Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » PFRON »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

 Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694
2015.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 4

Warunki, jakie powinni spełniać organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodki, w których odbywają się turnusy, sposób oceny spełniania tych warunków i dokonywania wpisu do rejestrów oraz zasady prowadzenia rejestrów

§ 9. 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ubiegająca się o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, składa wniosek o wpis do rejestru organizatorów tych turnusów wraz z:

  1) zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;

  2) aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;

  3) dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;

  4) oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;

  5) informacją o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;

  6) statutem, w przypadku jego posiadania;

  7) nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego;

  8) programami dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

2. Uchybienia we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 10. Oceny spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dokonuje się na podstawie:

  1) informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów;

  2) załączonych do wniosku dokumentów;

  3) opinii centrum pomocy właściwego dla siedziby wnioskodawcy, o ile została sporządzona;

  4) stwierdzenia:

   a) kompletności złożonego wniosku organizatora turnusów,

   b) udokumentowania prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku organizatora turnusów,

   c) zgodności programów turnusów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 8, z art. 10c ust. 6 ustawy.

§ 11. 1. Wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dokonuje się niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku, nadając organizatorowi tych turnusów numer wpisu określany w następujący sposób:

  1) symbol rejestru organizatorów tych turnusów - "OR";

  2) numer statystyczny województwa;

  3) numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;

  4) ostatnie dwie cyfry roku, w którym dokonano wpisu.

2. Numer wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych składa się z ciągu znaków, określonych w ust. 1 pkt 1-4, rozdzielonych odpowiednio ukośnikami.

3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i zawiadomienie o zmianie we wpisie w tym rejestrze zawiera informację o uprawnieniach do organizowania określonych rodzajów turnusów rehabilitacyjnych dla określonych grup osób niepełnosprawnych.

4. Wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

5. Zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zawiera uzasadnienie.

6. Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru organizatorów zawiera w szczególności podstawę prawną wykreślenia i uzasadnienie.

7. Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zawiera następujące informacje:

  1) nazwę, siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej organizatora turnusów;

  2) numer, datę dokonania wpisu do rejestru organizatorów turnusów oraz datę ważności tego wpisu;

  3) oznaczenie rodzaju organizowanych turnusów wraz z oznaczeniem niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, dla których są organizowane te turnusy.

8. Informacje, o których mowa w ust. 7, wprowadza się do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych na podstawie zweryfikowanych danych zawartych we wniosku organizatora tych turnusów.

§ 12. 1. Organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien spełniać następujące warunki:

  1) realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów;

  2) zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów, w skład której wchodzą w szczególności:

   a) kierownik odpowiedzialny za przebieg danego turnusu,

   b) pielęgniarka,

   c) specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,

   d) specjalista do spraw rekreacji,

   e) pedagog lub inna osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym,

   f) psycholog lub lekarz psychiatra w przypadku turnusów organizowanych dla osób z chorobą psychiczną,

   g) tłumacz języka migowego w przypadku turnusów organizowanych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

   h) inni specjaliści w zależności od potrzeb wynikających z programu danego turnusu lub niepełnosprawności uczestników tego turnusu;

  3) zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie;

  4) zapewnić zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie tego turnusu;

  5) zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów;

  6) zapewnić badanie lekarskie na początku turnusów i w razie potrzeby także na końcu tych turnusów w przypadku turnusów, których program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne;

  7) przekazać właściwemu centrum pomocy informację o przebiegu turnusu, o której mowa w art. 10c ust. 7 pkt 4 ustawy;

  8) przekazywać wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informację o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników;

  9) dokonywać zwrotu przekazanych środków, o których mowa w art. 10e ust. 4 ustawy, na wskazany rachunek bankowy w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu:

   a) w wysokości 100% przekazanego dofinansowania w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu,

   b) w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu;

  10) przechowywać następujące dokumenty dotyczące turnusów:

   a) zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,

   b) informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,

   c) kopię oświadczeń organizatora turnusów,

   d) programy turnusów,

   e) informację o kadrze, o której mowa w pkt 2, oraz jej uprawnieniach,

   f) kopię informacji o przebiegu tych turnusów,

   g) inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów, w szczególności umowy.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 8, jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 13. Organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

§ 14. 1. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest pozytywne rozpatrzenie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zwanego dalej "wnioskiem ośrodka", zaopiniowanego przez samorząd województwa.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

  1) stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym;

  2) informację o standardzie ośrodka;

  3) ocenę warunków sanitarnohigienicznych;

  4) ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

  5) ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku;

  6) stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2-4;

  7) inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania od samorządu województwa informacji o występujących we wniosku ośrodka uchybieniach wnioskodawca powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku wojewodzie.

4. Opinia niezawierająca informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, jest przekazywana samorządowi województwa w celu uzupełnienia.

5. Samorząd województwa informuje ośrodek o wydanej opinii.

6. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody informacji o występujących we wniosku uchybieniach powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.

7. Wzór wniosku ośrodka o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 15. 1. Wpis do rejestru ośrodków otrzymuje ośrodek, jeżeli:

  1) wniosek ośrodka został złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek;

  2) posiada:

   a) bazę noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej 20-osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry,

   b) zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć wynikających z programu turnusu,

   c) zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych,

   d) zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe,

   e) gabinet lekarski lub zabiegowy wyposażony w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy;

  3) obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby;

  4) spełnia następujące warunki dostępności:

   a) dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, jeżeli posiada:

    - utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze,

    - drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m,

    - powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu,

    - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi,

    - stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów niepowodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową,

    - schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób,

    - schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią,

    - przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,

    - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m,

    - pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń,

    - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetach lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów niepowodujących poślizgu,

    - balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych zabezpieczającym przed wypadnięciem osób,

    - podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierających pomieszczenia, o których mowa w tiret jedenastym, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia,

    - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych,

   b) dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, jeżeli:

    - spełnia warunki określone w lit. a tiret drugie-czwarte, dziewiąte, jedenaste, dwunaste i czternaste,

    - posiada utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m,

    - posiada furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m,

    - posiada pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp do drzwi wejściowych obiektów ośrodka, jeżeli dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów,

    - posiada poziomą przestrzeń manewrową o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiającą manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku,

    - posiada podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierających pomieszczenia, o których mowa w lit. a tiret jedenaste, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach,

    - posiada pomieszczenia higieniczno-sanitarne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem,

    - posiada co najmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie i regulację otwarcia, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi,

    - posiada wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim,

   c) dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, jeżeli:

    - spełnia warunki określone w lit. a tiret trzecie, czwarte, szóste, ósme, jedenaste i dwunaste,

    - posiada instalację alarmową przeciwpożarową wymaganą przepisami odrębnymi, ze świetlną sygnalizacją zagrożenia, zainstalowaną co najmniej w pokojach noclegowych,

    - posiada widocznie oznakowane zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, higieniczno-sanitarne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia,

   d) dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, jeżeli:

    - spełnia warunki określone w lit. a tiret trzecie-szóste, ósme, jedenaste i dwunaste,

    - posiada oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia,

    - posiada oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów,

    - posiada ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykończone materiałami matowymi niepowodującymi olśnienia,

    - posiada listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokości 1-1,1 m, w odległości 0,03-0,04 m od ściany,

    - posiada rozwiązania techniczne dotyczące grzejników centralnego ogrzewania uniemożliwiające poparzenie,

   e) dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5-9, jeżeli spełnia warunki określone w lit. a tiret trzecie-szóste, ósme, jedenaste i dwunaste;

  5) uzyskał opinię samorządu województwa;

  6) uzyskał pozytywną ocenę wojewody.

2. W przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych, zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza, spełniającego warunki określone w ust. 1 pkt 4, na podstawie zawartej umowy z innym podmiotem, której kopię dołącza się do wniosku ośrodka.

§ 16. Oceny spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków dokonuje się na podstawie:

  1) informacji zawartych we wniosku ośrodka,

  2) opinii, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 5

- uwzględniając dostępność ośrodka dla określonych grup osób niepełnosprawnych oraz możliwość realizacji określonych programów turnusów rehabilitacyjnych.

§ 17. 1. Wpisu do rejestru ośrodków dokonuje się niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku ośrodka, nadając ośrodkowi numer określony w następujący sposób:

  1) symbol rejestru ośrodków - "OD";

  2) numer statystyczny województwa;

  3) numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;

  4) ostatnie dwie cyfry roku, w którym dokonano wpisu.

2. Numer wpisu do rejestru ośrodków składa się z ciągu znaków, określonych w ust. 1 pkt 1-4, rozdzielonych odpowiednio ukośnikami.

3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków i zawiadomienie o zmianie we wpisie do rejestru ośrodków zawiera informację o rodzajach turnusów rehabilitacyjnych, jakie mogą odbywać się w ośrodku, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów.

4. Wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

5. Zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru ośrodków zawiera uzasadnienie.

6. Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru ośrodków zawiera podstawę prawną wykreślenia i uzasadnienie.

7. Rejestr ośrodków zawiera następujące informacje:

  1) nazwę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej ośrodka;

  2) numer, datę dokonania wpisu do rejestru oraz datę ważności tego wpisu;

  3) oznaczenie rodzaju turnusów rehabilitacyjnych, jakie mogą odbywać się w ośrodku;

  4) oznaczenie dysfunkcji lub schorzenia osób, dla których ośrodek spełnia warunki dostępności;

  5) liczbę miejsc noclegowych;

  6) rodzaj zabudowy;

  7) określenie:

   a) rodzaju (typu) ośrodka,

   b) okresu świadczonych usług,

   c) posiadanego zaplecza, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. b-d.

8. Informacje, o których mowa w ust. 7, wprowadza się do rejestru na podstawie zweryfikowanych danych zawartych we wniosku ośrodka.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60