Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT1)

 Dz. Urz. MTiB z 2006 r. nr 1, poz. 1

Uwaga od redakcji:
Obwieszczenie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 1.05.2004 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468) ogłasza się wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, stanowiący załącznik do obwieszczenia.2)

_____________________
1) Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468) pod pojęciem podatku VAT należy rozumieć podatek od towarów i usług o stawce 22% w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 113, nr 90, poz. 756, nr 143, poz. 1199, nr 179, poz. 1484).
2) Obwieszczenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006 r.

Załącznik

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE DO DNIA
30 KWIETNIA 2004 R. BYŁY OPODATKOWANE STAWKĄ
PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 7%,
A OD DNIA 1 MAJA 2004 R. SĄ OPODATKOWANE PODATKIEM VAT.

Poz.
Symbol PKWiU1
Nazwa towaru (grupy towarów)
1
2
3
1
ex 14.21 Żwir i piasek - wyłącznie kruszywo budowlane, bez kruszywa z żużla wielkopiecowego
2
     20.10.10-73.00 Klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone (z drewna tropikalnego)
3
     20.10.10-77.20 Listwy dębowe do parkietów
4
     20.10.10-77.30 Deszczułki posadzkowe lite dębowe
5
ex 20.10.10-78.1 Deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego pozostałe
6
ex 20.10.10-78.20 Listwy przyścienne z drewna liściastego pozostałe
7
     20.10.10-78.90 Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego, pozostałe
8
     20.10.21-10.1 Tarcica podłogowa strugana iglasta
9
     20.10.21-10.20 Listwy przyścienne z drewna iglastego
10
ex 20.10.21-10.30 Kostka brukowa z drewna iglastego - z wyłączeniem nasyconej
11
ex 20.10.21-10.90 Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (łącznie z klepkami i listwami na parkiet niepołączonymi), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego
12
ex 20.10.21-53.20 Kostka brukowa z drewna liściastego -z wyłączeniem nasyconej
13
ex 20.10.21-53.90 Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (bez klepek, listew na parkiet), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego
14
     20.10.21-55.00 Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego (obrobione)
15
     20.30.11 Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane
16
     20.30.12-15.00 Płyty parkietowe z drewna, do podłóg mozaikowych
17
     20.30.12-19 Płyty parkietowe z drewna, pozostałe
18
     20.30.20-02.10 Budynki prefabrykowane mieszkalne i letnie z drewna i materiałów drewnopochodnych
19
ex 21.24.11 Tapety papierowe i inne okładziny ścienne; papier transparentowy do okien - z wyłączeniem papieru transparentowego do okien
20
     24.30.22-53.10 Kity szklarskie
21
     24.30.22-53.20 Kity budowlane uszczelniające
22
     24.30.22-60.00 Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe
23
ex 24.62.10-70 Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie mniejszej lub równej 1 kg - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
24
ex 24.62.10-80 Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami) w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
25
ex 24.62.10-90 Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa w opakowaniach o masie powyżej 1 kg przeznaczone do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej niewymienione - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
26
ex 25.21.2 Rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw sztucznych - z wyłączeniem węży i sztucznych jelit do kiełbas
27
ex 25.21.41-20.00 Komórkowe płyty, taśmy, folie z polimerów styrenu -wyłącznie płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)
28
     25.21.41-50.20 Płyty komórkowe z poliuretanów
29
     25.21.42-30.10 Płyty faliste z poliestrów
30
ex 25.23 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.23.2), zbiorników, kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 25.23.13), stolarki okrętowej (PKWiU 25.23.14-50.2, 25.23.14-50.50)
31
     25.24.28-40.00 Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków
32
ex 26.11 Szkło płaskie - wyłącznie szkło budowlane
33
ex 26.12 Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce -wyłącznie szkło budowlane
34
ex 26.14.12 Arkusze cienkie, maty, materace, tektura i inne artykuły z włókien szklanych, poza tkaninami - z wyłączeniem mat szklanych bezalkalicznych (PKWiU 26.14.12-10.20)
35
ex 26.15.12 Płyty chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg, ścian, dachów i inne artykuły ze szkła sprasowanego lub ukształtowanego w formach; szyby ze szkła ołowiowego itp.; szkło wielokomórkowe i piankowe w blokach, płytach i podobnych formach - z wyłączeniem witraży
36
     26.22 Wyroby sanitarne ceramiczne
37
     26.30.1 Płytki ceramiczne (ścienne, podłogowe, kafle itp.) i płyty chodnikowe
38
ex 26.40 Cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały budowlane - z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.7) oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.8)
39
     26.5 Cement, wapno i gips
40
ex 26.6 Wyroby z betonu i gipsu, z wyłączeniem:
1) płyt kamiennych surowych,
2) wyrobów ze sztucznego kamienia "Lastrico", w tym pomników i nagrobków - z wyjątkiem: płyt parapetowych, płyt okładzinowych stopni schodowych i ścian oraz wykładzin posadzkowych
41
     26.82.12 Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
42
     26.82.13-00.1 Mieszanki mineralno-bitumiczne
43
     26.82.13-00.6 Masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne
44
     26.82.16-10 Wełna mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej
45
ex 26.82.16-20 Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne łącznie z ich mieszaninami - z wyłączeniem żużla spienionego (PKWiU 26.82.16-20.30)
46
     26.82.16-30 Mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane
47
ex 27.10.40 Wyroby walcowane płaskie ze stali - wyłącznie wyroby płaskie walcowane na zimno i powlekane
48
     27.10.50 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach
49
ex 27.10.60 Sztaby i pręty pozostałe, z wyłączeniem prętów i profili grubych
50
ex 27.10.70 Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej poddane obróbce polegającej jedynie na walcowaniu na gorąco, ciągnieniu na gorąco lub wyciskaniu na gorąco, z wyłączeniem prętów i profili grubych
51
     27.21.10 Rury, przewody rurowe, profile i tuleje z żeliwa
52
     27.21.20 Złącza odlewane, z żeliwa
53
ex 27.22.10 Rury, przewody rurowe, profile drążone i tuleje stalowe, z wyłączeniem półwyrobów z rurowni niezaliczanych do wyrobów gotowych
54
ex 27.31 Sztaby, pręty i profile ciągnione lub obrobione na zimno - z wyłączeniem profili obrobionych na zimno ze stali niestopowej (PKWiU 27.31.20-10)
55
     27.32 Wyroby walcowane na zimno płaskie
56
     27.33 Wyroby formowane na zimno
57
     27.34 Drut
58
     27.42.24 Blachy grube, blachy cienkie i taśma z aluminium o grubości większej niż 0,2 mm
59
ex 27.44.26 Miedziane: rury, przewody rurowe oraz złącza do rur lub przewodów rurowych, z miedzi, z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi (PKWiU 27.44.26-30.2) oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi
60
ex 28.11.10 Budynki prefabrykowane z metalu - z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jedno-kondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych aluminiowych
61
     28.11.23-40 Pozostałe konstrukcje złożone głównie z arkuszy: panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym
62
     28.11.23-50.3 Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe
63
     28.11.23-50.4 Elementy budowlane z blachy płaskiej stalowe
64
     28.11.23-62.72 Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów
65
ex 28.11.23-62.79 Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej) pozostałe, osobno niewymienione, dotyczące wyłącznie elementów konstrukcyjnych z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych
66
     28.11.23-62.8 Elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań
67
     28.11.23-63 Elementy budowlane stalowe, pozostałe
68
     28.11.23-64 Elementy ramowe budowlane stalowe
69
     28.11.23-76 Elementy budowlane
70
     28.11.23-79 Płyty i elementy warstwowe budowlane oraz segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową
71
ex 28.12.10 Elementy metalowe stolarki budowlanej - z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych
72
ex 28.21.11-21.00 Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne stalowe na ciecze o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
73
ex 28.21.11-22.00 Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne zbiorników teleskopowych do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie -wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
74
ex 28.21.11-23 Konstrukcje zbiornikowe kształtowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
75
ex 28.21.11-33 Konstrukcje zbiornikowe stalowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
76
ex 28.21.11-51 Konstrukcje zbiornikowe stalowe o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
77
     28.22.11-30 Grzejniki nieelektryczne i ich części z żeliwa
78
     28.22.11-50 Grzejniki nieelektryczne i ich części ze stali
79
ex 28.22.12 Kotły centralnego ogrzewania, z wyłączeniem kotłów parowych, pozostałych (PKWiU 28.22.12-00.60)
80
     28.22.13-00.00 Części kotłów centralnego ogrzewania
81
     28.30.12 Instalacje pomocnicze do stosowania wraz z kotłami; kondensatory do zespołów energetycznych na parę wodną lub inne rodzaje pary
82
     28.30.13 Części wytwornic pary
83
     28.63.12-30.00 Zamki w rodzaju używanych do drzwi, bębenkowe
84
ex 28.63.12-50 Zamki w rodzaju używanych do drzwi, pozostałe, z wyłączeniem zamków elektronicznych i szyfrowych (PKWiU 28.63.12-50.40, -50.50)
85
ex 28.63.13 Okucia zamykające i ościeżnice z okuciami zamykającymi, zawierające zamki; ich części; klucze sprzedawane oddzielnie - wyłącznie okucia budowlane
86
ex 28.63.14 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych - wyłącznie okucia budowlane
87
     28.73.11-31.50 Sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej, nieizolowane elektrycznie
88
     28.73.12-70.13 Przewody gołe napowietrzne z aluminium
89
ex 28.73.12-70.30 Przewody gołe z rdzeniem stalowym, z aluminium - wyłącznie przewody napowietrzne
90
ex 28.73.13-20 Kraty, siatki i ogrodzenia o wielkości oczek 100 cm2 i więcej, z drutu stalowego o przekroju 3 mm i więcej, spawane na przecięciach, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
91
ex 28.73.13-30 Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
92
ex 28.73.13-43 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
93
ex 28.73.13-44 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
94
ex 28.73.13-45 Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
95
ex 28.74.11 Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące
96
     28.75.11-10 Zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej
97
     28.75.11-21.00 Wanny żeliwne (również emaliowane)
98
     28.75.11-25 Wanny stalowe (z wyjątkiem żeliwnych)
99
     28.75.11-31.1 Wyroby sanitarne żeliwne, emaliowane, pozostałe
100
     28.75.11-31.2 Wyroby sanitarne żeliwne, nieemaliowane
101
     28.75.11-31.4 Wyroby sanitarne przemysłowe z blachy, emaliowane
102
     28.75.11-31.50 Wyroby sanitarne przemysłowe, ze stali nierdzewnej, pozostałe
103
     28.75.11-31.86 Syfony umywalkowe i pisuarowe, ze stali
104
     28.75.11-35.10 Syfony umywalkowe i pisuarowe, z miedzi
105
     28.75.11-37.20 Syfony umywalkowe i pisuarowe, z aluminium
106
ex 28.75.27-13.00 Wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej niewymienione, z wyłączeniem odlewów żeliwnych (półfabrykatów do dalszej obróbki)
107
     28.75.27-31.10 Drabiny (elementy budowlane komunikacji), ze stali
108
     28.75.27-31.90 Szczeble ze stali, pozostałe
109
     28.75.27-37.1 Osłony instalacji budowlanych, ze stali
110
     28.75.27-37.2 Elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali
111
     28.75.27-37.3 Elementy budowlane wyposażeniowe, do czyszczenia obuwia, ze stali
112
     28.75.27-37.4 Elementy budowlane wyposażeniowe, ze stali pozostałe
113
     28.75.27-53.10 Grzejniki z aluminium
114
     28.75.27-55.1 Osłony instalacji budowlanych, aluminiowe
115
     28.75.27-55.2 Okładziny elewacyjne budowlane, aluminiowe
116
     28.75.27-55.3 Elementy instalacji budowlanych odwadniających, aluminiowe
117
     28.75.27-59.30 Osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi
118
     28.75.27-87.1 Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, z aluminium
119
     28.75.27-87.2 Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, ze stali
120
     29.12.24-80.41 Hydrofory
121
     29.21.11 Palniki piecowe; mechaniczne ruszty i kraty, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu itd.
122
     29.21.14-30.00 Części palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe lub gaz; części rusztów mechanicznych
123
     29.24.12-30.3 Urządzenia i aparatura do przygotowywania wody kotłowej
124
     29.24.12-70.33 Filtry przykotłowe oleju
125
     29.71.25-30.00 Ogrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym (ogrzewacze przepływowe)
126
     29.71.25-50 Ogrzewacze wody elektryczne inne niż natychmiastowe
127
ex 29.71.28-10 Kuchnie i kuchenki domowe, z wyłączeniem kuchenek elektrycznych
128
ex 29.72.11-13 Urządzenia do gotowania, podgrzewacze płytowe na gaz, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem piekarników gazowych i kuchni restauracyjnych gazowych
129
     29.72.11-50.11 Kuchnie węglowe stałe
130
     29.72.12-33.10 Piece grzewcze gazowe
131
     29.72.12-33.20 Piece uniwersalne
132
     29.72.12-70.10 Piece stałopalne, gdzie indziej niewymienione
133
     29.72.12-70.20 Piece żeliwne przenośne, gdzie indziej niewymienione
134
ex 29.72.14 Podgrzewacze wody o działaniu natychmiastowym lub akumulacyjne, nieelektryczne - wyłącznie piece grzewcze i podgrzewacze
135
ex 29.72.20 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego, nieelektrycznego sprzętu domowego, z wyłączeniem zespołów i części sprzętu do gotowania i ogrzewania nieelektrycznego (PKWiU 29.72.20-00.99)
136
ex 31.20.21-50.30 Bezpieczniki wielkiej mocy do napięć mniejszych lub równych 1000 V, dla prądów o natężeniu większym niż 10 A, a mniejszym lub równym 63 A - wyłącznie podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia
137
ex 31.20.31-70.1 Urządzenia sterownicze, na napięcie mniejsze lub równe 1000 V - wyłącznie urządzenia sterownicze niskiego napięcia
138
ex 31.20.31-70.2 Urządzenia rozdzielcze i tablice licznikowe, na napięcie mniejsze lub równe 1000 V - wyłącznie urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia
139
     31.20.32-03.20 Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne
140
     31.20.32-05.20 Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne
141
ex 31.20.40-30.9 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycjami od 31.20.31-30.00 do 31.20.32-05.90, pozostałe - wyłącznie dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrznych (PKWiU 31.20.32-03.20, -05.20)
142
ex 31.20.40-90.30 Części i wyposażenie aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia
143
ex 31.30.13-71.1 Przewody elektryczne wyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000 V - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
144
     31.30.13-71.39 Przewody elektryczne wyposażone w złączki na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000 V - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe
145
ex 31.30.13-73.1 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
146
     31.30.13-73.39 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe
147
     31.30.13-73.40 Przewody elektryczne, niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi
148
ex 31.30.13-75.1 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
149
     31.30.13-75.39 Przewody elektryczne niewyposażone w złączki na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe
150
ex 31.30.14 Przewody elektryczne, do napięć powyżej 1000 V - z wyłączeniem kabli elektroenergetycznych do odbiorników ruchomych i przenośnych, górniczych (PKWiU 31.30.14-00.50), przewodów i kabli elektrycznych na napięcie przekraczające 1 kV pozostałych (PKWiU 31.30.14-00.9)
151
     31.50.24-00.1 Tablice i gabloty informacyjne budowlane podświetlane
152
ex 31.50.25-11 Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe do żarówek - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody
153
ex 31.50.25-12 Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe, do żarówek halogenowych - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody
154
ex 31.50.25-31 Oprawy oświetleniowe przemysłowe (≥ IP20) do żarówek - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do żarówek stałych
155
ex 31.50.25-32 Oprawy oświetleniowe przemysłowe (≥ IP20), do świetlówek - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do świetlówek stałych
156
ex 31.50.25-39 Oprawy oświetleniowe przemysłowe (≥ IP20), pozostałe - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do rtęciówek
157
ex 31.62.14-50.1 Elementy izolacyjne do aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej (z wyjątkiem wykonanych z tworzyw sztucznych i ceramicznych) - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia
158
ex 33.20.52-83.00 Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów elektroniczne, pozostałe - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)
159
ex 33.20.52-89.00 Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów pozostałe, osobno niewymienione - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)
160
     33.20.63-30 Gazomierze
161
     33.20.63-50.1 Wodomierze
162
     33.20.63-70.2 Liczniki elektryczne prądu zmiennego
163
     33.20.70-15.00 Termostaty elektroniczne (z wyjątkiem lotniczych)
164
     33.20.70-19.00 Termostaty pozostałe (z wyjątkiem lotniczych)
165
     33.20.70-50.42 Reduktory membranowe
166
ex 36.63.40-00.2 Wykładziny podłogowe z podłożem - z wyłączeniem wykładzin podłogowych gumowych
167
bez względu na
symbol PKWiU
Armatura metalowa przemysłowa - wyłącznie:
- armatura z żeliwa szarego,
- zasuwy,
- zawory,
- przepustnice;
Armatura metalowa sieci domowej
168
bez względu na
symbol PKWiU
Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania - wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń
169
bez względu na
symbol PKWiU
Panele podłogowe i listwy przypodłogowe laminowane, wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF, MDF lub na bazie płyty wiórowej
170
bez względu na
symbol PKWiU
Membrany (przepony) paroprzepuszczalne pod pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające zbrojenie, specjalną perforację lub nacięcia względnie wykonane z włókien syntetycznych

______________________
1 Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. nr 89, poz. 844 i z 2005 r. nr 90, poz. 760).

Objaśnienia:
ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60