Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » DOPŁATY DO OGRZEWANIA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ »  Ustawa z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych ...

Ustawa z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku1)

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.07.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 5

Kary pieniężne

Istniejące wersje czasowe art. 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.09.01
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:

  1) nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 2 i 8-11 oraz art. 7 ust. 2;

  1a) nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1;

  2) nie przestrzega poszczególnych obowiązków, o których mowa w art. 21, art. 25 ust. 1, art. 25a ust. 1, art. 28a lub art. 28b.

  3) (uchylony)

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1:

  1) pkt 1 i 1a - wynosi nie mniej niż 0,5% i nie więcej niż 5% przychodu ukaranego podmiotu wynikającego z działalności koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim roku podatkowym;

  2) pkt 2 - za nieprzestrzeganie któregokolwiek obowiązku, o którym mowa w tym przepisie, wynosi do 15% przychodu ukaranego podmiotu, o którym mowa w art. 21, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

  3) (uchylony)

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji.

4. Do kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 56 ust. 4 i 6-7a ustawy - Prawo energetyczne.

Istniejące wersje czasowe art. 31a
2023.09.19
dodany przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31a. 1. Karze pieniężnej podlega ten kto:

  1) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorcy obowiązanego nie dopełnia obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, lub nie usuwa braków formalnych lub oczywistych omyłek w zakresie wskazanym przez zarządcę rozliczeń i nie przedkłada korekty sprawozdania w terminie, o którym mowa w art. 29e ust. 2, określonym przez zarządcę rozliczeń, lub korekty sprawozdania w terminie, o którym mowa w art. 29i ust. 11 określonym przez Prezesa URE;

  2) nie dopełnia obowiązku uiszczenia składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 1, w pełnej wysokości i terminie, o którym mowa w art. 29g ust. 1;

  3) uniemożliwia dokonanie kontroli, o której mowa w art. 29i ust. 1, poprzez uniemożliwienie wstępu na teren nieruchomości lub siedziby przedsiębiorstwa należącego do kontrolowanego;

  4) nie udostępnia w ramach kontroli, o której mowa w art. 29i ust. 1, wymaganych dokumentów lub odmawia złożenia wyjaśnień.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kara wynosi nie więcej niż 300% miesięcznego wynagrodzenia brutto karanej osoby kierującej działalnością przedsiębiorcy obowiązanego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kara wynosi 25% wysokości należnej składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara wynosi 50.000 zł.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, kara wynosi 50.000 zł.

Istniejące wersje czasowe art. 31b
2023.09.19
dodany przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31b. Kary pieniężne, o których mowa w art. 31a, wymierza Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Istniejące wersje czasowe art. 31c
2023.09.19
dodany przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31c. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 31a, płatne są na rachunek bankowy Funduszu, o którym mowa w art. 29g ust. 1.

2. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 31a, stanowią dochód Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i są przeznaczone na cele, o których mowa w art. 29m.

3. Środki wpłacone zgodnie z ust. 1 zarządca rozliczeń przekazuje na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. Karę pieniężną, o której mowa w art. 31a, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.

5. Kary pieniężne, o których mowa w art. 31a, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

6. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 31a, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

7. Kar pieniężnych, o których mowa w art. 31a, nie wymierza się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa w art. 31a ust. 1, upłynęło 5 lat.

8. Bieg terminu nałożenia kary pieniężnej zostaje zawieszony od dnia:

  1) wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania, gdy rozstrzygnięcie sprawy przez organ i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;

  2) wniesienia odwołania na decyzję w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

9. Termin nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 31a, biegnie dalej od dnia następującego po dniu, w którym:

  1) decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się;

  2) orzeczenie sądu stało się prawomocne.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60