Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2011 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 Dz. U. z 2012 r. poz. 45

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 27.01.2013 r.

Załącznik

Zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego kasy obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego kasy obejmuje w szczególności:

  1) nazwę i siedzibę kasy, podstawowy przedmiot działalności kasy oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr;

  2) wskazanie czasu trwania działalności kasy, jeżeli jest ograniczony;

  3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, podanie powodu, jeżeli sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres inny niż rok obrotowy;

  4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez kasę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

  5) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu kas, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

  6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia kasie prawo wyboru.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlegają w szczególności informacje o aktywach i pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych elementach rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także informacje o zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzoną przez kasę działalnością, w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego kasy, w szczególności:

1. Przedstawienie:

  1) zakresu działalności kasy;

  2) informacji o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;

  3) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;

  4) dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy kasy, ich przyczyn i spowodowanej zmianami kwoty wyniku finansowego oraz zmian w funduszu własnym;

  5) informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

  6) informacji o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez kasę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy kasy, ich przyczyn i spowodowanej zmianami kwoty wyniku finansowego oraz zmian w funduszu własnym;

  7) informacji o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez kasę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 34-43 ustawy oraz:

   a) osobę, która jest członkiem zarządu, rady nadzorczej kasy lub jednostki powiązanej,

   b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami zarządu, rady nadzorczej kasy lub jednostki z nią powiązanej, lub

   c) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników kasy lub jednostki powiązanej

  - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy kasy;

  8) informacji o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład zarządu, rady nadzorczej kasy (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy;

  9) informacji o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

   a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

   b) inne usługi poświadczające,

   c) usługi doradztwa podatkowego,

   d) pozostałe usługi.

2. Dane i informacje uzupełniające o aktywach i pasywach, a w szczególności o:

  1) szczegółowym zakresie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych zawierającym stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia;

  2) wartości gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego;

  3) wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez kasę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

  4) posiadanych papierach wartościowych z podaniem emitenta; należy wykazać wartość rynkową papierów wartościowych, w przypadku gdy jest różna od wartości wykazywanej w bilansie;

  5) należnościach krótkoterminowych z podziałem według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

   a) do 1 miesiąca,

   b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy,

   c) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy,

   d) powyżej 6 miesiąca do 1 roku;

  6) należnościach długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

   a) do 1 roku,

   b) powyżej 1 roku do 3 lat,

   c) powyżej 3 lat do 5 lat,

   d) powyżej 5 lat;

  7) zobowiązaniach krótkoterminowych z podziałem według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

   a) do 1 miesiąca,

   b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy,

   c) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy,

   d) powyżej 6 miesiąca do 1 roku;

  8) zobowiązaniach długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

   a) do 1 roku,

   b) powyżej 1 roku do 3 lat,

   c) powyżej 3 lat do 5 lat,

   d) powyżej 5 lat;

  9) łącznej kwocie pożyczek i kredytów udzielonych jednemu członkowi kasy oraz zobowiązań tego członka wynikających z udzielonych poręczeń, przekraczających 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego;

  10) łącznej kwocie kredytów i pożyczek udzielonych przez kasę na cele związane z działalnością gospodarczą;

  11) łącznej kwocie pożyczek i kredytów udzielonych przez kasę członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej;

  12) zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;

  13) stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

  14) stanie na początek roku obrotowego, zwiększeniach i wykorzystaniu oraz stanie na koniec roku obrotowego funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego;

  15) wysokości nadwyżki bilansowej przekazanej na zwiększenie funduszu zasobowego, propozycjach co do sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy;

  16) wartości należności przeterminowanych, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach i stanu na koniec roku obrotowego wraz z wartością utworzonych odpisów aktualizujących;

  17) utworzonych odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego;

  18) grupach zobowiązań zabezpieczonych na majątku kasy (ze wskazaniem ich rodzaju);

  19) istotnych pozycjach czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;

  20) zobowiązaniach warunkowych, w tym również o udzielonych przez kasę gwarancjach lub poręczeniach, także wekslowych.

3. Informacje dotyczące przychodów i kosztów, a w szczególności o:

  1) strukturze rzeczowej (rodzaje działalności) przychodów z działalności podstawowej;

  2) strukturze rzeczowej (rodzaje działalności) kosztów z działalności podstawowej;

  3) wyniku finansowym osiągniętym na działalności podstawowej;

  4) przychodach na operacjach finansowych (według struktury);

  5) kosztach na operacjach finansowych (według struktury);

  6) wyniku finansowym osiągniętym na operacjach finansowych;

  7) wysokości istotnych odpisów aktualizujących aktywa niefinansowe wraz z wyjaśnieniem ich przyczyn;

  8) przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym, wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego stanu;

  9) głównych pozycjach różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto;

  10) zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe;

  11) podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

  12) poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok nakładach na niefinansowe aktywa trwałe.

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, w przypadku sporządzania przez kasę tego rachunku. W przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

5. Zagregowane wielkości dotyczące:

  1) kwoty pożyczek i kredytów udzielonych członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej;

  2) wynagrodzeń należnych i wypłaconych członkom zarządu;

  3) zwrotu członkom organów kasy wydatków związanych z prowadzeniem spraw kasy;

  4) przeciętnego w roku obrotowym zatrudnienia (w etatach).

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie kas, należy podać:

  1) nazwę, siedzibę i dzień przyłączenia kasy, która w wyniku połączenia została wykreślona z rejestru;

  2) wartość aktywów netto, według wartości godziwej, kasy przyłączonej na dzień połączenia;

  3) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w funduszach własnych połączonych kas za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

7. W przypadku występowania niepewności dotyczących możliwości kontynuowania działalności przez kasę należy podać opis tych niepewności oraz wskazać, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez kasę działań mających na celu eliminację niepewności.

8. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy kasy, należy ujawnić te informacje.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60