Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę ...

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 650
Rozdział 4

Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy

Art. 194. Podmiot prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l, n oraz p ustawy zmienianej w art. 94, jest obowiązany w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do przekazania powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nadanego temu podmiotowi.

Art. 195. Przepis art. 5 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

Art. 196. 1. Do postępowań w sprawach przedsiębiorców wszczętych na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o wydanie interpretacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 192, w stosunku do których nie wydano interpretacji przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do wniosków przedsiębiorców, o których mowa w art. 11 ustawy uchylanej w art. 192, nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Do spraw, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się także przepisy art. 2, art. 8, art. 10-12, art. 14, art. 15, art. 27 oraz art. 28 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1.

Art. 197. Do działalności gospodarczej zawieszonej przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 192 stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2, oraz przepisy ustaw zmienianych w art. 21 i art. 50, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 198. 1. Koncesje, promesy koncesji, promesy zmian koncesji i zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, zachowują ważność.

2. Zgody na wykonywanie działalności gospodarczej udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stają się zezwoleniami w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1.

3. Licencje na wykonywanie działalności gospodarczej udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, zachowują ważność.

4. Zezwolenia i decyzje o przyjęciu zgłoszeń w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, uregulowane w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935), udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, zachowują ważność.

5. Wpisy do rejestrów działalności regulowanej w rozumieniu art. 64 ustawy uchylanej w art. 192 dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, pozostają w mocy.

6. Do postępowań w sprawach udzielenia, zmiany lub cofnięcia koncesji, promesy koncesji, zezwoleń, zgód i licencji, a także uzyskania, odmowy lub wykreślenia wpisów z rejestru działalności regulowanej oraz wydania przez organ prowadzący rejestr działalności regulowanej decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem, że w przypadku postępowania o udzielenie, zmianę lub cofnięcie zgody wydaje się odpowiednio zezwolenie, decyzję o zmianie zezwolenia lub jego cofnięciu.

7. Do postępowań w sprawach zezwoleń i zgłoszeń w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 199. Wpisy do rejestrów działalności regulowanej prowadzonych na podstawie ustaw zmienianych w art. 59, art. 120 i art. 144, w odniesieniu do przedsiębiorców, wobec których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano ostateczną decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do tych rejestrów, podlegają wykreśleniu z urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W tych sprawach nie wydaje się decyzji.

Art. 200. Kontrolę wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy wszczętą i niezakończoną przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. Czynności kontrolne wykonane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, zachowują ważność.

Art. 201. Przepisy rozdziału 6 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się do opracowania projektów aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, które w dniu wejścia w życie tej ustawy nie zostały skierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania.

Art. 202. 1. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej utworzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 192, należy przez to rozumieć Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej określoną w ustawie, o której mowa w art. 1 ust. 2.

2. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o "ewidencji działalności gospodarczej", należy przez to rozumieć Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej określoną w ustawie, o której mowa w art. 1 ust. 2.

3. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:

  1) oświadczeniu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub

  2) oświadczeniu o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub

  3) oświadczeniu o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub

  4) wypisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- stosuje się odpowiednio przepis art. 46 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2.

Art. 203. 1. W przypadku gdy na podstawie danych zgromadzonych w ewidencjach prowadzonych przez organy gminy dane dotyczące przedsiębiorcy przeniesiono do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wielokrotnie, w wyniku czego posiada on wiele wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorca uzupełnia wybrany wpis o dane wymagane na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-6 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla wpisy przedsiębiorcy, które nie zawierają danych, o których mowa w ust. 1.

Art. 204. 1. Informacje o pełnomocniku zawarte we wpisie przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 192 stają się informacjami o pełnomocniku w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, chyba że uległy wykreśleniu na wniosek przedsiębiorcy złożony przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2.

2. Do wniosków o zmianę wpisu, w zakresie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 192, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, i przed tym dniem niezałatwionych, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2.

Art. 205. Do postępowań wszczętych na podstawie art. 30, art. 34 i art. 35 ustawy uchylanej w art. 192 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2.

Art. 206. Do wniosków o zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej na podstawie art. 32 ustawy uchylanej w art. 192, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2.

Art. 207. Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, jest obowiązany zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, przy pierwszym wniosku o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 208. Rejestry udzielonych zgód prowadzone przez właściwe organy na podstawie przepisów dotychczasowych z dniem wejścia w życie ustawy stają się rejestrami udzielonych zezwoleń.

Art. 209. Do dnia 31 grudnia 2018 r. przedsiębiorca do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może dołączyć zgłoszenia, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, jeżeli jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.

Art. 210. 1. Ustanawia się Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, powoła Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na pierwszą kadencję w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 3.

3. Tworzy się Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Art. 211. 1. Wpisy oddziałów przedsiębiorców zagranicznych dokonane na podstawie ustawy uchylanej w art. 192, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4, pozostają w mocy.

2. Do oddziałów przedsiębiorców zagranicznych utworzonych na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4.

3. Do likwidacji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Do postępowań w sprawie zakazu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 212. 1. Wpisy przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych dokonane na podstawie ustawy uchylanej w art. 192, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4, stają się wpisami do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4.

2. Wpisy, o których mowa w ust. 1, obowiązują przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Do ich przedłużenia stosuje się przepis art. 25 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4.

3. Do wniosku o przedłużenie wpisu, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorca zagraniczny dołącza dokument wskazany w art. 26 ust. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4.

4. Do przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych utworzonych na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4.

5. Do postępowań w sprawie wpisu, zmiany wpisu i wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.

6. Wykreśleniu z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych podlegają przedstawicielstwa, wobec których wydano ostateczną decyzję o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa, na podstawie ustawy uchylanej w art. 192.

7. Postępowania w sprawie zakazu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4, stają się postępowaniami w sprawie wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru i są prowadzone na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4.

Art. 213. 1. Zagraniczny przedsiębiorca w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 191 w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie go z Krajowego Rejestru Sądowego oraz - w przypadku zamiaru kontynuowania prowadzenia działalności - do złożenia wniosku o wpis:

  1) oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 14 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4, do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku spółki handlowej z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

  2) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą.

2. W przypadku uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, przedsiębiorca pozostaje podmiotem wszelkich dotychczasowych praw i obowiązków wynikających z koncesji, zezwoleń i ulg przyznanych w drodze decyzji administracyjnej zagranicznemu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 191, którego działalność kontynuuje, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu koncesji, zezwolenia lub ulgi stanowi inaczej.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, właściwy sąd rejestrowy z urzędu wykreśla przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 43 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 214. Do zagranicznych przedsiębiorców, o których mowa w art. 213 ust. 1, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 43 i art. 156 w brzmieniu dotychczasowym oraz ustawy uchylanej w art. 191, nie dłużej jednak niż do dnia uprawomocnienia się postanowienia o ich wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 215. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4ba ust. 6, art. 43d ust. 2 oraz art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 4ba ust. 6, art. 43d ust. 2 oraz art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 216. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 175 ust. 5, art. 181 ust. 4 i art. 186 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 45 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 175 ust. 5, art. 181 ust. 4 i art. 186 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 45, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 217. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 50 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 50, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 218. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16d ust. 5 ustawy zmienianej w art. 62 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16d ust. 5 ustawy zmienianej w art. 62, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 219. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19b ustawy zmienianej w art. 69 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19b ustawy zmienianej w art. 69, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu upoważniającego.

Art. 220. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2-4 ustawy zmienianej w art. 71 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2-4 ustawy zmienianej w art. 71, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu upoważniającego.

Art. 221. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 39 ust. 5 pkt 3, art. 39 ust. 5 pkt 4, art. 51b ust. 13 pkt 1, art. 75 ust. 6 i art. 107 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 72 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 39 ust. 5 pkt 3, art. 39 ust. 5 pkt 4, art. 51b ust. 13 pkt 1, art. 75 ust. 6 i art. 107 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 72, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 222. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 36e ust. 4 ustawy zmienianej w art. 98 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 36e ust. 4 ustawy zmienianej w art. 98, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu upoważniającego.

Art. 223. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ustawy zmienianej w art. 100 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy zmienianej w art. 100, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu upoważniającego.

Art. 224. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 95h ustawy zmienianej w art. 101 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 95h ustawy zmienianej w art. 101, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu upoważniającego.

Art. 225. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 117 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 117, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu upoważniającego.

Art. 226. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 5 oraz art. 22 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 124 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 13 ust. 5 oraz art. 22 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 124, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 227. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20, art. 20i i art. 84 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 129 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 20, art. 20i i art. 84 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 129, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 228. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 54 ust. 6, art. 56 ust. 3, art. 59b i art. 64b ustawy zmienianej w art. 130 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 54 ust. 6, art. 56 ust. 3, art. 59b i art. 64b ustawy zmienianej w art. 130, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 229. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 137 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 137, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Art. 230. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 120 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 139 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 32 ust. 1 oraz art. 120 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 139, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 231. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 142 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 142, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Art. 232. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 68 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 155 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 12 ust. 2 i art. 68 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 155, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 233. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 152 ustawy zmienianej w art. 163 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 152 ustawy zmienianej w art. 163, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Art. 234. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 53 ust. 11, art. 59, art. 71 i art. 124 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 167 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 53 ust. 11, art. 59, art. 71 i art. 124 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 167, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 235. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ustawy uchylanej w art. 193 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 4.

Art. 236. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 184, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;

  2) art. 185, który wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.;

  3) art. 188, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 30.03.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60