Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.09.2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1752
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2019 r.

Na podstawie art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji wymienionych w art. 25a ust. 2b pkt 1 lit. b-d i pkt 2 oraz art. 25a ust. 2d pkt 2-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) stronie transakcji lub innego zdarzenia - należy przez to rozumieć podatnika, a w przypadku, o którym mowa w art. 25a ust. 1f ustawy, spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, dokonujące transakcji lub ujmujące w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy;

  2) analizie funkcjonalnej - należy przez to rozumieć, dokonywaną odrębnie dla każdego rodzaju działalności, analizę stron transakcji lub innego zdarzenia obejmującą opis działań podejmowanych przez te strony w ramach łańcucha wartości dodanej oraz opis wpływających na dochód (stratę) tych stron:

   a) wykonywanych funkcji,

   b) angażowanego kapitału ludzkiego,

   c) ponoszonych ryzyk, w tym w zakresie sprawowania kontroli nad ryzykami, oraz posiadania zdolności finansowych do ich ponoszenia,

   d) angażowanych aktywów, w tym wartości niematerialnych, a w przypadku gdy więcej niż jeden podmiot pełni funkcje związane z wartościami niematerialnymi wskazanie podmiotów:

    - posiadających tytuł prawny do tych wartości niematerialnych wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego,

    - angażujących kapitał ludzki w zarządzanie lub kontrolę nad tymi wartościami niematerialnymi,

    - finansujących opracowanie lub ulepszenie tych wartości niematerialnych;

  3) łańcuchu wartości dodanej - należy przez to rozumieć, identyfikowany odrębnie dla każdego rodzaju działalności, łańcuch transakcji lub innych zdarzeń między podmiotami powiązanymi kreujących wartość dodaną w ramach grupy podmiotów powiązanych;

  4) istotnym łańcuchu wartości dodanej - należy przez to rozumieć łańcuch wartości dodanej, z którego uzyskany przychód stanowi co najmniej 5% przychodów grupy podmiotów powiązanych;

  5) profilu funkcjonalnym - należy przez to rozumieć opisaną w sposób zwięzły rolę strony transakcji lub innego zdarzenia, wynikającą z analizy funkcjonalnej, uwzględniającą transakcje lub inne zdarzenia realizowane przez ten podmiot w ramach łańcucha wartości dodanej;

  6) cechach charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń - należy przez to rozumieć:

   a) w przypadku dóbr materialnych - fizyczne cechy tych dóbr, ich jakość, trwałość, dostępność oraz obciążenie tych dóbr prawami osób trzecich, dostępność dóbr i usług z nimi związanych, a także wielkość dostawy,

   b) w przypadku dóbr niematerialnych - formę, rodzaj, czas trwania i stopień ochrony dóbr oraz przewidywane korzyści związane z ich wykorzystywaniem,

   c) w przypadku usług oraz innych świadczeń - rodzaj, zakres i jakość takich usług i świadczeń.

§ 3. Opisy wymienione w art. 25a ust. 2b ustawy obejmują:

  1) w zakresie danych finansowych, w tym przepływów pieniężnych dotyczących transakcji i innych zdarzeń, o których mowa w art. 25a ust. 2b pkt 1 lit. b ustawy, informacje, przedstawione odrębnie dla każdego rodzaju działalności, z podziałem na państwa lub terytoria niebędące państwami oraz podmioty powiązane, których dotyczy transakcja lub inne zdarzenie, dotyczące:

   a) wartości transakcji lub innych zdarzeń w danym roku podatkowym, wynikających z wystawionych lub otrzymanych faktur, a jeżeli faktury nie są wystawiane lub otrzymywane - z umów lub innych dokumentów,

   b) otrzymanych lub przekazanych płatności związanych z tymi transakcjami lub zdarzeniami;

  2) w zakresie danych identyfikujących podmioty powiązane, o których mowa w art. 25a ust. 2b pkt 1 lit. c ustawy:

   a) nazwy podmiotów powiązanych wraz z informacją o formie prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

   b) dane adresowe podmiotów powiązanych, w tym kraj, miasto, ulicę, numer domu i lokalu oraz adres strony internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

   c) numery identyfikacji podatkowej podmiotów powiązanych, a w przypadku ich braku, inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych,

   d) informację dotyczącą rodzaju powiązań między podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub 4 ustawy, zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu rozpoczęcia roku podatkowego, a w przypadku gdy dokumentacja podatkowa jest sporządzana po zakończeniu roku podatkowego - zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu zakończenia roku podatkowego;

  3) w zakresie opisu przebiegu transakcji lub innych zdarzeń, o którym mowa w art. 25a ust. 2b pkt 1 lit. d ustawy, opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń za rok podatkowy, dokonywany odrębnie dla każdego rodzaju działalności, obejmujący analizę funkcjonalną i profil funkcjonalny;

  4) w zakresie opisu analizy danych porównawczych, o którym mowa w art. 25a ust. 2b pkt 2 ustawy, informacje dotyczące:

   a) strony transakcji lub innego zdarzenia, które podlegają analizie danych porównawczych, a jeżeli wymaga tego sposób zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) - dwóch lub więcej stron transakcji lub innego zdarzenia, wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia,

   b) założeń stanowiących podstawę analizy danych porównawczych, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia, wraz z uzasadnieniem powodów uznania, że dany wybór pozwala na uzyskanie na podstawie dostępnych danych i informacji największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń, w zakresie:

    - cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji lub innych zdarzeń,

    - przebiegu transakcji lub innego zdarzenia, w tym analizy funkcjonalnej,

    - warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach,

    - warunków istniejących na porównywanych rynkach, w tym kryteriów porównywalności wpływających na uznanie danego obszaru geograficznego, krajowego lub zagranicznego, za rynek porównywalny,

    - stosowanej strategii gospodarczej,

   c) przyczyn zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich, wykorzystanych do analizy sytuacji gospodarczej podmiotów niezależnych uznanych za porównywalne,

   d) danych porównawczych, w tym danych finansowych lub wskaźników finansowych, odnoszących się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi, które podatnik wykorzystał do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które odrzucił z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń,

   e) zastosowanych korekt, wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania, w zakresie wskazanym w lit. b, eliminujących rozbieżności pomiędzy wykorzystanymi danymi porównawczymi dotyczącymi transakcji, innych zdarzeń lub podmiotów a analizowaną transakcją lub innym zdarzeniem,

   f) wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,

   g) przyczyn braku którejkolwiek z informacji wskazanych w lit. b-f - w przypadku gdy przeprowadzenie analizy danych porównawczych nie wymaga ich posiadania lub użycia.

§ 4. Opisy wymienione w art. 25a ust. 2d ustawy obejmują:

  1) w zakresie struktury organizacyjnej grupy podmiotów powiązanych, o której mowa w art. 25a ust. 2d pkt 2 ustawy, informację, przedstawioną również w formie schematu, wskazującą nazwy, formy prawne i miejsca siedziby podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, wraz z informacją na temat podmiotów powiązanych posiadających udział w kapitale tych podmiotów;

  2) w zakresie opisu zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych, o którym mowa w art. 25a ust. 2d pkt 3 ustawy, informacje dotyczące zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych w odniesieniu do:

   a) usług, w tym sposobu przypisania kosztów tych usług i wyznaczania wynagrodzenia za te usługi,

   b) wartości niematerialnych, w tym efektów prac badawczo-rozwojowych,

   c) finansowania działalności gospodarczej podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, niezależnie od formy tego finansowania, w szczególności udzielonych lub otrzymanych kredytów lub pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub otrzymanych gwarancji lub poręczeń, a w przypadku finansowania oferowanego przez wybrany podmiot powiązany z grupy - wraz z informacją o nazwie podmiotu pełniącego taką rolę oraz miejscu efektywnego zarządu tym podmiotem,

   d) innych niż wskazane w lit. a-c obszarów działalności grupy, w stosunku do których podatnik uzna za stosowne określenie zasad wyznaczania cen transakcyjnych;

  3) w zakresie opisu przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych, o którym mowa w art. 25a ust. 2d pkt 4 ustawy, informacje dotyczące:

   a) czynników biznesowych wpływających w największym stopniu na zyski osiągane przez grupę podmiotów powiązanych,

   b) istotnych łańcuchów wartości dodanej, przedstawione również w formie diagramu, wraz z opisem profili funkcjonalnych podmiotów powiązanych dokonujących transakcji lub innych zdarzeń w ramach danego łańcucha,

   c) usług świadczonych przez podmioty powiązane w ramach istotnego łańcucha wartości dodanej, wraz ze zwięzłym opisem tych usług, z wyłączeniem usług badawczo-rozwojowych i usług o niskiej wartości dodanej,

   d) rynków geograficznych, na których osiągane jest co najmniej 10% zysków w ramach poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej,

   e) zachodzących w danym roku przeniesień między podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub ryzyk, także w drodze restrukturyzacji, fuzji, przejęć lub zbycia inwestycji, w zakresie poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, wpływających na:

    - dochód (stratę) tych podmiotów, w tym podlegające wypłacie kompensaty za takie przeniesienie, lub

    - zakres produktów lub usług oferowanych przez grupę podmiotów powiązanych, lub

    - liczbę rynków, na których są oferowane produkty lub usługi grupy podmiotów powiązanych;

  4) w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych, o którym mowa w art. 25a ust. 2d pkt 5 ustawy, informacje dotyczące:

   a) strategii grupy podmiotów powiązanych w odniesieniu do wartości niematerialnych w zakresie ich:

    - posiadania, w tym ochrony i utrzymania, 

    - tworzenia, w tym opracowywania, 

    - rozwijania, w tym ulepszania, 

    - wykorzystania,

   b) największych, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, ośrodków prowadzących prace badawczo-rozwojowe w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,

   c) nazw podmiotów zarządzających pracami badawczo-rozwojowymi w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,

   d) wartości niematerialnych należących do podmiotów powiązanych w grupie, wpływających na wycenę cen transakcyjnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, uzupełnione o informację o podmiocie posiadającym tytuł prawny do tych wartości wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego, a w przypadku gdy żaden z podmiotów powiązanych w grupie nie posiada tytułu prawnego do tych wartości - uzupełnione o informację o podmiocie zarządzającym tymi wartościami lub kontrolującym te wartości,

   e) umów lub porozumień między podmiotami powiązanymi odnoszących się do wartości niematerialnych wykorzystywanych w grupie podmiotów powiązanych, globalnie lub na danym rynku geograficznym, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, w tym umów o wspólnych przedsięwzięciach, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz umów licencyjnych,

   f) zmiany podmiotu posiadającego tytuł prawny do wartości niematerialnych, zmiany podmiotu zarządzającego tymi wartościami lub kontrolującego te wartości lub zmiany podmiotu powiązanego korzystającego z tych wartości, wraz ze wskazaniem kraju siedziby tych podmiotów oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub kompensaty;

  5) w zakresie opisu sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę, o którym mowa w art. 25a ust. 2d pkt 6 ustawy, opis sposobu finansowania grupy podmiotów powiązanych przez podmioty niezależne, zawierający listę otrzymanych od podmiotów niezależnych kredytów oraz pożyczek, które stanowią ponad 5% sumy finansowania zewnętrznego grupy podmiotów powiązanych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18.09.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60