Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 121
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 380
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 459
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1025
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1740
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1360
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1610
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.01.07 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Księga pierwsza. Część ogólna (art. 1 - 125) 
Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1 - 7) 
Tytuł II. Osoby (art. 8 - 4310) 
Dział I. Osoby fizyczne (art. 8 - 32) 
Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (art. 8 - 24) 
Rozdział II. Miejsce zamieszkania (art. 25 - 28) 
Rozdział III. Uznanie za zmarłego (art. 29 - 32) 
Dział II. Osoby prawne (art. 33 - 43) 
Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia (art. 431 - 4310) 
Tytuł III. Mienie (art. 44 - 554) 
Tytuł IV. Czynności prawne (art. 56 - 1099) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 56 - 651) 
Dział II. Zawarcie umowy (art. 66 - 721) 
Dział III. Forma czynności prawnych (art. 73 - 81) 
Dział IV. Wady oświadczenia woli (art. 82 - 88) 
Dział V. Warunek (art. 89 - 94) 
Dział VI. Przedstawicielstwo (art. 95 - 1099) 
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 95 - 97) 
Rozdział II. Pełnomocnictwo (art. 98 - 109) 
Rozdział III. Prokura (art. 1091 - 1099) 
Tytuł V. Termin (art. 110 - 116) 
Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń (art. 117 - 125) 
Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126 - 352) 
Tytuł I. Własność (art. 126 - 231) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 126 - 139) 
Dział II. Treść i wykonywanie własności (art. 140 - 154) 
Dział III. Nabycie i utrata własności (art. 155 - 194) 
Rozdział I. Przeniesienie własności (art. 155 - 171) 
Rozdział II. Zasiedzenie (art. 172 - 178) 
Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności (art. 179 - 194) 
Dział IV. Współwłasność (art. 195 - 221) 
Dział V. Ochrona własności (art. 222 - 231) 
Tytuł II. Użytkowanie wieczyste (art. 232 - 243) 
Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244 - 335) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 244 - 251) 
Dział II. Użytkowanie (art. 252 - 284) 
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 252 - 265) 
Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne (art. 266 - 2701) 
Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (art. 271 - 282) 
Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania (art. 283 - 284) 
Dział III. Służebności (art. 285 - 3054) 
Rozdział I. Służebności gruntowe (art. 285 - 295) 
Rozdział II. Służebności osobiste (art. 296 - 305) 
Rozdział III. Służebność przesyłu (art. 3051 - 3054) 
Dział IV. Zastaw (art. 306 - 335) 
Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych (art. 306 - 326) 
Rozdział II. Zastaw na prawach (art. 327 - 335) 
Tytuł IV. Posiadanie (art. 336 - 352) 
Księga trzecia. Zobowiązania (art. 353 - 92116) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353 - 3651) 
Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli (art. 366 - 383) 
Dział I. Zobowiązania solidarne (art. 366 - 378) 
Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne (art. 379 - 383) 
Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (art. 3831 - 396) 
Tytuł IV. (zawierający art. 397-404 - uchylony)  
Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 - 414) 
Tytuł VI. Czyny niedozwolone (art. 415 - 449) 
Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 4491 - 44911) 
Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450 - 497) 
Dział I. Wykonanie zobowiązań (art. 450 - 470) 
Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań (art. 471 - 486) 
Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487 - 497) 
Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498 - 508) 
Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika (art. 509 - 526) 
Dział I. Zmiana wierzyciela (art. 509 - 518) 
Dział II. Zmiana dłużnika (art. 519 - 526) 
Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (art. 527 - 534) 
Tytuł XI. Sprzedaż (art. 535 - 602) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 535 - 5551) 
Dział II. Rękojmia za wady (art. 556 - 576) 
Dział II1. (uchylony) (art. 5761 - 5765) 
Dział III. Gwarancja przy sprzedaży (art. 577 - 582) 
Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży (art. 583 - 602) 
Rozdział I. Sprzedaż na raty (art. 583 - 588) 
Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę (art. 589 - 592) 
Rozdział III. Prawo odkupu (art. 593 - 595) 
Rozdział IV. Prawo pierwokupu (art. 596 - 602) 
Tytuł XII. Zamiana (art. 603 - 604) 
Tytuł XIII. Dostawa (art. 605 - 612) 
Tytuł XIV. Kontraktacja (art. 613 - 626) 
Tytuł XV. Umowa o dzieło (art. 627 - 646) 
Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane (art. 647 - 658) 
Tytuł XVII. Najem i dzierżawa (art. 659 - 709) 
Dział I. Najem (art. 659 - 692) 
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 659 - 679) 
Rozdział II. Najem lokalu (art. 680 - 692) 
Dział II. Dzierżawa (art. 693 - 709) 
Tytuł XVII1. Umowa leasingu (art. 7091 - 70919) 
Tytuł XVIII. Użyczenie (art. 710 - 719) 
Tytuł XIX. Pożyczka (art. 720 - 7241) 
Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego (art. 725 - 733) 
Tytuł XXI. Zlecenie (art. 734 - 751) 
Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752 - 757) 
Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758 - 7649) 
Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765 - 773) 
Tytuł XXV. Umowa przewozu (art. 774 - 793) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 774 - 775) 
Dział II. Przewóz osób (art. 776 - 778) 
Dział III. Przewóz rzeczy (art. 779 - 793) 
Tytuł XXVI. Umowa spedycji (art. 794 - 804) 
Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia (art. 805 - 834) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 805 - 820) 
Dział II. Ubezpieczenia majątkowe (art. 821 - 828) 
Dział III. Ubezpieczenia osobowe (art. 829 - 834) 
Tytuł XXVIII. Przechowanie (art. 835 - 845) 
Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady (art. 846 - 852) 
Tytuł XXX. Umowa składu (art. 853 - 8599) 
Tytuł XXXI. Spółka (art. 860 - 875) 
Tytuł XXXII. Poręczenie (art. 876 - 887) 
Tytuł XXXIII. Darowizna (art. 888 - 902) 
Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości (art. 9021 - 9022) 
Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie (art. 903 - 916) 
Dział I. Renta (art. 903 - 907) 
Dział II. Dożywocie (art. 908 - 916) 
Tytuł XXXV. Ugoda (art. 917 - 918) 
Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne (art. 919 - 921) 
Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe (art. 9211 - 92116) 
Dział I. Przekaz (art. 9211 - 9215) 
Dział II. Papiery wartościowe (art. 9216 - 92116) 
Księga czwarta. Spadki (art. 922 - 1088) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 922 - 930) 
Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe (art. 931 - 940) 
Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci (art. 941 - 9901) 
Dział I. Testament (art. 941 - 958) 
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 941 - 948) 
Rozdział II. Forma testamentu (art. 949 - 958) 
Oddział 1. Testamenty zwykłe (art. 949 - 951) 
Oddział 2. Testamenty szczególne (art. 952 - 955) 
Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych (art. 956 - 958) 
Dział II. Powołanie spadkobiercy (art. 959 - 967) 
Dział III. Zapis i polecenie (art. 968 - 985) 
Rozdział I. Zapis zwykły (art. 968 - 981) 
Rozdział II. Zapis windykacyjny (art. 9811 - 9816) 
Rozdział III. Polecenie (art. 982 - 985) 
Dział IV. Wykonawca testamentu (art. 986 - 9901) 
Tytuł IV. Zachowek (art. 991 - 1011) 
Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku (art. 1012 - 1024) 
Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy (art. 1025 - 10291) 
Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1030 - 10343) 
Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (art. 1035 - 1046) 
Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku (art. 1047 - 1057) 
Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058 - 1088) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy ...  
Pomocniki Księgowego - powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60