Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » DOPŁATY DO OGRZEWANIA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ »  Ustawa z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych ...

Ustawa z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku1)

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.07.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 2

Cena maksymalna sprzedaży energii elektrycznej stosowana w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej, zwane dalej "podmiotem uprawnionym", stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, o których mowa w:

  1) art. 2 pkt 2 lit. a:

   a) wynoszącą 693 zł/MWh w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, do dnia 31 grudnia 2023 r.,

   b) wynoszącą 693 zł/MWh w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

   c) wynoszącą 500 zł/MWh w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;

  2) art. 2 pkt 2 lit. b-f, w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., na podstawie umów zawartych, zmienionych lub których cena została określona zgodnie z ust. 2 pkt 3, po dniu 23 lutego 2022 r.;

  3) art. 2 pkt 2 lit. b-f, wynoszącą 693 zł/MWh w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f:

  1) którzy po dniu 23 lutego 2022 r. zawarli umowę sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne lub

  2) których umowa sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, lub umowa kompleksowa, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, zawarta z podmiotem uprawnionym przed dniem 23 lutego 2022 r., została zmieniona w zakresie ceny energii elektrycznej po tym dniu, lub

  3) których umowy sprzedaży, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowe, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie formuły cenowej odnoszącej się do wartości indeksów giełdowych publikowanych po dniu 23 lutego 2022 r. na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych albo którzy po dniu 23 lutego 2022 r. dokonali wyboru terminu zakupu energii elektrycznej skutkującego określeniem ceny energii elektrycznej powyżej ceny maksymalnej w przypadku gdy umowy sprzedaży, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowe, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

- cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących odpowiednio okres od dnia zawarcia przez nich tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany lub określenia ceny do dnia 30 listopada 2022 r.

3. Podmiot uprawniony, który po dniu 23 lutego 2022 r. zawarł z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f, umowę sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, w zakresie dostawy energii elektrycznej do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, dokonuje z tymi odbiorcami rozliczeń wynikających ze stosowania ceny maksymalnej proporcjonalnie, w miesięcznych ratach, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.

4. Jeżeli w umowie sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, albo umowie kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, obowiązującej między podmiotem uprawnionym a odbiorcą uprawnionym jest stosowana średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu, niższa niż cena maksymalna, ceny określone w umowie stosuje się do dnia ustania ich obowiązywania zgodnie z  obowiązującą umową. Średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu jest średnią ceną wszystkich stref ważoną ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu.

5. Cena maksymalna jest stosowana w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f, jeżeli złoży on podmiotowi uprawnionemu oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

6. W przypadku gdy podmiot uprawniony zawarł z odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, umowę z gwarancją stałej ceny obejmującą cały okres albo część okresu od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., przepisu ust. 1 nie stosuje się w tym okresie.

7. Podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. f, zobowiązany do dostarczania energii elektrycznej do podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e, w rozliczeniach z tymi podmiotami uwzględnia cenę maksymalną.

8. Cena maksymalna jest jedyną składową opłat stosowanych w rozliczeniach w obrocie energią elektryczną.

9. Podmioty uprawnione stosujące w umowach z gwarancją stałej ceny stawki opłat inne niż cena energii elektrycznej stosują w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. te stawki opłat w wysokości nie wyższej w zł/MWh niż:

  1) stawki opłat stosowane w rozliczeniach z tym odbiorcą na dzień 16 sierpnia 2023 r., albo

  2) średnia stawka opłat dla umów z gwarancją stałej ceny stosowana przez podmiot uprawniony na dzień 16 sierpnia 2023 r. w umowach tego samego rodzaju zawartych z odbiorcami uprawnionymi - w przypadku, gdy umowa została zawarta po dniu 16 sierpnia 2023 r.

10. Miesięczna stawka opłat, o której mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, nie może być wyższa w zł/MWh niż 3,5% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2024 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W przypadku braku opublikowania przez Prezesa URE ceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, miesięczna stawka opłat, o której mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, nie może być wyższa w zł/MWh niż 2% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Z tytułu stosowania stawek opłat, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim oraz w ust. 9, rekompensata nie przysługuje.

11. W przypadku gdy cena energii elektrycznej wynikająca z taryfy albo z umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z odbiorcą uprawnionym jest niższa niż cena maksymalna, podmiot uprawniony stosuje w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym tę niższą cenę.

Art. 4. 1. Podmiot uprawniony dołącza do faktur za energię elektryczną odebraną w 2022 r. i 2023 r. wystawionych odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 3, po dniu 1 grudnia 2022 r. informację o wpływie ustawy na cenę energii elektrycznej dla tych odbiorców.

2. Minister właściwy do spraw energii udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. 1. Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f, zawiera:

  1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;

  2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby:

   a) podmiotów lub realizacji zadań, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f,

   b) inne niż określone w art. 2 pkt 2 lit. b-f;

  3) określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2;

  4) numer punktu poboru energii;

  5) datę zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej na potrzeby stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie:

  1) do dnia 31 grudnia 2023 r., w terminie do dnia:

   a) 30 listopada 2022 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-d i lit. e tiret pierwsze-dwudzieste ósme,

   b) 31 stycznia 2023 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. e tiret dwudzieste dziewiąte i lit. f; 

  2) od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.;

  3) od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

5. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej. Oświadczenie zawierające błędy, omyłki pisarskie lub rachunkowe lub braki formalne, w tym złożone niezgodnie z ust. 3 lub ust. 4 lub art. 6 ust. 2, złożone w terminie, o którym mowa w ust. 2, które zostało poprawione lub uzupełnione w terminie wyznaczonym przez podmiot uprawniony, wywołuje skutki od dnia jego złożenia.

6. Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, zobowiązuje podmiot uprawniony do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

6a. Odbiorcy uprawnieni, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, i:

  1) posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 r. i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024 r.,

  2) posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 30 czerwca 2024 r. i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 lipca 2024 r.

- nie są obowiązani do składania nowych oświadczeń na 2024 r.

7. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na warunki stosowania wobec odbiorcy uprawnionego ceny maksymalnej odbiorca ten powiadamia na piśmie o tym podmiot uprawniony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian. Do powiadomienia przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.

8. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego oświadczenia oraz potrzebę ujednolicenia jego formy.

Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, składają osoby uprawnione do reprezentowania odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f.

Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.02.15
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. W przypadku korzystania przez odbiorcę uprawnionego z usług sprzedawcy rezerwowego w rozumieniu art. 3 pkt 29a ustawy - Prawo energetyczne oraz w przypadku umowy, o której mowa w art. 5ab ust. 1 tej ustawy, zawieranej na rzecz odbiorcy uprawnionego, przepisy art. 3-6 i art. 8-19 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, w tym w przypadku korzystania przez odbiorcę uprawnionego z usług sprzedawcy rezerwowego w rozumieniu art. 3 pkt 29a ustawy - Prawo energetyczne oraz w przypadku umowy, o której mowa w art. 5ab ust. 1 tej ustawy, dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej przekazuje nowemu sprzedawcy energii elektrycznej kopię lub elektroniczną kopię albo w formie dokumentu elektronicznego oświadczenia odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia zakończenia dostarczania energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej.

3. W przypadku gdy dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej nie posiada informacji, jaki podmiot będzie nowym sprzedawcą energii elektrycznej, dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej przekazuje kopię oświadczenia odbiorcy uprawnionego przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej, do sieci którego odbiorca uprawniony jest przyłączony. Przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej, do sieci którego odbiorca uprawniony jest przyłączony, niezwłocznie przekazuje kopię oświadczenia odbiorcy uprawnionego do nowego sprzedawcy.

4. Cenę maksymalną nowy sprzedawca energii elektrycznej stosuje od dnia rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej.

Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.02.15
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Podmiotowi uprawnionemu przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej, zwana dalej "rekompensatą".

2. Podmiotom uprawnionym stosującym cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, rekompensata przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną odniesienia, o której mowa w ust. 3, a ceną maksymalną, dla każdego punktu poboru energii.

3. Ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, dla podmiotu uprawnionego będącego przedsiębiorstwem energetycznym:

  1) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych, posiadającym zatwierdzoną i obowiązującą taryfę dla energii elektrycznej, jest cena energii elektrycznej wynikająca z taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r., z uwzględnieniem art. 51a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;

  2) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, o którym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne, którego taryfa zatwierdzona przed dniem wejścia w życie ustawy przestaje obowiązywać po dniu 31 grudnia 2022 r., jest cena energii elektrycznej wynikająca z taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzona przez Prezesa URE, odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r., z uwzględnieniem art. 51a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;

  3) wykonującym zadania sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy - Prawo energetyczne, wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych, zwolnionym z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne przed dniem wejścia w życie ustawy jest ceną energii elektrycznej wynikającą z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla tego przedsiębiorstwa, odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r., z uwzględnieniem art. 51a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;

  4) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych, zwolnionym z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa URE zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, jest średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych, odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r., z uwzględnieniem art. 51a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przez Prezesa URE dla sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy - Prawo energetyczne, opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

3a. Ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych, odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r., z uwzględnieniem art. 51a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy - Prawo energetyczne, opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

3b. Cenę odniesienia, o której mowa w ust. 2, dla podmiotu uprawnionego będącego przedsiębiorstwem energetycznym, który zawarł z odbiorcą uprawnionym umowę z gwarancją stałej ceny, stanowi wysokość ceny energii elektrycznej wynikającej z zawartej z odbiorcą uprawnionym umowy z gwarancją stałej ceny w zł/MWh nie wyższa niż:

  1) cena stosowana w rozliczeniach z tym odbiorcą na dzień 16 sierpnia 2023 r., albo

  2) średnia ważona wolumenem z zakończonego okresu rozliczeniowego obejmującego dzień 16 sierpnia 2023 r. cena energii elektrycznej dla umów z gwarancją stałej ceny tego samego rodzaju, zawartych z odbiorcami uprawnionymi, stosowana przez podmiot uprawniony - w przypadku gdy umowa została zawarta po dniu 16 sierpnia 2023 r.

3c. Cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3b pkt 1 lub 2, nie może być wyższa niż średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych na 2024 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W przypadku braku opublikowania przez Prezesa URE ceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3b pkt 1 lub 2, nie może być wyższa niż 60% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

4. W przypadku nieprzedłożenia Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfy przez podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, albo jej niezatwierdzenia w terminie do dnia 17 grudnia 2022 r. cenę odniesienia, o której mowa w ust. 2, stanowi średnia cena wynikająca z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy - Prawo energetyczne, opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

4a. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 3, na potrzeby rekompensaty wypłacanej za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., w okresie do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1, 2 albo 3, ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, jest 60% ceny stosowanej przez ten podmiot uprawniony dla danej grupy taryfowej wynikającej z dotychczasowej taryfy.

4aa. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, na potrzeby rekompensaty wypłacanej za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w okresie do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy lub jej zmiany, zgodnie z art. 51a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, jest cena energii elektrycznej opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, stosowana przez dany podmiot uprawniony dla danej grupy taryfowej.

4b. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lub ust. 3a, na potrzeby rekompensaty wypłacanej za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., w okresie do dnia opublikowania przez Prezesa URE średniej ceny, o której mowa w ust. 3 pkt 4 albo ust. 3a, na 2024 r., ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, jest 60% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

4ba. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lub ust. 3a, na potrzeby rekompensaty wypłacanej za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w okresie do dnia opublikowania przez Prezesa URE średniej ceny, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, jest cena energii elektrycznej opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, stosowana przez dany podmiot uprawniony dla danej grupy taryfowej.

4c. Różnica między kwotami rekompensat ustalonymi zgodnie z ust. 3 pkt 2, 3, 4 albo ust. 3a a faktycznie wypłaconymi kwotami tymczasowych rekompensat ustalonymi zgodnie z ust. 4a albo 4b rozliczana jest w ramach wniosku o wypłatę rekompensaty, składanego zgodnie z art. 12.

4d. W przypadku gdy cena energii elektrycznej w kolejnej zatwierdzonej taryfie jest niższa niż w taryfie dotychczas obowiązującej, do ustalenia wysokości rekompensat za 2024 r., o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, jako cenę energii elektrycznej wynikającą z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na 2024 r., przyjmuje się - od dnia zakończenia obowiązywania dotychczasowej taryfy - cenę z kolejnej zatwierdzonej taryfy.

5. Rekompensata, o której mowa w ust. 2, przysługuje z tytułu stosowania ceny maksymalnej za okres od dnia przekroczenia przez tego odbiorcę uprawnionego limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3-6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, do dnia 30 czerwca 2024 r.

5a. Rekompensata, o której mowa w ust. 2, przysługuje również z tytułu stosowania ceny maksymalnej za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

6. Podmiotom uprawnionym stosującym cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3, w odniesieniu do rozliczeń prowadzonych na podstawie umów zawartych, zmienionych lub których cena została określona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3, po dniu 14 października 2022 r., rekompensata przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną referencyjną miesięczną a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii.

7. Cenę referencyjną miesięczną, o której mowa w ust. 6, ustala się zgodnie ze wzorem:

CR = 80% * C TGeBase + 20% * C TGePeak + PMOZEA + PMOZEBIO + PMEF + M

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  CR - cenę referencyjną miesięczną [zł/MWh],

  C TGeBase - średnią ważoną wolumenem obrotu dobowych indeksów TGeBase dla danego miesiąca dostawy energii elektrycznej publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. [zł/MWh],

  C TGePeak - średnią ważoną wolumenem obrotu dobowych indeksów TGePeak dla danego miesiąca dostawy energii elektrycznej publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. [zł/MWh],

  PMOZEA - jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii wyznaczany jako iloczyn średnich ważonych wolumenem cen PMOZE_A [zł/MWh] z transakcji sesyjnych i pozasesyjnych zawartych w danym miesiącu publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. i minimalnej wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii odpowiednio w 2023 r. albo w 2024 r. określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762), zwanej dalej "ustawą o odnawialnych źródłach energii",

  PMOZEBIO - jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych wyznaczony jako iloczyn stawki opłaty zastępczej [zł/MWh] obowiązującej za dany miesiąc i minimalnej wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii odpowiednio w 2023 r. albo w 2024 r. określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ustawy o odnawialnych źródłach energii,

  PMEF - jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw efektywności energetycznej wynikających z efektywności energetycznej wyznaczony jako iloczyn stawki opłaty zastępczej [zł/toe], o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 oraz z 2023 r. poz. 1681), przekształconej do jednostki [zł/MWh] i określonego procentowo wymaganego minimalnego obowiązku dla danego roku dostawy określonego w tej ustawie,

  M - marża pokrywająca koszty zaangażowanego kapitału równa 3% sumy pozostałych składników.

8. Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje wartość ceny referencyjnej miesięcznej na swojej stronie internetowej w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca, za okres od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

9. Podmiotowi uprawnionemu stosującemu cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 2, w odniesieniu do rozliczeń prowadzonych na podstawie umów zawartych, zmienionych lub których cena została określona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 14 października 2022 r., w zakresie dostaw energii elektrycznej zrealizowanych od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2024 r., przysługuje rekompensata w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną energii elektrycznej wynikającą z umowy z odbiorcą uprawnionym, zwaną dalej "ceną umowną", w zakresie ograniczonym do sumy składowych ceny umownej, o których mowa w ust. 10, zwanym dalej "zakresem referencyjnym ceny umownej", a ceną maksymalną.

10. Zakres referencyjny ceny umownej stanowi suma następujących składowych ceny umownej:

  1) jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby sprzedaży odbiorcy uprawnionemu, a w przypadku zakupu przez podmiot uprawniony energii elektrycznej za pośrednictwem innego podmiotu z grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 i 1705) - koszt zakupu energii elektrycznej poniesiony przez ten podmiot;

  1a) jednostkowy koszt wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby sprzedaży odbiorcy uprawnionemu;

  2) jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii;

  3) jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych;

  4) jednostkowy koszt umorzenia świadectw efektywności energetycznej wynikających z efektywności energetycznej;

  5) marża pokrywająca koszty zaangażowanego kapitału równa 3% sumy jednostkowych kosztów, o których mowa w pkt 1-4.

11. Na potrzeby jednostkowego kosztu zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, przyjmuje się ilości energii elektrycznej nabytej w celu zabezpieczenia realizacji umów zawartych z podmiotami uprawnionymi, z wyłączeniem energii elektrycznej, której ilość lub cena ma zostać określona po dniu wejścia w życie ustawy w umowie właściwej, o której mowa w ust. 12, zawieranej w celu wykonania umowy zawartej przed dniem 14 października 2022 r. z podmiotami z tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

12. Przez umowę właściwą rozumie się każde porozumienie transakcyjne, dodatkowe zamówienia, przedstawiane grafiki zamówienia, w których precyzowana jest ilość oraz cena energii elektrycznej.

13. Rekompensata, o której mowa w ust. 9, przysługuje podmiotowi uprawnionemu w okresie stosowania przez ten podmiot w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym ceny maksymalnej, o której mowa w art. 3 ust. 1, przy czym nie dłużej niż do dnia obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 9.

14. Podmiot uprawniony może złożyć do Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), zwanego dalej "zarządcą rozliczeń", wniosek o wypłatę zaliczki na poczet rekompensaty, zwany dalej "wnioskiem o wypłatę zaliczki", należnej na zasadach określonych w ust. 9-13, odrębnie za każdy miesiąc kalendarzowy okresu, za który przysługuje mu ta rekompensata. Wysokość zaliczki na poczet rekompensaty, zwanej dalej "zaliczką", oblicza podmiot uprawniony, przy czym wnioskowana wysokość zaliczki nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, dla której w danym miesiącu kalendarzowym zastosowano cenę maksymalną, i różnicy pomiędzy ceną umowną a ceną maksymalną.

15. Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę zaliczki każdorazowo w terminie do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy, z wyjątkiem wniosku o wypłatę zaliczki za styczeń 2024 r., który składa się w terminie do dnia 15 marca 2024 r., nie wcześniej jednak niż dnia 15 lutego 2024 r. W pozostałym zakresie do wniosku o wypłatę zaliczki oraz wypłaty zaliczki stosuje się odpowiednio przepisy art. 11, art. 12 ust. 1 i 3-7 oraz art. 14, z tym zastrzeżeniem, że wniosek o wypłatę zaliczki nie zawiera ceny referencyjnej miesięcznej.

16. Wypłacone zaliczki na zasadach określonych w ust. 14 i 15, rozlicza się z wnioskiem o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13. W przypadku gdy wysokość rekompensaty należnej podmiotowi uprawnionemu przekracza sumę wypłaconych zaliczek kwota dopłaty tytułem należnej podmiotowi uprawnionemu rekompensaty zostanie wypłacona przez zarządcę rozliczeń w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez zarządcę rozliczeń wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13.

17. We wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13, w miejsce wskazania ceny referencyjnej miesięcznej określona jest wartość zakresu referencyjnego ceny umownej.

18. Podmiotowi uprawnionemu stosującemu cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 2, w odniesieniu do rozliczeń prowadzonych na podstawie umów zawartych, zmienionych lub których cena została określona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 14 października 2022 r., w zakresie dostaw energii elektrycznej zrealizowanych do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, przysługuje rekompensata w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców, o których mowa w art. 3 ust. 2, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy i różnicy między ceną wynikającą z umowy z odbiorcą uprawnionym a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii.

19. (uchylony)

20. (uchylony)

21. Rekompensata przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy od dnia rozpoczęcia stosowania przez podmiot uprawniony w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi ceny maksymalnej.

22. Pierwszy wniosek, o którym mowa w ust. 15, składa się w terminie od dnia 16 stycznia do dnia 25 stycznia 2023 r.

23. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 11, rekompensata nie przysługuje.

Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.09.19
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. 1. Podmiot uprawniony może złożyć do zarządcy rozliczeń wniosek o wypłatę zaliczki za grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r.

2. Wniosek o wypłatę zaliczki zawiera:

  1) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby;

  2) oznaczenie podmiotu, do którego kierowany jest wniosek;

  3) NIP podmiotu uprawnionego;

  4) adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego;

  5) wnioskowaną wysokość zaliczki;

  6) oświadczenie o ilości energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e, w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r., podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu uprawnionego;

  7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata zaliczki;

  8) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty zaliczki.

3. Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę zaliczki w terminie:

  1) od 1 do 9 grudnia 2022 r. - za grudzień 2022 r.;

  2) od 2 do 9 stycznia 2023 r. - za styczeń 2023 r.

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę zaliczki nie zawiera braków formalnych i błędów obliczeniowych, zarządca rozliczeń wypłaca kwotę zaliczki w terminie odpowiednio do dnia 20 grudnia 2022 r. i 20 stycznia 2023 r.

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę zaliczki zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe, zarządca rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku, wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i wypłaca kwotę zaliczki w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowego wniosku o wypłatę zaliczki.

6. W przypadku uchybienia terminom, o których mowa w ust. 3, lub nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we wniosku o wypłatę zaliczki w wyznaczonym terminie, zarządca rozliczeń pozostawia ten wniosek bez rozpoznania, a zaliczka nie przysługuje.

7. Zaliczka przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej sprzedanej przez podmiot uprawniony odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f, w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. oraz ceny referencyjnej miesięcznej ustalonej za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

8. Zaliczka przysługuje podmiotowi uprawnionemu sprzedającemu energię elektryczną odbiorcom uprawnionym w okresie obejmującym grudzień 2022 r. lub styczeń 2023 r.

9. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie sprzedawał energii elektrycznej odbiorcom uprawnionym w grudniu 2021 r. lub styczniu 2022 r., jako ilość energii elektrycznej sprzedaną przez podmiot uprawniony odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f, w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. przyjmuje się ilość energii elektrycznej planowaną do sprzedaży tym odbiorcom odpowiednio w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r.

10. Do obliczenia cen referencyjnych miesięcznych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. przepis art. 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

11. Wypłacone zaliczki rozlicza się z wnioskiem o wypłatę rekompensaty, o którym mowa w art. 11, oraz wnioskiem o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 ust. 14, składanym za miesiąc lipiec 2023 r. przez pomniejszenie kwoty rekompensaty za ten miesiąc.

12. W przypadku gdy zaliczki nie zostaną w całości rozliczone wartością rekompensaty oraz wnioskiem o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 ust. 14, za lipiec 2023 r. zostaną one rozliczone przez pomniejszenie wypłat z tytułu rekompensaty oraz wniosku o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 ust. 14, za kolejne miesiące.

13. W przypadku gdy w wyniku pomniejszenia rekompensaty oraz wniosku o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 ust. 14, wystąpi kwota do zwrotu, jest ona zwracana przez podmiot uprawniony na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji na piśmie od zarządcy rozliczeń o kwocie zwrotu.

14. Do rozpatrywania wniosku o wypłatę zaliczki stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 i art. 15-19.

Istniejące wersje czasowe art. 9a
2024.06.13
dodany przez

Art. 9a. 1. Podmiot uprawniony ma prawo do wystąpienia do zarządcy rozliczeń o wypłatę dwóch rat zaliczki na poczet rekompensaty:

  1) za lipiec 2024 r., zwanej dalej "pierwszą ratą zaliczki", stanowiącej 50% kwoty sumy zatwierdzonych rekompensat za lipiec 2023 r. na podstawie art. 8 ust. 2, 6 i 9 oraz rekompensat za lipiec 2023 r. zatwierdzonych na podstawie art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;

  2) za sierpień 2024 r., zwanej dalej "drugą ratą zaliczki", stanowiącej 50% kwoty sumy zatwierdzonych rekompensat za sierpień 2023 r. na podstawie art. 8 ust. 2, 6 i 9 oraz rekompensat za sierpień 2023 r. zatwierdzonych na podstawie art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

2. Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę:

  1) pierwszej raty zaliczki - w terminie do dnia 20 lipca 2024 r.;

  2) drugiej raty zaliczki - w terminie do dnia 20 sierpnia 2024 r.

3. Zarządca rozliczeń wypłaca kwotę raty zaliczki dla wniosku o wypłatę:

  1) pierwszej raty zaliczki - w terminie do dnia 10 sierpnia 2024 r.;

  2) drugiej raty zaliczki - w terminie do dnia 10 września 2024 r.

4. Wniosek o wypłatę raty zaliczki zawiera:

  1) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby;

  2) oznaczenie podmiotu, do którego kierowany jest wniosek;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu uprawnionego;

  4) adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego;

  5) wnioskowaną wysokość raty zaliczki w zaokrągleniu do pełnych złotych;

  6) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty;

  7) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty raty zaliczki.

5. Pierwsza rata zaliczki rozliczana jest z wnioskiem o rekompensatę składanym za listopad 2024 r. przez pomniejszenie kwoty rekompensaty za listopad 2024 r.

6. Druga rata zaliczki rozliczana jest z wnioskiem o rekompensatę składanym za grudzień 2024 r. poprzez pomniejszenie kwoty rekompensaty za grudzień 2024 r.

7. W przypadku gdy w wyniku pomniejszenia kwoty rekompensaty, o którym mowa w ust. 5 i 6, wystąpi kwota do zwrotu, jest ona zwracana przez podmiot uprawniony na wyodrębniony rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji od zarządcy rozliczeń o kwocie zwrotu.

8. Do rozpatrywania wniosku o wypłatę raty zaliczki stosuje się odpowiednio przepisy art. 10, art. 15 i art. 16-19.

Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. Ceny energii elektrycznej podaje się w złotych za kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Cenę energii elektrycznej zaokrągla się powyżej czterech miejsc po przecinku w górę.

2. Kwoty rekompensat nie stanowią dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Cena energii elektrycznej nie zawiera podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

4. Rekompensata stanowi przychód podmiotu uprawnionego ze sprzedaży energii elektrycznej lub usług.

Art. 11. 1. Rekompensata jest wypłacana za każdy miesiąc na wniosek podmiotu uprawnionego, zwany dalej "wnioskiem o wypłatę rekompensaty".

2. Wysokość rekompensaty za dany miesiąc rozliczeniowy oblicza podmiot uprawniony.

3. Zarządca rozliczeń rozpatruje wnioski o wypłatę rekompensaty.

4. Zarządca rozliczeń weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem jej wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów i prawidłowego reprezentowania na podstawie podanych we wniosku danych i dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania.

5. Wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty podmiot uprawniony składa oświadczenie o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że ceny energii elektrycznej, za okres objęty wnioskiem o wypłatę rekompensaty, stosowane względem odbiorców uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 190), zostały zastosowane zgodnie z art. 3 tej ustawy.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do zarządcy rozliczeń do 25. dnia każdego miesiąca następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, z wyjątkiem wniosku o wypłatę rekompensaty za styczeń 2024 r., który składa się w terminie do dnia 15 marca 2024 r., nie wcześniej jednak niż dnia 15 lutego 2024 r. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty z niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

1a. W przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 4a i 4b, we wniosku o wypłatę rekompensaty składanym odpowiednio po zatwierdzeniu taryfy, o której mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1-3, albo po opublikowaniu średniej ceny, o której mowa w art. 8 ust. 3 pkt 4 albo ust. 3a, podmiot uprawniony dokonuje rozliczenia różnicy między kwotami rekompensat ustalonymi odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 3 albo 3a a faktycznie wypłaconymi zgodnie z art. 8 ust. 4a albo 4b kwotami tymczasowych rekompensat.

2. Wnioski o wypłatę rekompensaty składa się oddzielnie za grudzień 2022 r. i za styczeń 2023 r., w terminie od dnia 14 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca rozliczeń zatwierdza wniosek i wypłaca rekompensatę w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku o wypłatę rekompensaty, z uwzględnieniem ust. 4. Zatwierdzenie wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości zarządcy rozliczeń co do zgodności ze stanem rzeczywistym, wzywa on podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub usunięcia wątpliwości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia. W zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota ta jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń zgodnie z ust. 3.

5. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia tego wniosku, informując wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

6. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we wniosku o wypłatę rekompensaty lub wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty w zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości lub nie przysługuje, informując podmiot uprawniony o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

7. Odmowa, o której mowa w ust. 5 i 6, nie pozbawia podmiotu uprawnionego możliwości ponownego złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, z wyjątkiem gdy rekompensata nie przysługuje. Wnioski o wypłatę rekompensaty niezatwierdzone przed dniem złożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 albo 1a, pozostawia się bez rozpoznania. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli podmiot uprawniony w okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty rekompensaty za ostatni miesiąc zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej; z wyjątkiem przypadku, gdy zaprzestanie jest skutkiem działań wynikających z dostosowania się do przepisu art. 9d ust. 1d ustawy - Prawo energetyczne, kwotę rekompensaty uznaje się za pobraną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania rekompensaty.

9. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwróci rekompensaty zgodnie z ust. 8, zarządca rozliczeń wzywa podmiot uprawniony do zwrotu nienależnie otrzymanych środków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku zaniechania zwrotu środków zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania.

10. Podmiot uprawniony przechowuje dokumentację związaną z wnioskowaną rekompensatą przez 5 lat kalendarzowych, począwszy od dnia, w którym została wypłacona lub zwrócona kwota wynikająca z wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 albo 1a.

Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. 1. Wniosek o rozliczenie rekompensaty za 2023 r. podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń w terminie od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20, której wniosek o rozliczenie składa się w terminie:

  1) od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r. - w przypadku odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za 2023 r. nastąpiło do dnia 30 czerwca 2024 r.;

  2) od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. - w przypadku odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za 2023 r. nastąpiło do dnia 31 grudnia 2024 r.

1a. Podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń wniosek o rozliczenie rekompensaty za okres od dnia:

  1) 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. - w terminie od dnia 31 października 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r.;

  2) 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - w terminie od dnia 1 maja 2025 r. do dnia 30 września 2025 r.

1b. W przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 4a i 4b, do rozliczenia rekompensaty stosuje się ceny odniesienia ustalone odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 3 albo 3a.

1c. W przypadku niezatwierdzenia taryfy do dnia 30 września 2024 r. obejmującej okres co najmniej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. dla podmiotu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3, do rozliczenia rekompensaty stosuje się ceny odniesienia ustalone zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 4.

2. Zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu na podstawie wniosku o rozliczenie rekompensaty i niezwłocznie informuje o jej wynikach Prezesa URE.

3. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 1a, lub w przypadku niezłożenia kolejnego wniosku w terminie 21 dni od dnia otrzymania odmowy zatwierdzenia wniosku wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania rekompensaty.

4. Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika zwrot kwoty nadpłaconej rekompensaty, uznaje się ją za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony zwraca ją w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o rozliczenie rekompensaty przez zarządcę rozliczeń na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej.

4a. Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika, że rekompensata wypłacona została w zaniżonej wysokości, zarządca rozliczeń wypłaca brakującą część rekompensaty w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o rozliczenie rekompensaty.

5. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił nienależnie otrzymanej rekompensaty, zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwróci rekompensaty zgodnie z ust. 5, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty nalicza się odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania.

7. Przepisy art. 10 ust. 3 i art. 12 ust. 3 oraz 5-8 stosuje się odpowiednio do wniosków o rozliczenie rekompensaty.

8. W przypadku gdy wniosek o rozliczenie rekompensaty zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym, zarządca rozliczeń wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub usunięcia wątpliwości w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia. W zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota ta jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń zgodnie z art. 12 ust. 3.

Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.12.31
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. Wniosek o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie rekompensaty zawierają:

  1) oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek;

  2) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby;

  3) NIP podmiotu uprawnionego;

  4) adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego;

  5) dla każdego punktu poboru energii:

   a) ilość energii elektrycznej, za które prowadzone są rozliczenia w danym miesiącu,

   b) numer punktu poboru energii,

   c) cenę energii elektrycznej wynikającą z umowy zawartej z odbiorcą uprawnionym i cenę referencyjną miesięczną za miesiąc, za który składany jest wniosek,

   d) cenę energii elektrycznej z uwzględnieniem ceny maksymalnej,

   e) NIP odbiorcy uprawnionego, o ile posiada,

   f) rodzaj odbiorcy uprawnionego zgodnie z art. 2 pkt 2,

   g) PESEL odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3, art. 4 ust. 2 pkt 1-3, art. 5 ust. 1 pkt 1-3 i art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;

  6) wnioskowaną wysokość rekompensaty - w przypadku wniosku o wypłatę rekompensaty;

  7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty;

  8) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty lub rozliczenia rekompensaty;

  9) dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania podmiotu uprawnionego.

Art. 15. Środki wypłacone z tytułu rekompensat zalicza się do kategorii drugiej należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości, o której mowa w art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825, 1723, 1843 i 1860).

Istniejące wersje czasowe art. 15a
2023.12.31
dodany przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15a. (uchylony)

Art. 16. 1. Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę zaliczki, wniosków o wypłatę rekompensaty oraz wniosków o rozliczenie rekompensaty, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

2. Wnioski o wypłatę rekompensaty oraz wnioski o rozliczenie rekompensaty składa się do zarządcy rozliczeń przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

3. Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępnia wzór wniosku o wypłatę zaliczki, wzór wniosku o wypłatę rekompensaty, wzór wniosku o rozliczenie rekompensaty oraz instrukcję składania tych wniosków.

Istniejące wersje czasowe art. 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17. 1. Rekompensata jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń.

2. Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na wypłatę rekompensat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), zwanego dalej "Funduszem Przeciwdziałania COVID-19", w ramach limitu określonego na ten cel w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej.

3. Wniosek o przekazanie środków na wypłaty rekompensat dla podmiotów uprawnionych zarządca rozliczeń składa co kwartał do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku rekompensaty ceny maksymalnej.

4. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki na wypłaty rekompensat zarządcy rozliczeń w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

5. Minister właściwy do spraw energii kwotę przeznaczoną na wypłatę zaliczek za grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r., wskazaną w art. 43 ust. 2 pkt 1, przekaże na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej, po uzyskaniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r.

6. Zarządca rozliczeń przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków oraz przekazuje niewykorzystane środki do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

6a. Zarządca rozliczeń może, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, przekazać na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni, środki z rachunku rekompensaty ceny maksymalnej na rachunek Funduszu.

7. Środki oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej nie stanowią przychodu zarządcy rozliczeń w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805).

8. Zarządca rozliczeń przeznacza całość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej na wypłatę rekompensat.

9. Środki przekazane przez zarządcę rozliczeń na rzecz podmiotów uprawnionych oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. 7, nie stanowią u zarządcy rozliczeń kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 7.

10. Szczegółowe zasady współpracy ministra właściwego do spraw energii oraz zarządcy rozliczeń w zakresie przekazywania środków na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej oraz wymiany dokumentów i informacji określa umowa.

11. Zarządca rozliczeń nie pobiera wynagrodzenia za realizację zadań wynikających z ustawy, a koszty z tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. 1. W przypadku braku środków na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej na wypłatę rekompensat zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłatę do czasu zapewnienia środków na ten cel. Za okres wstrzymania wypłaty nie nalicza się odsetek za opóźnienie.

2. O wypłaconych podmiotowi uprawnionemu kwotach rekompensat zarządca rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia dokonania wypłaty, informuje Prezesa URE.

Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. 1. Zarządca rozliczeń może żądać od podmiotu uprawnionego przedłożenia dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.

2. Jeżeli podmiot uprawniony nie przedłożył dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty lub z dokumentów i informacji wynika, że całość lub część wysokości kwoty rekompensaty została wypłacona nienależnie, zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wypłaty rekompensaty.

3. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dokona zwrotu rekompensaty zgodnie z ust. 2 lub art. 8 ust. 20 i art. 9 ust. 13, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania.

4. W sprawach decyzji administracyjnych wydawanych przez zarządcę rozliczeń, o których mowa w ust. 3, art. 12 ust. 9 oraz art. 13 ust. 6, organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) w stosunku do zarządcy rozliczeń jest minister właściwy do spraw energii.

Istniejące wersje czasowe art. 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2243
2023.01.01
zmieniony przez
2024.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 190
2024.06.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. 1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b oraz c, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony, będący sprzedawcą energii elektrycznej na rzecz odbiorcy uprawnionego w dniu 31 grudnia 2023 r., niezależnie od tego czy nadal posiada zawartą z tym odbiorcą umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową, w 2024 r. stosuje wobec tego odbiorcy uprawnionego upust.

1a. W przypadku gdy podmiot uprawniony ma zawartą umowę, o której mowa w ust. 1, z odbiorcą uprawnionym zastosowanie upustu następuje przez obniżenie należności z pierwszej faktury za energię elektryczną za 2024 r. lub kolejnych faktur. W przypadku rozwiązania umowy z dniem 31 grudnia 2023 r. lub później, upust jest przekazywany jednorazowo na rachunek wskazany przez odbiorcę uprawnionego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony informacji o rachunku płatniczym odbiorcy. Podmiot uprawniony wzywa odbiorcę uprawnionego do udostępnienia numeru rachunku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego lub nie później niż na 30 dni przed dniem rozwiązania umowy.

1b. W przypadku odbiorcy uprawnionego będącego jednocześnie prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy o odnawialnych źródłach energii, przez zużycie energii elektrycznej należy rozumieć pobór energii elektrycznej z sieci przed sumarycznym bilansowaniem, o którym mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy.

2. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Rekompensatę dla podmiotu uprawnionego stanowi kwota upustu.

4. W przypadku gdy odbiorca uprawniony nie nabywał energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., jako dane stanowiące podstawę wyliczenia równowartości poboru energii elektrycznej w tym okresie przyjmuje się:

  1) ilość pobraną w okresie od dnia rozpoczęcia nabywania energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2022 r., przeliczone proporcjonalnie dla całego tego okresu - jeżeli odbiorca uprawniony nie nabywał energii elektrycznej w całym wskazanym okresie;

  2) ilość deklarowaną przez odbiorcę uprawnionego w umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne - jeżeli odbiorca uprawniony rozpoczął nabywanie energii elektrycznej po dniu 31 grudnia 2022 r.

5. Do rekompensat, o których mowa w ust. 3, przepisy art. 10-19 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dysponuje danymi umożliwiającymi określenie poziomu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, dane te są udostępniane podmiotowi uprawnionemu przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej, do sieci którego odbiorca uprawniony jest przyłączony, pod warunkiem uprzedniego złożenia przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7. Podmiot uprawniony informuje odbiorcę uprawnionego o braku dysponowania danymi umożliwiającymi określenie poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę.

7. Odbiorca uprawniony, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od podmiotu uprawnionego o braku dysponowania danymi umożliwiającymi określenie poziomu zużycia energii elektrycznej, jest uprawniony do złożenia oświadczenia o akceptacji udostępnienia podmiotowi uprawnionemu tych danych zgodnie z ust. 6. Do oświadczenia składanego przez odbiorcę uprawnionego stosuje się przepisy art. 5 ust. 3 i 4. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy upustu.

8. W przypadku gdy odbiorca uprawniony w danym punkcie poboru energii w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nabywał energię elektryczną od więcej niż jednego sprzedawcy energii elektrycznej, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859) składa podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w ust. 1, oświadczenie o łącznej kwocie rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej nabywanej w celu zużycia na potrzeby własne przez odbiorcę końcowego w danym punkcie poboru i w tym okresie od sprzedawców energii elektrycznej innych niż podmiot uprawniony. Do oświadczenia składanego przez odbiorcę uprawnionego stosuje się przepisy art. 5 ust. 3 i 4.

9. Oświadczenie odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w ust. 8, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Odbiorca uprawniony jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

10. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, w terminie wskazanym w ust. 8 i z klauzulą, o której mowa w ust. 9, uprawnia podmiot uprawniony do obliczenia kwoty upustu na podstawie łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej dokonanej wyłącznie przez podmiot uprawniony.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60