Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » PFRON »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

 Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694
2015.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 5

Zakres, sposób i tryb kontroli organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków wpisanych do rejestru, prowadzonej przez wojewodę, i obowiązki związane z tą kontrolą

§ 18. 1. W ośrodkach wpisanych do rejestru ośrodków, u organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru organizatorów tych turnusów oraz na turnusach rehabilitacyjnych prowadzonych przez tych organizatorów mogą być przeprowadzane kontrole.

2. Przedmiotem kontroli ośrodków jest w szczególności stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.

3. Przedmiotem kontroli organizatorów turnusów rehabilitacyjnych jest w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów.

§ 19. 1. Kontrolę ośrodka przeprowadza wojewoda lub centrum pomocy właściwe dla siedziby ośrodka.

2. Kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych przeprowadza wojewoda lub centrum pomocy właściwe dla siedziby organizatora turnusów lub właściwe dla siedziby ośrodka, w którym odbywają się te turnusy, albo właściwe dla miejsca przebiegu turnusu rehabilitacyjnego niestacjonarnego.

3. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.

4. Upoważnienia mogą być wydane na czas przeprowadzania określonych czynności lub na czas określony.

§ 20. Ośrodek lub organizator turnusów rehabilitacyjnych umożliwia przeprowadzenie kontroli w zakresie, o którym mowa w § 18 ust. 2 i 3, oraz zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

  1) umożliwia wstęp na teren nieruchomości oraz do pomieszczeń i obiektów ośrodka lub organizatora turnusów;

  2) udziela pisemnych i ustnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;

  3) okazuje dokumenty i materiały dotyczące spraw objętych zakresem kontroli;

  4) umożliwia sporządzenie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów.

§ 21. 1. O wynikach przeprowadzonej kontroli prowadzący kontrolę informuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania odpowiednio:

  1) ośrodek;

  2) organizatora turnusów rehabilitacyjnych;

  3) wojewodę, w którego rejestrze znajduje się kontrolowany ośrodek lub organizator turnusów;

  4) centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia odpowiednio ośrodkowi lub organizatorowi turnusów rehabilitacyjnych.

3. Ośrodek lub organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 2, informuje o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może być przedłużony przez wojewodę na wniosek ośrodka, nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni, o czym powiadamia się na piśmie podmioty, o których mowa w ust. 1.

5. Ośrodek lub organizator może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń.

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń prowadzący kontrolę dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń dokonuje odpowiednich zmian we wnioskach i zaleceniach.

7. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części prowadzący kontrolę przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

8. Organizator lub ośrodek, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60