Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Pomoc kredytobiorcom »  Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym ...

Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom1)

 Dz. U. z 2022 r. poz. 1488
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 414
2023.09.29 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 4

Udostępnianie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, obowiązki dostawcy usług finansowania społecznościowego i nadzór Komisji

Istniejące wersje czasowe art. 14
2022.07.14 Tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 1488
2023.03.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 414
2024.06.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. 1. Dostawca usług finansowania społecznościowego przekazuje Komisji w terminach i zakresie określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności, jego sytuacji finansowej oraz zdarzeń, które mogą mieć wpływ na jego działalność w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego lub jego sytuację finansową.

2. Dostawca usług finansowania społecznościowego przekazuje dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 1, jeżeli charakter informacji wymaga potwierdzenia.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formie raportów bieżących i okresowych oraz sprawozdań okresowych.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 2, oraz wzory raportów i sprawozdań, o których mowa w ust. 3, uwzględniając ujednolicenie sposobu przekazywania tych informacji oraz efektywność sprawowania nadzoru przez Komisję.

Istniejące wersje czasowe art. 14a
2023.09.29
dodany przez

Art. 14a. 1. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w art. 11 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2020/1503, jest ustalana na dzień bilansowy, na który jest sporządzane roczne sprawozdanie finansowe, przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na ten dzień bilansowy, a na potrzeby postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503 - przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503.

2. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w art. 21 ust. 7 rozporządzenia 2020/1503, oblicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 rozporządzenia 2020/1503.

Art. 15. 1. Dostawca usług finansowania społecznościowego świadczący usługę ułatwiania udzielania pożyczek informuje Komisję o zamiarze rozpoczęcia działalności polegającej na świadczeniu usługi indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek, co najmniej 3 miesiące przed dniem jej rozpoczęcia.

2. Dostawca usług finansowania społecznościowego dołącza do informacji, o której mowa w ust. 1:

  1) opis modelu biznesowego planowanej działalności;

  2) opis funkcji związanych ze świadczeniem usługi indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek, które mają zostać zlecone osobom trzecim, oraz opis działań, których celem jest uniknięcie dodatkowego ryzyka operacyjnego związanego z takim zleceniem;

  3) opis procesów i metod wewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2020/1503;

  4) wzór pełnomocnictw, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503, udzielanych przez inwestora;

  5) opis polityki funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w art. 6 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2020/1503;

  6) informacje o planowanych środkach ograniczenia ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 4 lit. e rozporządzenia 2020/1503, których ustanowienia dostawca usług finansowania społecznościowego będzie wymagać od właścicieli projektów.

Art. 16. 1. Dostawca usług finansowania społecznościowego świadczący usługę ułatwiania udzielania pożyczek przekazuje Komisji arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych sporządzony w związku z ofertą finansowania społecznościowego co najmniej 7 dni roboczych przed dniem przekazania tego arkusza potencjalnym inwestorom.

2. Dostawca usług finansowania społecznościowego świadczący usługę indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek w ramach usługi, o której mowa w ust. 1, przekazuje Komisji arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy co najmniej 7 dni roboczych przed dniem udostępnienia tego arkusza potencjalnym inwestorom.

3. Arkusze, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą stanowić jeden dokument, pod warunkiem wyodrębnienia w nim informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503.

Art. 17. 1. Komisja może, w drodze decyzji, określić język albo języki inne niż język polski, w których sporządza się:

  1) arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych,

  2) arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy,

  3) komunikaty marketingowe, o których mowa w art. 27 ust. 1-3 rozporządzenia 2020/1503

- jeżeli są one przekazywane inwestorom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) stosuje się odpowiednio.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. Informację o wydaniu decyzji Komisja przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554).

5. W przypadku gdy wymaga tego ochrona uzasadnionych interesów inwestorów lub zachodzi konieczność zapobieżenia zagrożeniu prawidłowego funkcjonowania rynku usług finansowania społecznościowego Komisja, w drodze decyzji, może uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 18. 1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 1, dostawca usług finansowania społecznościowego może świadczyć usługę finansowania społecznościowego na rzecz inwestora niedoświadczonego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. k rozporządzenia 2020/1503, po przekazaniu temu inwestorowi odpowiednio arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych albo arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych wraz z arkuszem kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy, sporządzonych w języku określonym w wydanej decyzji, pod warunkiem otrzymania, nie później niż przed dniem przyjęcia pierwszego zlecenia od tego inwestora, jego oświadczenia, że posługuje się on językiem, w którym sporządzono ten arkusz, w stopniu umożliwiającym mu zrozumienie informacji zawartych w tym arkuszu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, inwestor niedoświadczony składa na piśmie lub w postaci elektronicznej spełniającej wymogi, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest skuteczne w odniesieniu do arkuszy kluczowych informacji inwestycyjnych odnoszących się do projektów opartych na finansowaniu społecznościowym, sporządzonych w języku wskazanym w tym oświadczeniu, w zakresie których dostawca usług finansowania społecznościowego świadczy usługę finansowania społecznościowego.

Art. 19. Właściciel projektu realizujący projekt związany z udzielaniem pożyczek może udostępnić arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych w odniesieniu do danej oferty finansowania społecznościowego na swojej stronie internetowej nie wcześniej niż po udostępnieniu tego arkusza do publicznej wiadomości przez dostawcę usług finansowania społecznościowego, wraz z informacją, że udział w tej ofercie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego wskazanego przez właściciela projektu.

Art. 20. Na żądanie Komisji:

  1) osoby upoważnione do reprezentowania:

   a) dostawcy usług finansowania społecznościowego,

   b) jednostki dominującej wobec dostawcy usług finansowania społecznościowego,

   c) jednostki zależnej wobec dostawcy usług finansowania społecznościowego,

  2) osoby wchodzące w skład statutowych organów:

   a) dostawcy usług finansowania społecznościowego,

   b) jednostki dominującej wobec dostawcy usług finansowania społecznościowego,

   c) jednostki zależnej wobec dostawcy usług finansowania społecznościowego,

  3) osoby pozostające z dostawcą usług finansowania społecznościowego w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze

- niezwłocznie sporządzają i przekazują na trwałym nośniku, na koszt dostawcy usług finansowania społecznościowego, kopie dokumentacji związanej z działalnością w zakresie usług finansowania społecznościowego oraz udzielają pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisję.

Art. 21. 1. Komisja może zlecić firmie audytorskiej kontrolę sprawozdań finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia przez dostawcę usług finansowania społecznościowego wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub kontrolę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, w przypadku powzięcia wątpliwości co do ich prawidłowości, rzetelności lub jasności. W przypadku gdy kontrola wykaże istotne nieprawidłowości, dostawca usług finansowania społecznościowego zwraca Komisji koszty jej przeprowadzenia.

2. Biegły rewident oraz firma audytorska, badające sprawozdania finansowe dostawcy usług finansowania społecznościowego lub jednostki dominującej wobec tego dostawcy, niezwłocznie przekazują Komisji oraz radzie nadzorczej i zarządowi odpowiednio dostawcy usług finansowania społecznościowego oraz jednostki dominującej wobec tego dostawcy istotne informacje, które uzyskali w związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń, które powodują:

  1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów regulujących świadczenie usług finansowania społecznościowego lub interesów klientów przez dostawcę usług finansowania społecznościowego, członków zarządu lub pracowników tego dostawcy;

  2) powstanie zagrożenia dla dalszego świadczenia usług finansowania społecznościowego;

  3) odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego dostawcy usług finansowania społecznościowego, wydanie opinii negatywnej albo wniesienie zastrzeżeń, zgodnie z art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3. Biegły rewident oraz firma audytorska mogą odstąpić od powiadomienia rady nadzorczej i zarządu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli powstanie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez członka rady nadzorczej lub zarządu.

4. Na żądanie Komisji biegły rewident oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe dostawcy usług finansowania społecznościowego lub pozostające z tą firmą w stosunku pracy niezwłocznie udzielają pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzają i przekazują kopie dokumentacji na trwałym nośniku, na koszt tego dostawcy, w celu umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów art. 11 rozporządzenia 2020/1503.

5. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 4, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Art. 22. 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego wygasa:

  1) z dniem ogłoszenia upadłości dostawcy usług finansowania społecznościowego;

  2) z upływem 3 miesięcy od dnia otwarcia likwidacji dostawcy usług finansowania społecznościowego.

2. W przypadku konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może, w drodze decyzji, określić:

  1) czynności, jakie dostawca usług finansowania społecznościowego może podejmować do czasu wygaśnięcia zezwolenia;

  2) termin zakończenia prowadzenia działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego.

3. W przypadku otwarcia likwidacji - do czasu wygaśnięcia zezwolenia, a w przypadku cofnięcia zezwolenia - do czasu zaprzestania prowadzenia działalności dostawca usług finansowania społecznościowego albo podmiot, któremu cofnięto zezwolenie, wykonuje wyłącznie czynności zmierzające do zakończenia działalności, w tym wynikające z postanowień umów zawartych z klientami, bez możliwości zawierania nowych umów. Komisja może w decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia wydanej na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503 albo w decyzji, o której mowa w ust. 2, określić inne czynności, jakie dostawca usług finansowania społecznościowego może podejmować w tym okresie.

4. W przypadku wygaśnięcia albo cofnięcia zezwolenia Komisja może, w drodze decyzji, nakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego albo podmiotowi, któremu cofnięto zezwolenie, przeniesienie na innego dostawcę usług finansowania społecznościowego praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z właścicielami projektów oraz z inwestorami. Decyzja jest wydawana po uzyskaniu zgody przejmującego dostawcy usług finansowania społecznościowego oraz klientów dotychczasowego dostawcy.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dotychczasowy dostawca usług finansowania społecznościowego wydaje przejmującemu dostawcy usług finansowania społecznościowego dokumenty dotyczące umów zawartych z inwestorami i właścicielami projektów.

6. W przypadku niewydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 4, lub gdy nie doszło do przeniesienia praw i obowiązków zgodnie z ust. 4, dotychczasowy dostawca usług finansowania społecznościowego niezwłocznie zawiadamia Komisję o wyznaczeniu podmiotu przechowującego dokumenty dotyczące umów zawartych przez tego dostawcę z inwestorami i właścicielami projektów. W przypadku wyznaczenia przechowawcy przez sąd rejestrowy na podstawie art. 476 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych zawiadomienia dokonuje ten sąd.

Art. 23. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 16 ust. 1 lub 2 lub art. 18 ust. 1 lub przepisów art. 23 ust. 2-4, 8 lub 11-13 lub art. 24 ust. 1-3, 6 lub 7 rozporządzenia 2020/1503 lub przepisów aktów delegowanych wydanych na podstawie art. 23 ust. 16 tego rozporządzenia Komisja może, w drodze decyzji:

  1) nakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego wstrzymanie rozpoczęcia oferty finansowania społecznościowego albo przerwanie jej przebiegu - na okres nie dłuższy niż 10 kolejnych dni roboczych;

  2) zakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego rozpoczęcia oferty finansowania społecznościowego.

Art. 24. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 27 ust. 1-3 rozporządzenia 2020/1503 Komisja może, w drodze decyzji:

  1) nakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego lub podmiotowi trzeciemu, któremu dostawca usług finansowania społecznościowego zlecił wykonywanie czynności związanych z usługą finansowania społecznościowego na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia 2020/1503, wstrzymanie rozpoczęcia przekazywania komunikatów marketingowych albo przerwanie ich przekazywania - na okres nie dłuższy niż 10 kolejnych dni roboczych;

  2) zakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego lub podmiotowi trzeciemu, o którym mowa w pkt 1, przekazywania komunikatów marketingowych.

Art. 25. 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 3-5, art. 6 ust. 1-6, art. 7 ust. 1-4, art. 8 ust. 1-6, art. 9 ust. 1 lub 2, art. 10, art. 11, art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 1 lub 4, art. 19 ust. 1-6, art. 20 ust. 1 lub 2, art. 22, art. 25 lub art. 26 rozporządzenia 2020/1503 lub przepisów aktów delegowanych lub wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 7, art. 7 ust. 5, art. 8 ust. 7, art. 12 ust. 16, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 7, art. 20 ust. 3 lub art. 21 ust. 8 tego rozporządzenia Komisja może, w drodze decyzji, nakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego wstrzymanie świadczenia usług finansowania społecznościowego na okres nie dłuższy niż 10 kolejnych dni roboczych.

2. W przypadku naruszenia przepisów art. 3-5, art. 6 ust. 1-6, art. 7 ust. 1-4, art. 8 ust. 1-6, art. 9 ust. 1 lub 2, art. 10, art. 11, art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 1 lub 4, art. 19 ust. 1-6, art. 20 ust. 1 lub 2, art. 22, art. 25 lub art. 26 rozporządzenia 2020/1503 lub przepisów aktów delegowanych lub wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 7, art. 7 ust. 5, art. 8 ust. 7, art. 12 ust. 16, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 7, art. 20 ust. 3 lub art. 21 ust. 8 tego rozporządzenia lub w przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego narusza interesy inwestorów, Komisja może, w drodze decyzji, zakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego świadczenia usług finansowania społecznościowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Art. 26. 1. Środki, o których mowa w art. 23 pkt 1, art. 24 pkt 1 i art. 25, Komisja może zastosować więcej niż jeden raz.

2. Decyzje, o których mowa w art. 23-25, są natychmiast wykonalne. Uzasadnienie doręcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

3. Termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia decyzji, o którym mowa w ust. 2.

4. Niezwłocznie po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie zastosowania środków, o których mowa w art. 23-25, komunikat o jego wszczęciu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji.

5. Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 23-25, komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji.

Art. 27. 1. W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że dostawca usług finansowania społecznościowego lub podmiot trzeci, któremu dostawca usług finansowania społecznościowego zlecił wykonywanie czynności związanych z usługą finansowania społecznościowego na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia 2020/1503, narusza przepisy art. 3-5, art. 6 ust. 1-6, art. 7 ust. 1-4, art. 8 ust. 1-6, art. 9 ust. 1 lub 2, art. 10, art. 11, art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 1 lub 4, art. 19 ust. 1-6, art. 20 ust. 1 lub 2, art. 22, art. 23 ust. 2-4, 8 lub 11-13, art. 24 ust. 1-3, 6 lub 7, art. 25, art. 26 lub art. 27 ust. 1-3 rozporządzenia 2020/1503 lub przepisy aktów delegowanych lub wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 7, art. 7 ust. 5, art. 8 ust. 7, art. 12 ust. 16, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 7, art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 8 lub art. 23 ust. 16 tego rozporządzenia, może oprócz zastosowania środków, o których mowa w art. 23-25, przekazać do publicznej wiadomości informację o rodzaju i charakterze naruszenia i firmie (nazwie) tego dostawcy usług finansowania społecznościowego lub podmiotu trzeciego.

2. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 1 wymaga podjęcia uchwały przez Komisję.

Art. 28. W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o których mowa w art. 23-25, Komisja może, na wniosek dostawcy usług finansowania społecznościowego, uchylić te decyzje.

Art. 29. 1. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości istotne informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie rynku usług finansowania społecznościowego, aby zapewnić inwestorom ochronę lub prawidłowe funkcjonowanie tego rynku.

2. Komisja może wydać dostawcy usług finansowania społecznościowego lub podmiotowi trzeciemu, któremu dostawca usług finansowania społecznościowego zlecił wykonywanie czynności związanych z usługą finansowania społecznościowego na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia 2020/1503, zalecenia opublikowania przez niego, na jego stronie internetowej, informacji, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku Komisja wskazuje zakres informacji i okres, przez który będą one dostępne.

Art. 30. Informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 29 ust. 1, są przekazywane do publicznej wiadomości przez ich zamieszczenie na stronie internetowej Komisji.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60