Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.08.2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 Dz. U. z 2022 r. poz. 1923
2023.09.16 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 23zf ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych i informacji oraz treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwanej dalej "informacją o cenach transferowych", wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1923
2023.09.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Informacja o cenach transferowych zawiera:

  1) wskazanie:

   a) organu, do którego jest składana informacja o cenach transferowych, przez wskazanie nazwy naczelnika urzędu skarbowego,

   b) celu złożenia informacji o cenach transferowych, przez wskazanie, czy jest składana po raz pierwszy, czy stanowi korektę,

   c) okresu, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych, przez wskazanie roku, którego dotyczy;

  2) dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące:

   a) imię i nazwisko, w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną, albo pełną nazwę, w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

   b) datę urodzenia, w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,

   c) kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu,

   d) numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku ich braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania,

   e) kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

   f) kategorię podmiotu powiązanego zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą",

   g) (uchylona)

  3) ogólne informacje finansowe podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu;

  4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące:

   a) grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji,

   b) rodzaje wartości niematerialnych, w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych,

   c) rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji, w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 870 oraz z 2022 r. poz. 521),

   d) rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, a także wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączną wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników,

   e) wartość transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu dodatkowo:

    - kwotę kapitału lub wartość poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania,

    - wartość zadłużenia,

    - walutę tych transakcji kontrolowanych,

    - kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują, z tytułu finansowania lub depozytu lub wartość wynagrodzenia z tytułu udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji,

   f) informację o dokonanych korektach cen transferowych w rozumieniu art. 23q ustawy,

   g) informacje o dokonanych kompensatach w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

   h) informację o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1-2 ustawy,

   i) rodzaj transakcji,

   j) kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta oraz wartość transakcji przypadającej na ten kraj lub to terytorium,

   k) (uchylona)

   l) wartość transakcji przypadającej na kontrahenta oraz dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące jego nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a w przypadku ich braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania, w przypadku transakcji, o której mowa w art. 23s ust. 1 ustawy;

  5) informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji obejmujące:

   a) metodę wybraną w celu weryfikacji ceny transferowej,

   b) informacje o stosowanej cenie transferowej obejmujące:

    - wysokość ceny transferowej,

    - walutę i miarę, w jakiej została wyrażona cena transferowa, jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,

    - wskaźnik finansowy wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej, jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,

   c) informacje o analizie cen transferowych obejmujące:

    - sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,

    - informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika finansowego zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej, jeżeli wymaga tego wybrana metoda,

    - informację o wyniku analizy cen transferowych;

  6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5, w tym:

   a) w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu:

    - rodzaj oprocentowania oraz jego wysokość, z ewentualnym wskazaniem użytej stopy bazowej stosowanej na międzybankowym rynku finansowym oraz marży,

    - źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy,

   b) w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych: 

    - sposób kalkulacji opłaty oraz poziom (wysokość) opłaty,

    - źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy;

  7) oświadczenia o następującej treści:

   a) "Stosownie do art. 23zf ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane." - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 pkt 1 ustawy, zawierał transakcje kontrolowane,

   b) "Stosownie do art. 23zf ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową." - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 23zf ust. 3 ustawy, zawierał transakcje inne niż transakcje kontrolowane.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1923
2023.09.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Do informacji o cenach transferowych w zakresie określonym w art. 23za ustawy przepisy § 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a-h, j oraz l, pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

§ 6. Do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2021 r. i kończący się nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2515 oraz z 2020 r. poz. 2383), przy czym w przypadku transakcji kontrolowanych spełniających kryteria, o których mowa w art. 23r i art. 23s ustawy, oraz transakcji, o których mowa w art. 23zc ust. 3a ustawy, informacja o cenach transferowych może nie zawierać informacji, o których mowa w § 2 pkt 5 i pkt 6 lit. a i b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2515 oraz z 2020 r. poz. 2383), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 1265, 1301 i 1719).
Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13.09.2022 r.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1923
2023.09.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60