Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1335

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Niniejsze rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2012 r.

Na podstawie art. 45b pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

  1) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:

   a) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

   b) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

   c) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

   d) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

   e) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

   f) informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia, który stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2009 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym.

W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. nr 148, poz. 1044).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1.12.2008 r.

Załącznik nr 1

PIT-40. Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-40. Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40. Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40. Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1335
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
PIT-37. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1534), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1.01.2010 r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1335
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
PIT-36. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1534), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1.01.2010 r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz
Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1335
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
PIT-38. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1534), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1.01.2010 r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz
Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1335
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
PIT-36L. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1534), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1.01.2010 r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz
Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1335
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
PIT-39. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1534), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1.01.2010 r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz
Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1335
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
PIT-D. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1534), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1.01.2010 r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz
Istniejące wersje czasowe zał. nr 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1335
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 8

 
PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1534), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1.01.2010 r.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz
Załącznik nr 9

PIT/M. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

PIT/M. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

Załącznik nr 10

PIT/B. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PIT/B. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym
PIT/B. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

Załącznik nr 11

PIT/Z. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

PIT/Z. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym
PIT/Z. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

Załącznik nr 12

PIT/ZG. Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

PIT/ZG. Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60