Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1162

Na podstawie art. 31y ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:

  1) korzystającym - rozumie się przez to korzystającego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej;

  2) Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);

  3) promotorze - rozumie się przez to promotora w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej;

  4) schemacie podatkowym transgranicznym - rozumie się przez to schemat podatkowy transgraniczny w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 Ordynacji podatkowej;

  5) ustawie zmieniającej - rozumie się przez to ustawę z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1106);

  6) wdrażaniu - rozumie się przez to wdrażanie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 17 Ordynacji podatkowej;

  7) wspomagającym - rozumie się przez to wspomagającego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 18 Ordynacji podatkowej.

§ 2. Przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. termin do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:

  1) informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 343 i 1106);

  2) informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;

  3) informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2020 r. poz. 166).

§ 3. Przedłuża się do:

  1) dnia 31 grudnia 2020 r. termin, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej, do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym;

  2) dnia 31 stycznia 2021 r. termin, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy zmieniającej;

  3) dnia 28 lutego 2021 r. terminy, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 ustawy zmieniającej;

  4) dnia 30 kwietnia 2021 r. termin, o którym mowa w:

   a) art. 13 ust. 7 ustawy zmieniającej, do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych identyfikujących korzystającego,

   b) art. 18 ustawy zmieniającej, do przekazania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji, o których mowa w art. 88b ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, zawierających dane otrzymane do dnia 31 marca 2021 r.

§ 4. Przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2021 r. termin, o którym mowa w:

  1) art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej - w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej;

  2) art. 86f § 4 Ordynacji podatkowej - w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny będący schematem podatkowym standaryzowanym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej.

§ 5. 1. W przypadku schematu podatkowego transgranicznego bieg terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 2-5 Ordynacji podatkowej, rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  1) udostępniono schemat podatkowy transgraniczny, przygotowano go do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem - w przypadku terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4 oraz art. 86c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej;

  2) wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwość lub dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 16 Ordynacji podatkowej, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić lub stanowi schemat podatkowy transgraniczny - w przypadku terminów, o których mowa w art. 86d § 2 i 3, § 4 zdanie pierwsze oraz § 5;

  3) wspomagający udzielił, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego transgranicznego - w przypadku terminu, o którym mowa w art. 86d § 4 zdanie drugie Ordynacji podatkowej.

2. W przypadku schematu podatkowego transgranicznego obowiązek poinformowania, o którym mowa w art. 86d § 1 Ordynacji podatkowej, podlega wykonaniu najpóźniej w dniu 31 stycznia 2021 r., jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub korzystający zlecili wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego.

§ 6. 1. Do terminów przedłużonych na podstawie § 3 przepisów § 4 pkt 2 i § 5 nie stosuje się.

2. Do terminów, które upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepisów § 4 i § 5 nie stosuje się.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

___________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2020/876 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w celu uwzględnienia pilnej potrzeby odroczenia niektórych terminów przekazywania i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania z powodu pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 46).
2) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30.06.2020 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60