Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.04.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

 Dz. U. z 2020 r. poz. 622
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1816

Na podstawie art. 15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 622
2020.07.16
zmieniony przez
2020.09.18
zmieniony przez
2021.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1816
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa inne terminy sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania i przedstawiania sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, sprawozdań, raportów, wyników przeprowadzonej weryfikacji, zaliczek, rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania innych obowiązków lub czynności, o których mowa w:

  1) ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 854 i 1177);

  2) ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595);

  3) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505 i 1595);

  4) ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 432 i 815);

  5) ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598);

  6) ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 140, 680 i 1598);

  7) ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1598);

  8) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130);

  9) ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1516 i 1535);

  10) ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680, 1177, 1535, 1598 i 1666);

  11) ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);

  12) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 2059);

  13) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 95);

  14) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2018 r. poz. 2202);

  15) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1523)*);

  16) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 392 oraz z 2019 r. poz. 1187);

  17) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. poz. 203);

  18) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku (Dz. U. poz. 948);

  19) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1285);

  19a) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 229);

  20) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757);

  21) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej (Dz. U. poz. 329);

  22) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 531);

  23) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1299);

  23a) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 2486);

  24) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 541)**);

  25) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 767).

____________________
*) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie § 13 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.04.2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 770), które weszło w życie z dniem 29.04.2020 r.
**) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 8 ustawy z dnia 17.09.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1639), która weszła w życie z dniem 1.10.2020 r.

§ 2. Terminy określone w art. 119 ust. 1 i 2 oraz art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie sprawozdań rocznych z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych za rok 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.

§ 3. 1. Termin określony w art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie sprawozdania finansowego funduszu, połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 159 tej ustawy, oraz sprawozdania jednostkowego subfunduszy za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.

2. Termin określony w art. 222d ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdania rocznego AFI za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.

§ 4. Wyniki przeprowadzonej w 2020 r. weryfikacji, o której mowa w art. 110n ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekazuje się najpóźniej w terminie 75 dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania podmiotu dominującego, a w sytuacji gdy do końca pierwszego kwartału 2020 r. nie było dostępne zbadane i zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego - w terminie 75 dni od zakończenia pierwszego kwartału 2020 r., a następnie w terminie 75 dni po zatwierdzeniu tego sprawozdania finansowego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 5. Termin określony w art. 62b ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie sprawozdań, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 6. 1. Terminy określone w art. 14a ust. 2, art. 14b ust. 3 i art. 14c ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie informacji według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego I kwartał 2020 r. lub za okres I kwartału 2020 r. przedłuża się do dnia 14 maja 2020 r.

2. Terminy określone w art. 132zq ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.

§ 7. 1. Termin określony w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w zakresie przedstawienia Sejmowi rocznej informacji o działalności Komitetu Stabilności Finansowej przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

2. Terminy określone w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie odpowiednio obliczenia wartości odniesienia wskaźnika bufora antycyklicznego i oceny wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego w II kwartale 2020 r. przedłuża się o kwartał.

§ 8. Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni.

§ 9. 1. Termin określony w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o dwa miesiące.

2. Termin określony w art. 291 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdań za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z wyłączeniem formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01), w przypadku których termin w zakresie sprawozdań za ten rok przedłuża się o 2 tygodnie.

3. Termin określony w art. 335 ust. 7 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie danych i informacji za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z tym że:

  1) w zakresie rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe dotyczących:

   a) zawartości przekazywanych informacji (S.01.01), informacji podstawowych - informacji ogólnych (S.01.02), bilansu (S.02.01), prognozy przyszłych przepływów pieniężnych brutto (S.13.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01), wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01 - S.25.03) oraz

   b) szczegółowego wykazu aktywów (S.06.02), przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania - metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko (S.06.03), rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie (S.12.01) i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (S.17.01), które nie zostały przekazane w ramach formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe za IV kwartał 2019 r. z uwagi na zastosowane zwolnienia,

  2) w zakresie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej odnośnie do formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01)

  - ten termin przedłuża się o 2 tygodnie.

4. Termin określony w art. 335 ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie danych i informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się o tydzień, z wyłączeniem formularza sprawozdawczego dotyczącego instrumentów pochodnych - transakcji (S.08.02), w przypadku którego ten termin przedłuża się o 4 tygodnie.

5. Termin określony w art. 410 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie danych i informacji za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z tym że w zakresie:

  1) rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe dotyczących zawartości przekazywanych informacji (S.01.01), informacji podstawowych - informacji ogólnych (S.01.02), bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01), wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01 - S.25.03), wykazu podmiotów objętych zakresem nadzoru nad grupą (S.32.01),

  2) sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej odnośnie do formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01)

- ten termin przedłuża się o 2 tygodnie.

6. Termin określony w art. 410 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się o tydzień, z wyłączeniem formularza sprawozdawczego dotyczącego instrumentów pochodnych - transakcji (S.08.02), w przypadku którego ten termin przedłuża się o 4 tygodnie.

7. Termin określony w art. 412 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdania za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni, z tym że odnośnie do formularzy dotyczących bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01) i wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01) termin za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 tygodnie.

§ 10. 1. Termin określony w art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, przedłuża się o 12 tygodni od zakończenia kwartału, za który wpłata jest należna.

2. Termin określony w art. 16a ust. 7 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do ostatniego dnia piątego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna.

3. Termin określony w art. 16a ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do 15. dnia szóstego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna.

4. Termin określony w art. 16a ust. 9 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna.

5. Termin rozpoczęcia zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, określony w art. 19 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w kwietniu, maju albo czerwcu 2020 r., przedłuża się o 3 miesiące.

6. Termin płatności miesięcznej raty, określony w art. 19 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku rat płatnych w kwietniu, maju lub czerwcu 2020 r. przedłuża się o 3 miesiące.

§ 11. 1. Termin określony w art. 303 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji na poinformowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o zamiarze wniesienia części składki w postaci zobowiązań do zapłaty, do dnia 30 września 2020 r., wynosi 10 dni roboczych.

2. Termin określony w art. 313 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.

3. Termin określony w art. 313 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1, przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

§ 12. Termin określony w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie kwartalnej informacji za I kwartał 2020 r. przedłuża się o 2 miesiące.

Istniejące wersje czasowe § 12a
2021.05.29
dodany przez
2021.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1816
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12a. Termin określony w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 695), w zakresie dostosowania prowadzonej przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności do przepisu art. 42b ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przedłuża się do dnia 30 września 2021 r.

§ 13. Termin określony w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych za rok 2019 r. przedłuża się do dnia 15 września 2020 r.

§ 14. Termin określony w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych, w zakresie danych przekazywanych za I kwartał 2020 r. przedłuża się o 14 dni.

§ 15. Termin określony w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy w zakresie sporządzenia w 2020 r. tekstu jednolitego prospektu przedłuża się o 2 miesiące.

§ 16. Terminy wpłat zaliczek określone w § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego przypadające na miesiąc kwiecień 2020 r. przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.

§ 17. 1. Terminy określone w § 31 ust. 2 i § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie sprawozdań za I kwartał 2020 r. przedłuża się o 7 dni kalendarzowych.

2. Termin określony w § 32 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdania za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni.

§ 18. Terminy określone w § 12 ust. 5 pkt 2-4 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 r. przedłuża się o 10 dni.

§ 19. Terminy określone w § 2 ust. 3, § 3 ust. 4 pkt 1 oraz § 4 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku, w zakresie danych przekazywanych za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.

§ 20. Termin określony w § 20 ust. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie rocznego sprawozdania finansowego funduszu oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami, z dołączonymi rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi subfunduszy oraz z oświadczeniami depozytariusza i sprawozdaniami z badania, za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., przedłuża się o 2 miesiące.

Istniejące wersje czasowe § 20a
2020.07.16
dodany przez
2021.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1816
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20a. Termin określony w § 29 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego w zakresie raportu sprawozdawczego zawierającego dane zagregowane, o których mowa w § 29 ust. 1 tego rozporządzenia, za rok 2019, przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

§ 21. 1. Termin określony w § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w zakresie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., przedłuża się o 60 dni.

2. Termin określony w § 79 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie raportu za pierwszy kwartał 2020 r. przedłuża się o 2 miesiące.

3. Termin określony w § 79 ust. 7 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., przedłuża się o 2 miesiące.

4. Termin czterech miesięcy od dnia bilansowego określony w § 79 ust. 9 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 2 miesiące.

§ 22. Sprawozdanie z działalności brokerskiej, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej, za rok 2019 jest przekazywane do dnia 31 maja 2020 r.

§ 23. 1. Wstępne roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze, za rok obrotowy kończący się nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. oraz wstępne roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 2 tego rozporządzenia, za rok obrotowy kończący się nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. przekazuje się nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. W przypadku gdy w tym terminie sporządzono kilka wersji wstępnego rocznego sprawozdania finansowego lub wstępnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przekazuje się ich ostatnią wersję.

2. Termin określony w § 149 ust. 18 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie sprawozdań za pierwszy kwartał 2020 r. przedłuża się o 45 dni.

§ 24. 1. Terminy określone w § 8 ust. 1, § 9, § 11, § 15 ust. 1, § 16 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie przekazywania danych i informacji wynoszą 3 miesiące od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.

2. Terminy określone w § 8 ust. 2, § 10 ust. 1, § 15 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 45 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.

3. Terminy określone w § 8 ust. 4, § 10 ust. 3, § 15 ust. 4 oraz § 17 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

4. Terminy określone w § 12 pkt 1 lit. a, c i e oraz § 19 pkt 1 lit. a, c i e rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 90 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.

5. Terminy określone w § 12 pkt 1 lit. b i d oraz § 19 pkt 1 lit. b i d rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 45 dni i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.

6. Terminy określone w § 12 pkt 2 i 3 oraz § 19 pkt 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 45 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r. przez walne zgromadzenia i upływają nie później niż w dniu 30 września 2020 r.

7. Terminy określone w § 24 i § 26 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, na przekazanie informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, do dnia 30 września 2020 r., wynoszą 10 dni roboczych.

Istniejące wersje czasowe § 24a
2020.09.18
dodany przez

§ 24a. Termin określony w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w zakresie opłaty rocznej, należnej za rok 2020, przedłuża się do dnia 30 listopada 2020 r.

§ 25. Termin określony w § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przekazywanego za I kwartał 2020 r. przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.

Istniejące wersje czasowe § 25a
2020.09.18
dodany przez

§ 25a. Należną od krajowej instytucji płatniczej wpłatę na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego, za rok 2019 wnosi się do dnia 30 listopada 2020 r.

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60