż 40 g

- dostarczane na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich ze składu podatkowego na terytorium kraju lub w przypadku importowanych wyrobów dostarczane z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, lub ze składu celnego, pod warunkiem że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również w przypadku:

  1) alkoholu etylowego i produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml,

  2) win i napojów fermentowanych w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l,

  3) piwa w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l

- pod warunkiem, że te wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, są rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do spożywania takich wyrobów.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie, pod warunkiem że:

  1) nabywca wyrobów pochodzących z importu, przy ich wyprowadzaniu z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, złoży naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że nabywane wyroby akcyzowe będą przeznaczone wyłącznie do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży;

  2) sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania podróży, opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte przed rozdaniem lub sprzedażą, a alkohol etylowy lub produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, wino i napoje fermentowane w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l i piwo w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l zostaną rozlane i podane w stosowanych zwyczajowo w gastronomii naczyniach;

  3) w przypadku podróży statkiem lub promem morskim podróż ta odbywa się z bezpośrednim wpłynięciem do zagranicznego portu, który oddalony jest od polskich wód terytorialnych co najmniej o 40 mil morskich.

4. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe, które znajdując się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego zostały zniszczone:

  1) w składzie podatkowym albo

  2) w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem sporządzenia z czynności zniszczenia wyrobów akcyzowych, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel organu podatkowego.

Rozdział 4

Szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, oraz pozostałe zwolnienia od akcyzy

Istniejące wersje czasowe § 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 22. 1. Zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

  1) obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, organizacjom międzynarodowym uznawanym przez właściwe organy na terytorium kraju, członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, konwencji międzynarodowych ustanawiających organizacje lub umów w sprawie ich siedzib - w ilości (wartości) wynikającej z porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności;

  2) instytucjom Unii Europejskiej - dla ich celów służbowych, gdy wartość wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 zł łącznie z podatkiem od towarów i usług.

2. W przypadku nabycia na terytorium kraju samochodu osobowego przez podmioty, o których mowa w ust. 1, na cele wskazane w tym przepisie, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje pod warunkiem, że samochód ten nie zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze, podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie, przez okres 3 lat, licząc od daty nabycia w kraju.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie oraz podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o ilości (wartości) wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, których nabycie uprawnia do zwolnienia od akcyzy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Istniejące wersje czasowe § 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 23. 1. Podstawą do obliczenia zapłaconej kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz podmiotów, o których mowa w § 22, jest faktura wystawiona w trzech egzemplarzach przy zakupie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, której oryginał wraz z kopią otrzymują te podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Kwotę akcyzy, o której mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.

3. W przypadku gdy podstawa do obliczenia zapłaconej akcyzy podlegającej zwrotowi, o której mowa w ust. 1, wynika z faktury w formie elektronicznej, podmioty, o których mowa w § 22, udostępniają ją, także przez jej przesłanie, Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie.

Istniejące wersje czasowe § 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 24. 1. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 22, dokonuje na wniosek tych podmiotów Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

  1) zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty, o których mowa w § 22, z wyszczególnieniem:

   a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe lub prywatne - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, lub

   b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

  1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych odpowiednio na cele służbowe lub prywatne przez podmioty, o których mowa w § 22;

  2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, które nabyły wyroby akcyzowe lub samochody osobowe na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;

  3) oryginały faktur, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Unii Europejskiej lub gdy oryginały faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - uwierzytelnione kopie tych faktur, lub fakturę w formie elektronicznej.

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz listę, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy składany jest za każdy kwartał do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, i powinien obejmować kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z wyjątkiem wniosku instytucji Unii Europejskiej składanego za okresy roczne uwzględniającego zapłacone kwoty akcyzy z faktur otrzymanych w danym roku.

6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie wzywa podmiot składający wniosek do złożenia niezbędnych wyjaśnień; w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie informuje jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

§ 25. 1. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy jest dokonywany w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

3. W przypadku określonym w § 24 ust. 6 zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, według kwot faktycznie uznanych.

Istniejące wersje czasowe § 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 26. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca oryginał faktury lub uwierzytelnioną kopię faktury wnioskodawcy.

Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 22, żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od tych podmiotów oryginału faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, udostępniając równocześnie otrzymany oryginał faktury lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.

2. W przypadku gdy zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 24-26, zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy wynikającej z faktury lub uwierzytelnionej kopii faktury, lub z faktury w formie elektronicznej, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury lub uwierzytelnionej kopii, lub z faktury w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy Izby Celnej w Warszawie nie później niż w terminie:

  1) 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1;

  2) jednego roku od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2.

§ 28. 1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmioty, o których mowa w § 22, z wyłączeniem paliw silnikowych do napędu pojazdów samochodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 8 z 11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297).

2. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmioty, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, który wypełnia pola 2 i 6 tego dokumentu.

Istniejące wersje czasowe § 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 29. 1. Na zasadzie wzajemności zwalnia się od akcyzy import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych przez podmioty, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem organizacji międzynarodowych uznanych przez właściwe organy na terytorium kraju, w stosunku do których znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia zawarte w odrębnych umowach międzynarodowych.

2. Zwolnienie od akcyzy przysługuje również podmiotom, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2, z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przeznaczonych do użytku służbowego tych podmiotów.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje pod warunkiem, że samochody te nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze przez okres 3 lat, licząc od daty ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dopuszczenia do obrotu - w przypadku importu.

4. Niezachowanie wymaganego okresu, o którym mowa w ust. 3, powoduje powstanie obowiązku podatkowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż, najem lub oddanie do korzystania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze nastąpi odpowiednio na rzecz podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Istniejące wersje czasowe § 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
2011.10.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 30. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje organowi wojskowemu z tytułu nabycia na terytorium kraju i udostępnienia odpłatnie siłom zbrojnym, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy, podczas ich przebywania na terytorium kraju, następujących wyrobów akcyzowych:

  1) wyrobów energetycznych przeznaczonych na cele napędowe oraz smarów, zwanych dalej "paliwami", używanych wyłącznie w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, oraz

  2) energii elektrycznej używanej wyłącznie w uzgodnionych obiektach i terenach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte paliwa lub energię elektryczną.

3. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek organu wojskowego złożony w terminie 90 dni od dnia zakończenia pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się:

  1) Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie - w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Dowódcę Wojsk Lądowych, Dowódcę Sił Powietrznych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych;

  2) Naczelnikowi Urzędu Celnego w Gdyni - w przypadku zakupów dokonywanych przez Dowódcę Marynarki Wojennej lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej;

  3) Naczelnikowi Urzędu Celnego w Krakowie - w przypadku zakupów dokonywanych przez Dowódcę Wojsk Specjalnych lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

  1) wskazanie okresu przebywania sił zbrojnych na terytorium kraju;

  2) określenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się organ wojskowy;

  3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

  1) w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wykaz paliw udostępnionych odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu zawierający:

   a) oznaczenie państwa wysyłającego,

   b) określenie rodzaju i ilości paliw,

   c) poświadczenie odbioru paliw,

   d) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;

  2) w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - wykaz zużytej energii elektrycznej zawierający:

   a) oznaczenie państwa wysyłającego,

   b) określenie ilości energii elektrycznej,

   c) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;

  3) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe;

  4) oryginały faktur lub faktury w formie elektronicznej, na podstawie których organ wojskowy nabył paliwa lub energię elektryczną;

  5) oryginały faktur lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy;

  6) kopie faktur lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa i energię elektryczną.

7. Wykaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, oraz faktury, o których mowa w ust. 6 pkt 4-6, stanowią podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz organu wojskowego.

8. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 90 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 11.

9. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących wniosku, o którym mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, przekazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6 do zaopiniowania organowi sprawującemu na podstawie odrębnych przepisów nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku wniosku złożonego przez Ministra Obrony Narodowej - temu organowi.

10. Organ nadzorujący, o którym mowa w ust. 9, przekazuje opinię właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 8, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu sprawującego nadzór nad organem wojskowym.

12. (uchylony)

13. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, zwraca oryginał faktury lub uwierzytelnioną kopię faktury wnioskodawcy.

§ 31. 1. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw przez siły zbrojne państwa wysyłającego, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju.

2. Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1, jest przedstawienie naczelnikowi urzędu celnego dokumentów, z których wynika, że paliwa są sprowadzane przez uprawnione podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tym przepisie oraz nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy.

3. Nabycie wewnątrzwspólnotowe, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.

4. Świadectwo zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, weryfikuje Minister Obrony Narodowej, który wypełnia pola 2 i 6 tego świadectwa.

Istniejące wersje czasowe § 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 32. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

  1) Kwaterze - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utrzymania i działalności Kwatery oraz wyrobów akcyzowych przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych;

  2) personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom jego rodzin - z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;

  3) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 30 ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

  4) osobom upoważnionym - z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

2. W przypadku nabycia samochodu osobowego przez osoby upoważnione lub personel zagraniczny Kwatery, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje wyłącznie tym podmiotom w odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego, raz na trzy lata.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Istniejące wersje czasowe § 33
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 33. 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 32 ust. 1, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której oryginał wraz z jedną kopią otrzymują te podmioty, lub faktura w formie elektronicznej.

3. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przekazywany przez Kwaterę Naczelnikowi Urzędu Celnego w Szczecinie.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

  1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Kwatera oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego na cele Kwatery oraz na cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

  1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery;

  2) listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

  3) oryginały faktur lub ich uwierzytelnione kopie, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek.

7. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 3 i 4, jest przekazywany przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

  1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz na cele prywatne osób upoważnionych;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, dołącza się:

  1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

  2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

  3) oryginały faktur lub ich uwierzytelnione kopie, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wniosek.

§ 34. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Szczecinie, a w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osób upoważnionych - Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy. Przepisy § 30 ust. 8-13 stosuje się odpowiednio, z tym że zwrot zapłaconej kwoty akcyzy jest dokonywany w terminie 30 dni.

Istniejące wersje czasowe § 35
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 35. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy oryginału faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, o dokonanym zaś zwrocie wyrobów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osoby upoważnione - Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocześnie otrzymany od nabywcy oryginał faktury lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 34 zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o nienależnie zwróconą kwotę akcyzy.

3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy Izby Celnej w Toruniu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy.

Istniejące wersje czasowe § 36
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 36. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, z zastrzeżeniem § 40, przysługuje:

  1) siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych Ameryki - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

  2) upoważnionym podmiotom - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych na potrzeby sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej te siły zbrojne.

2. W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Istniejące wersje czasowe § 37
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 37. 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 36, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu zakupu.

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 36, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której oryginał wraz z jedną kopią otrzymują te podmioty, lub faktura w formie elektronicznej.

3. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku podmiotów, o których mowa w § 36, jest przekazywany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki Naczelnikowi Urzędu Celnego w Olsztynie.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

  1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiegają się siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub upoważnione podmioty;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

  1) wykaz wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych nabytych do celów służbowych, na potrzeby sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej wraz z wykazem kwot akcyzy przypadających do zwrotu, z wyszczególnieniem wyrobów oraz kwot akcyzy przeznaczonych na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

  2) listę personelu, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz upoważnionych podmiotów, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

  3) oryginały faktur lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek.

§ 38. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie, na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 37 ust. 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 37 ust. 5. Przepisy § 30 ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe § 39
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 39. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy oryginału faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub upoważnione podmioty sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Olsztynie; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocześnie otrzymany od nabywcy oryginał faktury lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 38 zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o nienależnie zwróconą kwotę akcyzy.

3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy Izby Celnej w Olsztynie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy.

§ 40. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe nabywane w kraju przez podmioty, o których mowa w § 36, bezpośrednio ze składów podatkowych zlokalizowanych w kraju.

2. Do przemieszczanych wyrobów, o których mowa w ust. 1, dołącza się świadectwo zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.

3. Przepisy art. 32 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy oraz § 31 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 41. 1. Zwalnia się od akcyzy:

  1) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Kwaterę, których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie i sprzedawanych wyłącznie w barach, mesach i kantynach Kwatery;

  2) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 31 ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów określa załącznik do rozporządzenia.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie organowi celnemu dokumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe są sprowadzane przez uprawnione podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tym przepisie oraz nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy. Przepisy § 31 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe § 42
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 42. 1. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, stanowiących własność osób upoważnionych, personelu zagranicznego Kwatery i członków ich rodzin w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem normy ilościowej - dwie sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat. Przepis § 31 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że samochody nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze, podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat, licząc od dnia ich dopuszczenia do obrotu - w przypadku importu lub od dnia ich wewnątrzwspólnotowego nabycia.

3. W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Istniejące wersje czasowe § 43
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 159, poz. 1070
2011.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 43. 1. Zwalnia się od akcyzy import i nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, innych niż określone w § 31 ust. 1, oraz samochodów osobowych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez upoważnione podmioty do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie organowi celnemu zaświadczenia, o którym mowa w art. XI ust. 4 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., z którego wynika, że wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe są sprowadzane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez upoważnione podmioty do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej działalności wspierającej.

3. W przypadku gdy importowane wyroby akcyzowe lub samochody osobowe stanowią mienie członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz personelu cywilnego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, członków ich rodzin lub pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, o których mowa w art. 2 lit. g Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r., wwożone przez nich po raz pierwszy na terytorium kraju, zwolnienie od akcyzy stosuje się, pod warunkiem że:

  1) wwożone wyroby nie wskazują na ich przeznaczenie do celów handlowych;

  2) w przypadku samochodów osobowych ich liczba nie przekroczy jednego samochodu na osobę, która ukończyła 18 lat;

  3) wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe zostaną wwiezione na terytorium kraju najpóźniej przed upływem 12 miesięcy, licząc od pierwszego przyjazdu do kraju osoby, której przysługuje zwolnienie;

  4) zwolnione wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe nie zostaną przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie.

4. Kradzież zwolnionego samochodu osobowego lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego na podstawie odrębnych przepisów jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie stanowi naruszenia warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, pod warunkiem że podmioty, którym przyznano zwolnienie, przedstawią Naczelnikowi Urzędu Celnego w Olsztynie zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub całkowitego zniszczenia tego samochodu.

5. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 31 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 44. Dla celów zwolnienia, o którym mowa w § 17, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się przepis § 17 ust. 9 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 32, poz. 228 oraz z 2010 r. nr 78, poz. 517).

§ 45. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r., z wyjątkiem § 17 ust. 9 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.2)

_______________________
1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:
- dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. UE L 316 z 31.10.1992, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206, z późn. zm.),
- dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L 291 z 06.12.1995, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 283, z późn. zm.),
- dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405, z późn. zm.),
- dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 32, poz. 228 oraz z 2010 r. nr 78, poz. 517), które traci moc z dniem 1.09.2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22.07.2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 151, poz. 1013).

Załącznik

Wyroby akcyzowe pochodzące z importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy

Lp. Rodzaj Kod CN Ilość
1 Alkohol etylowy:    
  1) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub więcej 2207 10 00 10.000 litrów miesięcznie
  2) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje spirytusowe 2208  
2 Wina i napoje fermentowane:    
  1) wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi ex 2204  
  2) wermut i inne wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi 2205 25.000 litrów miesięcznie
  3) pozostałe napoje fermentowane (np. cydr (cidr), perry i miód pitny) ex 2206 00  
3 Piwo otrzymywane ze słodu 2203 00 35.000 litrów miesięcznie
4 Wyroby tytoniowe:    
  1) cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 2402 600.000 szt. miesięcznie
  2) tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji 2403 10 200 kg miesięcznie

Objaśnienie:
ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60