Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach ...

Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

 Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2023.12.31 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

Art. 51. 1. Środki podlegające przekazaniu na podstawie art. 49 ust. 2e ustawy zmienianej w art. 46, które w 2022 r. na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 46 zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu państwa przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, minister właściwy do spraw klimatu przekazuje na rachunek Funduszu w terminach określonych w ust. 2.

2. Środki, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 46, uzyskane z aukcji przeprowadzonych:

  1) w pierwszym kwartale 2022 r. - podlegają przekazaniu do dnia 20 października 2022 r.;

  2) w drugim kwartale 2022 r. - podlegają przekazaniu do dnia 21 listopada 2022 r.;

  3) w trzecim kwartale 2022 r. - podlegają przekazaniu do dnia 20 grudnia 2022 r.

3. Kwoty przekazane na podstawie ust. 1 pomniejszają dochody budżetu państwa.

Art. 52. Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 50 stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Istniejące wersje czasowe art. 53
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2022.10.27
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 53. 1. Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, składają po raz pierwszy oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, sprzedawcy ciepła, który w dniu wejścia w życie ustawy, na mocy umowy sprzedaży ciepła lub umowy kompleksowej, dostarcza ciepło tym odbiorcom, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, składają po raz pierwszy oświadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1, sprzedawcy ciepła, który w dniu wejścia w życie ustawy, na mocy umowy sprzedaży ciepła, dostarcza ciepło tym odbiorcom, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Niezłożenie przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1, w terminie określonym w ust. 2 uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3.

4. Złożenie przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1, po upływie terminu określonego w ust. 2, zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Art. 54. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych może pobierać dane z deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy zmienianej w art. 44, z centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, celem potwierdzenia złożenia przez klienta indywidualnego deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Istniejące wersje czasowe art. 55
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2022.11.03
zmieniony przez
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 55. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego prezentowanie informacji o:

  1) cenach paliw stałych;

  2) cenach lub stawkach opłat za ciepło, w tym:

   a) średnich cenach wytwarzania ciepła,

   b) średnich cenach wytwarzania ciepła z rekompensatą,

   c) cenach dostawy ciepła,

   d) maksymalnych cenach dostawy ciepła.

2. Zapewniając funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji:

  1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego;

  2) zapewnia integralność danych w systemie teleinformatycznym;

  3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;

  4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego;

  5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;

  6) określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;

  7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w systemie teleinformatycznym.

3. Do wprowadzania i bieżącej aktualizacji informacji, o których mowa w ust. 1:

  1) pkt 1 - obowiązane są pośredniczące podmioty węglowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy zmienianej w art. 45, oraz gminy w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877);

  2) pkt 2 - obowiązane są podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2.

4. Korzystanie z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, w celu wprowadzania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wymaga utworzenia w tym systemie konta stanowiącego wydzieloną część tego systemu, zawierającą zbiór danych identyfikujących użytkownika z przyporządkowanymi zasobami tego systemu.

5. W celu założenia konta, o którym mowa w ust. 4, przedstawiciel podmiotu, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, następujące dane:

  1) nazwa podmiotu, w imieniu którego przedstawiciel podmiotu występuje;

  2) adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub adres siedziby podmiotu;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu;

  4) identyfikator podmiotu nadany w Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, o której w art. 35a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.);

  5) identyfikator przedstawiciela podmiotu nadany w Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, o której w art. 35a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

  6) imię i nazwisko przedstawiciela podmiotu;

  7) numer PESEL przedstawiciela podmiotu;

  8) adres poczty elektronicznej podmiotu lub przedstawiciela podmiotu;

  9) numer telefonu podmiotu lub przedstawiciela podmiotu.

6. Uwierzytelnienie przedstawiciela podmiotu następuje w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

7. Założenie konta podmiotu, o którym w ust. 3 pkt 1, jest możliwe po pozytywnej weryfikacji danych wskazanych w ust. 5 pkt 1-7 z danymi zawartymi w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 45.

8. Założenie konta, o którym w ust. 7, umożliwia przedstawicielowi podmiotu dodawanie w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, informacji o adresach punktów sprzedaży tego podmiotu oraz przedstawicieli tych punktów sprzedaży, uprawnionych do zamieszczania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

9. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1.

Art. 56. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu interoperacyjności systemów sprzedażowych podmiotów, o których mowa w art. 54, w celu umożliwienia kontroli limitów nabywania paliw stałych przez odbiorców indywidualnych.

2. W celu nabycia przez odbiorcę indywidualnego paliw stałych do wysokości limitu wyznaczonego przez podmiot, o którym mowa w art. 54, odbiorca ten jest obowiązany zarejestrować się w systemie sprzedażowym tego podmiotu.

3. Podczas dokonywania rejestracji, o której mowa w ust. 2, odbiorca indywidualny podaje numer PESEL oraz numer deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy zmienianej w art. 44.

4. Podmiot, o którym mowa w art. 54, jest obowiązany dokonać weryfikacji:

  1) numeru deklaracji zgodnie z art. 54;

  2) czy dla danego numeru PESEL w systemie sprzedażowym innego podmiotu zostały nabyte paliwa stałe do wysokości wyznaczonego limitu.

5. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, umożliwia podmiotowi, o którym mowa w art. 54, realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Podmiot, o którym mowa w art. 54, po uzyskaniu, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, informacji, że odbiorca indywidualny wykorzystał limit zakupu paliw stałych, nie może dokonać sprzedaży paliw stałych na rzecz tego odbiorcy.

7. Podmioty, o których mowa w art. 54, wykonują obowiązki administratora danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) w zakresie danych wprowadzonych do systemów, o których mowa w ust. 1.

8. Zapewniając funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji:

  1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego;

  2) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;

  3) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego;

  4) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych w systemie teleinformatycznym.

9. Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, dane w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 8.

Istniejące wersje czasowe art. 56a
2022.11.03
dodany przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 56a. 1. Obowiązany pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy zmienianej w art. 45, lub obowiązany podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, który:

  1) nie dopełnia obowiązku wprowadzania i bieżącej aktualizacji informacji, o których mowa w art. 55 ust. 1,

  2) nie tworzy konta, o którym mowa w art. 55 ust. 4

- podlega karze pieniężnej.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, w wysokości do 1.500 zł, nakłada w drodze decyzji administracyjnej, naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, że po wymierzeniu kary w wysokości, o której mowa w ust. 2, obowiązany podmiot, ponownie nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, kara, o której mowa w ust. 1, może zostać nałożona w wysokości do 15.000 zł.

4. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 57. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 i art. 56.

Istniejące wersje czasowe art. 58
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 58. 1. Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 1, za październik 2022 r. składa się w terminie od dnia 30 października 2022 r. do dnia 2 grudnia 2022 r.

2. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe art. 59
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 59. 1. Jeżeli wytwórca ciepła w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. stosuje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, w rozliczeniach z odbiorcami podaje cenę ciepła, cenę za zamówioną moc cieplną oraz cenę nośnika ciepła lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz zamieszcza je na swojej stronie internetowej.

2. Sprzedawca ciepła na rachunku przekazywanym odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1, informuje o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty.

Istniejące wersje czasowe art. 59a
2023.02.15
dodany przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 59a. 1. Jeżeli sprzedawca ciepła, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje maksymalną cenę dostawy ciepła, zamieszcza o tym informację na swojej stronie internetowej wraz z podaniem tej ceny, jednostkowej wysokości wyrównania i ceny dostawy ciepła bez wyrównania.

2. Sprzedawca ciepła na rachunku przekazywanym odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1, informuje o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanego wyrównania wraz z podaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła, jednostkowej wysokości wyrównania i ceny dostawy ciepła bez wyrównania.

Istniejące wersje czasowe art. 29b
2023.12.31
dodany przez

Art. 29b

Art. 60. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy opracowuje projekt zmiany planu finansowego Funduszu i przedstawia go do:

  1) uzgodnienia - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

  2) zatwierdzenia - Prezesowi Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zmianę planu finansowego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu tej zmiany.

Istniejące wersje czasowe art. 61
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 61. 1. W przypadku wystąpienia w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła spowodowanego w szczególności:

  1) ograniczeniem dostaw gazu ziemnego lub biomasy,

  2) zakłóceniem na rynku węgla polegającym na braku dostępności węgla o małej zawartości siarki,

  3) ograniczeniem w dostawach substancji niezbędnych do funkcjonowania urządzeń ochrony środowiska służących redukcji emisji tlenków azotu do powietrza,

  4) zakłóceniem inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, związanym z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

- skutkującego możliwym zmniejszeniem lub przerwaniem dostaw ciepła dostarczanego do publicznej sieci ciepłowniczej, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), w ramach której funkcjonuje instalacja w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, o mocy nie mniejszej niż 1 MW, objęta pozwoleniem na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleniem zintegrowanym albo zgłoszeniem, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i prowadzonej przez wytwórcę ciepła, wytwórca ten może złożyć do organu ochrony środowiska właściwego do wydania tego pozwolenia albo przyjęcia tego zgłoszenia, zwanego dalej "organem właściwym", wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, zwany dalej "wnioskiem".

2. Wniosek zawiera:

  1) oznaczenie wytwórcy ciepła, w tym jego siedziby, oraz adres instalacji;

  2) informację o tytule prawnym do instalacji;

  3) wskazanie przyczyn wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, wraz z dowodami potwierdzającymi, w szczególności:

   a) negatywnymi odpowiedziami na zapytania ofertowe wysłane do co najmniej 2 dostawców:

    - substancji niezbędnych do funkcjonowania urządzeń ochrony środowiska służących redukcji emisji tlenków azotu do powietrza lub

    - węgla o małej zawartości siarki, lub

    - biomasy,

   b) ogłoszenia stanu kryzysowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 1),

   c) potwierdzeniem inwestora o zakłóceniach inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, związanych z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

  4) charakterystykę i oznaczenie źródeł spalania paliw, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, objętych wnioskiem;

  5) informacje o stosowanych urządzeniach ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz sposobie ich pracy w okresie trwania przesłanek, o których mowa w ust. 1;

  6) wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, objętych zakresem wniosku, wyrażone jako średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek, wynikające z możliwości technicznych instalacji.

3. Wytwórca ciepła dołącza do wniosku dokument stanowiący potwierdzenie dystrybutora ciepła o braku możliwości wytworzenia niezbędnego wolumenu ciepła w oparciu o inne źródła w sieci ciepłowniczej, dla których nie występują przesłanki wymienione w ust. 1.

4. Dystrybutor ciepła na wniosek wytwórcy ciepła wydaje dokument stanowiący potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, bądź odmawia jego wydania, wraz z uzasadnieniem, w terminie 5 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

5. W przypadku podmiotu jednocześnie prowadzącego działalność gospodarczą w obszarze wytwarzania ciepła oraz jego dystrybucji dokument stanowiący potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, nie jest wymagany.

6. Organ właściwy wydaje decyzję pozwalającą na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, na czas określony, niezbędny do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła polegającego na zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw ciepła dostarczanego do publicznej sieci ciepłowniczej, nie dłuższy niż 120 dni.

7. W przypadku gdy przed upływem okresu wskazanego w decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, zagrożenie dostaw ciepła polegające na możliwym zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw ciepła dostarczanego do publicznej sieci ciepłowniczej nie ustanie, wytwórca ciepła może złożyć do właściwego organu wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania tej decyzji o nie dłużej niż 120 dni. Przedłużenie terminu następuje w drodze zmiany tej decyzji. Do wniosku stosuje się przepisy ust. 1-5.

8. Okresy, o których mowa w ust. 6 lub 7, określone w decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła upływają nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r.

9. Organ właściwy wydaje decyzję pozwalającą na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła nie później niż w terminie 10 dni od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1, i nadaje tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

10. W stosunku do marszałka województwa wydającego decyzję pozwalającą na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw klimatu.

11. W postępowaniach o wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła nie stosuje się przepisów art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 i 1846).

12. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, organ właściwy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wytwórcę ciepła do uzupełnienia wniosku. Wytwórca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Jeżeli wytwórca nie uzupełni wniosku we wskazanym terminie, organ pozostawia wniosek bez rozpoznania.

13. Decyzja pozwalająca na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła zawiera:

  1) oznaczenie prowadzącego instalację oraz wskazanie źródeł spalania paliw objętych decyzją;

  2) rodzaj i parametry źródeł spalania paliw istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom, w szczególności obowiązek eksploatacji urządzeń ograniczających emisje z maksymalną możliwą do uzyskania wydajnością;

  3) wielkości dopuszczalnej emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza wyrażone jako średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek, wynikające z możliwości technicznych instalacji;

  4) czas obowiązywania decyzji.

14. Decyzja pozwalająca na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła stanowi integralną część pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego albo zgłoszenia, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

15. Organ właściwy stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji o ustaniu przesłanek, na podstawie których wydano tę decyzję.

16. Decyzję pozwalającą na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła organ właściwy przekazuje do ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw klimatu oraz właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Istniejące wersje czasowe art. 62
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2022.11.04
zmieniony przez
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 62. 1. Maksymalny limit wydatków z Funduszu przeznaczonych na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrównania, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12c, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych wynosi w latach 2022-2023 14.500.000.000,00 zł.

2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów.

3. (uchylony)

Art. 63. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6a ustawy zmienianej w art. 43 zachowują moc przez okres, na który zostały wydane.

Istniejące wersje czasowe art. 63a
2022.10.18
dodany przez
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 63a. Środki wypłacone z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 2 i 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c, zalicza się do kategorii drugiej należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości, o której mowa w art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825).

Art. 64. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

______________________
*) Uwaga od redakcj: ustawa została ogłoszona w dniu 19.09.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60