Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Dyrektywa UE w sprawie VAT »  Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w ...

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
Wyświetl wcześniejsze wersje
2022.06.11 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania (art. 1 - 4) 
Tytuł II. Zakres terytorialny (art. 5 - 8) 
Tytuł III. Podatnicy (art. 9 - 13) 
Tytuł IV. Transakcje podlegające opodatkowaniu (art. 14 - 30b) 
Rozdział 1. Dostawa towarów (art. 14 - 19) 
Rozdział 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (art. 20 - 23) 
Rozdział 3. Świadczenie usług (art. 24 - 29) 
Rozdział 4. Import towarów (art. 30) 
Rozdział 5. Przepisy wspólne dla rozdziałów 1 i 3 (art. 30a - 30b) 
Tytuł V. Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu (art. 31 - 61) 
Rozdział 1. Miejsce dostawy towarów (art. 31 - 39) 
Sekcja 1. Dostawa towarów bez transportu (art. 31) 
Sekcja 2. Dostawa towarów wraz z transportem (art. 32 - 36b) 
Sekcja 3. Dostawa towarów na pokładzie jednostki pływającej, statku powietrznego lub pociągu (art. 37) 
Sekcja 4. Dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej oraz dostawy energii cieplnej lub chłodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej (art. 38 - 39) 
Rozdział 2. Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 40 - 42) 
Rozdział 3. Miejsce świadczenia usług (art. 43 - 59b) 
Sekcja 1. Definicje (art. 43) 
Sekcja 2. Przepisy ogólne (art. 44 - 45) 
Sekcja 3. Przepisy szczególne (art. 46 - 59b) 
Podsekcja 1. Świadczenie usług przez pośredników (art. 46) 
Podsekcja 2. Świadczenie usług związanych z nieruchomościami (art. 47) 
Podsekcja 3. Świadczenie usług transportu (art. 48 - 52) 
Podsekcja 4. Świadczenie usług związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową i podobną, usług pomocniczych do usług transportu, wycena majątku ruchomego i prace na tym majątku (art. 53 - 54) 
Podsekcja 5. Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych (art. 55) 
Podsekcja 6. Wynajem środków transportu (art. 56) 
Podsekcja 7. Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych przeznaczonych do konsumpcji na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów (art. 57) 
Podsekcja 8. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami (art. 58) 
Podsekcja 9. Świadczenie usług na rzecz osób niebędących podatnikami spoza Wspólnoty (art. 59) 
Podsekcja 10. Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu lub nieopodatkowaniu (art. 59a - 59b) 
Rozdział 3a. Próg dla podatników dostarczających towary, których dostawy objęte są art. 33 lit. a) oraz świadczących usługi, których świadczenie objęte jest art. 58 (art. 59c) 
Rozdział 4. Miejsce importu towarów (art. 60 - 61) 
Tytuł VI. Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku (art. 62 - 71) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 62) 
Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług (art. 63 - 67) 
Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (art. 68 - 69) 
Rozdział 4. Import towarów (art. 70 - 71) 
Tytuł VII. Podstawa opodatkowania (art. 72 - 92) 
Rozdział 1. Definicja (art. 72) 
Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług (art. 73 - 82) 
Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (art. 83 - 84) 
Rozdział 4. Import towarów (art. 85 - 89) 
Rozdział 5. Przepisy różne (art. 90 - 92) 
Tytuł VIII. Stawki (art. 93 - 130) 
Rozdział 1. Stosowanie stawek (art. 93 - 95) 
Rozdział 2. Struktura i wysokość stawek (art. 96 - 105b) 
Sekcja 1. Stawka podstawowa (art. 96 - 97) 
Sekcja 2. Stawki obniżone (art. 98 - 101) 
Sekcja 2a. Sytuacje wyjątkowe (art. 101a) 
Sekcja 3. Przepisy szczególne (art. 102 - 105b) 
Rozdział 3. (skreślony) (art. 106 - 108) 
Rozdział 4. (uchylony) (art. 109 - 122) 
Rozdział 5. Przepisy przejściowe (art. 123 - 130) 
Tytuł IX. Zwolnienia (art. 131 - 166) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 131) 
Rozdział 2. Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym (art. 132 - 134) 
Rozdział 3. Zwolnienia dotyczące innych czynności (art. 135 - 137) 
Rozdział 4. Zwolnienia związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (art. 138 - 142) 
Sekcja 1. Zwolnienia z tytułu dostawy towarów (art. 138 - 139) 
Sekcja 2. Zwolnienia z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 140 - 141) 
Sekcja 3. Zwolnienia z tytułu niektórych usług transportu (art. 142) 
Rozdział 5. Zwolnienia w imporcie (art. 143 - 145) 
Rozdział 6. Zwolnienia w eksporcie (art. 146 - 147) 
Rozdział 7. Zwolnienia związane z transportem międzynarodowym (art. 148 - 150) 
Rozdział 8. Zwolnienia dotyczące niektórych transakcji uznanych za eksport (art. 151 - 152) 
Rozdział 9. Zwolnienia z tytułu świadczenia usług przez pośredników (art. 153) 
Rozdział 10. Zwolnienia transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym (art. 154 - 166) 
Sekcja 1. Składy celne, składy inne niż celne oraz podobne procedury (art. 154 - 163) 
Sekcja 2. Transakcje zwolnione w związku z eksportem oraz w ramach wymiany handlowej między państwami członkowskimi (art. 164 - 165) 
Sekcja 3. Przepis wspólny dla sekcji 1 i 2 (art. 166) 
Tytuł X. Odliczenia (art. 167 - 192) 
Rozdział 1. Źródło i zakres prawa do odliczenia (art. 167 - 172) 
Rozdział 2. Proporcja podlegająca odliczeniu (art. 173 - 175) 
Rozdział 3. Ograniczenia prawa do odliczenia (art. 176 - 177) 
Rozdział 4. Przepisy regulujące korzystanie z prawa do odliczenia (art. 178 - 183) 
Rozdział 5. Korekta odliczeń (art. 184 - 192) 
Tytuł XI. Obowiązki podatników i niektórych osób niebędących podatnikami (art. 192a - 280) 
Rozdział 1. Obowiązek podatkowy (art. 192a - 212) 
Sekcja 1. Osoby zobowiązane do zapłaty VAT na rzecz organów podatkowych (art. 192a - 205) 
Sekcja 2. Warunki płatności (art. 206 - 212) 
Rozdział 2. Identyfikacja (art. 213 - 216) 
Rozdział 3. Fakturowanie (art. 217 - 240) 
Sekcja 1. Definicja (art. 217) 
Sekcja 2. Pojęcie faktury (art. 218 - 219) 
Sekcja 3. Wystawianie faktur (art. 219a - 225) 
Sekcja 4. Dane umieszczane na fakturach (art. 226 - 231) 
Sekcja 5. Faktury papierowe i faktury elektroniczne (art. 232 - 237) 
Sekcja 6. Środki upraszczające (art. 238 - 240) 
Rozdział 4. Rachunkowość (art. 241 - 249) 
Sekcja 1. Definicja (art. 241) 
Sekcja 2. Obowiązki ogólne (art. 242 - 243) 
Sekcja 2a. Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych (art. 243a - 243d) 
Sekcja 3. Obowiązki szczególne dotyczące przechowywania wszystkich faktur (art. 244 - 248a) 
Sekcja 4. Prawo dostępu do faktur przechowywanych za pomocą środków elektronicznych w innym państwie członkowskim (art. 249) 
Rozdział 5. Deklaracje (art. 250 - 261) 
Rozdział 6. Informacje podsumowujące (art. 262 - 271) 
Rozdział 7. Przepisy różne (art. 272 - 273) 
Rozdział 8. Obowiązki dotyczące niektórych transakcji importu i eksportu (art. 274 - 280) 
Sekcja 1. Import (art. 274 - 277) 
Sekcja 2. Eksport (art. 278 - 280) 
Tytuł XII. Procedury szczególne (art. 280a - 369zc) 
Rozdział 1. Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw (art. 280a - 294) 
Sekcja -1. Definicja (art. 280a) 
Sekcja 1. Uproszczone procedury naliczania i poboru podatku (art. 281) 
Sekcja 2. Zwolnienia (art. 282 - 292) 
Sekcja 2a. Uproszczenie obowiązków dla zwolnionych małych przedsiębiorstw (art. 292a - 292d) 
Sekcja 3. (uchylona) (art. 293 - 294) 
Rozdział 2. Wspólny system ryczałtowy dla rolników (art. 295 - 305) 
Rozdział 3. Procedura szczególna dla biur podróży (art. 306 - 310) 
Rozdział 4. Procedury szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków (art. 311 - 343) 
Sekcja 1. Definicje (art. 311) 
Sekcja 2. Procedura szczególna dla podatników-pośredników (art. 312 - 332) 
Podsekcja 1. Procedura marży (art. 312 - 325) 
Podsekcja 2. Procedura przejściowa mająca zastosowanie do używanych środków transportu (art. 326 - 332) 
Sekcja 3. Procedura szczególna dotycząca sprzedaży w drodze aukcji publicznej (art. 333 - 341) 
Sekcja 4. Środki zapobiegające zakłóceniom konkurencji i oszustwom podatkowym (art. 342 - 343) 
Rozdział 5. Procedura szczególna dla złota inwestycyjnego (art. 344 - 356) 
Sekcja 1. Przepisy ogólne (art. 344 - 345) 
Sekcja 2. Zwolnienie z VAT (art. 346 - 347) 
Sekcja 3. Prawo wyboru opodatkowania (art. 348 - 351) 
Sekcja 4. Transakcje na regulowanym rynku złota (art. 352 - 353) 
Sekcja 5. Szczególne prawa i obowiązki przedsiębiorców w obrocie złotem inwestycyjnym (art. 354 - 356) 
Rozdział 6. Procedury szczególne dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami lub prowadzą sprzedaż towarów na odległość (art. 357 - 369x) 
Sekcja 1. Przepisy ogólne (art. 357 - 358) 
Sekcja 2. Procedura szczególna dla usług świadczonych przez podatników niemających siedziby na terytorium Wspólnoty (art. 358a - 369) 
Sekcja 3. Procedura szczególna dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz dla usług świadczonych przez podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale nieposiadających siedziby w państwie członkowskim konsumpcji (art. 369a - 369k) 
Sekcja 4. Procedura szczególna dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich (art. 369l - 369x) 
Rozdział 7. Uregulowania szczególne dotyczące deklarowania i zapłaty VAT z tytułu importu (art. 369y - 369zb) 
Rozdział 8. Kursy wymiany (art. 369zc) 
Tytuł XIII. Odstępstwa (art. 370 - 396) 
Rozdział 1. Odstępstwa mające zastosowanie do czasu wprowadzenia przepisów ostatecznych (art. 370 - 393) 
Sekcja 1. Odstępstwa dla państw należących do Wspólnoty w dniu 1 stycznia 1978 r. (art. 370 - 374) 
Sekcja 2. Odstępstwa dla państw, które przystąpiły do Wspólnoty po 1 stycznia 1978 r. (art. 375 - 390c) 
Sekcja 3. Przepisy wspólne dla sekcji 1 i 2 (art. 391 - 393) 
Rozdział 2. Odstępstwa przyznawane w drodze upoważnienia (art. 394 - 396) 
Sekcja 1. Środki upraszczające i zapobiegające uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania (art. 394 - 395) 
Sekcja 2. Umowy międzynarodowe (art. 396) 
Tytuł XIV. Przepisy różne (art. 397 - 401) 
Rozdział 1. Środki wykonawcze (art. 397) 
Rozdział 2. Komitet ds. VAT (art. 398) 
Rozdział 3. Kurs wymiany (art. 399 - 400) 
Rozdział 4. Inne podatki, cła i należności (art. 401) 
Tytuł XV. Przepisy końcowe (art. 402 - 414) 
Rozdział 1. Przepisy przejściowe w zakresie opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi (art. 402 - 404) 
Rozdział 2. Środki przejściowe mające zastosowanie w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej (art. 405 - 410) 
Rozdział 2a. Środki przejściowe dotyczące stosowania nowego prawodawstwa (art. 410a - 410b) 
Rozdział 3. Transpozycja i wejście w życie (art. 411 - 414) 
Załączniki do dyrektywy RADY z dnia 28.11.2006 r.
Załącznik I. Wykaz czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 akapit trzeci  
Załącznik II. Przykładowy wykaz usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 58 akapit pierwszy lit. c)  
Załącznik III. Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których zastosować można stawki obniżone i zwolnienie z prawem do odliczenia VAT, o których mowa w art. 98  
Załącznik IV. (skreślony)  
Załącznik V. Kategorie towarów objętych procedurą o składach innych niż celne zgodnie z art. 160 ust. 2    
Załącznik VI. Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 199 ust. 1 lit. d)  
Załącznik VII. Wykaz czynności związanych z produkcją rolną, o których mowa w art. 295 ust. 1 pkt 4  
Załącznik VIII. Przykładowy wykaz usług rolniczych, o których mowa w art. 295 ust. 1 pkt 5  
Załącznik IX. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, o których mowa w art. 311 ust. 1 pkt 2, 3 i 4  
Załącznik X. Wykaz transakcji objętych odstępstwami, o których mowa w art. 370 i 371 oraz art. 375-390c  
Załącznik XI. Uchylone dyrektywy wraz z ich kolejnymi zmianami oraz terminy transpozycji do prawa krajowego (o których mowa w art. 411)  
Załącznik XII. Tabela korelacji  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60