Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » DOPŁATY DO OGRZEWANIA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ »  Ustawa z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych ...

Ustawa z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku1)

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.07.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 3

Odpis na Fundusz

Istniejące wersje czasowe art. 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.03.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21. 1. Wytwórca energii elektrycznej wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej:

  1) energię wiatru,

  2) energię promieniowania słonecznego,

  3) energię geotermalną w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o odnawialnych źródłach energii,

  4) hydroenergię w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o odnawialnych źródłach energii,

  5) biomasę oraz biopłyny w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 3 i 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii,

  6) odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852 i 2029),

  7) węgiel brunatny,

  8) paliwa ciekłe w rozumieniu art. 3 pkt 3b ustawy - Prawo energetyczne,

  9) węgiel kamienny,

  10) paliwa gazowe w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, z wyłączeniem biogazu i biogazu rolniczego w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostarczane sieciami gazowymi lub gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu art. 3 pkt 11e ustawy - Prawo energetyczne, lub gaz ziemny transportowany siecią gazociągów kopalnianych w rozumieniu art. 3 pkt 11c ustawy - Prawo energetyczne

- przekazuje odpis na Fundusz, na zasadach określonych w art. 23.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się także do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

3. Wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, który wykonuje jednocześnie działalność, o której mowa w ust. 2, dokonuje odrębnie odpisu na Fundusz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną.

Istniejące wersje czasowe art. 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. Przepisu art. 21 ust. 1 nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej wytwarzających energię elektryczną w jednostce wytwórczej:

  1) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 3 MW, w przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej posiada więcej niż jedną jednostkę wytwórczą, przy czym moc zainstalowana elektryczna żadnej z tych jednostek jest nie większa niż 1 MW;

  2) będącej projektem demonstracyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54, z późn. zm.);

  3) będącej instalacją odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w odniesieniu do której wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii w tej instalacji korzysta z:

   a) systemu wsparcia, o którym mowa w art. 70a-70f ustawy o odnawialnych źródłach energii, albo

   b) systemu aukcyjnego, o którym mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii, albo

   c) rozliczeń, o których mowa w art. 38c ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

- w zakresie, w jakim energia elektryczna sprzedawana jest na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w lit. a-c.

Istniejące wersje czasowe art. 22a
2023.01.01
dodany przez
2023.07.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22a. 1. Przepisu art. 21 ust. 1 nie stosuje się do wytwórcy energii elektrycznej wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie w instalacjach odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, których łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 3 MW, a moc zainstalowana elektryczna żadnej z tych instalacji nie przekracza 1 MW.

2. Przepisu art. 21 ust. 1 nie stosuje się do wytwórcy energii elektrycznej wytwarzającego energię elektryczną w instalacjach odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, które są własnością, w zarządzie lub w użytkowaniu państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973 i 1859).

Istniejące wersje czasowe art. 22b
2023.03.01
dodany przez
2023.07.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22b. W przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w art. 22 pkt 1 lub art. 22a ust. 1, wchodzi w skład grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przepis odpowiednio art. 22 pkt 1 lub art. 22a ust. 1, stosuje się do tego przedsiębiorstwa, uwzględniając wszystkie jednostki wytwórcze zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będące we własności, posiadaniu, użytkowaniu lub zarządzie podmiotów wchodzących w skład tej grupy kapitałowej.

Istniejące wersje czasowe art. 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.03.01
zmieniony przez
2023.09.01
zmieniony przez
2023.12.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. 1. Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1, stanowi sumę:

  1) iloczynu:

   a) wolumenu sprzedaży energii elektrycznej oraz

   b) dodatniej różnicy:

    - średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej oraz 

    - średniego ważonego wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej

  oraz

  2) 97% sumy:

   a) przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii,

   b) przychodów z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz

   c) innych przychodów z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikających z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii

  - gdzie wszystkie wartości są określane na dzień obliczenia odpisu na Fundusz.

2. Odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

OFd = Wd * ( - ) + 97% * (DGd + DIFd + DIRd ),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

OFd

-

odpis na Fundusz w danym dniu,

Wd

-

wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu,

-

średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

-

średni ważony wolumenem limit ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

DGd

-

przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

DIFd

-

przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

DIRd

-

przychody z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii.

Jeżeli < , odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

OFd = 97% * (DGd + DIFd + DIRd ),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

OFd

-

odpis na Fundusz w danym dniu,

DGd

-

przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

DIFd

-

przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmującej instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

DIRd

-

przychody z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii.

2a. Podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2b, ustalają odpis na Fundusz zgodnie z ust. 1 i 2 gdzie wszystkie wartości oblicza się w okresach od:

  1) pierwszego do dziesiątego dnia miesiąca rozliczeniowego;

  2) jedenastego do dwudziestego dnia miesiąca rozliczeniowego;

  3) dwudziestego pierwszego do ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.

2b. Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 2, które są jednocześnie odbiorcami przemysłowymi i które znajdują się w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

OFd = Max (Wd - 0,3 * Wz; 0) * ( - ) + 97% * (DGd + DIFd + DIRd ),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

OFd

-

odpis na Fundusz w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

Wd

-

wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

Wz

-

wolumen energii elektrycznej zakupionej na dany okres, o którym mowa w ust. 2a,

-

średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

-

średni ważony wolumenem limit ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

DGd

-

przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

DIFd

-

przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

DIRd

-

przychody z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii.

Jeżeli < , odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 2, które są jednocześnie odbiorcami przemysłowymi i które znajdują się w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

OFd = 97% * (DGd + DIFd + DIRd ),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

OFd

-

odpis na Fundusz w danym dniu,

DGd

-

przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

DIFd

-

przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

DIRd

-

przychody z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii.",

2c. (uchylony)

2d. Przy obliczaniu średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, 2 i 2b, podmioty, o których mowa w art. 21, nie uwzględniają przychodów:

  1) ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii oznaczonych symbolem DGd;

  2) z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oznaczonych symbolem DIFd;

  3) wynikających z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikających z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii oznaczonych symbolem DIRd.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej, w podziale na technologie wytwarzania energii elektrycznej, określone w art. 21 ust. 1, oraz dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 21 ust. 2, biorąc pod uwagę konieczność równoważenia interesów uczestników rynku energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 54 ustawy - Prawo energetyczne.

Istniejące wersje czasowe art. 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.03.01
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 24. 1. Podmioty, o których mowa w art. 21, przekazują na rachunek Funduszu sumę odpisów na Fundusz za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, w zakresie tych kwot, za które została zrealizowana płatność w miesiącu rozliczenia. Suma odpisów na Fundusz, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi wartość odpisów na Fundusz za:

  1) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1 - wszystkie dni,

  2) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 2 - wszystkie okresy, o których mowa w art. 23 ust. 2a

- miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy rozliczenie, termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

2. W przypadku odpisu na Fundusz, który nie został w całości rozliczony w terminie, o którym mowa w ust. 1, brakującą kwotę uwzględnia się w sumie odpisów na Fundusz za kolejny miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpi rozliczenie.

3. Odpisy na Fundusz przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 21, na rachunek Funduszu stanowią dla tych podmiotów koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Zarządca rozliczeń przekazuje na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki finansowe zgromadzone z odpisu na Fundusz wraz z odsetkami, jeżeli takie powstaną, w kwocie nie wyższej niż prognozowane zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłaty rekompensat, zaliczek, o których mowa w art. 8, i prognozowanych nadwyżek, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 lit. b oraz art. 30 ust. 7 pkt 2 lit. b, oraz rekompensat i zaliczek, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w terminie do 15. dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.

4a. Kwotę w wysokości 576.000.000 złotych pochodzącą ze środków zgromadzonych z odpisu na Fundusz można przeznaczyć na wypłatę rekompensat lub zaliczek, o których mowa odpowiednio w art. 62g ust. 1, art. 62h ust. 1 pkt 2 i art. 62i ust. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.).

5. Zarządca rozliczeń przekazuje po raz pierwszy środki pieniężne, o których mowa w ust. 4, na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po zmianie planu finansowego Funduszu.

Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.03.01
zmieniony przez
2023.09.01
zmieniony przez
2023.12.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. 1. Podmioty, o których mowa w art. 21, przekazują do zarządcy rozliczeń w terminie do 20 dnia każdego miesiąca sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz za poprzedni miesiąc. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

1a. W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 3, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się oddzielnie dla odpisu na Fundusz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 21 - jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;

  2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wytwórca energii elektrycznej taki numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji albo numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  3) oznaczenie okresu, którego dotyczy sprawozdanie;

  4) łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej, wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1, określony na podstawie:

   a) rzeczywistych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych w rozumieniu art. 3 pkt 63 ustawy - Prawo energetyczne, z podziałem na technologie wytwarzania energii elektrycznej określone w art. 21 ust. 1, albo

   b) szacunków, w przypadku gdy rzeczywiste odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych w rozumieniu art. 3 pkt 63 ustawy - Prawo energetyczne są niemożliwe do pozyskania

  - w okresie objętym sprawozdaniem;

  5) sumy należnych odpisów na Fundusz, za miesiąc kalendarzowy objęty sprawozdaniem;

  6) sumy wymagalnych odpisów na Fundusz, za które została zrealizowana płatność w miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem;

  7) dane dotyczące umów sprzedaży energii elektrycznej oraz w ramach sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym energii elektrycznej:

   a) wolumen sprzedaży energii elektrycznej,

   b) średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej,

   c) średni ważony wolumenem limit ceny sprzedanej energii elektrycznej,

   d) termin płatności,

   e) wolumen zakupionej energii elektrycznej w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 2b

  - za poszczególne dni, w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1, albo za poszczególne okresy w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 2, za które ustalano odpisy na Fundusz w miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem;

  7a) dane wykorzystane do obliczenia limitu ceny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 3;

  7b) dane dotyczące wysokości przychodów:

   a) ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu albo w danym okresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2a,

   b) z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu albo w danym okresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2a,

   c) z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikających z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii, w danym dniu albo w danym okresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2a.

  8) oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Istniejące wersje czasowe art. 25a
2023.01.01
dodany przez
2023.09.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25a. 1. W przypadku gdy zaistniała konieczność dokonania korekty odpisu na Fundusz podmioty, o których mowa w art. 21, składają korektę sprawozdania potwierdzającego odpis na Fundusz do zarządcy rozliczeń wraz ze sprawozdaniem potwierdzającym odpis na Fundusz za miesiąc następujący po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające konieczność dokonania korekty.

2. Korektę sprawozdania, o której mowa w ust. 1, składa się do dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 28 ust. 1, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2024 r.

3. W przypadku gdy z korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 1, wynika, że przekazana na rachunek Funduszu wartość odpisu na Fundusz jest:

  1) zaniżona - podmiot, o którym mowa w art. 21, w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty sprawozdania, przekazuje na rachunek Funduszu kwotę stanowiącą różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym zgodnie ze skorygowanym sprawozdaniem a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1;

  2) zawyżona - podmiot, o którym mowa w art. 21:

   a) pomniejsza odpis na Fundusz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została złożona korekta sprawozdania, będąca podstawą do obliczenia kwoty pomniejszenia równa różnicy między odpisem na Fundusz obliczonym w korekcie sprawozdania a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1,

   b) składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot przekazanej nadwyżki, w przypadku gdy ta kwota dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 21, albo kiedy korekta sprawozdania została dokonana po okresie obowiązywania tego obowiązku.

4. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 21, nie dokonał wpłaty w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia upływu tego terminu.

5. Do korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 1, art. 26-28 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe art. 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26. 1. Zarządca rozliczeń weryfikuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, pod względem kompletności przekazanych danych i prawidłowości dokonanych obliczeń w zakresie danych zawartych w sprawozdaniu.

2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości zarządcy rozliczeń co do zgodności ze stanem rzeczywistym, zarządca rozliczeń, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania, wzywa podmiot, o którym mowa w art. 21, do usunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych lub wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.

3. W przypadku:

  1) nieusunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1, lub uzasadnionych wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, lub

  2) negatywnej weryfikacji sprawozdania, o którym mowa w art. 25 ust. 1

- zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE wniosek o przeprowadzenie kontroli zgodności informacji i oświadczeń złożonych w tym sprawozdaniu ze stanem faktycznym oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie.

4. Zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE wykaz podmiotów, o których mowa w art. 21, które złożyły sprawozdania, o których mowa w:

  1) art. 25 ust. 1 - w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,

  2) art. 28a ust. 1 pkt 2 - do dnia 16 grudnia 2024 r.,

  3) art. 28b ust. 1 pkt 2 - do dnia 15 maja 2025 r.

- ze wskazaniem okresów rozliczeniowych.

5. Zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE wykaz podmiotów, o którym mowa w ust. 4, w postaci elektronicznej umożliwiającej jego przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk, a także kopiowanie danych na informatyczne nośniki danych.

Art. 27. 1. Złożenie i weryfikacja sprawozdania, o którym mowa w art. 25 ust. 1, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywają się w formie elektronicznej.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, składa się do zarządcy rozliczeń przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

3. Zarządca rozliczeń w uzgodnieniu z Prezesem URE udostępnia wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 25 ust. 1, na swojej stronie internetowej.

4. Zarządca rozliczeń jest obowiązany do udostępnienia Prezesowi URE sprawozdania, o którym mowa w art. 25 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego sprawozdania.

Istniejące wersje czasowe art. 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.03.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28. 1. Prezes URE przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1, ze stanem faktycznym z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń.

1a. Prezes URE, na podstawie wykazu, o którym mowa w art. 26 ust. 4, lub innych dostępnych informacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń, przeprowadza kontrolę w zakresie w jakim podmioty, o których mowa w art. 21, nie wypełniły obowiązku:

  1) złożenia sprawozdań, o których mowa w art. 25 ust. 1, art. 28a ust. 1 pkt 2 lub art. 28b ust. 1 pkt 2;

  2) przekazania na rachunek Funduszu sumy odpisów, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 28a ust. 1 pkt 1 lub art. 28b ust. 1 pkt 1.

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 lub 1a, przeprowadza się w siedzibie:

  1) Prezesa URE, na podstawie dokumentów i wyjaśnień dotyczących przekazanego odpisu na Fundusz, złożonych na piśmie na jego żądanie, lub

  2) podmiotu, o którym mowa w art. 21.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 lub 1a, przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE.

4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 lub 1a, są uprawnione do:

  1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, należących do wytwórcy energii elektrycznej;

  2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub danych zawartych na innych nośnikach informacji, mających związek z przedmiotem kontroli, oraz udostępnienia ich.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół zawierający, w przypadku kontroli, o której mowa w:

  1) ust. 1, ocenę zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1;

  2) ust. 1a, ustalenia kontroli w zakresie wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28a ust. 1 lub art. 28b ust. 1.

6. Podmiot podlegający kontroli, o której mowa w ust. 1 lub 1a, może wnieść zastrzeżenia do protokołu, o którym mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE. Termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

7. W przypadku stwierdzenia na podstawie kontroli, o której mowa w ust. 1 lub 1a, że przekazana na rachunek Funduszu wartość odpisu na Fundusz jest:

  1) zaniżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, wydaje decyzję administracyjną o obowiązku przekazania na rachunek Funduszu przez podmiot, o którym mowa w art. 21, kwoty stanowiącej różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1, art. 28a ust. 1 pkt 2 lub art. 28b ust. 1 pkt 2, a w przypadku braku sprawozdania, o którym mowa w art. 25 ust. 1, art. 28a ust. 1 pkt 2 lub art. 28b ust. 1 pkt 2, kwoty obliczonej przez Prezesa URE, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji;

  2) zawyżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie:

   a) pomniejszenia odpisu na Fundusz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wydana decyzja, o kwotę stanowiącą dodatnią różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1,

   b) przekazania z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na wniosek zarządcy rozliczeń na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 21, kwoty stanowiącej dodatnią różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 - w przypadku gdy nadwyżka dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 21, albo kiedy decyzja została wydana po okresie obowiązywania tego obowiązku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

8. Od kwoty, o której mowa w ust. 7 pkt 1, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia otrzymania decyzji administracyjnej, o której mowa w tym przepisie.

9. Prezes URE przekazuje:

  1) zarządcy rozliczeń decyzję administracyjną lub jej kopię, o której mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2 lit. a;

  2) podmiotowi, o którym mowa w art. 21, decyzję administracyjną lub jej kopię, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b.

10. Do postępowań przed Prezesem URE stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 7, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

12. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 7, toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.

13. W sprawach dotyczących kontroli, o której mowa w ust. 1 lub 1a, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Istniejące wersje czasowe art. 28a
2023.09.01
dodany przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28a. 1. Podmioty, o których mowa w art. 21, są obowiązane do:

  1) przekazania na rachunek Funduszu sumy odpisów na Fundusz za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku oraz do dnia 18 listopada 2024 roku,

  2) przekazania do zarządcy rozliczeń sprawozdania potwierdzającego odpis na Fundusz, o którym mowa w pkt 1, w terminie do dnia 20 czerwca 2024 roku oraz do dnia 20 listopada 2024 roku,

  3) złożenia korekty sprawozdań dotychczas złożonych przez te podmioty, łącznie ze sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 2, w przypadku gdy zaistniała konieczność dokonania korekty odpisu na Fundusz

- w zakresie tych kwot należnych zgodnie z art. 23, za które płatność została zrealizowana po dniu 31 grudnia 2023 r.

2. Do sprawozdań i korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przepisy art. 25-28 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe art. 28b
2023.09.01
dodany przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28b. 1. W okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. podmioty, o których mowa w art. 21, są obowiązane do:

  1) dokonania odpisu na Fundusz w zakresie tej części odpisu na Fundusz, ustalonej zgodnie z art. 23, która nie została przekazana na rachunek Funduszu na podstawie art. 28a ust. 1 pkt 1;

  2) przekazania do zarządcy rozliczeń sprawozdania rozliczeniowego potwierdzającego odpis na Fundusz, a w przypadku gdy zaistniała konieczność dokonania korekty odpisu na Fundusz, złożenia korekty sprawozdań złożonych przez te podmioty łącznie ze sprawozdaniem rozliczeniowym;

  3) złożenia do zarządcy rozliczeń oświadczenia zawierającego informację o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że obowiązek przekazania odpisu na Fundusz ustalonego zgodnie z art. 23 został zrealizowany." łącznie ze sprawozdaniem rozliczeniowym; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2. Sprawozdanie rozliczeniowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, poza informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 2, zawiera również informację o różnicy:

  1) sumy odpisów na Fundusz dotychczas wpłaconych przez podmiot, o którym mowa w art. 21, oraz

  2) sumy odpisów na Fundusz obliczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 21, na podstawie art. 23 przy uwzględnieniu korekty sprawozdań, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 2:

  1) jest wartością ujemną - podmiot, o którym mowa w art. 21, w terminie 10 dni od dnia złożenia sprawozdania rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje na rachunek Funduszu tę kwotę stanowiącą różnicę sumy odpisów na Fundusz, o której mowa w ust. 2;

  2) jest wartością dodatnią - podmiot, o którym mowa w art. 21, w terminie 10 dni od dnia złożenia sprawozdania rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot kwoty stanowiącej różnicę sumy odpisów na Fundusz, o której mowa w ust. 2.

4. Do sprawozdania rozliczeniowego i korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy art. 25-28 stosuje się odpowiednio.

Art. 29. Zarządca rozliczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii w terminach do dnia 10 stycznia 2023 r., 10 kwietnia 2023 r., 10 lipca 2023 r., 10 października 2023 r. i 10 stycznia 2024 r. informację o sumie odpisów na Fundusz przekazanych na rachunek Funduszu, które zostały zrealizowane do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania informacji. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60