Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » DOPŁATY DO OGRZEWANIA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ »  Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie ...

Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu1)

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2024 r. poz. 303

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

Istniejące wersje czasowe art. 64
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.02.15
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 64. 1. Odbiorca, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d tiret dziewiętnaste ustawy zmienianej w art. 37, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa po raz pierwszy oświadczenie, o którym mowa w art. 62b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37, sprzedawcy paliw gazowych, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, na mocy umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej dostarcza paliwo gazowe temu odbiorcy, w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Złożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d tiret dziewiętnaste ustawy zmienianej w art. 37, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oświadczenia, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37, w terminie określonym w ust. 1, zobowiązuje sprzedawcę paliw gazowych do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej paliw gazowych ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Złożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d tiret dziewiętnaste ustawy zmienianej w art. 37, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oświadczenia, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37, po upływie terminu określonego w ust. 1 zobowiązuje sprzedawcę paliw gazowych do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej paliw gazowych ze skutkiem od dnia następującego po dniu złożenia oświadczenia.

Art. 65. Podmiot uprawniony, o który mowa w art. 3 ust. 1, po raz pierwszy przekazuje podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 3 ust. 7, zestawienie odbiorców uprawnionych oraz podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 8, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 66. 1. Pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 34, dotyczące morskiej farmy wiatrowej, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają przedłużeniu do dnia, w którym upłynie 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie morskiej farmy wiatrowej.

2. Pozwolenia, o których mowa w art. 26 ust. 1, i uzgodnienia, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 34, dotyczące zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych lub jego elementów, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają przedłużeniu do dnia, w którym upłynie 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie morskiej farmy wiatrowej, z której wyprowadzana jest moc za pomocą tego zespołu urządzeń lub jego elementów.

Art. 67. Organ, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wszczął postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 36, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekazuje daną sprawę organowi właściwemu, o którym mowa w art. 82c tej ustawy.

Art. 68. Przedsiębiorca, który przed dniem 1 stycznia 2023 r. prowadził działalność w zakresie wytwarzania, transportu, magazynowania, wprowadzania do obrotu lub gromadzenia w stacji zakładowej wodoru, a także przedsiębiorca prowadzący hurtownię wodoru, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informację, o której mowa w art. 27b ustawy zmienianej w art. 39.

Art. 69. Certyfikaty jakości wodoru wystawione na podstawie dokumentacji z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria, o których mowa w art. 37b ustawy zmienianej w art. 39, pozostają ważne również po dniu 1 stycznia 2025 r.

Art. 70. W przypadku gdy wodór został wytworzony i wydany przez jego wytwórcę przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej potwierdzonej w dokumentacji producenta, która skutkowała trwałym wyzbyciem się tego wodoru przed dniem 1 stycznia 2023 r., przedsiębiorca który transportuje, magazynuje, wprowadza do obrotu lub gromadzi w stacji zakładowej ten wodór lub przedsiębiorca który posiada w swojej hurtowni ten wodór, nie podlega karze, o której mowa w art. 31b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39.

Art. 71. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym mowa w art. 9h3 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 37, w terminie do dnia 3 listopada 2023 r.

2. Pozostają w mocy decyzje o wyznaczeniu operatora systemu magazynowania wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 72
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.02.15
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 72. 1. Wytwórca w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy zmienianej w art. 44, wytwarzający energię elektryczną, zwany dalej "wytwórcą energii elektrycznej", któremu wydano postanowienie na podstawie art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu dotychczasowym, może złożyć do Prezesa URE oświadczenie o korekcie przedłużonego terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy zmienianej w art. 44, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, zgodnie z art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jednak nie później niż przed upływem terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu dotychczasowym, wydłużonego o dodatkowy okres wynikający z postanowienia Prezesa URE wydanego na podstawie art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wytwórca energii elektrycznej dołącza:

  1) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. e albo w art. 75 ust. 5 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 44, dostosowany do okresu wydłużanego na podstawie ust. 4;

  2) zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 70b ust. 6 albo w art. 78 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 44, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została dostosowana do okresu wydłużanego na podstawie ust. 4;

  3) zaktualizowane oświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy zmienianej w art. 44 - w przypadku wytwórcy energii elektrycznej, o którym mowa w art. 70b ustawy zmienianej w art. 44.

4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3, wydłuża, z mocy prawa, termin spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a, oraz okres, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, łącznie do 18 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu tych zobowiązań, z uwzględnieniem postanowienia wydanego na podstawie art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym.

5. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone z uchybieniem terminu określonego w ust. 2 lub wytwórca energii elektrycznej nie dołączył załączników, o których mowa w ust. 3, termin spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy zmienianej w art. 44, oraz okres, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, nie ulegają zmianie.

6. Prezes URE informuje wytwórcę energii elektrycznej o zmienionym terminie spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy zmienianej w art. 44, oraz okresie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3.

7. W przypadku gdy złożony wniosek, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo w art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu dotychczasowym, nie został rozpatrzony do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wytwórca energii elektrycznej w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jednak nie później niż przed upływem terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d albo w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy zmienianej w art. 44, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c albo w art. 74 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, może dokonać zmiany wniosku w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wydłużenia tego terminu oraz okresu, o okres łącznie do 18 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu tych zobowiązań.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, przepisy art. 70ba ust. 2-4 i art. 79a ust. 2-4 ustawy zmienianej w art. 44 stosuje się odpowiednio.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 albo 7, wytwórca energii elektrycznej, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonał aktualizacji oferty na podstawie art. 79 ust. 9-12 ustawy zmienianej w art. 44, może ponownie jednokrotnie dokonać tej aktualizacji, w terminie i na zasadach określonych w tych przepisach.

Art. 73. Do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 74. 1. Wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego, którego oferta wygrała aukcję rozstrzygniętą przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, przed upływem terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem przedłużenia tego terminu zgodnie z art. 79a ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu dotychczasowym, może złożyć oświadczenie o zmianie terminu spełnienia tego zobowiązania, określając ten termin zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wytwórca energii elektrycznej składa do Prezesa URE.

3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wytwórca energii elektrycznej dołącza:

  1) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 75 ust. 5 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 44, dostosowany do okresu wydłużanego na podstawie ust. 1;

  2) zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 78 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 44, o ile została ustanowiona dla tej instalacji, której ważność została dostosowana do okresu wydłużanego na podstawie ust. 1.

4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3, zmienia, z mocy prawa, termin spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu dotychczasowym, na termin spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone z uchybieniem terminu określonego w ust. 1 lub wytwórca energii elektrycznej nie dołączył załączników, o których mowa w ust. 3, termin spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu dotychczasowym, nie ulega zmianie.

6. O zmianie terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44, zgodnie z ust. 1, Prezes URE informuje wytwórcę energii elektrycznej, sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106 ustawy zmienianej w art. 44, w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3.

7. Przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 44, zgodnie z ust. 1, nie wyklucza skorzystania przez wytwórcę energii elektrycznej z możliwości przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania na podstawie art. 79a ustawy zmienianej w art. 44 oraz na podstawie art. 72 niniejszej ustawy.

8. W przypadku gdy zmiany terminu spełnienia zobowiązania zgodnie z ust. 1 dokonał wytwórca energii elektrycznej, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonał aktualizacji oferty na podstawie art. 79 ust. 9-12 ustawy zmienianej w art. 44, może on ponownie jednokrotnie dokonać tej aktualizacji, w terminie i na zasadach określonych w tych przepisach.

Art. 75. Przepis art. 72 ust. 4b ustawy zmienianej w art. 41, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

Art. 76. Decyzje, wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 53 przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, pozostają w mocy.

Art. 77. Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 63, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.

Art. 78. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 53, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 53, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy i mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 62 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 62 i mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 63 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 63, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 63 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 63.

Art. 79. Do postępowań w sprawie zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego dla podziemnych zakładów górniczych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 34 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 42 i art. 108 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 42 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Istniejące wersje czasowe art. 80
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.02.15
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 80. 1. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego, o których mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 62, złożone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 62, podlegają rozpatrzeniu.

2. Do wyczerpania zapasów wydrukowanych formularzy mogą być stosowane wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego według wzoru określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 62, po ich skorygowaniu w celu dostosowania do art. 31 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 62.

Istniejące wersje czasowe art. 81
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.12.31
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 81. 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 24, wykonuje się w odniesieniu do okresu wydobycia gazu ziemnego od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

1a. Obowiązek, o którym mowa w art. 31a, wykonuje się w odniesieniu do okresu wydobycia gazu ziemnego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje wartość średniej ceny, o której mowa w art. 25 ust. 1, na swojej stronie internetowej w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r.

3. Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje wartość średnich cen, o których mowa w art. 31a ust. 2, na swojej stronie internetowej w terminie do dnia 5 stycznia 2024 r.

Art. 82. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, o których mowa w art. 43 ustawy zmienianej w art. 48, obowiązujące w dniu wejścia w życie art. 48 pkt 1 i 2 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu ich aktualizacji przez Radę Ministrów.

Art. 83. Przepis art. 5 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 63 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do oświadczeń złożonych w terminie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 63 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, odrzuconych lub nierozpatrzonych przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 63, z powodu błędów, omyłek pisarskich lub rachunkowych lub braków formalnych, w tym złożenia niezgodnie z art. 5 ust. 3 lub ust. 4 lub art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 63.

Art. 84. 1. W roku 2022 środki uzyskane z należności celnych mogą zostać przekazane w całości lub w części przez ministra właściwego do spraw budżetu, na wniosek Rady Ministrów, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2. Środki, o których mowa w ust. 2, nie stanowią dochodu budżetu państwa.

Istniejące wersje czasowe art. 85
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.04.08
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 85. 1. Maksymalny limit wydatków Funduszu na wypłatę rekompensat i refundacji podatku VAT za 2023 r. wynosi:

  1) w 2023 r. w zakresie:

   a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2 i 3 - 28.000.000.000,00 zł,

   b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 612.000.000,00 zł; 

  2) w 2024 r. w zakresie:

   a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2 i 3 - 1.000.000.000,00 zł,

   b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 306.000.000,00 zł;

  3) w 2025 r. - w zakresie refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 102.000.000,00 zł;

  4) w latach 2026-2032 - 0 zł.

1a. Maksymalny limit wydatków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w zakresie rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4, za 2023 r. wynosi w:

  1) 2023 r. - 366.000.000,00 zł;

  2) 2024 r. - 50.000.000,00 zł.

2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów.

2a. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1a. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, o których mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw gospodarki informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, projekt zmiany planu finansowego Funduszu i przedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

4. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zmianę planu finansowego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu tej zmiany.

Istniejące wersje czasowe art. 85a
2023.12.31
dodany przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 85a. 1. Maksymalny limit wydatków Funduszu COVID-19 na wypłatę rekompensat i refundacji VAT za 2024 r. wynosi:

  1) w 2024 r. w zakresie:

   a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2 i 3a - 3.100.000.000,00 zł,

   b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 300.000.000,00 zł;

  2) w 2025 r. w zakresie:

   a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2 i 3a - 550.000.000,00 zł,

   b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 140.000.000,00 zł;

  3) w 2026 r. - w zakresie refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 100.000.000,00 zł.

2. Maksymalny limit wydatków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w zakresie rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4, za 2024 r. wynosi w:

  1) 2024 r. - 180.000.000,00 zł;

  2) 2025 r. - 32.000.000,00 zł.

3. Przepisy art. 85 ust. 2 i 2a stosuje się odpowiednio.

Art. 86. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji nałożonych zadań związanych z wykonywaniem ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Art. 87. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

  1) 2023 r. - 1.878.000,00 zł.;

  2) 2024 r. - 1.927.000,00 zł.;

  3) 2025 r. - 1.996.000,00 zł.;

  4) 2026 r. - 2.061.000,00 zł.;

  5) 2027 r. - 2.120.500,00 zł.;

  6) 2028 r. - 2.180.500,00 zł.,

  7) 2029 r. - 2.241.500,00 zł.;

  8) 2030 r. - 2.304.500,00 zł.;

  9) 2031 r. - 2.369.500,00 zł.;

  10) 2032 r. - 2.436.500,00 zł.

2. Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 88. Przy ustalaniu w latach 2023-2024 obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), od kwot ujętych w uchwale budżetowej odejmuje się środki przekazane gminom na realizację:

  1) refundacji podatku VAT, o których mowa w art. 22;

  2) wypłat dodatku węglowego, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, 1967 i 2236).

Art. 89. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 46 i art. 48 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;

  2) art. 39, art. 44 pkt 3, art. 48 pkt 1 i 2, art. 54, art. 62, art. 63, art. 68, art. 74 oraz art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

  3) art. 53 pkt 8 i 9 oraz art. 76, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 20.12.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60