Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.05.2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

 Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2014 r. poz. 349
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej "kontrolą";

  2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli;

  3) rodzaje prowadzonej dokumentacji związanej z działalnością podlegającą kontroli, jej wzory, a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia;

  4) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia;

  5) szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2010.09.01
zmieniony przez
2011.01.01
zmieniony przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Przez użyte w rozporządzeniu określenia:

  1) dokumentacja - rozumie się księgi i pozostałą dokumentację związaną z działalnością objętą kontrolą;

  2) gorzelnia - rozumie się podmiot, który wytwarza alkohol etylowy w procesie destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych;

  3) komórka kontroli - rozumie się komórkę organizacyjną, o której mowa w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

  4) podmiot - rozumie się podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

  5) przesyłka - rozumie się określoną ilość wyrobów akcyzowych wysłanych do tego samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie jednego dokumentu przewozu, administracyjnego dokumentu towarzyszącego, e-AD, dokumentu zastępującego e-AD lub dokumentu dostawy; przesyłkę stanowi także określona partia wyrobu akcyzowego przesłana do odbiorcy rurociągiem;

  6) rok - rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych;

  7) skażanie - rozumie się skażanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 31, poz. 353, z późn. zm.), środkami skażającymi wskazanymi w wykazie środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służących do stosowania zwolnień od akcyzy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz całkowite skażanie wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej substancjami skażającymi określonymi w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.);

  8) (uchylony)

Rozdział 2

Zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2010.09.01
zmieniony przez
2011.01.01
zmieniony przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Kontroli podlega przestrzeganie przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych:

  1) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:

   a) piwa otrzymywanego ze słodu, określonego w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy, oraz wszelkich wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określonych w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol, zwanych dalej "piwem",

   b) wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, określonych w poz. 14-16 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami winiarskimi",

   c) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80% vol lub większej, alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej objętościowej mocy alkoholu, skażonych, określonych w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "alkoholem etylowym",

   d) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% vol; wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "napojami spirytusowymi";

  2) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

   a) wyrobów energetycznych określonych w poz. 19-23 załącznika nr 2 do ustawy,

   b) olejów smarowych otrzymywanych z ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowanych, o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99,

   c) papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek, określonych w poz. 27 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami tytoniowymi";

  3) objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są one przemieszczane do podmiotu pośredniczącego lub przez ten podmiot magazynowane, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przemieszczanych w wyniku zwrotu, o którym mowa w art. 32 ust. 14 pkt 1 ustawy;

  4) produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy.

2. Kontroli podlega również:

  1) oznaczanie i stosowanie znaków akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy;

  2) zawartość w wyrobach energetycznych substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;

  3) prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1.

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. c nie stosuje się do alkoholu etylowego w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra, który został skażony zgodnie z § 11 ust. 1.

§ 4. 1. Kontrola jest wykonywana doraźnie lub jako kontrola stała i polega na:

  1) bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;

  2) kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji;

  3) pobieraniu i badaniu próbek wyrobów akcyzowych;

  4) kontroli dokumentacji.

2. Kontrolą stałą są objęte podmioty wytwarzające, oczyszczające, odwadniające alkohol etylowy, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz produkujące napoje spirytusowe.

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego może objąć kontrolą stałą podmioty inne niż określone w ust. 2, jeżeli:

  1) przerabiają, zużywają, przyjmują lub wydają alkohol etylowy w ilości przekraczającej rocznie 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol;

  2) produkują, przyjmują lub wydają wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego, określone w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy;

  3) produkują, przyjmują, wydają lub dokonują przeładunku wyrobów energetycznych, określonych w poz. 21 załącznika nr 2 do ustawy.

4. Obejmując kontrolą stałą podmioty, o których mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu celnego bierze pod uwagę ryzyko, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, oraz liczbę czynności podlegających kontroli, o których mowa w ust. 3.

5. W przypadku objęcia podmiotu kontrolą stałą właściwy naczelnik urzędu celnego zawiadamia o tym podmiot na 7 dni przed objęciem tą formą kontroli.

§ 5. 1. Kontrole obrachunkowe stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy są przeprowadzane za okresy roczne lub za okresy krótsze niż rok.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produkcji wyrobów energetycznych, wyrobów tytoniowych oraz do produkcji win gronowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także do wyrobów energetycznych, które na podstawie przepisów dotyczących warunków prowadzenia składów podatkowych są magazynowane w zbiornikach nieposiadających dowodów legalizacji.

3. Ustalone w wyniku kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi ubytki i zużycie wyrobów akcyzowych porównuje się z ustalonymi przez właściwego naczelnika urzędu celnego dopuszczalnymi normami.

4. Kontrolom obrachunkowym stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi w gorzelni podlega produkcja i obrót alkoholem etylowym. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do gorzelni.

§ 6. Kontrole prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego obejmują wstępne wpłaty podatku akcyzowego za okresy dzienne oraz wpłaty podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe.

Rozdział 3

Szczegółowy sposób przygotowania i prowadzenia dokumentacji

§ 7. 1. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację czynności związanych z działalnością objętą kontrolą, przy zachowaniu ciągłości zapisów i poprawności stosowanych metod obliczeniowych.

2. Wpisów do dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisać je w rubryce "uwagi".

§ 8. 1. Wpisów do dokumentacji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu.

2. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot dokonuje zamknięcia dokumentacji i sporządza podsumowanie miesięczne.

3. Podmiot dokonuje również rocznego zamknięcia dokumentacji według stanu na ostatni dzień roku i ustala rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych na koniec roku. Rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych jest porównywany ze stanem ewidencyjnym i podlega wpisaniu do dokumentacji. Rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych na koniec roku należy przyjąć jako stan początkowy roku następnego.

4. W przypadku gorzelni oraz podmiotu magazynującego wyroby energetyczne, które na podstawie przepisów dotyczących warunków prowadzenia składów podatkowych są magazynowane w zbiornikach nieposiadających dowodów legalizacji, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

5. Podmiot może ustalić rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych oraz dokonać zamknięcia dokumentacji za dowolny, krótszy niż rok okres. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 5, o planowanym terminie przeprowadzenia ustalenia rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych podmiot jest obowiązany powiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem tych czynności, podając datę i godzinę.

7. Dokumentacja, o której mowa w § 11 ust. 1, § 13, § 17 ust. 3, § 20 ust. 2, § 22, § 26 i § 43 ust. 5 pkt 1, z wyjątkiem dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej, powinna być zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a poszczególne karty ksiąg - kolejno ponumerowane.

8. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zarejestrować i zabezpieczyć urzędowo pieczęciami inną niż wymieniona w ust. 7 dokumentację, lub jej części, zawierającą dane i informacje związane z działalnością objętą kontrolą.

9. Dokumentacja, o której mowa w ust. 8 oraz w § 11 ust. 1, § 13, § 17 ust. 3, § 20 ust. 2, § 22, § 26 i § 43 ust. 5 pkt 1, po uprzednim zawiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celnego, może być prowadzona w formie elektronicznej, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego i w taki sposób, aby:

  1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

  2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

  3) pozwalała na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym;

  4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

10. Podmiot prowadzący dokumentację w formie elektronicznej przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznych nośnikach danych lub w formie papierowej, po jej wydrukowaniu.

Rozdział 4

Szczegółowy zakres i sposób kontroli, tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje i wzory prowadzonej dokumentacji, w zakresie produkcji, magazynowania lub zużycia alkoholu etylowego i napojów spirytusowych

§ 9. 1. Wytwarzanie, odzyskiwanie, oczyszczanie i odwadnianie alkoholu etylowego odbywa się tylko w obecności funkcjonariusza.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:

  1) jeżeli zamknięcia urzędowe nałożone na pomieszczenia, urządzenia, aparaturę i naczynia uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego lub jego par;

  2) do jednostek naukowych, kontrolnych i doświadczalnych oraz samodzielnych laboratoriów naukowych i doświadczalnych, w których w ciągu roku łączna ilość uzyskanego alkoholu etylowego nie przekracza 300 dm3 alkoholu etylowego 100% vol;

  3) do gorzelni, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1.

§ 10. 1. Podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym wytwarzaniem, odzyskiwaniem, oczyszczaniem i odwadnianiem alkoholu etylowego, pisemną informację o ilości i rodzaju surowców lub innych produktów, z których alkohol etylowy ma być wytworzony lub odzyskany, oraz przewidywanym terminie przeprowadzenia tych czynności.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gorzelni.

§ 11. 1. Skażanie alkoholu etylowego odbywa się w obecności funkcjonariusza. Z czynności skażenia podmiot sporządza protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje właściwy naczelnik urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórka kontroli. Jeżeli alkohol etylowy skażony ma zostać wysłany do innego podmiotu, protokół sporządza się w trzech egzemplarzach. Wzór protokołu skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym skażaniem alkoholu etylowego, pisemną informację zawierającą następujące dane:

1) datę zamierzonego skażania, nazwę pomieszczenia oraz rodzaj naczyń, które będą użyte do przeprowadzenia skażania;

  2) objętość alkoholu etylowego wyrażoną w dm3 alkoholu etylowego 100% vol przeznaczonego do skażania oraz nazwy środków skażających lub substancji skażających;

  3) oświadczenie stwierdzające, że środki skażające lub substancje skażające, które mają być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji lub zostaną zbadane przed dokonaniem skażenia, wraz z określeniem sposobu przeprowadzanego badania.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana, jeżeli podmiot zawiadomi pisemnie funkcjonariusza obecnego przy skażaniu o następnym terminie zamierzonego skażania i jego warunkach.

4. Jeżeli skażanie alkoholu etylowego odbywa się w określonych terminach i w niezmienionych warunkach, informacja, o której mowa w ust. 2, jest przesyłana jednorazowo przed pierwszym skażaniem.

5. W przypadku naczyń, w których jest przechowywany alkohol etylowy oraz środki skażające lub substancje skażające, kontrola obejmuje prawidłowość ich oznaczenia napisami wskazującymi na rodzaj alkoholu etylowego oraz środków skażających lub substancji skażających, a jeżeli naczyniami tymi są beczki - także numerami oraz tarą.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2012.06.12
zmieniony przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Magazynowanie alkoholu etylowego może odbywać się tylko w magazynie lub naczyniach, na które nałożono zamknięcia urzędowe, a jego wydanie i zużycie następuje w obecności funkcjonariusza.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do alkoholu etylowego, który:

  1) został skażony zgodnie z § 11 ust. 1;

  2) jest magazynowany w podmiotach, o których mowa w § 45 ust. 3.

3. Podmiot informuje pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym wydaniem alkoholu etylowego z magazynu i jego zużyciem, o terminie jego wydania i zużycia oraz o rodzaju i ilości wydawanego i zużywanego alkoholu etylowego.

4. Do informacji, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 11 ust. 3 i 4.

5. Wydanie i zużycie alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 1, odbywa się bez obecności funkcjonariusza, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego.

6. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego podczas jego wydania i zużycia.

§ 13. 1. Podmiot dokonujący zużycia alkoholu etylowego prowadzi księgi kontroli:

  1) obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia; wzór księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  2) przerobu alkoholu etylowego na ocet; wzór księgi kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. W przypadku otrzymywania alkoholu etylowego powstałego w wyniku oczyszczania, podmiot prowadzi księgę kontroli alkoholu etylowego powrotnego. Wzór księgi kontroli alkoholu etylowego powrotnego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, odzyskiwania, rektyfikacji, odwadniania i rozlewu alkoholu etylowego oraz wytwarzania i rozlewu napojów spirytusowych prowadzi odpowiednio księgi kontroli:

  1) obrotu alkoholem etylowym w magazynie; wzór księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  2) rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego; wzór księgi kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  3) produkcji i rozlewu napojów spirytusowych; wzór księgi kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do gorzelni.

§ 14. W gorzelni stosuje się system zamkniętego magazynu, który polega na:

  1) nałożeniu zamknięć urzędowych na urządzenia produkcyjne i magazynowe alkoholu etylowego w celu wyeliminowania dostępu do alkoholu etylowego i jego par;

  2) określaniu dobowej ilości wyprodukowanego alkoholu etylowego na podstawie wskazań licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego;

  3) wydawaniu alkoholu etylowego z magazynu oraz napełnianiu alkoholem etylowym naczyń służących do transportu tylko w obecności funkcjonariuszy.

§ 15. W gorzelni rozchód alkoholu etylowego z magazynu stanowi równocześnie pozycję przychodową w dokumentacji określającej ilość wyprodukowanego alkoholu etylowego.

§ 16. 1. Pierwsza destylacja alkoholu etylowego po rozpoczęciu jego produkcji przez gorzelnię odbywa się w obecności funkcjonariusza, który sprawdza szczelność aparatury, rurociągów i zbiornika magazynowego alkoholu etylowego.

2. Za rozpoczęcie produkcji alkoholu etylowego w gorzelni uważa się czynności techniczno-technologiczne, począwszy od dodania drożdży do zacieru słodkiego.

§ 17. 1. Gorzelnia przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem produkcji alkoholu etylowego, informację o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego. Wzór informacji o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. W przypadku zmiany w produkcji alkoholu etylowego, wynikającej ze zmiany ilości zacierów w czasie procesu fermentacji lub zmiany surowca, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Przebieg produkcji alkoholu etylowego gorzelnia odnotowuje w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego. W księdze tej odnotowuje się również zmiany w produkcji alkoholu etylowego niewynikające ze zmiany ilości zacierów w czasie procesu fermentacji lub zmiany surowca, zmiany w produkcji wynikające z awarii urządzeń oraz wyniki codziennej obserwacji stanu naczynia przelewowego w szafce stągwi oraz posadzki pomieszczeń magazynowych, w których przechowuje się alkohol etylowy. Wzór księgi kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelni określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 18. W przypadku stosowania w gorzelni licznika objętości jego otwarcie i badanie funkcjonariusze odnotowują w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego, zamieszczając informację o dacie i przyczynie otwarcia, stanie początkowym i końcowym licznika oraz stanie zamknięć urzędowych.

§ 19. 1. Gorzelnia niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego o zacięciu się lub wadliwym działaniu licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego, o nieszczelności aparatury, rurociągów i urządzeń, o przelaniu się alkoholu etylowego do naczynia przelewowego w szafce stągwi, przelaniu się alkoholu etylowego ze zbiornika pomocniczego (odbieralnika) albo ze zbiornika magazynowego w gorzelni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusze ustalają przyczyny powstania usterek, a po ich usunięciu przez podmiot nakładają ponownie zamknięcia urzędowe, sporządzają z tych czynności protokół i dokonują w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelni adnotacji o przyczynach powstania usterek.

3. Każdy przypadek wystąpienia usterek, o których mowa w ust. 1, gorzelnia powinna odnotować w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego, zamieszczając datę, godzinę i stan licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się także w razie wycieku alkoholu etylowego spowodowanego awarią urządzeń lub powstałego wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, przy czym gorzelnia jest obowiązana natychmiast przerwać destylację alkoholu etylowego i podjąć niezbędne czynności przeciwdziałające zwiększaniu się strat.

§ 20. 1. Każda ilość alkoholu etylowego wydawana z magazynu gorzelni powinna być wpisana w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego.

2. Stan alkoholu etylowego stwierdzony w magazynie gorzelni przed i po jego wydaniu funkcjonariusze wpisują do księgi rewizyjnej magazynu alkoholu etylowego. Wzór księgi rewizyjnej magazynu alkoholu etylowego gorzelni określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

3. Z czynności związanych z nalewem alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu gorzelnia sporządza protokół nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu. Wzór protokołu nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

4. W przypadku skażania alkoholu etylowego w gorzelni stosuje się odpowiednio § 11.

Rozdział 5

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje i wzory prowadzonej dokumentacji, w zakresie produkcji i magazynowania piwa

§ 21. 1. Podmiot produkujący piwo, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest zobowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz terminów warek piwa na następny okres.

2. Zmiany w wykazie, o którym mowa w ust. 1, należy odnotować na kopii tego wykazu oraz niezwłocznie powiadomić o zmianach właściwego naczelnika urzędu celnego.

§ 22. Podmiot produkujący piwo, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest obowiązany do odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących sporządzenia warki piwa oraz rozlewu i obrotu piwem w:

  1) karcie przebiegu gotowania warki; wzór karty przebiegu gotowania warki określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

  2) księdze kontroli przychodu i rozchodu piwa; wzór księgi kontroli przychodu i rozchodu piwa określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 23. 1. Podmiot produkujący wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określone w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol, jest zobowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów, o których mowa w ust. 1, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów, o których mowa w ust. 1, do magazynu;

  3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów, o których mowa w ust. 1;

  4) przewidywaną ilość wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ustalenia ich ilości.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

4. Czynności produkcyjne w zakresie procesu wytwarzania i rozlewu wyrobów, o których mowa w ust. 1, a także przekazywania ich do magazynu podmiot odnotowuje w prowadzonej dokumentacji.

Istniejące wersje czasowe § 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.06.30
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 24. (uchylony)

Rozdział 6

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje i wzory prowadzonej dokumentacji, w zakresie produkcji i magazynowania wyrobów winiarskich oraz produkcji win gronowych poza składem podatkowym

Istniejące wersje czasowe § 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 25. 1. Podmiot produkujący wyroby winiarskie jest zobowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo wykaz procesów produkcyjnych.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, zawierają:

  1) określenie wyrobów winiarskich, które będą produkowane;

  2) datę i planowaną godzinę rozpoczęcia procesu produkcji, w tym nastawu, alkoholizowania oraz przekazania wyrobów winiarskich z magazynu do przerobu;

  3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów winiarskich;

  4) numery i pojemność naczyń, w których będzie przeprowadzona fermentacja;

  5) datę i godzinę rozpoczęcia obciągu wyrobów winiarskich po ukończeniu fermentacji;

  6) przewidywaną ilość wyrobów winiarskich.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazach, o których mowa w ust. 1.

§ 26. Czynności produkcyjne w zakresie nastawu oraz kupażu wyrobów winiarskich, ich dosładzania, doprawiania i alkoholizowania, a także rozlewu tych wyrobów podmiot odnotowuje w:

  1) metryczce nastawu; wzór metryczki nastawu określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;

  2) karcie kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego; wzór karty kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego określa załącznik nr 15 do rozporządzenia;

  3) księdze kontroli rozlewu wyrobów winiarskich; wzór księgi kontroli rozlewu wyrobów winiarskich określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.06.30
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.06.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 28. Przepisy § 25 i 26 stosuje się odpowiednio do produkcji win gronowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Rozdział 7

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje prowadzonej dokumentacji, w zakresie produkcji i magazynowania wyrobów tytoniowych

§ 29. 1. Podmiot produkujący wyroby tytoniowe jest zobowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo pisemną informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów tytoniowych, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów tytoniowych do magazynu;

  3) przewidywaną ilość wyrobów tytoniowych, które zostaną wyprodukowane.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych, o której mowa w ust. 1, zawiera również informację o rodzajach i przewidywanej ilości wyrobów tytoniowych, które zostaną wyprodukowane.

§ 30. Podmiot sporządza raport dzienny zawierający informację o ilości i rodzaju wyprodukowanych i przekazanych do magazynu wyrobów tytoniowych.

Istniejące wersje czasowe § 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.06.30
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 31. (uchylony)

Rozdział 8

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje prowadzonej dokumentacji, w zakresie produkcji i magazynowania wyrobów energetycznych

§ 32. 1. Podmiot produkujący wyroby energetyczne jest zobowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo pisemną informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów energetycznych, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu produkcji oraz przekazania wyrobów energetycznych do magazynu;

  3) rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych użytych do produkcji wyrobów energetycznych;

  4) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów energetycznych oraz sposób ustalenia ich ilości.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych, o której mowa w ust. 1, zawiera również informację o rodzaju i przewidywanej ilości wyrobów energetycznych, które zostaną wyprodukowane.

§ 33. Czynności produkcyjne w zakresie procesu produkcji wyrobów energetycznych, a także przekazywania ich do magazynu odnotowuje się w prowadzonej przez podmiot dokumentacji.

Istniejące wersje czasowe § 34
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.06.30
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 34. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 35
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2010.09.01
zmieniony przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 35. 1. Podmiot dokonujący wysyłki wyrobów energetycznych objętych obowiązkiem znakowania i barwienia jest zobowiązany do wystawienia atestu, który zawiera:

  1) oznaczenie i adres podmiotu dokonującego wysyłki, numer atestu oraz datę jego wystawienia;

  2) imię i nazwisko oraz podpis podmiotu wystawiającego atest lub jego przedstawiciela;

  3) oznaczenie i adres odbiorcy;

  4) przeznaczenie wyrobów energetycznych;

  5) stwierdzoną przez podmiot ilość znakowanych i barwionych wyrobów energetycznych oraz rodzaj i numery naczyń użytych do jego przewozu;

  6) zawartość nieusuwalnego znacznika oraz barwnika dodanego do wyrobów energetycznych, w mg/l oleju, których rodzaje i ilości stosowane do znakowania i barwienia są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

2. Atest, o którym mowa w ust. 1, podmiot wystawia w dwóch egzemplarzach, z których jeden dołącza do dokumentu przewozu, dokumentu dostawy lub administracyjnego dokumentu towarzyszącego, a jego wystawienie odnotowywane jest w prowadzonym przez podmiot rejestrze wydanych atestów.

Rozdział 9

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje prowadzonej dokumentacji, w zakresie stosowania i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

§ 36. 1. Podmiot, na którym ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym oznaczaniem tych wyrobów, pisemną informację o ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych:

  1) od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej;

  2) importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze celnym, w składzie wolnocłowym bądź w składzie celnym.

§ 37. W przypadku gdy zamierzone oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy następuje z powodu uszkodzenia znaków akcyzy na tych wyrobach, nieprawidłowego oznaczenia tych wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy, jak również z powodu wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy, podmiot sporządza spis tych wyrobów i przedstawia go właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych zdarzeń lub ich wystąpienia, w celu jego potwierdzenia.

§ 38. 1. Podmiot sporządza raporty dzienne zużycia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy.

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad fizycznych znaków akcyzy posiadanych przez podmiot sporządza on protokół określający ilość i rodzaj wadliwych znaków, serię, numer ewidencyjny i datę ich wytworzenia, a także występujące wady.

Istniejące wersje czasowe § 39
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2010.09.01
zmieniony przez
2013.07.10
zmieniony przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 39. 1. Zdjęcie, kasowanie oraz niszczenie znaków akcyzy odbywa się w obecności funkcjonariusza. Z czynności zdjęcia, kasowania lub niszczenia znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który podpisuje również obecny przy tych czynnościach funkcjonariusz.

1a. W przypadku zdjęcia, kasowania oraz niszczenia znaków akcyzy, nanoszonych na wyroby winiarskie, naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza podczas tych czynności. Z czynności zdjęcia, kasowania lub niszczenia znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który niezwłocznie przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego.

2. W przypadku:

  1) zdjęcia znaków akcyzy, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 4 ustawy,

  2) wprowadzenia obowiązku kasowania znaków akcyzy, na podstawie art. 124 ustawy,

  3) niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych oraz uszkodzonych albo zniszczonych przed ich naniesieniem na wyroby akcyzowe lub w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych

- podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, pisemną informację o zamiarze przeprowadzenia tych czynności.

Rozdział 10

Tryb niszczenia wyrobów akcyzowych nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia

Istniejące wersje czasowe § 40
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2013.07.10
dodany przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.06.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 40. 1. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed dniem planowanego terminu niszczenia:

  1) suszu tytoniowego nieprzydatnego do dalszego przerobu, pisemną informację zawierającą dane o dacie i godzinie planowanego niszczenia oraz masie niszczonego suszu;

  2) wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, pisemną informację zawierającą dane o dacie i godzinie planowanego niszczenia oraz rodzaju i ilości niszczonych wyrobów.

2. Niszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 i 3, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się w obecności funkcjonariusza.

3. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym niszczeniu suszu tytoniowego oraz wyrobów akcyzowych, innych niż określone w ust. 2, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym w informacji terminie, podmiot dokonuje zniszczenia wyrobów bez obecności funkcjonariusza.

Rozdział 11

Szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych

§ 41. 1. Wyroby akcyzowe przekazywane są do magazynu w dniu zakończenia zmiany produkcyjnej i niezwłocznie ewidencjonowane we właściwej dokumentacji.

2. W magazynie wyroby akcyzowe w opakowaniach jednostkowych powinny być ustawione oddzielnie według ich rodzaju oraz w miarę możliwości według stawek podatkowych, gramatury, pojemności i w takim porządku, aby ich sprawdzenie nie powodowało trudności.

Istniejące wersje czasowe § 42
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2011.01.01
zmieniony przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 42. 1. Podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, przed dniem dokonania wysyłki jest obowiązany powiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, o zamiarze dokonania wysyłki, podając datę i godzinę wysyłki oraz odbiorcę, rodzaj i ilość wysyłanych wyrobów akcyzowych.

2. Wysyłka, o której mowa w ust. 1, odbywa się w obecności funkcjonariusza.

3. Naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza przy wysyłce, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów spirytusowych.

4. W przypadku gdy wysyłka wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem wyrobów energetycznych, odbywa się w obecności funkcjonariusza, na środki transportu, a w przypadku przesyłki wyrobu akcyzowego luzem - na naczynia służące do transportu, nakłada się zamknięcia urzędowe.

5. W przypadku gdy podmiot powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanej wysyłce wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, innych niż alkohol etylowy i napoje spirytusowe, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym w powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje wysyłki bez obecności funkcjonariusza.

6. Przepisów ust. 1-3 i 5 nie stosuje się w przypadku wysyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3:

  1) przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów spirytusowych;

  2) dokonywanej przez zarejestrowanego wysyłającego w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 43
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2011.01.01
zmieniony przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 43. 1. Do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, podmiot dołącza dokument przewozu, który sporządza z dwiema kopiami.

2. Dokumentu przewozu nie sporządza się, jeżeli wystawiony przez podmiot administracyjny dokument towarzyszący, e-AD, dokument zastępujący e-AD lub dokument dostawy będą zawierały informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku przesyłki alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2.

4. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, nie sporządza się dokumentu przewozu.

5. Dokument przewozu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przesyłek:

  1) alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów luzem jest sporządzany jako dokument WzS - wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz; wzór dokumentu WzS - wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz określa załącznik nr 17 do rozporządzenia; do dokumentu przewozu alkoholu etylowego skażonego dołącza się protokół, o którym mowa w § 11 ust. 1;

  2) napojów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych - określa rodzaje i nazwy napojów spirytusowych, zawartość alkoholu etylowego w% vol, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;

  3) piwa:

   a) luzem - określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzeczki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, objętość tych wyrobów oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,

   b) w opakowaniach jednostkowych - określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzeczki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;

  4) wyrobów winiarskich:

   a) luzem - określa rodzaj lub nazwę wyrobu, masę netto, gęstość, objętość wyrobów winiarskich, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,

   b) w opakowaniach jednostkowych - określa ich rodzaj, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;

  5) wyrobów tytoniowych - określa ich rodzaj, ilości opakowań jednostkowych z podaniem ilości sztuk wyrobów tytoniowych lub ich gramaturę;

  6) wyrobów energetycznych - określa ich rodzaj, masę netto, gęstość w temperaturze referencyjnej 15°C z wyjątkiem gazu płynnego, objętość z wyjątkiem ciężkiego oleju opałowego oraz liczbę i rodzaje naczyń służących do transportu.

6. Dokument przewozu oraz jego kopie powinny być ponumerowane i opieczętowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

7. Jedna kopia dokumentu przewozu pozostaje w miejscu wysyłki. Drugą kopię dokumentu przewozu podmiot jest obowiązany przesłać, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wysyłki, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - przekazać komórce kontroli.

§ 44. 1. Jeżeli podczas przewozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki wyrobów akcyzowych luzem, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, zostaną uszkodzone naczynia, w których te wyroby są przewożone, i zajdzie konieczność przelania ich do innych naczyń, przewoźnik, podmiot wysyłający lub podmiot przyjmujący jest obowiązany zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego oraz odnotować w dokumencie przewozu datę i godzinę uszkodzenia lub stwierdzenia uszkodzenia naczyń.

2. W przypadku uszkodzenia środka transportu podczas przewozu wyrobów akcyzowych w opakowaniach jednostkowych przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe § 45
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2011.01.01
zmieniony przez
2012.06.12
zmieniony przez
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.06.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 45. 1. Podmiot przyjmujący wyroby akcyzowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed planowanym przyjęciem przesyłki, pisemną informację, podając datę i godzinę planowanego przyjęcia przesyłki.

2. Przyjęcie przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, odbywa się w obecności funkcjonariusza.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego przez podmioty, które:

  1) są jednostką naukową, doświadczalną, szkołą, samodzielnym laboratorium, szpitalem, jednostką opieki zdrowotnej lub apteką zużywającą w ciągu roku alkohol etylowy w ilości do 3.000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w stanie nieskażonym oraz do 20.000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w stanie skażonym;

  2) zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1.000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w stanie nieskażonym oraz 3.000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w stanie skażonym.

4. Naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza podczas przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1.

5. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym przyjęciu przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym terminie planowanego przyjęcia, podmiot dokonuje przyjęcia przesyłki bez obecności funkcjonariusza.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku przyjęcia alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych, z wyłączeniem alkoholu etylowego przemieszczanego cysterną kolejową, który został skażony zgodnie z § 11 ust. 1.

7. Przepisów ust. 1 i 2 oraz 6 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.

§ 46. 1. Z czynności przyjęcia przesyłki, o której mowa w § 45 ust. 1, podmiot sporządza dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki.

2. W przypadku gdy przemieszczanie wyrobów akcyzowych odbywa się na podstawie dokumentów, o których mowa w § 43 ust. 2, dokumentu sprawdzenia i przyjęcia przesyłki nie sporządza się.

3. Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki podmiot sporządza wraz z kopią, którą przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego lub przekazuje komórce kontroli - jeżeli kontrola stała jest wykonywana u odbiorcy przesyłki.

4. Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przesyłek:

  1) alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów luzem jest sporządzany jako dokument PzS - przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz; wzór dokumentu PzS - przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz określa załącznik nr 18 do rozporządzenia;

  2) napojów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych - określa rodzaje i nazwy napojów spirytusowych, zawartość alkoholu etylowego w % vol, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;

  3) piwa:

   a) luzem - określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzeczki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, objętość tych wyrobów oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,

   b) w opakowaniach jednostkowych - określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzeczki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;

  4) wyrobów winiarskich:

   a) luzem - określa rodzaj lub nazwę wyrobu, masę netto, gęstość, objętość wyrobów winiarskich, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,

   b) w opakowaniach jednostkowych - określa ich rodzaj, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;

  5) wyrobów tytoniowych - określa ich rodzaj, ilości opakowań jednostkowych z podaniem ilości sztuk wyrobów tytoniowych lub ich gramaturę;

  6) wyrobów energetycznych - określa ich rodzaj, masę netto, gęstość w temperaturze referencyjnej 15°C z wyjątkiem gazu płynnego, objętość z wyjątkiem ciężkiego oleju opałowego oraz liczbę i rodzaje naczyń służących do transportu.

§ 47. Przy przesyłaniu wyrobów akcyzowych rurociągiem przepisy § 42-46 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 12

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 48. (pominięty)

§ 49. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________________
*) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.04.2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. nr 65, poz. 598, z 2005 r. nr 96, poz. 811 i nr 254, poz. 2136, z 2006 r. nr 72, poz. 498 i nr 238, poz. 1727, z 2007 r. nr 196, poz. 1415 oraz z 2009 r. nr 32, poz. 225 i nr 167, poz. 1320), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) w części dotyczącej wyrobów akcyzowych utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20.05.2010 r.

Załącznik nr 1

Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi

Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi
Załącznik nr 2

Księga kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia

Księga kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia
Załącznik nr 3

Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet

Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet
Załącznik nr 4

Księga kontroli alkoholu etylowego powrotnego

Księga kontroli alkoholu etylowego powrotnego
Załącznik nr 5

Księga kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie

Księga kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie
Załącznik nr 6

Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego

Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego
Załącznik nr 7

Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych

Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych
Załącznik nr 8

Informacja o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego

Informacja o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego
Załącznik nr 9

Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelni

Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelni
Załącznik nr 10

Księga rewizyjna magazynu alkoholu etylowego w gorzelni

Księga rewizyjna magazynu alkoholu etylowego w gorzelni
Załącznik nr 11

Protokół nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu

Protokół nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu

Protokół nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu
Załącznik nr 12

Karta przebiegu gotowania warki

Karta przebiegu gotowania warki
Istniejące wersje czasowe zał. nr 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 86, poz. 555
2014.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 349
2015.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 13

 
Księga kontroli przychodu i rozchodu piwa

Księga kontroli przychodu i rozchodu piwa
Załącznik nr 14

Metryczka nastawu

Metryczka nastawu
Załącznik nr 15

Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego

Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego
Załącznik nr 16

Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich

Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich
Załącznik nr 17

Wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz

Wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz

Wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz
Załącznik nr 18

Przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz

Przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz

Przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60